Bolts, screws, nuts and accessories — Terminology and nomenclature

Gives terms in English, German, French, Italian, Spanish and Russian as well as figures related to: screw threads; shapes of heads; forms of shank; screw and bolt ends; driving features; miscellaneou bolt and scrws; screw plugs; studs; headless, set, tapping, wood, threated cutting and forming screws; hexagon,square, triangle, coctagon, pentagon, bihexagonal, and othernuts; washers as well as split pinss.

Vis, écrous et accessoires — Terminologie et nomenclature

Mehanski vezni elementi - Vijaki, matice in pribor - Poimenovanja

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
30-Nov-1979
Withdrawal Date
30-Nov-1979
Current Stage
9599 - Withdrawal of International Standard
Completion Date
03-Feb-2009

Buy Standard

Standard + National Annex and/or Foreword
ISO 1891:1996
Foreword and/or annex in Slovenian language, body of the standard in English language
64 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST ISO 1891
prva izdaja
STANDARD
januar 1996
Mehanski vezni elementi - Vijaki, matice in pribor - Poimenovanja
(prevzet standard ISO 1891:1979 z metodo platnice)
Bolts, screws, nuts and accessories - Terminology and nomenclature
Vis, écrous et accessoires - Terminologie et nomenclature
Deskriptorji: vezni elementi, zati~i, vijaki, matice, poimenovanje
Referen~na {tevilka
ICS 21.060.00 SIST ISO 1891:1996 (en)
Nadaljevanje na straneh II do IX in od 1 do 55

© Standard je zalo`il in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Razmno`evanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ISO 1891 : 1996
UVOD

Standard SIST ISO 1891 (en), Zati~i, vijaki, matice in pribor - Terminologija in nomenklatura,

prva izdaja, 1996, ima status slovenskega standarda in je z metodo platnice prevzet

mednarodni standard ISO 1891, Bolts, screws, nuts and accessories - Terminology and

nomenclature, prva izdaja, 1979-12-15.
NACIONALNI PREDGOVOR

Mednarodni standard ISO 1891:1979 je pripravil tehni~ni odbor ISO/TC 2 Fasteners. Odlo~itev

za prevzem tega standarda po metodi platnice je sprejel tehni~ni odbor USM/TC SEL Strojni

elementi.
Ta slovenski standard je dne 1995-12-29 odobril direktor USM.
ZVEZE S STANDARDI
S prevzemom tega mednarodnega standarda veljajo naslednje zveze:
JUS M.B1.001 Vijaki, matice in podlo`ke. Definicije in izrazi.
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
- Prevzem standarda ISO 1891:1979
OPOMBI
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “mednarodni standard”, v
SIST ISO 1891:1996 to pomeni “slovenski standard”.
- Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST ISO 1891 : 1996
VSEBINA Stran

Seznam slovenskih izrazov...................................................................................................................V

2. Navoji...................................................................................................................................................2

3. Oblike glav..........................................................................................................................................4

4. Oblike stebel.......................................................................................................................................7

5. Oblike kon~in vijakov........................................................................................................................8

6. Oblike prijemal za prenos momenta.............................................................................................11

7. Vijaki s {estrobo glavo....................................................................................................................14

8. Vijaki z notranjim {estkotnikom......................................................................................................16

9. Vijaki s {tirirobo glavo....................................................................................................................17

10. Vijaki s trirobo glavo.....................................................................................................................18

11. Vijaki z osemrobo glavo...............................................................................................................19

12. Vijaki z dvanajstzobo glavo..........................................................................................................20

13. Vijaki s kladivasto glavo...............................................................................................................21

14. Vijaki s polokroglo glavo..............................................................................................................22

15. Vijaki z ugrezno glavo..................................................................................................................23

16. Vijaki z zarezo................................................................................................................................24

17. Vijaki s kri`no zarezo....................................................................................................................27

18. Vijaki z ujetimi podlo`kami...........................................................................................................28

19. Vijaki raznih oblik...........................................................................................................................29

20. Vija~ni ~epi.....................................................................................................................................32

21. Stebelni vijaki..................................................................................................................................33

22. Vijaki brez glave.............................................................................................................................34

23. Navojni zati~i..................................................................................................................................35

24. Plo~evinski vijaki.............................................................................................................................37

25. Lesni vijaki......................................................................................................................................39

26. Samorezni vijaki (ki sami vre`ejo navoj)....................................................................................41

27. Samouvijalni vijaki (ki sami vtisnejo navoj)................................................................................42

28. [estrobe matice..............................................................................................................................43

29. [tirirobe matice..............................................................................................................................44

30. Trirobe matice.................................................................................................................................45

31. Osemrobe in petrobe matice........................................................................................................45

32. Dvanajstzobe matice......................................................................................................................46

33. Za{~itne matice..............................................................................................................................46

34. Kronske matice...............................................................................................................................47

35. Kapi~aste matice............................................................................................................................48

36. Okrogle matice...............................................................................................................................49

III
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST ISO 1891 : 1996

37. Matice razli~nih oblik.....................................................................................................................50

38. Podlo`ke..........................................................................................................................................51

39. Vzmetni obro~ki in vzmetne podlo`ke........................................................................................52

40. Za{~itne podlo`ke..........................................................................................................................54

41. Razcepke.........................................................................................................................................55

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST ISO 1891 : 1996
Seznam slovenskih izrazov
4.5 steblo z nastavkom
2 Navoji
4.6 steblo s {tirirobim podglavkom
2.1 navoj
2.2 sto`~asti navoj 5 Oblike kon~in vijakov
2.3 plo~evinski navoj
2.4 navoj za lesne vijake Oblike za splo{no uporabo
2.5 metrski navoj
metrski navoj ISO
5.1 ravna kon~ina
metrski drobni navoj
5.2 le~asta kon~ina
metrski drobni navoj ISO
5.3 posneta kon~ina
colski navoj
colski navoj ISO
Oblike za posebne namene
Whitworthov navoj
cevni navoj
5.4 kon~ina s konico
Whitworthov cevni navoj
5.5 kon~ina s prirezano konico
5.6 kon~ina z obro~astim rezilom
5.7 kon~ina s kratkim ~epom
3 Oblike glav
5.8 kon~ina z dolgim ~epom
5.9 kon~ina z zaobljenim ~epom
3.1 {estroba glava
5.10 kon~ina s ~epom in prirezano
3.2 {estroba glava s podglavkom
konico
3.3 {estroba glava s krajcem
5.11 kon~ina rezalnega vijaka
3.4 {estroba glava s po{evnim
5.12 kon~ina plo~evinskega vijaka s
krajcem
konico
3.5 {tiriroba glava
5.13 kon~ina plo~evinskega vijaka s
3.6 {tiriroba glava s krajcem
~epom
3.7 triroba glava s krajcem
5.14 kon~ina vijaka za vtiskovanje
3.8 osemroba glava
navojev
3.9 dvanajstzoba glava
3.10 kladivasta glava
3.11 polokrogla glava
6 Oblike prijemal za prenos
3.12 nizka polokrogla glava
momenta
3.13 valjasta glava
3.14 le~asta valjasta glava
6.1 {estrobo
3.15 zaobljena valjasta glava
6.2 {tirirobo
3.16 ugrezna glava
6.3 trirobo
3.17 ugrezna le~asta glava
6.4 osemrobo
3.18 nizka le~asta valjasta glava
6.5 dvanajstzobo
3.19 spodrezana ugrezna glava
6.6 notranje {estkotno
3.20 spodrezana ugrezna le~asta glava
6.7 notranje trikotno
6.8 notranje {tirikotno
4 Oblike stebel
6.9 ve~utorni notranji profil
6.10 notranje dvanajstzobo
4.1 polno steblo
6.11 zareza
(premer stebla = premer navoja)
6.12 kri`na zareza (Philips)
4.2 tanko steblo (premer stebla »
6.13 kri`na zareza (Pozidriv)
srednji premer navoja)
6.14 krilca
4.3 elasti~no steblo (premer stebla <
6.15 ro~ica
premer jedra navoja)
6.16 ravno rebr~eno
4.4 ujemljivo steblo (premer stebla za
6.17 navzkri` rebr~eno
ujem)
6.18 navzkri`ni luknji
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST ISO 1891 : 1996
6.19 petrobo
13 Vijaki s kladivasto glavo
7 Vijaki s {estrobo glavo 13.1 vijak s kladivasto glavo
13.2 vijak s kladivasto glavo s {tirirobim
7.1 vijak s {estrobo glavo podglavkom
7.2 vijak s {estrobo glavo in navojem 13.3 vijak s kladivasto glavo z nosom
do glave
7.3 vijak s {estrobo glavo in matico
14 Vijaki s polokroglo glavo
7.4 vijak s {estrobo glavo in ujemljivim
steblom
14.1 vijak s polokroglo nizko glavo s
7.5 vijak s {estrobo glavo in ~epom
{tirirobim podglavkom
7.6 vijak s {estrobo glavo in
14.2 vijak s polokroglo glavo z nosom
koni~astim ~epom
14.3 vijak s polokroglo nizko glavo z
7.7 vijak s {estrobo {iroko glavo
nosom
7.8 vijak s {estrobo glavo in elasti~nim
14.4 vijak s polokroglo glavo z ovalnim
steblom
podglavkom
7.9 vijak s {estrobo glavo s krajcem
14.5 vijak s polokroglo glavo s {tirirobim
7.10 vijak s {estrobo glavo s po{evnim
podglavkom
krajcem
15 Vijaki z ugrezno glavo
8 Vijaki z notranjim
{estkotnikom 15.1 vijak z ugrezno glavo in {tirirobim
podglavkom
15.2 vijak z ugrezno glavo z nosom
8.1 vijak z valjasto glavo in notranjim
15.3 vijak s sto`~asto ugrezno glavo
{estkotnikom
8.2 vijak z ugrezno glavo in notranjim 15.4 vijak s piramidasto ugrezno glavo
15.5 vijak z ugrezno glavo in vtisnjeno
{estkotnikom
8.3 vijak z valjasto glavo in notranjim zarezo
{estkotnikom z gnezdom
8.4 vijak z valjasto glavo, notranjim
16 Vijaki z zarezo
{estkotnikom in navojnim ~epom
16.1 vijak z zarezano valjasto glavo
16.2 vijak z zarezano nizko valjasto
9 Vijaki s {tirirobo glavo
glavo
9.1 vijak s {tirirobo glavo 16.3 vijak z zarezano ugrezno glavo
16.4 vijak z zarezano le~asto ugrezno
9.2 vijak s {tirirobo glavo s krajcem
9.3 vijak s {tirirobo glavo s krajcem glavo
16.5 vijak z zarezano valjasto glavo z
in zaobljenim ~epom
navzkri`nima luknjama
16.6 vijak z zarezano majhno le~asto
valjasto glavo
10 Vijaki s trirobo glavo
16.7 vijak z zarezano {iroko le~asto
valjasto glavo
10.1 vijak s trirobo glavo s krajcem
16.8 vijak z zarezano le~asto valjasto
glavo in ~epom
11 Vijaki z osemrobo glavo
16.9 vijak z zarezano le~asto valjasto
glavo, ujemljivim steblom in
11.1 vijak z osemrobo glavo
navojnim ~epom
16.10 vijak z zarezano le~asto ugrezno
12 Vijaki z dvanajstzobo glavo
glavo in ~epom
16.11 vijak z zarezano ugrezno glavo in
12.1 vijak z dvanajstzobo glavo
~epom
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST ISO 1891 : 1996
16.12 vijak z zarezano polokroglo glavo
20 Vija~ni ~epi
16.13 vijak z zarezano le~asto valjasto
glavo
20.1 vija~ni ~ep s {estrobo glavo s
16.14 vijak z zarezano majhno ugrezno
krajcem
glavo
20.2 vija~ni ~ep z notranjim
16.15. vijak z zarezano majhno le~asto
{estkotnikom in krajcem
ugrezno glavo
20.3 vija~ni ~ep s sto`~astim navojem in
notranjim {estkotnikom
17 Vijaki s kri`no zarezo 20.4 vija~ni ~ep s sto`~astim navojem in
{estrobo glavo
17.1 vijak z le~asto valjasto glavo s 20.5 vija~ni ~ep s krajcem in notranjim
kri`no zarezo {tirikotnikom
17.2 vijak s polokroglo glavo s kri`no 20.6 vija~ni ~ep s {tirirobo glavo s
zarezo krajcem
17.3 vijak z ugrezno glavo s kri`no
zarezo
21 Stebelni vijaki
17.4 vijak z le~asto ugrezno glavo s
kri`no zarezo
21.1 stebelni vijak
21.2 stebelni vijak z `lebi~em
18 Vijaki z ujetimi podlo`kami 21.3 elasti~ni stebelni vijak
21.4 stebelni vijak z nastavkom
18.1 vijak s {estrobo glavo in ujeto 21.5 elasti~nostebelni vijak z nastavkom
gladko podlo`ko 21.6 navojno steblo
18.2. vijak s {estrobo glavo in ujetim
vzmetnim obro~em ter podlo`ko
22 Vijaki brez glave
18.3. vijak z le~asto valjasto glavo in
ujetim vzmetnim obro~em
22.1 vijak brez glave z zarezo in
18.4. vijak z le~asto ugrezno glavo in
posneto kon~ino
ujeto ko{arasto podlo`ko
22.2 vijak brez glave z notranjim
{estkotnikom in posneto kon~ino
19 Vijaki raznih oblik
22.3 vijak brez glave z notranjim
{estkotnikom in kon~ino s konico
19.1 krilati vijak 22.4 vijak brez glave z notranjim
19.2 o~esni vijak {estkotnikom in kon~ino s ~epom
19.3 obro~ni vijak 22.5 vijak brez glave z notranjim
19.4 vijak z rebr~eno glavo {estkotnikom in kon~ino z
19.5 zidni vijak obro~astim rezilom
19.6 sidrni vijak za kamen
19.7 vijak za skobe
23 Navojni zati~i
19.8 u{esni vijak
19.9 vijak za privarjanje
23.1 navojni zati~ z zarezo in posneto
19.10 klju~asti vijak
kon~ino
19.11 zaobljeni vijak za oplate
23.2 navojni zati~ z zarezo in ~epom
19.12 plo{~ati vijak za oplate
23.3 navojni zati~ z zarezo in kon~ino z
19.13 vijak za pritrditev korcev na trak
obro~astim rezilom
19.14 kljukasti vijak
23.4 navojni zati~ z zarezo in kon~ino s
19.15 {estrobi kapi~asti vijak
konico
19.16 vijak z dvokrako ro~ico
23.5 navojni zati~ z notranjim
19.17 vijak za vzmeti
{estkotnikom in posneto kon~ino
19.18 vijak za utore T
23.6 navojni zati~ z notranjim
19.19 vijak z valjasto glavo za ladijske
{estkotnikom in ~epom
pokrove s {tirirobim podglavkom
VII
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST ISO 1891 : 1996
23.7 navojni zati~ z notranjim 26.6 samorezni vijak z ugrezno glavo s
{estkotnikom in obro~astim rezilom kri`no zarezo
23.8 navojni zati~ z notranjim 26.7 samorezni vijak z le~asto ugrezno
{estkotnikom in kon~ino s konico glavo s kri`no zarezo
24 Plo~evinski vijaki 27 Samouvijalni vijaki (ki sami
vtisnejo navoj)
24.1 plo~evinski vijak s {estrobo glavo
24.2 plo~evinski vijak z nizko zarezano
27.1 samouvijalni vijak s {estrobo glavo
valjasto glavo
24.3 plo~evinski vijak z zarezano
28 [estrobe matice
ugrezno glavo
24.4 plo~evinski vijak z zarezano le~asto
28.1 {estroba matica
ugrezno glavo
28.2 {estroba nizka matica
24.5 plo~evinski vijak z ugrezno glavo in
28.3 {estroba matica s krajcem
kri`no zarezo
28.4 {estroba matica s po{evnim
24.6 plo~evinski vijak z le~asto ugrezno
krajcem
glavo in kri`no zarezo
28.5 {estroba matica s podglavkom
28.6 {estroba {iroka matica
25 Lesni vijaki
28.7 {estroba matica za privarjanje
25.1 lesni vijak s {estrobo glavo
29 [tirirobe matice
25.2 lesni vijak s {tirirobo glavo
25.3 lesni vijak z zarezano polokroglo
29.1 {tiriroba matica
glavo
29.2 {tiriroba nizka matica
25.4 lesni vijak z zarezano le~asto
29.3 sidrna matica
ugrezno glavo
29.4 {tiriroba matica s krajcem
25.5 lesni vijak z zarezano ugrezno
29.5 {tiriroba matica za privarjanje
glavo
25.6 lesni vijak s polokroglo glavo s
30 Trirobe matice
kri`no zarezo
25.7 lesni vijak z le~asto ugrezno glavo
30.1 triroba matica s krajcem
s kri`no zarezo
25.8 lesni vijak z ugrezno glavo s kri`no
31 Osemrobe in petrobe matice
zarezo
25.9 zabijalni vijak z zarezano
31.1 osemroba matica
polokroglo glavo
31.2 petroba matica
25.10 zabijalni vijak z zarezano ugrezno
glavo
32 Dvanajstzobe matice
26 Samorezni vijaki (ki sami
32.1 dvanajstzoba matica
vre`ejo navoj)
33 Za{~itne matice
26.1 samorezni vijak s {estrobo glavo
26.2 samorezni vijak z zarezano valjasto
33.1 {estroba torna za{~itna matica z
glavo
deformacijo
26.3 samorezni vijak z zarezano ugrezno
33.2 {estroba za{~itna matica s
glavo
plasti~nim vlo`kom
26.4 samorezni vijak z zarezano le~asto
ugrezno glavo
26.5 samorezni vijak z le~asto valjasto
glavo s kri`no zarezo
VIII
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST ISO 1891 : 1996
34 Kronske matice 39 Vzmetni obro~ki in vzmetne
podlo`ke
34.1 {estroba navadna kronska matica
34.2 {estroba kronska matica
39.1 vzmetni obro~ek
34.3 {estroba nizka kronska matica
39.2 vzmetni obro~ek s privihoma
39.3 dvojni vzmetni obro~ek
35 Kapi~aste matice
39.4 izbo~ena vzmetna podlo`ka
39.5 valovita vzmetna podlo`ka
35.1 visoka kapi~asta matica
39.6 kro`nikasta vzmetna podlo`ka
35.2 nizka kapi~asta matica
39.7 zunaj nazob~ana vzmetna podlo`ka
39.8 znotraj nazob~ana vzmetna
podlo`ka
36 Okrogle matice
39.9 ko{arasta zunaj nazob~ana vzmetna
podlo`ka
36.1 okrogla rebr~ena visoka matica
39.10 zunaj nasekana vzmetna podlo`ka
36.2 okrogla rebr~ena nizka matica
39.11 znotraj nasekana vzmetna podlo`ka
36.3 okrogla matica z zarezo
39.12 ko{arasta zunaj nasekana vzmetna
36.4 utorna matica
podlo`ka
36.5 okrogla matica s kri`nimi luknjami
36.6 okrogla matica s ~elnima luknjama
40 Za{~itne podlo`ke
37 Matice razli~nih oblik
40.1 podlo`ka z jezi~kom
40.2 podlo`ka z dvema jezi~koma
37.1 krilata matica
40.3 podlo`ka z zunanjim zob~kom
37.2 obro~na matica
40.4 podlo`ka z notranjim zob~kom
37.3 natezna matica
37.4 locnata matica
37.5 locnata matica
41 Razcepke
41.1 razcepka
38 Podlo`ke
38.1 okrogla ravna podlo`ka
38.2 okrogla posneta podlo`ka
38.3 kvadratna podlo`ka
38.4 okrogla podlo`ka s {tirikotno luknjo
38.5 {tiriroba klinasta podlo`ka (za
profile U ali I)

Po mnenju Ministrstva za informiranje Republike Slovenije z dne 18. februarja 1992, {tev. 23/96-92, spada ta publikacija med

proizvode informativne narave iz 13. to~ke tarifne {tevilke 3, za katere se pla~uje 5-odstotni prometni davek.

IX
---------------------- Page: 9 ----------------------
INTERNATIONAL STANDARD
NORME INTERNATIONALE
ME)fSflYHAPO~HbIi?i CTAHAAPT

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATlONWlE)I(L1YHAPO~HAF OPrAHM3AL&lR fl0 CTAH,QAPTbl3A~VlM@ORGANlSATlON INTERNATIONALE DE NORMALISATION

- Terminology and nomenclature
Bolts, screws, nuts and accessories
First edition - 1979-12-15
Corrected and reprinted -
Vis, 6crous et accessoires - Terminologie et nomenclature
Premiere edition - 1979-12-15
Corrighe et Gmprimbe -
6OJlTbl, BHHTbl, kiKUl VI fleTaJlH KpNlJleHHFl - Tepwwonoruw
Id HOMeHKnaTypa
flepBoe wsaawe - 1979-12-15
McnpasneHo M nepeM3AaHo -
UDC/CDU/YJlK 621.882 : 001.4
Ref. No./Ref. no : IS0 1891-1979 (E/F/R)
Ccwntca No : MC0 1891-1979 (A/@/P)

Descriptors : fasteners, bolts, screws, nuts (fasteners), nomenclature/Descripteurs : &!ment de fixation, boulon, vis, krou, nomenclature/

OnHcaHHe : Kpenex, 6onTb1, BHHTbl, ral?KPl, HOMeHKJlaTYpa.
,Price based on 55 pages/Prix bag sur 55 pages/UeHa paccrmaHa Ha 55 cup.
---------------------- Page: 10 ----------------------
FOREWORD

IS0 (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national

standards institues (IS0 member bodies). The work of developing International Standards is

carried out through IS0 technical committees.. Every member body interested in a subject for

which a technical committee has been set up has the right to be represented on that committee.

International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take

part in the work.

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the

member bodies for approval before their acceptance as International Standards by the IS0

Council.

International Standard IS0 1891 was developed by Technical Committee lSO/TC 2, Fasteners,

and was circulated to the member bodies in March 1977.
It has been approved by the member bodies of the following countries :
Australia Ireland Spain
Austria Italy Sweden
Japan Switzerland
Belgium
Bulgaria Mexico Turkey
Netherlands United Kingdom
Chile
Finland New Zealand USA
Norway USSR
France
Germany, F.R. Poland Yugoslavia
Romania
Hungary
South Africa, Rep. of
India
No member body expressed disapproval of the document.
AVANT-PROPOS

L ’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation mondiale d ’organismes

nationaux de normalisation (comites membres de I ’ISO). L ’elaboration des Normes inter-

nationales est confide aux comites techniques de I ’ISO. Chaque comite membre interesse par

une 6tude a le droit de faire partie du comite technique correspondant. Les organisations

internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I ’ISO, participent

egalement aux travaux.

Les projets de Normes internationales adopt& par les comites techniques sont soumis aux

comites membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales

par le Conseil de I ’ISO.

La Norme internationale IS0 1891 a et6 elaboree par le comite technique lSO/TC 2, hments

de fixation, et a et6 soumise aux comites membres en mars 1977.
Les comites membres des pays suivants I ’ont approuvee :
Afrique du Sud, Rep. d’ Hongrie Roumanie
lnde Royaume-Uni
Allemagne, R.F.
Austral ie I rlande Suede
ltalie Su isse
Autriche
Belgique Japon Turquie
Bu lgarie Mexique U RSS
Chili Norvdge USA
Espagne _ Nouvelle-26lande Yougoslavie
Finlande Pays-Bas
France Pologne
Aucun comite membre ne I ’a desapprouvee.
---------------------- Page: 11 ----------------------

MC0 (MemnyHapont4afi OpratiM3auMfl no CTaHmpTM34WW) RBnReTcn BceMHpHoi;l *eAepauMek

Hal&HOHanbHblX OpraHOB n0 CTaHJ&apTH3aLJHH (KOMHTeTOB-WeHOB MCO). Pa3pa6OTKa MeMnyHa-

pOAHblX CTaHaapTOB OCy~eCTBnfleTCR TeXHHr(eCKHMH KOMHfelaMH MCO. Kamablti KOMHTeT-

r(neH, 3aHHTepeCOBaHHblii B AeRTenbHOCTH KaKOrO-nH60 TeXHHWCKOrO KOMHTeTa, HMeeT

flpaB0 yqaCTBOBaTb B er0 pa6oTax. npaBHTenbCTBeHHble H HeflpaBHTenbCTBeHHble MmnyHa-

pO&Hble OpraHlltsaum, COTpy~Hb4~alOllJlde C MCO, TaKme npHHblMalOT y ’4aCTHe B pa6oTax.

flpOeKTbl Men yTBepWAeHhleM @BeTOM MC0 B KaYeCTBe Me>KAyHapOAHblX CTaHNpTOB, paCCblnalOTCf4 Ha
oAO6peHMe BCeM KOMMTeTaMYneHaM.
-k?xHwecKMM Ko MHTeTO
Me>KAyHapOAHblii CTaHAapT MC0 1891 6bln pa3pa6OTaH
977 roAa, pa3ocnaH KOMMTeTaM-WeHaM.
MCO/TK 2, Beram q2ennewi7 , M, B Mapte 1
OH 6bln OAO6peH KOMMTeTaMM-WleHaMM Cne&yIOLlWIx CTpaH :
Asctpan WR MTaJllrlR Typwm
@MHnFlHJWlFI
ABCT~HFI MeKw Ka
6enbrwi tiHAepIIaH&bl @paHwlR
60nrapwi HosaH 3enaHAm Yvm4
HopBerm Ulseiiuapm
BeHrpm
repMaHm, @.P. llonbua UJsewlFl
EmneT, Apa6cK. Pecn. PyMblHHFl tOrocnaBm
h+cHO-Ac#IpMKaHCKaR
MHAI~~~ COeAMHeHHOe KOpOneBCTBO
MpnaHAMFl CCCP Pecn.
mlOHMF1
VlcnaHm CUA
HH OAMH KOMMTeT-YneH He OTKnOHWl AOKyMeHT.
0 International Organization for Standardization, 1979 l
@ Organisation internationale de normalisation, 1979 l
0 Memaynapoanan OpraHwa~fmR no CraHMptwauw, 1979 l
Printed in Switzerland/lmprinG en Suisse/knano B MBeiiuapHH
---------------------- Page: 12 ----------------------
Page
CONTENTS
...............................
1 1
Scope and -field of application
.........................................
2 Screw threads.
........................................ 4
3 Shapes of heads.
........................................ 7
4 Forms of shank.
.....................................
5 Screw and bolt ends.
.......................................
6 Driving features. .I1
................................. .I4
7 Hexagon bolts and screws
..........................
. .' .I6
8 Hexagon socket head cap screws.
......................................
.I7
9 Square head bolts
.....................................
.I8
10 Triangle head bolts
.....................................
11 Octagonal head bolts
........................................ .20
12 12pointsCrews
.21
..........................................
13 T-head bolts
...................................... .22
14 Round head bolts
................................... .23
15 Countersunk flat bolts
.24
....................................
16 Slotted head screws.
................................
.27
17 Cross recessed head screws
............................
.28
18 Screws with captive components
.............................
.29
19 Miscellaneous bolts and screws.
Screwplugs...........................................3 2
..3 3
21 Studs.. ...........................................
.34
.......................................
22 Headless screws.
.35
........................
23 Slotted and hexagon socket set screws.
..................................... .37
24 Self-tapping screws
......................................... .39
Wood screws.
........................ .41
26 Thread cutting (metallic drive) screws.
............. .42
27 Thread forming screws (thread formed by deformation)
........................................ .43
28 Hexagon nuts.
.44
..........................................
29 Square nuts
.45
.........................................
30 Triangle nuts
.45
...............................
31 Octagon and pentagon nuts.
.46
............................
32 12 point nuts (bihexagonal nuts)
.46
...................................
33 Prevailing torque nuts.
.47
.....................................
34 Slotted castle nuts.
35 Capnuts.............................................4 8
.49
.................................
36 Miscellaneous round nuts
.50
.................................
37 Other miscellaneous nuts
38 Washers..............................................5 1
.52
.........................................
39 Spring washers
40 Tabwashers...........................................5 4
.55
41 ............................................
Split pins
---------------------- Page: 13 ----------------------
TABLE DES MATHiRES Page

. 1 Objet et domaine d ’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 Filetages 2
.............................................
3 Formes de t&e 4
.........................................
4 Formes de tige 7
.........................................
5 Extremites de vis. 8
.......................................
6 Entra ’inement. .I1
........................................
Vis et boulons a tete hexagonale. .I4
............................
8 Vis a empreinte.
.I6
.......................................
9 Visatetecarree
...................................... ..I 7
10 Vis a tete triangulaire.
................................... .I8
11 Visa tete octogonale .I9
....................................
12 Vis a tete bihexagonale. .20
..................................
13 Vis a tete rectangulaire a angles abattus .2l
........................
14 Corps de boulon a tete ronde ou bombee. .22
......................
15 Corps de boulon a t&e fraisee .23
..............................
16 Vis a tete fendue.
.24
......................................
17 Vis a empreinte cruciforme
................................ .27
18 Vis a elements incorpores
................................. .28
19 Vis diverses
.29
..........................................
20 Bouchons filet&.
...................................... .32
21 Goujons.
.33
............................................
22 Vis sans t&e partiellement filetees
........................... -34
23 Vis sans t&e entierement filetees
............................ .35
24 Visatole..
.37
..........................................
25 Visabois..
.39
..........................................
26 Vis auto-taraudeuses par enlevement de matiere
.......... .’ ....... .41
+.27 Vis auto-taraudeuses par deformation de matiere.
................. .42
28 Ecrous hexagonaux .43
.....................................
29 Ecrous carres ..4 4
........................................

30 Ecroustriangulaires.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Ecrous octogonaux et pentagonaux.
31 .......................... -45
Ecrous bihexagonaux.
32 .46
...................................
33 Ecrous auto-freines
..................................... .46
34 Ecrous a creneaux
...................................... .47
35 Ecrous borgnes .48
........................................
36 Ecrous ronds divers .49
.....................................
Autres ecrous divers.
37 .50
....................................
Rondelles.............................................5 I
Rondelles elastiques.
39 .52
....................................
40 Freins d ’ecrou.
-54
........................................
41 Goupilles.
.55
...........................................
---------------------- Page: 14 ----------------------
CTP.
COAEPIKAHME

1 06beKT M 06naCTb npMMeHeHwl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 pe3b6a ............................................... 2
........................................
3 @OpMbl rOJlO
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.