Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection (IEC 61162-450:2018)

This part of IEC 61162 specifies interface requirements and methods of test for high speed
communication between shipboard navigation and radiocommunication equipment as well as
between such systems and other ship systems that need to communicate with navigation and
radio-communication equipment. This document is based on the application of an appropriate
suite of existing international standards to provide a framework for implementing data transfer
between devices on a shipboard Ethernet network.
This document specifies an Ethernet based bus type network where any listener can receive
messages from any sender with the following properties.
• This document includes provisions for multicast distribution of information formatted
according to IEC 61162-1, for example position fixes and other measurements, as well as
provisions for transmission of general data blocks (binary file), for example between radar
and VDR, and also includes provisions for multicast distribution of information formatted
according to IEC 61162-3, for example position fixes and other measurements.
• This document is limited to protocols for equipment (network nodes) connected to a single
Ethernet network consisting only of OSI level one or two devices and cables (Network
infrastructure).
• This document provides requirements only for equipment interfaces. By specifying
protocols for transmission of IEC 61162-1 sentences, IEC 61162-3 PGN messages and
general binary file data, these requirements will guarantee interoperability between
equipment implementing this document as well as a certain level of safe behaviour of the
equipment itself.
• This document permits equipment using other protocols than those specified in this
document to share a network infrastructure, provided that it is supplied with interfaces
which satisfy the requirements described for ONF.
• This document includes provisions for filtering of the network traffic in order to limit the
amount of traffic to manageable level for each individual equipment.
This document does not contain any system requirements other than the ones that can be
inferred from the sum of individual equipment requirements. An associated standard,
IEC 61162-460, further addresses system requirements.

Navigations- und Funkkommunikationsgeräte und -systeme für die Seeschifffahrt - Digitale Schnittstellen - Teil 450: Mehrere Datensender und mehrere Datenempfänger - Ethernet-Verbund (IEC 61162-450:2018)

Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Interfaces numériques - Partie 450: Emetteurs multiples et récepteurs multiples - Interconnexion Ethernet (IEC 61162-450:2018)

NEW!IEC 61162-450:2018 est disponible sous forme de IEC 61162-450:2018 RLV qui contient la Norme internationale et sa version Redline, illustrant les modifications du contenu technique depuis l'édition précédente.

Pomorska navigacijska in radiokomunikacijska oprema in sistemi - Digitalni vmesniki - 450. del: Več govorcev in poslušalcev - Povezovanje prek eterneta (IEC 61162-450:2018)

Ta del standarda IEC 61162 določa zahteve za vmesnike in metode preskušanja za visokohitrostno komunikacijo med ladijsko navigacijsko opremo in radiokomunikacijsko opremo ter med takšnimi sistemi in drugimi ladijskimi sistemi, ki morajo komunicirati z navigacijsko in radiokomunikacijsko opremo. Ta dokument temelji na uporabi ustreznega nabora obstoječih mednarodnih standardov, ki zagotavljajo okvir za izvajanje prenosa podatkov med napravami v ladijskem ethernetnem omrežju.
Ta dokument določa ethernetno omrežje z vodilom, v katerem lahko vsak poslušalec prejme sporočila od katerega koli pošiljatelja z naslednjimi lastnostmi.
• Ta dokument vsebuje določbe za distribucijo informacij več prejemnikom, oblikovanih v skladu s standardom IEC 61162-1, na primer popravki položajev in drugih meritev, ter določbe za prenos splošnih podatkovnih blokov (binarna datoteka), na primer med radarjem in VDR, vsebuje pa tudi določbe za distribucijo informacij več prejemnikom, pri čemer so informacije oblikovane v skladu s standardom IEC 61162-3, na primer popravki položajev in druge meritve.
• Ta dokument je omejen na protokole za opremo (omrežna vozlišča), ki je povezana z enim omrežjem Ethernet, ki ga sestavljajo samo naprave in kabli ravni OSI ena ali dve (omrežna infrastruktura).
• Ta dokument določa samo zahteve za vmesnike za opremo. Z določitvijo protokolov za prenos stavkov standarda IEC 61162-1, sporočil PGN standarda IEC 61162-3 in splošnih podatkov binarne datoteke, bodo te zahteve zagotovile interoperabilnost med opremo, pri kateri se uporablja ta dokument, in določeno raven varnega ravnanja same opreme.
• Ta dokument dovoljuje opremi, ki uporablja druge protokole od teh, določenih v tem dokumentu, skupno rabo omrežne infrastrukture, pod pogojem, da je opremljena z vmesniki, ki izpolnjujejo zahteve, opisane za ONF.
• Ta dokument zajema določbe za filtriranje omrežnega prometa za omejitev količine prometa na obvladljivo raven za vsako posamezno opremo.
Ta dokument ne vsebuje nobenih sistemskih zahtev razen tistih, ki jih je mogoče izpeljati iz vsote zahtev posamezne opreme. Povezani standard IEC 61162-460 natančneje obravnava sistemske zahteve.

General Information

Status
Published
Publication Date
06-Sep-2018
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
22-Aug-2018
Due Date
27-Oct-2018
Completion Date
07-Sep-2018

Relations

Buy Standard

Standard
EN IEC 61162-450:2018
English language
88 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 61162-450:2018
01-oktober-2018
1DGRPHãþD
SIST EN 61162-450:2011
SIST EN 61162-450:2011/A1:2016
3RPRUVNDQDYLJDFLMVNDLQUDGLRNRPXQLNDFLMVNDRSUHPDLQVLVWHPL'LJLWDOQL
YPHVQLNLGHO9HþJRYRUFHYLQSRVOXãDOFHY3RYH]RYDQMHSUHNHWHUQHWD ,(&

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces
- Part 450: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection (IEC 61162-
450:2018)
Navigations- und Funkkommunikationsgeräte und -systeme für die Seeschifffahrt -
Digitale Schnittstellen - Teil 450: Mehrere Datensender und mehrere Datenempfänger -
Ethernet-Verbund (IEC 61162-450:2018)
Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Interfaces
numériques - Partie 450: Emetteurs multiples et récepteurs multiples - Interconnexion
Ethernet (IEC 61162-450:2018)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 61162-450:2018
ICS:
33.060.01 Radijske komunikacije na Radiocommunications in
splošno general
47.020.70 Navigacijska in krmilna Navigation and control
oprema equipment
SIST EN IEC 61162-450:2018 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN IEC 61162-450:2018

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN IEC 61162-450:2018


EUROPEAN STANDARD EN IEC 61162-450

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
August 2018
ICS 47.020.70 Supersedes EN 61162-450:2011
English Version
Maritime navigation and radiocommunication equipment and
systems - Digital interfaces - Part 450: Multiple talkers and
multiple listeners - Ethernet interconnection
(IEC 61162-450:2018)
Matériels et systèmes de navigation et de Navigations- und Funkkommunikationsgeräte und -systeme
radiocommunication maritimes - Interfaces numériques - für die Seeschifffahrt - Digitale Schnittstellen -
Partie 450: Emetteurs multiples et récepteurs multiples - Teil 450: Mehrere Datensender und mehrere
Interconnexion Ethernet Datenempfänger - Ethernet-Verbund
(IEC 61162-450:2018) (IEC 61162-450:2018)
This European Standard was approved by CENELEC on 2018-06-08. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2018 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN IEC 61162-450:2018 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN IEC 61162-450:2018
EN IEC 61162-450:2018
European foreword
The text of document 80/880/FDIS, future edition 2 of IEC 61162-450, prepared by
IEC/TC 80 "Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems" was submitted to
the IEC-CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as EN IEC 61162-450:2018.

The following dates are fixed:
(dop) 2019-03-08
• latest date by which the document has to be
implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
• latest date by which the national (dow) 2021-06-08
standards conflicting with the
document have to be withdrawn

This document supersedes EN 61162-450:2011.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 61162-450:2018 was approved by CENELEC as a
European Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

IEC 60603-7 NOTE Ha
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.