Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7: Porous Asphalt - Requirements - Rules for implementation of SIST EN 13108-7

Bituminizirane zmesi - Specifikacije materialov - 7. del: Drenažni asfalt - Zahteve - Pravila za uporabo SIST EN 13108-7

Ta slovenski standard določa v skladu s SIST 1035, SIST 1043*, SIST EN 13108-7, SIST EN 13108-20 in SIST EN 13108-21 izbrane zahteve za uporabo drenažnega asfalta pri gradnji cest in drugih prometnih površin. Zahteve temeljijo na posebnih geografskih, prometnih in podnebnih razmerah, ki prevladujejo v Sloveniji. Za zadovoljitev različnih prometnih in podnebnih obremenitev v Sloveniji so opredeljene različne vrste bituminiziranih zmesi glede sestave in zahtev za zmesi kamnitih zrn.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
19-Dec-2007
Publication Date
23-Jan-2008
Technical Committee
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
11-Jan-2008
Due Date
16-Jan-2008
Completion Date
24-Jan-2008
Ref Project

Relations

Buy Standard

Standard
1038-7:2008
Slovenian language
12 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
1038-7:2007
Slovenian language
11 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI
SIST 1038-7 STANDARD
februar 2008
Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 7. del: Drenažni asfalt – Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-7
Bituminous mixtures – Material specifications – Part 7: Porous asphalt – Requirements – Rules for implementation of SIST EN 13108-7
Referenčna oznaka ICS 91.100.50 SIST 1038-7:2008 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 13
© 2008-02. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov ni dovoljeno.SIST 1038-7 : 2008 2 NACIONALNI UVOD Slovenski standard SIST 1038-7, Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 7. del: Drenažni asfalt – Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-7, 2008, je izvirni standard in ima status slovenskega nacionalnega standarda. NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 13108-7:2006 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 227 Materiali za ceste, katerega sekretariat je v pristojnosti nemške organizacije za standarde DIN.
Slovenski nacionalni standard SIST 1038-7:2008 je pripravil tehnični odbor SIST/TC CES Ceste. Ta slovenski nacionalni standard se uporablja skupaj s standardom SIST EN 13108-7:2006. Evropski standard za drenažni asfalt je zasnovan tako, da nudi širok okvir za izbiro tistih lastnosti, ki so najustreznejše glede na podnebne razmere in izkušnje v posameznih državah. V Sloveniji je že dalj časa uveljavljena uporaba drenažnega asfalta. Njegove kakovostne lastnosti so že do sedaj opredeljevale uveljavljene tehnične specifikacije.
Glede na zahtevne podnebne razmere v naši državi se ocenjuje, da Slovenija potrebuje svoje minimalne kriterije kakovosti. Brez postavljenih ustreznih kriterijev v povezavi z evropskim standardom EN 13108-7 bi lahko bili kupci/uporabniki teh materialov zavedeni, ker bi zaupali, da kakovost vseh materialov, označenih z znakom CE, v celoti ustreza tudi pogojem uporabe v naši državi.
Po posvetih v Združenju asfalterjev Slovenije, ki je pobudnik priprave ustreznega slovenskega predpisa, in glede na dobre izkušnje z do sedaj uveljavljenimi kakovostnimi lastnostmi, člani SIST/TC CES ocenjujejo, da je novi nacionalni standard učinkovit prispevek za nadaljevanje dobrih izkušenj pri proizvodnji kakovostnih bituminiziranih zmesi. Člani SIST/TC CES menijo, da brez jasno postavljenih kriterijev za vse bistvene lastnosti materialov in zmesi v Sloveniji ne bo mogoče ohraniti relativno visoke ravni kakovosti, ki je že uveljavljena na tem področju. Nacionalni standard opredeljuje nacionalne zahteve, ki dopolnjujejo evropski standard, niso pa z njim v ničemer v nasprotju. V standardu so jasno postavljena merila za bistvene lastnosti materialov in zmesi glede na zahtevne podnebne razmere v naši državi. Tudi druge evropske države pripravljajo svoje nacionalne zahteve.
Odločitev za izdajo tega standarda je dne 10. januarja 2008 sprejel SIST/TC CES Ceste.
OPOMBA:
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.SIST 1038-7 : 2008 3 VSEBINA Stran Uvod.4 1
Področje uporabe.4 2
Zveza s standardi.4 3
Izrazi, opisi, simboli in kratice.6 4
Zahteve za sestavne (vhodne) materiale.7 4.1
Splošno.7 4.2
Vezivo.7 4.3
Kamniti material.7 4.4
Ponovno uporabljeni asfalt (asfaltni granulat).9 4.5
Dodatki.9 4.6
Temperatura bituminizirane zmesi.9 5
Zahteve za bituminizirane zmesi.10 5.1
Splošno.10 5.2
Sestava.10 5.2.1
Zrnavost.10 5.2.2
Delež veziva.10 5.3
Zahteve za bituminizirane zmesi.11 6
Ocena skladnosti – začetni preskus in notranja kontrola proizvodnje v obratu.12 6.1
Povzetek lastnosti in postopkov za preskus vhodnih materialov.12 6.2
Povzetek lastnosti in postopkov za preskus bituminiziranih zmesi.13 6.3
Pogostost preskusov končnega proizvoda.13 7
Označevanje.13SIST 1038-7 : 2008 4 Uvod
Ta slovenski standard je del skupine SIST 1038 in se uporablja skupaj s standardi skupine SIST EN 13108 za bituminizirane zmesi. Preglednica 1 vsebuje primerjavo standardov.
Preglednica 1: Primerjava standardov skupin SIST EN 13108 in SIST 1038
SIST EN Bituminizirane zmesi – Zahteve za zmesi SIST Bituminizirane zmesi – Zahteve za zmesi 13108-1 Bitumenski beton 1038-1 Bitumenski beton – Pravila za uporabo
SIST EN 13108-1 (Empirična zasnova) 13108-5 Drobir z bitumenskim mastiksom 1038-5 Drobir z bitumenskim mastiksom – Pravila za uporabo SIST EN 13108-5 13108-6 Liti asfalt 1038-6 Liti asfalt – Pravila za uporabo
SIST EN 13108-6 13108-7 Drenažni asfalt
1038-7 Drenažni asfalt – Pravila za uporabo
SIST EN 13108-7
1
Področje uporabe
Ta slovenski standard določa v skladu s SIST 1035, SIST 1043*, SIST EN 13108-7, SIST EN 13108-20 in SIST EN 13108-21 izbrane zahteve za uporabo drenažnega asfalta pri gradnji cest in drugih prometnih površin. Zahteve temeljijo na posebnih geografskih, prometnih in podnebnih razmerah, ki prevladujejo v Sloveniji. Za zadovoljitev različnih prometnih in podnebnih obremenitev v Sloveniji so opredeljene različne vrste bituminiziranih zmesi glede sestave in zahtev za zmesi kamnitih zrn.
2
Zveze s standardi
Poleg referenčnih dokumentov, ki so navedeni v SIST EN 13108-7, so v nadaljevanju navedeni dokumenti potrebni pri uporabi tega dokumenta. Pri datiranih napotilih velja samo upoštevana izdaja. Pri nedatiranih napotilih velja zadnja izdaja upoštevanega dokumenta (vključno vse spremembe). Pravne predpise je treba uporabiti vedno v veljavni inačici.
SIST 1043* Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine – Zahteve in pravila za uporabo SIST EN 13043 SIST 1035 Bitumen in bitumenska veziva – Cestogradbeni, s polimeri modificirani bitumni – Zahteve in pravila za uporabo SIST EN 14023 SIST EN 933-1 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov – 1. del: Določevanje zrnavosti – Metoda sejanja SIST EN 933-4 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov – 4. del: Določevanje oblike zrn –Modul oblike SIST EN 933-5 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov – 5. del: Določevanje odstotka lomljenih površin zrn grobega agregata SIST EN 933-9 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov – 9. del: Ugotavljanje finih delcev – Preskus z metilen modrim SIST EN 933-10 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov – 10. del: Ocenjevanje finih delcev – Zrnavost kamene moke (sejanje z zračnim curkom) SIST EN 1097-1 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 1. del: Določevanje odpornosti proti obrabi (mikro Deval)
* Dokument v pripravi.SIST 1038-7 : 2008 5 SIST EN 1097-2 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 2. del: Metode določevanja odpornosti proti drobljenju SIST EN 1097-4 Preskus mehanskih in fizikalnih lastnosti zmesi zrn – 4. del: Določitev vsebnosti votlin v suhem zgoščenem polnilu SIST EN 1097-6 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 6. del: Določevanje prostorninske mase zrn in vpijanja vode
SIST EN 1097-7 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 7. del: Določevanje prostorninske mase zrn kamene moke – Postopek s piknometrom SIST EN 1097-8 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 8. del: Določevanje vrednosti količnika zaglajevanja kamenih zrn SIST EN 1367-1 Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih vplivov – 1. del: Določevanje odpornosti proti zmrzovanju in odtaljevanju SIST EN 1367-3 Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih vplivov – 3. del: Preskus s kuhanjem zaradi vpliva sonca na bazald, metoda »Sonnenbrand bazalt« SIST EN 1367-5 Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih vplivov – 5. del: Določevanje odpornosti proti temperaturnemu šoku SIST EN 1426 Bitumen in bitumenska veziva – Določanje penetracije z iglo SIST EN 1427 Bitumen in bitumenska veziva – Določanje zmehčišča – Metoda prstana in kroglice SIST EN 1744-1 Preskusi kemičnih lastnosti agregatov
– 1. del: Kemijska analiza SIST EN 12591 Bitumen in bitumenska veziva – Specifikacije za cestogradbene bitumne SIST EN 12595 Bitumen in bitumenska veziva – Določanje kinematične viskoznosti SIST EN 12596 Bitumen in bitumenska veziva – Določanje dinamične viskoznosti z metodo kapilare z vakuumom SIST EN 12697-1 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 1. del: Topni delež veziva SIST EN 12697-2 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 2. del: Ugotavljanje zrnavosti SIST EN 12697-3 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 3. del: Ugotavljanje vsebnosti veziva: rotacijski uparjalnik SIST EN 12697-4 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 4. del: Ugotavljanje vsebnosti veziva: kolonska frakcionirana destilacija SIST EN 12697-5 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 5. del: Ugotavljanje največje gostote SIST EN 12697-6 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 6. del: Ugotavljanje gostote bitumenskih preskušancev SIST EN 12697-8 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 8. del: Ugotavljanje značilnosti votlin v bitumenskih preskušancih SIST EN 12697-11 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 11. del: Ugotavljanje sprijemljivosti med agregatom in bitumnom SIST EN 12697-12 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 12. del: Ugotavljanje občutljivosti bitumenskih preskušancev na vodo SIST EN 12697-13 Bitumenske zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 13. del: Merjenje temperature SIST EN 12697-17 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 17. del: Obraba delcev poroznih asfaltnih preskušancev SIST EN 12697-18 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 18. del Vezivo za odvodnjavanjeSIST 1038-7 : 2008 6 SIST EN 12697-19 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 19. del: Prepustnost preskušancev SIST EN 12697-22 Bitumenske zmesi – Preskusne m
...

SLOVENSKI oSIST 1038-7

STANDARD
november 2007Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 7. del: Drenažni asfalt –
Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-7


Bituminous mixtures – Material specifications – Part 7: Porous asphalt –
Requirements – Rules for implementation of SIST EN 13108-7Referenčna oznaka
ICS 91.100.50 oSIST 1038-7:2007 (sl)


Nadaljevanje na straneh od 2 do 12© 2007-11. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
oSIST 1038-7 : 2007
NACIONALNI UVOD
Slovenski standard SIST 1038-7, Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 7. del: Drenažni
asfalt – Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-7, 2007, je izvirni standard in ima status
slovenskega nacionalnega standarda.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 13108-7:2006 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo
CEN/TC 227 Materiali za ceste, katerega sekretariat je v pristojnosti nemške organizacije za
standarde DIN.
Slovenski nacionalni standard SIST 1038-7:2007 je pripravil tehnični odbor SIST/TC CES Ceste.
Ta slovenski nacionalni standard se uporablja skupaj s standardom SIST EN 13108-7:2006.
Evropski standard za drenažni asfalt je zasnovan tako, da nudi širok okvir za izbiro tistih lastnosti, ki
so najustreznejše glede na podnebne razmere in izkušnje v posameznih državah.
V Sloveniji je že dalj časa uveljavljena uporaba drenažnega asfalta. Njegove kakovostne lastnosti so
že do sedaj opredeljevale uveljavljene tehnične specifikacije.
Glede na zahtevne podnebne razmere v naši državi se ocenjuje, da Slovenija potrebuje svoje
minimalne kriterije kakovosti. Brez postavljenih ustreznih kriterijev v povezavi z evropskim standardom
EN 13108-7 bi lahko bili kupci/uporabniki teh materialov zavedeni, ker bi zaupali, da kakovost vseh
materialov, označenih z znakom CE, v celoti ustreza tudi pogojem uporabe v naši državi.
Po posvetih v Združenju asfalterjev Slovenije, ki je pobudnik priprave ustreznega slovenskega
predpisa, in glede na dobre izkušnje z do sedaj uveljavljenimi kakovostnimi lastnostmi, člani SIST/TC
CES ocenjujejo, da je novi nacionalni standard učinkovit prispevek za nadaljevanje dobrih izkušenj pri
proizvodnji kakovostnih bituminiziranih zmesi.
Člani SIST/TC CES menijo, da brez jasno postavljenih kriterijev za vse bistvene lastnosti materialov in
zmesi v Sloveniji ne bo mogoče ohraniti relativno visoke ravni kakovosti, ki je že uveljavljena na tem
področju.
Nacionalni standard opredeljuje nacionalne zahteve, ki dopolnjujejo evropski standard, niso pa z njim
v ničemer v nasprotju. V standardu so jasno postavljena merila za bistvene lastnosti materialov in
zmesi glede na zahtevne podnebne razmere v naši državi.
Tudi druge evropske države pripravljajo svoje nacionalne zahteve.
OPOMBA:
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
2

---------------------- Page: 2 ----------------------
oSIST 1038-7 : 2007
VSEBINA Stran
Uvod .4
1 Področje uporabe .4
2 Zveza s standardi .4
3 Izrazi, opisi, simboli in kratice.5
4 Zahteve za sestavne (vhodne) materiale .6
4.1 Splošno.6
4.2 Vezivo.6
4.3 Kamniti material.6
4.4 Ponovno uporabljeni asfalt (asfaltni granulat).8
4.5 Dodatki .8
4.6 Temperatura bituminizirane zmesi .8
5 Zahteve za bituminizirane zmesi.9
5.1 Splošno.9
5.2 Sestava.9
5.2.1 Zrnavost.9
5.2.2 Delež veziva .9
5.3 Zahteve za bituminizirane zmesi.10
6 Ocena skladnosti – začetni preskus in notranja kontrola proizvodnje v obratu .11
6.1 Povzetek lastnosti in postopkov za preskus vhodnih materialov .11
6.2 Povzetek lastnosti in postopkov za preskus bituminiziranih zmesi.12
6.3 Pogostost preskusov končnega proizvoda .12
7 Označevanje.12
3

---------------------- Page: 3 ----------------------
oSIST 1038-7 : 2007
Uvod

Ta slovenski standard je del skupine SIST 1038 in se uporablja skupaj s standardi skupine SIST EN
13108 za bituminizirane zmesi. Preglednica 1 vsebuje primerjavo standardov.

Preglednica 1: Primerjava standardov skupin SIST EN 13108 in SIST 1038

Bituminizirane zmesi –
SIST EN SIST Bituminizirane zmesi – Zahteve za zmesi
Zahteve za zmesi
13108-1 Bitumenski beton 1038-1 Bitumenski beton – Pravila za uporabo
SIST EN 13108-1 (Empirična zasnova)
13108-5 Drobir z bitumenskim 1038-5 Drobir z bitumenskim mastiksom – Pravila za
mastiksom uporabo SIST EN 13108-5
13108-6 Liti asfalt 1038-6 Liti asfalt – Pravila za uporabo
SIST EN 13108-6
13108-7 Drenažni asfalt 1038-7 Drenažni asfalt – Pravila za uporabo
SIST EN 13108-7

1 Področje uporabe

Ta slovenski standard določa v skladu s SIST 1035*, SIST 1043*, SIST EN 13108-7, SIST EN 13108-
20 in SIST EN 13108-21 izbrane zahteve za uporabo drenažnega asfalta pri gradnji cest in drugih
prometnih površin. Zahteve temeljijo na posebnih geografskih, prometnih in podnebnih razmerah, ki
prevladujejo v Sloveniji. Za zadovoljitev različnih prometnih in podnebnih obremenitev v Sloveniji so
opredeljene različne vrste bituminiziranih zmesi glede sestave in zahtev za zmesi kamnitih zrn.

2 Zveze s standardi

Poleg referenčnih dokumentov, ki so navedeni v SIST EN 13108-7, so v nadaljevanju navedeni
dokumenti potrebni pri uporabi tega dokumenta. Pri datiranih napotilih velja samo upoštevana izdaja.
Pri nedatiranih napotilih velja zadnja izdaja upoštevanega dokumenta (vključno vse spremembe).
Pravne predpise je treba uporabiti vedno v veljavni inačici.

*
SIST 1043 Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in
druge prometne površine – Zahteve in pravila za uporabo SIST EN 13043
SIST 1035* Bitumen in bitumenska veziva – Cestogradbeni, s polimeri modificirani
bitumni – Zahteve in pravila za uporabo SIST EN 14023
SIST EN 933-1 Preskusi geometrijskih lastnosti zmesi zrn – 1. del: Določitev zrnavosti –
Postopek sejanja
SIST EN 933-4 Preskusi geometrijskih lastnosti zmesi zrn – 4. del: Določitev oblike zrn –
Modul oblike
SIST EN 933-5 Preskusi geometrijskih lastnosti zmesi zrn – 5. del: Določitev deleža
lomljenih površin na grobih zrnih
SIST EN 933-9 Preskusi geometrijskih lastnosti zmesi zrn – 9. del: Ocena finih delcev –
Preskus z metilen modrim
SIST EN 933-10 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov – 10. del: Ocenjevanje finih
delcev – Zrnavost kamene moke (sejanje z zračnim curkom)

*
Dokument v pripravi.
4

---------------------- Page: 4 ----------------------
oSIST 1038-7 : 2007
SIST EN 1097-1 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 1. del: Določevanje
odpornosti proti obrabi (mikro Deval)
SIST EN 1097-2 Preskus mehanskih in fizikalnih lastnosti zmesi zrn – 2. del: Postopki
določanja odpornosti proti drobljenju
SIST EN 1097-4 Preskus mehanskih in fizikalnih lastnosti zmesi zrn – 4. del: Določitev
vsebnosti votlin v suhem zgoščenem polnilu
SIST EN 1097-6 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 6. del: Določevanje
prostorninske mase zrn in vpijanja vode
SIST EN 1097-7 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 7. del: Določevanje
prostorninske mase zrn kamene moke – Postopek s piknometrom
SIST EN 1097-8 Preskus mehanskih in fizikalnih lastnosti zmesi zrn – 8. del: Določitev
količnika zglajenosti
SIST EN 1367-1 Preskusi lastnosti zmesi zrn zaradi termičnih in vremenskih vplivov – 1. del:
Določitev odpornosti proti zmrzovanju in tajanju
SIST EN 1367-3 Preskusi lastnosti zmesi zrn zaradi termičnih in vremenskih vplivov – 3. del:
Preskus s kuhanjem za Sonnenbrand – bazalt
SIST EN 1367-5 Preskusi lastnosti zmesi zrn zaradi termičnih in vremenskih vplivov – 5. del:
Določitev odpornosti proti vročini
SIST EN 1426 Bitumen in bitumenska veziva – Določanje penetracije z iglo
SIST EN 1427 Bitumen in bitumenska veziva – Določanje zmehčišča – Metoda prstana in
kroglice
SIST EN 1744-1 Preskusi kemijskih lastnosti zmesi zrn – 1. del: Kemijska analiza
SIST EN 12591 Bitumen in bitumenska veziva – Specifikacije za cestogradbene bitumne
SIST EN 12595 Bitumen in bitumenska veziva – Določanje kinematične viskoznosti
SIST EN 12596 Bitumen in bitumenska veziva – Določanje dinamične viskoznosti z metodo
kapilare z vakuumom
SIST EN 12697-1 Bituminizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 1. del: Topni
delež veziva
SIST EN 12697-2 Bituminizirane zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 2. del:
Ugotavljanje zrnavosti
SIST EN 12697-3 Bituminizirane zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 3. del:
Ugotavljanje vsebnosti veziva: rotacijski uparjalnik
SIST EN 12697-4 Bituminizirane zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 4. del:
Ugotavljanje vsebnosti veziva: kolonska frakcionirana destilacija
SIST EN 13043 Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in
druge prometne površine
SIST EN 13179-1 Preskus kamene moke za bitumenske zmesi – 1. del: Delta preskus prstan-
kroglica

3 Izrazi, opisi, simboli in kratice

V tem standardu se uporabljajo izrazi in opisi, kot so opredeljeni v SIST EN 13108-7.

Simboli
Z razred zmesi kamnitih zrn (preglednica 2)
A razred bituminizirane zmesi glede na prometno obremenitev (preglednica 6)
5

---------------------- Page: 5 ----------------------
oSIST 1038-7 : 2007
4 Zahteve za sestavne (vhodne) materiale

4.1 Splošno

Na podlagi vrednosti v produktnih standardih
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.