Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Telecommunication network equipment - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements

The present document covers the EMC requirements for non-radio equipment intended to be used within a public telecommunications network, which provides telecommunications between Network Termination Points (NTPs) (i.e. excluding terminal equipment beyond the NTPs). Examples of such equipment are:
• Switching equipment. Such equipment includes:
- local telephone exchanges;
- remote switching concentrators;
- international switches;
- telex switches;
- network packet switches;
- base station controllers, radio network controllers;
- network servers and gateways.
• Non-radio transmission equipment and ancillary equipment. Such equipment includes:
- multiplexers;
- line equipment and repeaters, e.g. equipment for:
_ Synchronous Digital Hierarchy (SDH);
_ Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH);
_ Asynchronous Transfer Mode (ATM);
such as:
_ Digital Cross Connect systems;
_ network terminations;
_ transmission equipment used in the access network like xDSL.
• Power supply equipment. Such equipment includes:
- central power plant;
- end of suite power supplies;
- uninterruptible power supplies;
- stabilized AC power supplies; and
- other dedicated telecommunication network power supplies;
but excludes equipment which is uniquely associated with or integrated in other equipment.
• Supervisory equipment. Such equipment includes:
- network management equipment;
- operator access maintenance equipment;
- traffic measurement systems;
- line test units;
- functional test units.
The function of supervision may either be performed by independent equipment or form part of other telecommunication network equipment. If the function of supervision forms part of a telecommunication network equipment, the performance may be evaluated simultaneously with other functions (such as switching and transmission) during EMC testing. The environmental classification locations used in the present document refers to TR 101 651 [i.23]. The requirements of the present document have been selected to ensure an adequate level of immunity for the apparatus covered by the scope of the present document. The levels do not, however, cover extreme cases which may occur at any location but with a low probability of occurrence. In special cases, situations may arise where the levels of disturbance may exceed the immunity test levels specified in the present document. In these instances, special mitigation measures may have to be employed. General purpose equipment, which is used as a part of a telecommunication network, may be covered by the scope of other standards. For such equipment, if those other standards fully cover the requirements of the present document, no further assessment is necessary. Equipment for cabled distribution systems intended only for television and sound signals as defined in EN 50083-2 [3] and optical amplifiers as defined in ITU-T Recommendations G.661 [i.6] and G.662 [i.7] are outside the scope of the present document. Equipment may provide different functions, i.e. switching equipment may also provide transmission functions and transmission equipment may provide storage capabilities etc. All available functions of the EUT shall be tested.

Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oprema za telekomunikacijsko omrežje - Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC)

Pričujoči dokument zajema EMC zahteve za opremo, ki ni radijska, namenjeno za uporabo znotraj omrežja javnih telekomunikacij, ki zagotavlja telekomunikacije med omrežnimi priključnimi točkami (NTP) (t.j. brez terminalne opreme preko NTP). Primeri takšne opreme so:
- komutacijska oprema. Takšna oprema vključuje:
- lokalne telefonske centrale;
- oddaljene komutacijske omrežne razdelilnike;
- mednarodna stikala;
- teleks stikala;
- omrežna paketna stikala;
- krmilnike baznih postaj, krmilnike radijskih omrežij;
- mrežne strežnike in prehode;.
- Oprema za oddajanje in pomožna oprema, ki ni radijska. Takšna oprema vključuje:
- multiplekserje;
- opremo za vode in ponavljalnike, npr. opremo za:
- sinhrono digitalno hierarhijo (SDH);
- pleziohrono digitalno hierarhijo (PDH);
- asinhroni način prenosa (ATM),
kot npr.:
- digitalne prevezovalne sisteme;
- omrežne zaključke;
- oddajno opremo, uporabljeno v dostopovnem omrežju, kot je xDSL.
- Oprema za električno napajanje. Takšna oprema vključuje:
- osrednjo elektrarno;
- konec zbirnih napajalnikov;
- brezprekinitveni napajalnike;
- stabilizirane napajalnike za izmenični tok, in
- ostale namenske telekomunikacijske omrežne napajalnike,
vendar izvzema opremo, ki je edinstveno povezana z ali vgrajena v ostalo opremo;   
- Nadzorovalna oprema. Takšna oprema vključuje:
- opremo za upravljanje omrežja;
- opremo za vzdrževanje dostopa operaterju;
- sisteme za merjenje prometa;
- enote za preskušanje linije;
- enote za preskušanje delovanja.
Funkcija nadzora je lahko izvedena ali z neodvisno opremo ali kot del druge telekomunikacijske omrežne opreme. Če funkcija nadzora tvori del telekomunikacijske omrežne opreme, je lahko delovanje ocenjeno istočasno z drugimi funkcijami (kot preklapljanje in oddajanje) med preskušanjem EMC. Okoljsko razvrščene lokacije, uporabljene v pričujočem dokumentu, se sklicujejo na TR 101 651 [i.23]. Zahteve pričujočega dokumenta so bile izbrane, da zagotovijo zadostno stopnjo odpornosti aparata, ki ga zajema področje uporabe pričujočega dokumenta. Vendar te stopnje ne zajemajo skrajne primere, ki se lahko zgodijo na kateri koli lokaciji, vendar z nizko verjetnostjo pojava. V posebnih primerih lahko pride do situacij, kjer lahko stopnje motenj prekoračijo preskusne stopnje odpornosti, ki so določene v pričujočem dokumentu. V takih primerih je morda potrebno uporabiti ukrepe za ublažitev. Oprema za splošni namen, ki je uporabljena kot del telekomunikacijskega omrežja, je lahko zajeta v področjih uporabe drugih standardov. Za tako opremo v primeru, da ti drugi standardi v celoti zajemajo zahteve pričujočega dokumenta, ni potrebno nadaljnje ocenjevanje.  
Oprema za ožičene sisteme za distribucijo, namenjene samo za televizijske in zvočne signale, kot je določeno v EN 50083-2 [3], in optične ojačevalce, kot je določeno v Priporočilih ITU-T  G.661 [i.6] in G662 [i.7], je zunaj področja uporabe pričujočega dokumenta.
Oprema lahko nudi različne funkcije, t.j. komutacijska oprema lahko prav tako zagotavlja oddajne funkcije, opreme za oddajanje lahko zagotavlja zmožnosti shranjevanja itd. Vse razpoložljive funkcije ETU je potrebno preskusiti.

General Information

Status
Published
Publication Date
08-Nov-2010
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
27-Oct-2010
Due Date
01-Jan-2011
Completion Date
09-Nov-2010
Mandate

Buy Standard

Standard
SIST EN 300 386 V1.5.1:2010
English language
51 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010-05) - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements
English language
51 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oprema za telekomunikacijsko omrežje - Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC)Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Telecommunication network equipment - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements33.100.01Elektromagnetna združljivost na splošnoElectromagnetic compatibility in general33.050.01Telekomunikacijska terminalska oprema na splošnoTelecommunication terminal equipment in generalICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 300 386 Version 1.5.1SIST EN 300 386 V1.5.1:2010en01-december-2010SIST EN 300 386 V1.5.1:2010SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 300 386 V1.5.1:2010

ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010-10)Harmonized European Standard (Telecommunications series) Electromagnetic compatibilityand Radio spectrum Matters (ERM);Telecommunication network equipment;ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements SIST EN 300 386 V1.5.1:2010

ETSI ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010-10) 2

Reference REN/ERM-EMC-271 Keywords EMC, network, testing ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice Individual copies of the present document can be downloaded from: http://www.etsi.org The present document may be made available in more than one electronic version or in print. In any case of existing or perceived difference in contents between such versions, the reference version is the Portable Document Format (PDF). In case of dispute, the reference shall be the printing on ETSI printers of the PDF version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp Copyright Notification No part may be reproduced except as authorized by written permission. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2010. All rights reserved.

DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM, TIPHONTM, the TIPHON logo and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM is a Trade Mark of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. LTE™ is a Trade Mark of ETSI currently being registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 300 386 V1.5.1:2010

ETSI ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010-10) 3 Contents Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 6 Foreword ............................................................................................................................................................. 6 1 Scope ........................................................................................................................................................ 7 2 References ................................................................................................................................................ 8 2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 8 2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 10 3 Definitions and abbreviations ................................................................................................................. 12 3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 12 3.2 Abbreviations ................................................................................................................................................... 14 4 Installation environment ......................................................................................................................... 14 5 Immunity: test methods .......................................................................................................................... 15 5.1 Electrostatic discharge ...................................................................................................................................... 15 5.2 Electrical fast transients/burst ........................................................................................................................... 15 5.3 Surges ............................................................................................................................................................... 15 5.3.1 Signal line ports .......................................................................................................................................... 15 5.3.2 AC power ports ........................................................................................................................................... 15 5.4 Immunity to continuous conducted signals ...................................................................................................... 16 5.4.1 Low frequency (≤ 150 kHz) ........................................................................................................................ 16 5.4.2 Radio frequency (> 150 kHz) ..................................................................................................................... 16 5.4.2.1 AC power port ....................................................................................................................................... 16 5.4.2.2 DC power port ....................................................................................................................................... 16 5.4.2.3 Signal line port ...................................................................................................................................... 16 5.5 Immunity to radiated electromagnetic fields .................................................................................................... 16 5.6 Immunity to power supply disturbances: AC and DC power ports .................................................................. 16 5.6.1 Test of immunity to low frequency disturbances: AC power ports ............................................................ 16 5.6.2 Test of immunity to low frequency disturbances: DC power ports ............................................................ 16 6 Emission: test methods ........................................................................................................................... 17 6.1 AC power port .................................................................................................................................................. 17 6.2 DC power port .................................................................................................................................................. 17 6.3 Telecommunication Port .................................................................................................................................. 17 6.4 Radiated emission............................................................................................................................................. 17 7 Test levels and limits .............................................................................................................................. 18 7.1 Emission ........................................................................................................................................................... 18 7.1.1 Enclosure port, Radiated electromagnetic field emissions .......................................................................... 18 7.1.2 AC ports ...................................................................................................................................................... 18 7.1.2.1 Conducted emissions ............................................................................................................................. 18 7.1.2.2 Current harmonics ................................................................................................................................. 18 7.1.2.3 Voltage fluctuations .............................................................................................................................. 18 7.1.3 DC ports, Conducted emissions .................................................................................................................. 18 7.1.4 Telecommunication ports, Conducted emissions ........................................................................................ 18 7.2 Immunity .......................................................................................................................................................... 19 7.2.1 Equipment operating in telecommunication centres ................................................................................... 19 7.2.1.1 Telecommunication centres, enclosure port .......................................................................................... 19 7.2.1.2 Telecommunication centres, ports for outdoor signal lines ................................................................... 20 7.2.1.3 Telecommunication centres, ports for indoor signal lines ..................................................................... 21 7.2.1.4 Telecommunication centres, AC power ports ....................................................................................... 22 7.2.1.5 Telecommunication centres, DC power ports ....................................................................................... 22 7.2.2 Equipment operating in locations other than telecommunication centres ................................................... 23 7.2.2.1 Other than telecommunication centres, enclosure port ......................................................................... 23 7.2.2.2 Other than telecommunication centres, ports for outdoor signal lines .................................................. 24 7.2.2.3 Other than telecommunication centres, ports for indoor signal lines .................................................... 25 7.2.2.4 Other than telecommunication centres, AC power ports ....................................................................... 26 SIST EN 300 386 V1.5.1:2010

ETSI ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010-10) 4 7.2.2.5 Other than telecommunication centres, DC power ports ....................................................................... 27 8 General test configuration ...................................................................................................................... 28 9 General operational conditions during testing ........................................................................................ 28 9.1 Equipment configuration .................................................................................................................................. 28 9.2 Operation of multimedia network equipment ................................................................................................... 29 10 General immunity conditions ................................................................................................................. 29 10.1 General performance criteria ............................................................................................................................ 29 11 Switching equipment specific requirements ........................................................................................... 30 11.1 Test configuration............................................................................................................................................. 30 11.2 Operational conditions ..................................................................................................................................... 31 11.2.1 Emission ..................................................................................................................................................... 32 11.2.2 Immunity .................................................................................................................................................... 32 11.3 Specific immunity performance criteria ........................................................................................................... 32 11.3.1 Digital port performance criteria ................................................................................................................ 32 11.3.1.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ................................................................................ 32 11.3.1.2 Performance criterion B (transient phenomena).................................................................................... 32 11.3.1.3 Performance criterion C (interruptions) ................................................................................................ 32 11.3.2 Analogue port performance criteria ............................................................................................................ 33 11.3.2.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ................................................................................ 33 11.3.2.2 Performance criterion B (transient phenomena).................................................................................... 33 11.3.2.3 Performance criterion C (interruptions) ................................................................................................ 33 12 Transmission equipment specific requirements ..................................................................................... 33 12.1 Test configuration............................................................................................................................................. 33 12.2 Operational conditions ..................................................................................................................................... 34 12.2.1 Emission ..................................................................................................................................................... 34 12.2.2 Immunity .................................................................................................................................................... 34 12.3 Specific immunity performance criteria ........................................................................................................... 34 12.3.1 Digital signal ports ...................................................................................................................................... 34 12.3.1.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ................................................................................ 35 12.3.1.2 Performance criterion B (transient phenomena).................................................................................... 35 12.3.1.3 Performance criterion C (interruptions) ................................................................................................ 35 12.3.2 Analogue voice frequency signal ports ....................................................................................................... 35 12.3.2.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ................................................................................ 35 12.3.2.2 Performance criterion B (transient phenomena).................................................................................... 35 12.3.3 SDH and PDH interfaces ............................................................................................................................ 35 12.3.3.1 Tributary and aggregate interfaces ........................................................................................................ 35 12.3.4 ISDN interfaces .......................................................................................................................................... 36 12.3.4.1 Primary rate access ISDN interfaces ..................................................................................................... 36 12.3.4.2 Network termination NT1 for ISDN "U" interfaces .............................................................................. 36 12.3.4.3 Basic access ISDN interfaces ................................................................................................................ 36 12.3.5 Analogue interfaces .................................................................................................................................... 36 12.3.5.1 Trunk interfaces and leased line interfaces ........................................................................................... 36 12.3.5.2 Subscriber interfaces ............................................................................................................................. 36 12.3.6 V.10, V.11, V.24, V.28, V.36, X.24 and similar V.- and X.- series interfaces ........................................... 36 12.3.7 Ethernet and packet-data interfaces ............................................................................................................ 36 12.3.7.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ................................................................................ 36 12.3.7.2 Performance criterion B (transient phenomena).................................................................................... 36 12.3.8 Service and maintenance interfaces ............................................................................................................ 36 12.3.9 Synchronization interfaces .......................................................................................................................... 37 12.3.9.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ................................................................................ 37 12.3.9.2 Performance criterion B (transient phenomena).................................................................................... 37 12.3.10 Remote alarm interfaces ............................................................................................................................. 37 12.3.10.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ................................................................................ 37 12.3.10.2 Performance criterion B (transient phenomena).................................................................................... 37 12.4 Digital Subscriber Line (DSL) Access Systems ............................................................................................... 37 12.4.1 Test configuration ....................................................................................................................................... 37 12.4.2 Operational conditions ................................................................................................................................ 38 12.4.3 Immunity .................................................................................................................................................... 38 12.4.4 Specific Immunity performance criteria ..................................................................................................... 38 SIST EN 300 386 V1.5.1:2010

ETSI ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010-10) 5 12.4.4.1 Performance Criteria A (continuous phenomena) ................................................................................. 39 12.4.4.2 Performance Criteria B (transient phenomena) ..................................................................................... 39 12.4.4.3 Performance Criteria C (interruptions).................................................................................................. 39 13 Power supply equipment specific conditions ......................................................................................... 39 13.1 Test configuration............................................................................................................................................. 39 13.2 Operational conditions ..................................................................................................................................... 40 13.2.1 Emission ..................................................................................................................................................... 40 13.2.2 Immunity .................................................................................................................................................... 40 13.3 Specific immunity performance criteria ........................................................................................................... 41 13.3.1 Alternating current secondary interface ...................................................................................................... 41 13.3.1.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ................................................................................ 41 13.3.1.2 Performance criterion B (transient phenomena).................................................................................... 41 13.3.2 Direct current secondary interface .............................................................................................................. 42 13.3.2.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ................................................................................ 42 13.3.2.2 Performance criterion B (transient phenomena).................................................................................... 42 13.3.3 Control/signal interface ............................................................................................................................... 42 13.3.4 Tertiary supply interface ............................................................................................................................. 42 14 Supervisory equipment specific conditions ............................................................................................ 42 14.1 Test configuration............................................................................................................................................. 42 14.2 Operational conditions ..................................................................................................................................... 43 14.3 Specific immunity performance criteria ........................................................................................................... 43 14.3.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ..................................................................................... 43 14.3.2 Performance criterion B (transient phenomena) ......................................................................................... 43 Annex A (normative): Surges: test method for ports of signal lines remaining within the building ........................................................................................................... 44 A.1 Test set-up for signal ports ..................................................................................................................... 44 Annex B (informative): Evaluation of test results ............................................................................... 46 Annex C (informative): Guidance on EMC performance requirements and methods of measurement for RF ports (in the sense of EN 50083 series) of multimedia network equipment ................................................................... 48 Annex D (informative): The EN title in the official languages ........................................................... 49 Annex E (informative): Bibliography ................................................................................................... 50 History .............................................................................................................................................................. 51

SIST EN 300 386 V1.5.1:2010

ETSI ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010-10) 6 Intellectual Property Rights IPRs essential or potentially essential to the present document may have been declared to ETSI. The information pertaining to these essential IPRs, if any, is publicly available for ETSI members and non-members, and can be found in ETSI SR 000 314: "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the ETSI Web server (http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp). Pursuant to the ETSI IPR Policy, no investigation, including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee can be given as to the existence of other IPRs not referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web server) which are, or may be, or may become, essential to the present document. Foreword This Harmonized European Standard (Telecommunications series) has been produced by ETSI Technical Committee Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). The present document has been produced by ETSI in response to a mandate from the European Commission issued under Council Directive 98/34/EC [i.24] (as amended) laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations. The present document is intended to become a Harmonized Standard, the reference of which will be published in the Official Journal of the European Communities referencing the Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility ("the EMC Directive") (89/336/EEC [i.22] as amended and 2004/108/EC [i.25]).

National transposition dates Date of adoption of this EN: 28 September 2010 Date of latest announcement of this EN (doa): 31 December 2010 Date of latest publication of new National Standard or endorsement of this EN (dop/e):

30 June 2011 Date of withdrawal of any conflicting National Standard (dow): 31 December 2013

SIST EN 300 386 V1.5.1:2010

ETSI ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010-10) 7 1 Scope The present document covers the EMC requirements for non-radio equipment intended to be used within a public telecommunications network, which provides telecommunications between Network Termination Points (NTPs) (i.e. excluding terminal equipment beyond the NTPs). Examples of such equipment are: • Switching equipment. Such equipment includes: - local telephone exchanges; - remote switching concentrators; - international switches; - telex switches; - network packet switches; - base station controllers, radio network controllers; - network servers and gateways. • Non-radio transmission equipment and ancillary equipment. Such equipment includes: - multiplexers; - line equipment and repeaters, e.g. equipment for:

Synchronous Digital Hierarchy (SDH);
Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH);
Asynchronous Transfer Mode (ATM); such as:
Digital Cross Connect systems;
network terminations;

transmission equipment used in the access network like xDSL. • Power supply equipment. Such equipment includes: - central power plant; - end of suite power supplies; - uninterruptible power supplies; - stabilized AC power supplies; and - other dedicated telecommunication network power supplies; but excludes equipment which is uniquely associated with or integrated in other equipment. SIST EN 300 386 V1.5.1:2010

ETSI ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010-10) 8 • Supervisory equipment. Such equipment includes: - network management equipment; - operator access maintenance equipment; - traffic measurement systems; - line test units; - functional test units. The function of supervision may either be performed by independent equipment or form part of other telecommunication network equipment. If the function of supervision forms part of a telecommunication network equipment, the performance may be evaluated simultaneously with other functions (such as switching and transmission) during EMC testing. The environmental classification locations used in the present document refers to TR 101 651 [i.23]. The requirements of the present document have been selected to ensure an adequate level of immunity for the apparatus covered by the scope of the present document. The levels do not, however, cover extreme cases which may occur at any location but with a low probability of occurrence. In special cases, situations may arise where the levels of disturbance may exceed the immunity test levels specified in the present document. In these instances, special mitigation measures may have to be employed. General purpose equipment, which is used as a part of a telecommunication network, may be covered by the scope of other standards. For such equipment, if those other standards fully cover the requirements of the present document, no further assessment is necessary. Equipment for cabled distribution systems intended only for television and sound signals as defined in EN 50083-2 [3] and optical amplifiers as defined in ITU-T Recommendations G.661 [i.6] and G.662 [i

...

Final draft ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010-05)
Harmonized European Standard (Telecommunications series)
Electromagnetic compatibility
and Radio spectrum Matters (ERM);
Telecommunication network equipment;
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 Final draft ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010-05)
Reference
REN/ERM-EMC-271
Keywords
EMC, network, testing
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
Individual copies of the present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org

The present document may be made available in more than one electronic version or in print. In any case of existing or

perceived difference in contents between such versions, the reference version is the Portable Document Format (PDF).

In case of dispute, the reference shall be the printing on ETSI printers of the PDF version kept on a specific network drive

within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp
Copyright Notification
No part may be reproduced except as authorized by written permission.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2010.
All rights reserved.
TM TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS , TIPHON , the TIPHON logo and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered

for the benefit of its Members.

3GPP is a Trade Mark of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners.

LTE™ is a Trade Mark of ETSI currently being registered
for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 Final draft ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010-05)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 6

Foreword ............................................................................................................................................................. 6

1 Scope ........................................................................................................................................................ 7

2 References ................................................................................................................................................ 8

2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 8

2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 10

3 Definitions and abbreviations ................................................................................................................. 12

3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 12

3.2 Abbreviations ................................................................................................................................................... 14

4 Installation environment ......................................................................................................................... 14

5 Immunity: test methods .......................................................................................................................... 15

5.1 Electrostatic discharge ...................................................................................................................................... 15

5.2 Electrical fast transients/burst ........................................................................................................................... 15

5.3 Surges ............................................................................................................................................................... 15

5.3.1 Signal line ports .......................................................................................................................................... 15

5.3.2 AC power ports ........................................................................................................................................... 15

5.4 Immunity to continuous conducted signals ...................................................................................................... 16

5.4.1 Low frequency ( ≤ 150 kHz) ........................................................................................................................ 16

5.4.2 Radio frequency (> 150 kHz) ..................................................................................................................... 16

5.4.2.1 AC power port ....................................................................................................................................... 16

5.4.2.2 DC power port ....................................................................................................................................... 16

5.4.2.3 Signal line port ...................................................................................................................................... 16

5.5 Immunity to radiated electromagnetic fields .................................................................................................... 16

5.6 Immunity to power supply disturbances: AC and DC power ports .................................................................. 16

5.6.1 Test of immunity to low frequency disturbances: AC power ports ............................................................ 16

5.6.2 Test of immunity to low frequency disturbances: DC power ports ............................................................ 16

6 Emission: test methods ........................................................................................................................... 17

6.1 AC power port .................................................................................................................................................. 17

6.2 DC power port .................................................................................................................................................. 17

6.3 Telecommunication Port .................................................................................................................................. 17

6.4 Radiated emission............................................................................................................................................. 17

7 Test levels and limits .............................................................................................................................. 18

7.1 Emission ........................................................................................................................................................... 18

7.1.1 Enclosure port, Radiated electromagnetic field emissions .......................................................................... 18

7.1.2 AC ports ...................................................................................................................................................... 18

7.1.2.1 Conducted emissions ............................................................................................................................. 18

7.1.2.2 Current harmonics ................................................................................................................................. 18

7.1.2.3 Voltage fluctuations .............................................................................................................................. 18

7.1.3 DC ports, Conducted emissions .................................................................................................................. 18

7.1.4 Telecommunication ports, Conducted emissions ........................................................................................ 18

7.2 Immunity .......................................................................................................................................................... 19

7.2.1 Equipment operating in telecommunication centres ................................................................................... 19

7.2.1.1 Telecommunication centres, enclosure port .......................................................................................... 19

7.2.1.2 Telecommunication centres, ports for outdoor signal lines ................................................................... 20

7.2.1.3 Telecommunication centres, ports for indoor signal lines ..................................................................... 21

7.2.1.4 Telecommunication centres, AC power ports ....................................................................................... 22

7.2.1.5 Telecommunication centres, DC power ports ....................................................................................... 22

7.2.2 Equipment operating in locations other than telecommunication centres ................................................... 23

7.2.2.1 Other than telecommunication centres, enclosure port ......................................................................... 23

7.2.2.2 Other than telecommunication centres, ports for outdoor signal lines .................................................. 24

7.2.2.3 Other than telecommunication centres, ports for indoor signal lines .................................................... 25

7.2.2.4 Other than telecommunication centres, AC power ports ....................................................................... 26

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 Final draft ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010-05)

7.2.2.5 Other than telecommunication centres, DC power ports ....................................................................... 27

8 General test configuration ...................................................................................................................... 28

9 General operational conditions during testing ........................................................................................ 28

9.1 Equipment configuration .................................................................................................................................. 28

9.2 Operation of multimedia network equipment ................................................................................................... 29

10 General immunity conditions ................................................................................................................. 29

10.1 General performance criteria ............................................................................................................................ 29

11 Switching equipment specific requirements ........................................................................................... 30

11.1 Test configuration............................................................................................................................................. 30

11.2 Operational conditions ..................................................................................................................................... 31

11.2.1 Emission ..................................................................................................................................................... 32

11.2.2 Immunity .................................................................................................................................................... 32

11.3 Specific immunity performance criteria ........................................................................................................... 32

11.3.1 Digital port performance criteria ................................................................................................................ 32

11.3.1.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ................................................................................ 32

11.3.1.2 Performance criterion B (transient phenomena).................................................................................... 32

11.3.1.3 Performance criterion C (interruptions) ................................................................................................ 32

11.3.2 Analogue port performance criteria ............................................................................................................ 33

11.3.2.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ................................................................................ 33

11.3.2.2 Performance criterion B (transient phenomena).................................................................................... 33

11.3.2.3 Performance criterion C (interruptions) ................................................................................................ 33

12 Transmission equipment specific requirements ..................................................................................... 33

12.1 Test configuration............................................................................................................................................. 33

12.2 Operational conditions ..................................................................................................................................... 34

12.2.1 Emission ..................................................................................................................................................... 34

12.2.2 Immunity .................................................................................................................................................... 34

12.3 Specific immunity performance criteria ........................................................................................................... 34

12.3.1 Digital signal ports ...................................................................................................................................... 34

12.3.1.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ................................................................................ 35

12.3.1.2 Performance criterion B (transient phenomena).................................................................................... 35

12.3.1.3 Performance criterion C (interruptions) ................................................................................................ 35

12.3.2 Analogue voice frequency signal ports ....................................................................................................... 35

12.3.2.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ................................................................................ 35

12.3.2.2 Performance criterion B (transient phenomena).................................................................................... 35

12.3.3 SDH and PDH interfaces ............................................................................................................................ 35

12.3.3.1 Tributary and aggregate interfaces ........................................................................................................ 35

12.3.4 ISDN interfaces .......................................................................................................................................... 36

12.3.4.1 Primary rate access ISDN interfaces ..................................................................................................... 36

12.3.4.2 Network termination NT1 for ISDN "U" interfaces .............................................................................. 36

12.3.4.3 Basic access ISDN interfaces ................................................................................................................ 36

12.3.5 Analogue interfaces .................................................................................................................................... 36

12.3.5.1 Trunk interfaces and leased line interfaces ........................................................................................... 36

12.3.5.2 Subscriber interfaces ............................................................................................................................. 36

12.3.6 V.10, V.11, V.24, V.28, V.36, X.24 and similar V.- and X.- series interfaces ........................................... 36

12.3.7 Ethernet and packet-data interfaces ............................................................................................................ 36

12.3.7.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ................................................................................ 36

12.3.7.2 Performance criterion B (transient phenomena).................................................................................... 36

12.3.8 Service and maintenance interfaces ............................................................................................................ 36

12.3.9 Synchronization interfaces .......................................................................................................................... 37

12.3.9.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ................................................................................ 37

12.3.9.2 Performance criterion B (transient phenomena).................................................................................... 37

12.3.10 Remote alarm interfaces ............................................................................................................................. 37

12.3.10.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ................................................................................ 37

12.3.10.2 Performance criterion B (transient phenomena).................................................................................... 37

12.4 Digital Subscriber Line (DSL) Access Systems ............................................................................................... 37

12.4.1 Test configuration ....................................................................................................................................... 37

12.4.2 Operational conditions ................................................................................................................................ 38

12.4.3 Immunity .................................................................................................................................................... 38

12.4.4 Specific Immunity performance criteria ..................................................................................................... 38

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 Final draft ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010-05)

12.4.4.1 Performance Criteria A (continuous phenomena) ................................................................................. 39

12.4.4.2 Performance Criteria B (transient phenomena) ..................................................................................... 39

12.4.4.3 Performance Criteria C (interruptions).................................................................................................. 39

13 Power supply equipment specific conditions ......................................................................................... 39

13.1 Test configuration............................................................................................................................................. 39

13.2 Operational conditions ..................................................................................................................................... 40

13.2.1 Emission ..................................................................................................................................................... 40

13.2.2 Immunity .................................................................................................................................................... 40

13.3 Specific immunity performance criteria ........................................................................................................... 41

13.3.1 Alternating current secondary interface ...................................................................................................... 41

13.3.1.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ................................................................................ 41

13.3.1.2 Performance criterion B (transient phenomena).................................................................................... 41

13.3.2 Direct current secondary interface .............................................................................................................. 42

13.3.2.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ................................................................................ 42

13.3.2.2 Performance criterion B (transient phenomena).................................................................................... 42

13.3.3 Control/signal interface ............................................................................................................................... 42

13.3.4 Tertiary supply interface ............................................................................................................................. 42

14 Supervisory equipment specific conditions ............................................................................................ 42

14.1 Test configuration............................................................................................................................................. 42

14.2 Operational conditions ..................................................................................................................................... 43

14.3 Specific immunity performance criteria ........................................................................................................... 43

14.3.1 Performance criterion A (continuous phenomena) ..................................................................................... 43

14.3.2 Performance criterion B (transient phenomena) ......................................................................................... 43

Annex A (normative): Surges: test method for ports of signal lines remaining within the

building ........................................................................................................... 44

A.1 Test set-up for signal ports ..................................................................................................................... 44

Annex B (informative): Evaluation of test results ............................................................................... 46

Annex C (informative): Guidance on EMC performance requirements and methods of
measurement for RF ports (in the sense of EN 50083 series) of

multimedia network equipment ................................................................... 48

Annex D (informative): The EN title in the official languages ........................................................... 49

Annex E (informative): Bibliography ................................................................................................... 50

History .............................................................................................................................................................. 51

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
6 Final draft ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010-05)
Intellectual Property Rights

IPRs essential or potentially essential to the present document may have been declared to ETSI. The information

pertaining to these essential IPRs, if any, is publicly available for ETSI members and non-members, and can be found

in ETSI SR 000 314: "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in

respect of ETSI standards", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the ETSI Web

server (http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp).

Pursuant to the ETSI IPR Policy, no investigation, including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee

can be given as to the existence of other IPRs not referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web

server) which are, or may be, or may become, essential to the present document.
Foreword

This Harmonized European Standard (Telecommunications series) has been produced by ETSI Technical Committee

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), and is now submitted for the ETSI standards

One-step Approval Procedure.

The present document has been produced by ETSI in response to a mandate from the European Commission issued

under Council Directive 98/34/EC [i.24] (as amended) laying down a procedure for the provision of information in the

field of technical standards and regulations.

The present document is intended to become a Harmonized Standard, the reference of which will be published in the

Official Journal of the European Communities referencing the Council Directive on the approximation of the laws of

the Member States relating to electromagnetic compatibility ("the EMC Directive") (89/336/EEC [i.22] as amended and

2004/108/EC [i.25]).
Proposed national transposition dates
Date of latest announcement of this EN (doa): 3 months after ETSI publication
Date of latest publication of new National Standard
or endorsement of this EN (dop/e): 6 months after doa

Date of withdrawal of any conflicting National Standard (dow): 36 months after doa

ETSI
---------------------- Page: 6 ----------------------
7 Final draft ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010-05)
1 Scope

The present document covers the EMC requirements for non-radio equipment intended to be used within a public

telecommunications network, which provides telecommunications between Network Termination Points (NTPs)

(i.e. excluding terminal equipment beyond the NTPs). Examples of such equipment are:

• Switching equipment. Such equipment includes:
- local telephone exchanges;
- remote switching concentrators;
- international switches;
- telex switches;
- network packet switches;
- base station controllers, radio network controllers;
- network servers and gateways.

• Non-radio transmission equipment and ancillary equipment. Such equipment includes:

- multiplexers;
- line equipment and repeaters, e.g. equipment for:
Synchronous Digital Hierarchy (SDH);
Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH);
Asynchronous Transfer Mode (ATM);
such as:
Digital Cross Connect systems;
network terminations;
transmission equipment used in the access network like xDSL.
• Power supply equipment. Such equipment includes:
- central power plant;
- end of suite power supplies;
- uninterruptible power supplies;
- stabilized AC power supplies; and
- other dedicated telecommunication network power supplies;

but excludes equipment which is uniquely associated with or integrated in other equipment.

ETSI
---------------------- Page: 7 ----------------------
8 Final draft ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010-05)
• Supervisory equipment. Such equipment includes:
- network management equipment;
- operator access maintenance equipment;
- traffic measurement systems;
- line test units;
- functional test units.

The function of supervision may either be performed by independent equipment or form part of other

telecommunication network equipment. If the function of supervision forms part of a telecommunication network

equipment, the performance may be evaluated simultaneously with other functions (such as switching and transmission)

during EMC testing.

The environmental classification locations used in the present document refers to TR 101 651 [i.23].

The requirements of the present document have been selected to ensure an adequate level of immunity for the apparatus

covered by the scope of the present document. The levels do not, however, cover extreme cases which may occur at any

location but with a low probability of occurrence. In special cases, situations may arise where the levels of disturbance

may exceed the immunity test levels specified in the present document. In these instances, special mitigation measures

may have to be employed.

General purpose equipment, which is used as a part of a telecommunication network, may be covered by the scope of

other standards. For such equipment, if those other standards fully cover the requirements of the present document, no

further assessment is necessary. Equipment for cabled distribution systems intended only for television and sound

signals as defined in EN 50083-2 [3] and optical amplifiers as defined in ITU-T Recommendations G.661 [i.6] and

G.662 [i.7] are outside the scope of the present document.

Equipment may provide different functions, i.e. switching equipment may also provide transmission funct

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.