Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers (IEC 60335-2-40:2018)

This clause of Part 1 is replaced by the following.
This part of IEC 60335 deals with the safety of electric heat pumps, including sanitary hot
water heat pumps, air conditioners, and dehumidifiers incorporating motor-compressors
and hydronic fan coils units, their maximum rated voltages being not more than 250 V for
single phase appliances and 600 V for all other appliances. Partial units are within the scope
of this International Standard.
Appliances not intended for normal household use but which nevertheless may be a source of
danger to the public, such as appliances intended to be used by laymen in shops, in light
industry and on farms, are within the scope of this standard.
The appliances referenced above may consist of one or more factory-made assemblies. If
provided in more than one assembly, the separate assemblies are to be used together, and
the requirements are based on the use of matched assemblies.
NOTE 101 A definition of ‘motor-compressor’ is given in IEC 60335-2-34, which includes the statement that the
term motor-compressor is used to designate either a hermetic motor-compressor or semi-hermetic motor-
compressor.
NOTE 102 Requirements for refrigerating safety are covered by ISO 5149-1, ISO 5149-2, and ISO 5149-3.
Requirements for containers intended for storage of the heated water included in sanitary hot water heat pumps
are, in addition, covered by IEC 60335-2-21.
This standard does not take into account refrigerants other than group A1, A2L, A2 and A3 as
defined by ISO 817 classification, A2L refrigerants are limited to those of a molar mass of
more than or equal to 42 kg/kmol based on WCF – Worst Case Formulation as specified in
ISO 817.
This standard specifies particular requirements for the use of flammable refrigerants. Unless
specifications are covered by this standard, including the annexes, requirements for
refrigerating safety are covered by ISO 5149.
The parts of ISO 5149 of particular concern to this standard are as follows:
• ISO 5149-1:2014, Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental
requirements – Part 1: Definitions, classification and selection criteria.
• ISO 5149-2, Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental
requirements – Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation;
• ISO 5149-3:2014, Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental
requirements – Part 3: Installation site.
Supplementary heaters, or a provision for their separate installation, are within the scope of
this standard, but only heaters which are designed as a part of the appliance package, the
controls being incorporated in the appliance.
NOTE 103 Attention is drawn to the fact that
• for appliances intended to be used in vehicles or on board ships or aircraft, additional requirements may be
necessary;
• for appliances subjected to pressure, additional requirements may be necessary;
• in many countries, additional requirements are specified, for example, by the national health authorities
responsible for the protection of labour and the national authorities responsible for storage, transportation,
building constructions and installations.
NOTE 104 This standard does not apply to
• humidifiers intended for use with heating and cooling equipment (IEC 60335-2-88);
• appliances designed exclusively for industrial processing;
• appliances intended to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a
corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas).

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-40: Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluft-Entfeuchter (IEC 60335-2-40:2018)

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-40: Exigences particulières pour les pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les déshumidificateurs (IEC 60335-2-40:2018)

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-40. del: Posebne zahteve za električne toplotne črpalke, klimatske naprave in sušilnike zraka (IEC 60335-2-40:2018)

To točko 1. dela nadomešča naslednje besedilo.
Ta del standarda IEC 60335 obravnava varnost električnih toplotnih črpalk, vključno s toplotnimi črpalkami za gospodinjsko vročo vodo, klimatskimi napravami, sušilniki zraka z motornimi kompresorji in ventilatorskimi konvektorji voda/zrak, katerih največja nazivna napetost ne presega 250 V za enofazne aparate in 600 V za vse druge aparate. Delne enote spadajo na področje uporabe tega mednarodnega standarda.
Na področje uporabe tega standarda spadajo aparati, ki niso namenjeni za običajno gospodinjsko uporabo, vendar so lahko vir nevarnosti za javnost, kot so aparati, namenjeni za laično uporabo v trgovinah, lahki industriji in na kmetijah.
Navedeni aparati so lahko sestavljeni iz enega sestava ali več. Če zajemajo več kot en sestav, se morajo ločeni sestavi uporabljati skupaj, zahteve pa temeljijo na uporabi združenih sestavov.
OPOMBA 101: Definicija »motornega kompresorja« je podana v standardu IEC 60335-2-34, ki vključuje izjavo, da se izraz motorni kompresor uporablja za označevanje motornega kompresorja hermetičnega ali polhermetičnega tipa.
OPOMBA 102: Zahteve za varnost v zvezi s hlajenjem so zajete v standardih ISO 5149-1, ISO 5149-2 in ISO 5149-3.
Zahteve za posode, namenjene za shranjevanje segrete vode, ki so del toplotnih črpalk za gospodinjsko vročo vodo, so zajete v standardu IEC 60335-2-21.
Ta standard ne obravnava hladilnih sredstev, razen tistih iz skupin A1, A2L, A2 in A3, kot so opredeljene v razvrstitvi standarda ISO 817, hladilna sredstva A2L pa so omejena na tiste z molsko maso 42 kg/kmol ali več na podlagi formulacije v najslabšem primeru (WCF), kot je določeno v standardu ISO 817.
Ta standard določa posebne zahteve za uporabo vnetljivih hladilnih sredstev. Če specifikacije, vključno z dodatki, v tem standardu niso zajete, so zahteve za varnost v zvezi s hlajenjem zajete v standardu ISO 5149.
Ta standard posebej obravnava naslednje dele standarda ISO 5149:
• ISO 5149-1:2014, Hladilni sistemi in toplotne črpalke – Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve – 1. del: Definicije, razvrstitev in kriteriji za izbiro.
• ISO 5149-2, Hladilni sistemi in toplotne črpalke – Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve – 2. del: Načrtovanje, izdelava, preskušanje, označevanje in dokumentacija;
• ISO 5149-3:2014, Hladilni sistemi in toplotne črpalke – Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve – 3. del: Mesto postavitve.
Dodatni grelniki ali ukrepi za njihovo ločeno namestitev spadajo na področje uporabe tega standarda, vendar to velja le za grelnike, ki so zasnovani kot del aparata, pri čemer so kontrole vgrajene v aparat.
OPOMBA 103: Opozoriti je treba, da:
• so za aparate, ki so namenjeni za uporabo v vozilih ali na krovu ladij ali letal, morda potrebne dodatne zahteve;
• so za aparate, izpostavljene tlaku, morda potrebne dodatne zahteve;
• v številnih državah nacionalni zdravstveni organi, odgovorni za varstvo pri delu, ter nacionalni organi, odgovorni za shranjevanje, prevoz, stavbne konstrukcije in vgradnje, določajo dodatne zahteve.
OPOMBA 104: Ta standard se ne uporablja za:
• vlažilnike zraka, namenjene za uporabo z opremo za ogrevanje in hlajenje (IEC 60335-2-88);
• aparate, zasnovane izključno za industrijsko obdelavo;
• aparate, ki so namenjeni za uporabo na lokacijah, kjer veljajo posebne razmere, kot je prisotnost korozivne ali eksplozivne atmosfere (prah, hlapi ali plin).

General Information

Status
Published
Publication Date
10-May-2023
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
10-May-2023
Due Date
15-Jul-2023
Completion Date
11-May-2023

Relations

Buy Standard

Standard
EN IEC 60335-2-40:2023 - BARVE
English language
118 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 60335-2-40:2023
01-julij-2023
Nadomešča:
SIST EN 60335-2-40:2003
SIST EN 60335-2-40:2003/A2:2009
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-40. del: Posebne zahteve
za električne toplotne črpalke, klimatske naprave in sušilnike zraka (IEC 60335-2-
40:2018)
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements
for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers (IEC 60335-2-40:2018)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-40:
Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und
Raumluft-Entfeuchter (IEC 60335-2-40:2018)
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-40: Exigences
particulières pour les pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les
déshumidificateurs (IEC 60335-2-40:2018)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 60335-2-40:2023
ICS:
23.120 Zračniki. Vetrniki. Klimatske Ventilators. Fans. Air-
naprave conditioners
27.080 Toplotne črpalke Heat pumps
SIST EN IEC 60335-2-40:2023 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-40:2023

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-40:2023


EUROPEAN STANDARD EN IEC 60335-2-40

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM May 2023
ICS 23.120 Supersedes EN 60335-2-40:2003; EN 60335-2-
40:2003/A11:2004; EN 60335-2-40:2003/A12:2005; EN
60335-2-40:2003/corrigendum Apr. 2006; EN 60335-2-
40:2003/A1:2006; EN 60335-2-40:2003/A2:2009; EN
60335-2-40:2003/corrigendum Aug. 2010; EN 60335-2-
40:2003/A13:2012; EN 60335-2-
40:2003/A13:2012/AC:2013
English Version
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40:
Particular requirements for electrical heat pumps, air-
conditioners and dehumidifiers
(IEC 60335-2-40:2018)
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
Partie 2-40: Exigences particulières pour les pompes à ähnliche Zwecke - Teil 2-40: Besondere Anforderungen für
chaleur électriques, les climatiseurs et les elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und
déshumidificateurs Raumluft-Entfeuchter
(IEC 60335-2-40:2018) (IEC 60335-2-40:2018)
This European Standard was approved by CENELEC on 2023-03-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Türkiye and the United Kingdom.European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2023 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN IEC 60335-2-40:2023 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-40:2023
EN IEC 60335-2-40:2023 (E)
European foreword
This document (EN IEC 60335-2-40:2023) consists of the text of IEC 60335-2-40:2018, prepared by
IEC/TC 61 "Safety of household and similar electrical appliances".
The following dates are fixed:
• latest date by which this document has to be (dop) 2024-03-01
implemented at national level by publication of an
identical national standard or by endorsement
• latest date by which the national standards (dow) 2026-03-01
conflicting with this document have to be withdrawn
This document supersedes EN 60335-2-40:2003 and all of its amendments and corrigenda (if any).
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
This document is read in conjunction with EN IEC 60335-2-40:2023/A11:2023.
This document has been prepared under a Standardization Request given to CENELEC by the
European Commission and the European Free Trade Association.
Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national committee. A
complete listing of these bodies can be found on the CENELEC website.
Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 60335-2-40:2018 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.

2

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-40:2023
IEC 60335-2-40

®


Edition 6.0 2018-01
INTERNATIONALSTANDARD
NORMEINTERNATIONALE
colour

inside


Household and similar electrical appliances – Safety –

Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners

and dehumidifiers
Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –

Partie 2-40: Exigences particulières pour les pompes à chaleur électriques,


les climatiseurs et les déshumidificateurs

INTERNATIONAL

ELECTROTECHNICAL

COMMISSION


COMMISSION

ELECTROTECHNIQUE


INTERNATIONALE
ICS 23.120 ISBN 978-2-8322-7980-9
Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-40:2023
– 2 – IEC 60335-2-40:2018  IEC 2018
CONTENTS
FOREWORD . 4
INTRODUCTION . 7
1 Scope . 8
2 Normative references . 9
3 Terms and definitions . 10
4 General requirement . 16
5 General conditions for the tests . 16
6 Classification . 17
7 Marking and instructions . 18
8 Protection against access to live parts . 23
9 Starting of motor-operated appliances . 23
10 Power input and current . 23
11 Heating . 23
12 Void . 29
13 Leakage current and electric strength at operating temperature . 29
14 Transient overvoltages . 29
15 Moisture resistance . 29
16 Leakage current and electric strength . 30
17 Overload protection of transformers and associated circuits . 31
18 Endurance . 31
19 Abnormal operation . 31
20 Stability and mechanical hazards . 36
21 Mechanical strength . 36
22 Construction . 36
23 Internal wiring . 46
24 Components . 46
25 Supply connection and external flexible cords . 47
26 Terminals for external conductors . 47
27 Provision for earthing . 47
28 Screws and connections . 47
29 Clearances, creepage distances and solid insulation . 48
30 Resistance to heat and fire . 48
31 Resistance to rusting . 48
32 Radiation, toxicity and similar hazards . 48
Annexes . 54
Annex D (normative) Thermal motor protectors . 54
Annex I (normative) Motors having basic insulation that is inadequate for the rated
voltage of the appliance . 54
Annex AA (informative) Examples for operating temperatures of the appliance . 55
Annex BB (normative) Selected information about refrigerants . 56
Annex CC (informative) Transportation, marking and storage for units that employ
flammable refrigerants . 58

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-40:2023
IEC 60335-2-40:2018  IEC 2018 – 3 –
Annex DD (normative) Requirements for operation, service and installation manuals of
appliances using flammable refrigerants . 59
Annex EE (normative) Pressure tests . 68
Annex FF (normative) Leak simulation tests . 71
Annex GG (normative) Charge limits, ventilation requirements and requirements for

secondary circuits . 73
Annex HH (informative) Competence of service personnel . 99
Annex II (Void) . 102
Annex JJ (normative) Allowable opening of relays and similar components to prevent
ignition of A2L refrigerants . 103
Annex KK (normative) Test method for hot surface ignition temperature for A2L . 105
Annex LL (normative) Refrigerant detection systems for A2L refrigerants . 109
Annex MM (normative) Refrigerant sensor location confirmation test . 111
Annex NN (normative) Flame arrest enclosure verification test for A2L refrigerants . 113
Annex OO (normative) UV radiation conditioning . 115
Bibliography . 116

Figure 101 – Example of label for field charged units . 50
Figure 102 – Arrangement for heating test of appliances with supplementary heater . 52
Figure 103 – Supply circuit for locked-rotor test of a motor of the single-phase type –
Revise as needed for three-phase test . 53
Figure GG.1 – Unventilated area. 95
Figure GG.2 – Mechanical ventilation . 96
Figure GG.3 – Isosceles triangle arrow test gauge . 96
Figure GG.4 – Measurement of vibration amplitude. 96
Figure GG.5 – Relevant heights h , h and h for calculation of A and m . 97
inst 0 rel min max
Figure GG.6 – Airflow direction . 98
Figure KK.1 – Front view of test apparatus labels . 105
Figure KK.2 – Test apparatus with dimensions . 106
Figure KK.3 – Top view of test apparatus . 107

Table 3 – Temperature limits . 27
Table 101 – UVC irradiance measurement location . 49
Table AA.1 – Examples for operating temperatures of the appliance . 55
Table BB.1 – Selected information about refrigerants. 56
Table DD.1 – Mandatory clauses in each manual . 59
Table GG.1 – Outline of Annex GG (informative). 74
Table GG.2 – Circulation airflow . 78
Table GG.3 – Appliance with packaging . 83
Table GG.4 – Appliance without packaging . 83
Table GG.5 – Minimum airflow . 94

---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-40:2023
– 4 – IEC 60335-2-40:2018  IEC 2018
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – SAFETY –

Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps,
air-conditioners and dehumidifiers

FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.
5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.
9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
International Standard IEC 60335-2-40 has been prepared by subcommittee 61D: Appliances
for air-conditioning for household and similar purposes, of IEC technical committee 61: Safety
of household and similar electrical appliances.
The text of this International Standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
61D/386/FDIS 61D/391/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in
the report on voting indicated in the above table.
This sixth edition cancels and replaces the fifth edition published in 2013 and its
Amendment 1:2016. This edition constitutes a technical revision.

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-40:2023
IEC 60335-2-40:2018  IEC 2018 – 5 –
This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:
– Clause 1 – limiting A2L refrigerants to those of a molar mass of more than or equal to
42 kg/kmol;
– Clause 7 – added requirements for A2L refrigerants,
– Clause 7 – added requirement for pre-charge pipe sets, detection systems, ventilation and
the resulting charge;
– Clause 7 – added requirements for UV-C systems;
– Clause 7 – added requirements for transcritical refrigerating systems;
– Subclause 19.7 – amended text to match the intention of the subclause;
– Clause 21 – added requirements for transcritical refrigerating systems;
– Subclause 22 – added requirements for A2L refrigerants;
– Subclause 22– added detection systems;
– Subclause 22 – added new requirements for enhanced tightness refrigerating systems;
– Subclause 22 – added new requirements for UV-C;
– Clause 23 – added new requirements for UV-C;Clause
– Clause 24 – added requirements for transcritical refrigerating systems;
– Subclause 24 – added requirements for detection systems and airflow;
– Clause 32 added new requirements for UV-C;
– Annex BB – revised to add surface temperatures;
– Annex DD – added requirements for A2L refrigerants and amended requirements for
flammable refrigerants to exempt A2L refrigerants;
– Annex GG – added requirements for A2L refrigerants;
– Annex GG.1 – amended Table GG.1 and related wording
– Annex GG.7 – added requirement to test;
– Annex GG.8 to GG.13 – new coverage for A2L refrigerants;
– Annex HH – revised to take into account A2L refrigerants;
– Annex JJ – new coverage of allowable opening of relays and similar components to
prevent ignition of A2L refrigerants;
– Annex KK – new coverage of test method for hot surface ignition temperature for A2L;
– Annex LL – new coverage of refrigerant detection systems for A2L Refrigerants;
– Annex MM – new coverage of refrigerant sensor location confirmation test;
– Annex NN – new coverage of flame arrest enclosure verification test for A2L refrigerants;
– Annex OO – new coverage of UV radiation conditioning
– Bibliography – added new references.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
This part 2-40 is to be used in conjunction with the latest edition of IEC 60335-1 and its
amendments. It was established on the basis of IEC 60335-1:2010, its Amendment 1:2013
and its Amendment 2:2016.
NOTE 1 When “Part 1” is mentioned in this standard, it refers to IEC 60335-1.
This part 2-40 supplements or modifies the corresponding clauses in IEC 60335-1, so as to
convert that publication into the IEC standard: Safety requirements for electrical heat pumps,
air-conditioners and dehumidifiers.

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-40:2023
– 6 – IEC 60335-2-40:2018  IEC 2018
When a particular subclause of Part 1 is not mentioned in this part 2, that subclause applies
as far as is reasonable. When this standard states "addition", "modification" or "replacement",
the relevant text in Part 1 is to be adapted accordingly.
NOTE 2 The following numbering system is used:
• subclauses, tables and figures that are numbered starting from 101 are additional to those in Part 1;
• unless notes are in a new subclause or involve notes in Part 1, they are numbered starting from 101, including
those in a replaced clause or subclause;
• additional annexes are lettered AA, BB, etc.
NOTE 3 The following print types are used:
• requirements: in roman type;
• test specifications: in italic type;
• notes: in small roman type.
Words in bold in the text are defined in Clause 3. When a definition concerns an adjective, the adjective and
associated noun are also in bold.
The following differences exist in the countries indicated below:
• 6.1: Class 0I appliances are allowed (Japan).
• 11.8: The temperature of the wooden walls in the test casing is limited to 85 °C (Sweden).
A list of all parts of the IEC 60335 series, under the general title: Household and similar
electrical appliances – Safety, can be found on the IEC website.
The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data related to
the specific document. At this date, the document will be
• reconfirmed,
• withdrawn,
• replaced by a revised edition, or
• amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates
that it contains colours which are considered to be useful for the correct
understanding of its contents. Users should therefore print this document using a
colour printer.

---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-40:2023
IEC 60335-2-40:2018  IEC 2018 – 7 –
INTRODUCTION
It has been assumed in the drafting of this International Standard that the execution of its
provisions is entrusted to appropriately qualified and experienced persons.
This standard recognizes the internationally accepted level of protection against hazards such
as electrical, mechanical, thermal, fire and radiation of appliances when operated as in
normal use taking into account the instructions. It also covers abnormal situations that can be
expected in practice.
This standard takes into account the requirements of IEC 60364 as far as possible so that
there is compatibility with the wiring rules when the appliance is connected to the supply
mains. However, national wiring rules may differ.
If an appliance within the scope of this standard also incorporates functions that are covered
by another part 2 of IEC 60335, the relevant part 2 is applied to each function separately, as
far as is reasonable. If applicable, the influence of one function on the other is taken into
account.
When a part 2 standard does not include additional requirements to cover hazards dealt with
in Part 1, Part 1 applies.
NOTE 1 This means that the technical committees responsible for the part 2 standards have determined that it is
not necessary to specify particular requirements for the appliance in question over and above the general
requirements.
This standard is a product family standard dealing with the safety of appliances and takes
precedence over horizontal and generic standards covering the same subject.
NOTE 2 Horizontal and generic standards covering a hazard are not applicable since they have been taken into
consideration when developing the general and particular requirements for the IEC 60335 series of standards. For
example, in the case of temperature requirements for surfaces on many appliances, generic standards, such as
ISO 13732-1 for hot surfaces, are not applicable in addition to Part 1 or part 2 standards.
An appliance that complies with the text of this standard will not necessarily be considered to
comply with the safety principles of the standard if, when examined and tested, it is found to
have other features that impair the level of safety covered by these requirements.
An appliance employing materials or having forms of construction differing from those detailed
in the requirements of this standard may be examined and tested according to the intent of
the requirements and, if found to be substantially equivalent, may be considered to comply
with the standard.

---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-40:2023
– 8 – IEC 60335-2-40:2018  IEC 2018
HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – SAFETY –

Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps,
air-conditioners and dehumidifiers1 Scope
This clause of Part 1 is replaced by the following.
This part of IEC 60335 deals with the safety of electric heat pumps, including sanitary hot
water heat pumps, air conditioners, and dehumidifiers incorporating motor-compressors
and hydronic fan coils units, their maximum rated voltages being not more than 250 V for
single phase appliances and 600 V for all other appliances. Partial units are within the scope
of this International Standard.
Appliances not intended for normal household use but which nevertheless may be a source of
danger to the public, such as appliances intended to be used by laymen in shops, in light
industry and on farms, are within the scope of this standard.
The appliances referenced above may consist of one or more factory-made assemblies. If
provided in more than one assembly, the separate assemblies are to be used together, and
the requirements are based on the use of matched assemblies.
NOTE 101 A definition of ‘motor-compressor’ is given in IEC 60335-2-34, which includes the statement that the
term motor-compressor is used to designate either a hermetic motor-compressor or semi-hermetic motor-
compressor.
NOTE 102 Requirements for refrigerating safety are covered by ISO 5149-1, ISO 5149-2, and ISO 5149-3.
Requirements for containers intended for storage of the heated water
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.