International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 161: Electromagnetic compatibility

Replaces IEC 60050(902) (1973). It has the status of a horizontal standard in accordance with IEC Guide 108.

Vocabulaire Electrotechnique International. Chapitre 161: Compatibilité électromagnétique

Cette publication remplace la CEI 60050(902), (1973). Elle a le statut d'une norme horizontale conformément au Guide 108 de la CEI.

Mednarodni elektrotehniški slovar - 161. del: Elektromagnetna združljivost

Nadomešča standard IEC 60050(902) (1973). Ima status horizontalnega standarda v skladu z vodilom 108 Mednarodne elektrotehniške komisije.

General Information

Status
Published
Publication Date
30-Sep-1999
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
01-Oct-1999
Due Date
01-Oct-1999
Completion Date
01-Oct-1999

RELATIONS

Buy Standard

Standard – translation
SIST IEC 60050-161:1999 - 2017-03: Popravek ref. oznake, prej: SIST IEC 60050(161):1999, dokument ni popravljen
Slovenian, English, German and French language
42 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SL OVENSKI SIST IEC 60050(161)
prva izdaja
STANDARD
oktober 1999
Mednarodni elektrotehniški slov ar - Poglavje 161:
Elektromagnetna združljivost
(enakovreden IEC 60050(161):1990 + dopolnilo A1:1987 + dopolnilo A2:1998)
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 161:
Electromagnetic compatibility
Vocabul aire Électrotechnique International - Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique
Inter nationales Elektrotechnisches Wörterbuch - Kapitel 161:
Elektromagnetische Verträglichkeit
Re ferenčna številka
ICS 01.040.29, 29.020 SIST IEC 60050(161):1999 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 43

© S tandard je založil in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST IEC 60050(161) : 1999
NACIONALNI UVOD

Standard SIST IEC 60050(161), Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 161: Elektromagnetna

združljivost, prva izdaja, 1999, ima status slovenskega standarda in je enakovreden mednarodnemu

standardu IEC 60050(161) (en), International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 161:

Electromagnetic compatibility, 1990, dopolnilu A1:1997 in dopolnilu A2:1998.
NACIONALNI PREDGOVOR

Mednarodni standard IEC 60050(161):1990, dopolnilo A1:1997 in dopolnilo A2:1998, je pripravil

tehnični odbor Mednarodne elektrotehniške komisije IEC/TC 1 Terminologija.
Slovenski standard SIST IEC 60050(161):1999 je prevod mednarodnega standarda

IEC 60050(161):1990, dopolnila A1:1997 in dopolnila A2:1998. V primeru spora glede besedila

slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni mednarodni standard v angleškem jeziku.

Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor USM/TC EMK (Elektromagnetna združljivost).

Odločitev za prevzem tega standarda po metodi prevoda je dne 1997-01-23 sprejel tehnični odbor

USM/TC EMK.
Ta slovenski standard je dne 1999-09-06 odobril direktor USM.
OPOMBA
- Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST IEC 60050(161) : 1999
VSEBINA Stran

Podpoglavje 161-01: Temeljni pojmi........................................................................................................ 4

Podpoglavje 161-02: Valovne oblike motenj............................................................................................ 8

Podpoglavje 161-03: Izrazi, povezani z zaščito pred motnjami ............................................................. 12

Podpoglavje 161-04: Meritve ................................................................................................................. 15

Podpoglavje 161-05: Razvrstitev opreme .............................................................................................. 21

Podpoglavje 161-06: Izrazi s področja sprejemnikov in oddajnikov....................................................... 22

Podpoglavje 161-07: Krmiljenje moči in impedance napajalnih omrežij ................................................ 25

Podpoglavje 161-08: Napetostne spremembe in fliker .......................................................................... 28

Abecedni seznam slovenskih izrazov .................................................................................................... 32

Abecedni seznam angleških izrazov...................................................................................................... 35

Abecedni seznam francoskih izrazov..................................................................................................... 38

Abecedni seznam nemških izrazov........................................................................................................ 41

3
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST IEC 60050(161) : 1999
Poglavje 161: Elektromagnetna združljivost
Podpoglavje 161-01: Temeljni pojmi
Zap. št. Definicija
Izraz v slovenščini
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
Vsi elektromagnetni pojavi, ki obstajajo na
161-01-01 − elektromagnetno okolje
− electromagnetic environment danem kraju.
environnement
Opomba: V splošnem velja, da je elektromagnetno
électromagnétique
okolje časovno odvisno in je lahko za
− elektromagnetische
njegovo opisovanje potrebna statistična
Umgebung
obravnava.
161-01-02 − elektromagnetni šum Časovno spreminjajoč se elektromagnetni pojav,
− electromagnetic noise ki očitno ne vsebuje informacije in je lahko
superponiran koristnemu signalu ali kombiniran z
− bruit électromagnétique
− elektromagnetisches njim.
Rauschen
161-01-03 − neželeni signal Signal, ki lahko oslabi sprejem koristnega
signala.
− unwanted signal, undesired
signal
− signal non désiré
− Störsignal; unerwünschtes
Signal
Signal, ki moti sprejem koristnega signala.
161-01-04 − moteči signal
− interfering signal
− signal brouilleur
− Beeinflussungssignal
Katerikoli elektromagnetni pojav, ki lahko
161-01-05 − elektromagnetna motnja
− electromagnetic disturbance poslabša delovanje naprav, opreme ali sistemov
− perturbation ali neugodno vpliva na živo ali neživo snov.
électromagnétique; parasite
(électromagnétique)
− elektromagnetische Störung
161-01-06 − elektromagnetno motenje; Poslabšanje delovanja opreme, prenosnih
kanalov ali sistemov, ki ga povzroči
elektromagnetna motenost
elektromagnetna motnja (161-01-05).
− electromagnetic interference,
EMI (abbreviation)
Opombi: 1.Francoska izraza "perturbation électro-
− brouillage électromagnétique
magnétique" in "brouillage électro-
− elektromagnetische
magnétique" pomenita vzrok oziroma učinek
Funktionsstörung
in se med seboj ne smeta zamenjevati.
2.Angleška izraza "electromagnetic
disturbance" in "electromagnetic
interference" pomenita vzrok oziroma učinek,
vendar se pogosto med seboj zamenjujeta.
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST IEC 60050(161) : 1999
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
Zmožnost opreme ali sistemov, da v svojem
161-01-07 − elektromagnetna
elektromagnetnem okolju (161-01-01) delujejo
združljivost, EMC
zadovoljivo in ne vnašajo nedopustnih
− electromagnetic compatibility,
elektromagnetnih motenj (161-01-05) ničemur v
EMC (abbreviation)
tem okolju.
− compatibilité
électromagnétique; CEM
(abréviation)
− elektromagnetische
Verträglichkeit: EMV
(Abkürzung)
161-01-08 − (elektromagnetno) Pojav, pri katerem elektromagnetna energija
oddajanje izstopa iz vira.
− (electromagnetic) emission
− émission (électromagnétique)
− (elektromagnetische)
Aussendung
Radijski valovi ali signali, ki nastanejo v
161-01-09 − oddajanje (v
radiokomunikacijah, v radiooddajni postaji.
radijskih zvezah)
Opombi: 1. V radijskih zvezah se izraz “oddajanje” ne
− emission (in
sme uporabljati v splošnejšem smislu za
radiocommunication)
“radiofrekvenčno oddajanje”. Na primer, del
− émission (en
elektromagnetne energije lokalnega
radiocommunication) oscilatorja radijskega odajnika, sproščen v
okoliški prostor, ni oddajanje, temveč
− Aussendung (im Funk)
sevanje.
2. V radijskih zvezah se francoski izraz
“emission” nanaša samo na hoteno sevanje.
1. Pojav, pri katerem energija v obliki
161-01-10 − (elektromagnetno) sevanje
− (electromagnetic) radiation elektromagnetnih valov izstopa iz vira v prostor.
− 2. Prenos energije v obliki elektromagnetnih
rayonnement
valov skozi prostor.
(électromagnétique)
− (elektromagnetische)
Opomba: V razširjenem pomenu izraz
Strahlung
“elektromagnetno sevanje” včasih vključuje
tudi induktivne pojave.
161-01-11 − radiofrekvenčno okolje 1. Elektromagnetno okolje (161-01-01) v
− območju radijskih frekvenc.
radio environment
2. Vsa elektromagnetna polja, ki na danem
− environnement
radioélectrique kraju nastanejo zaradi delovanja radijskih
oddajnikov.
− Funkumwelt
161-01-12 − radiofrekvenčni šum Elektromagnetni šum (161-01-02), ki ima
komponente v radiofrekvenčnem območju.
− radio (frequency) noise
− bruit radioélectrique
hochfrequentes Rauschen
161-01-13 − radiofrekvenčna motnja Elektromagnetna motnja (161-01-05), ki ima
− komponente v radiofrekvenčnem območju.
radio (frequency) disturbance
− perturbation radioélectrique;
parasite (radioélectrique)
− hochfrequente Störung
5
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST IEC 60050(161) : 1999
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
Poslabšanje sprejema koristnega signala, ki ga
161-01-14 − radiofrekvenčno motenje;
povzroči radiofrekvenčna motnja (161-01-13).
radiofrekvenčna motenost,
RFI
Opomba: V angleščini se besedi “interference” in
− radio frequency interference,
“disturbance” pogosto uporabljata brez
RFI (abbreviation)
razlike. Izraz “radio frequency interference”
− brouillage (radioélectrique)
se tudi navadno nanaša na radiofrekvenčno
− hochfrequente Beeinflussung motnjo ali na neželeni signal (161-01-03).
161-01-15 − medsistemsko motenje; Elektromagnetno motenje (161-01-06) v sistemu
zaradi elektromagnetne motnje (161-01-05),
medsistemska motenost
nastale v drugem sistemu.
− inter-system interference
− brouillage inter-systèmes;
brouillage d'origine externe
externe Systembeeinflussung

161-01-16 − znotrajsistemsko motenje; Elektromagnetno motenje (161-01-06) v sistemu

zaradi elektromagnetne motnje (161-01-05),
znotrajsistemska motenost
nastale znotraj istega sistema.
− intra-system interference
− brouillage intra-système;
brouillage d'origine interne
− interne Systembeeinflussung
161-01-17 − naravni šum Elektromagnetni šum (161-01-02), ki ima svoj vir
v naravnih pojavih in ni nastal z napravami, ki jih
− natural noise
− bruit naturel je naredil človek.
− natürliches Rauschen
161-01-18 − umetni šum Elektromagnetni šum (161-01-02), ki ima svoj vir
− man-made noise v napravah, ki jih je naredil človek.
− bruit artificiel; parasite
artificiel
− künstliches Rauschen
161-01-19 − poslabšanje (lastnosti) Neželeno odstopanje delovnih lastnosti
katerihkoli naprav, opreme ali sistemov od
− degradation (of performance)
− dégradation (de predvidenih lastnosti.
fonctionnement)
Opomba: Izraz poslabšanje se lahko nanaša na
− Funktionsminderung
začasno ali trajno odpoved delovanja.
Zmožnost naprav, opreme ali sistemov, da v
161-01-20 − odpornost (proti motnjam)
− immunity (to a disturbance) navzočnosti elektromagnetnih motenj (161-01-
05) delujejo brez poslabšanja (161-01-19).
− immunité (à une perturbation)
− Störfestigkeit (gegenüber
einer Störung)
161-01-21 − (elektromagnetna) Nezmožnost naprav, opreme ali sistemov, da v
navzočnosti elektromagnetnih motenj (161-01-
preobčutljivost
05) delujejo brez poslabšanja(161-01-19).
− (electromagnetic)
susceptibility
Opomba: Preobčutljivost je pomanjkanje odpornosti
− susceptibilité
(161-01-20).
(électromagnétique)
− (elektromagnetische)
Störempfindlichkeit
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST IEC 60050(161) : 1999
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
Prenos električnega naboja med bližnjimi ali
161-01-22 − elektrostatična
staknjenimi telesi, ki imajo različne
razelektritev, ESD
elektrostatične potenciale.
− electrostatic discharge,
ESD (abbreviation)
− décharge électrostatique
− elektrostatische Entladung;
ESD (Abkürzung)
161-01-23 − oddajnik (elektromagnetne Naprava, oprema ali sistem, ki generira
napetosti, tokove ali elektromagnetna polja, ki
motnje)
− emitter (of electromagnetic učinkujejo kot elektromagnetne motnje (161-01-
05).
disturbance)
− émetteur (de perturbation
électromagnétique)
− Störquelle
161-01-24 − preobčutljiva naprava Naprava, oprema ali sistem, ki ji
elektromagnetna motnja (161-01-05) lahko
− susceptible device
− dispositif susceptible poslabša delovanje.
− Störsenke
7
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST IEC 60050(161) : 1999
Podpoglavje 161-02: Valovne oblike motenj
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
161-02-01 − prehodni (pridevnik); Nanaša se na tiste pojave ali veličine ali jih
označuje, ki se spreminjajo med dvema
prehodnik (samostalnik);
zaporednima stanjema v času, ki je kratek v
prehodni pojav
primerjavi s časom opazovanja.
(samostalnik)
− transient (adjective and noun)
− transitoire (adjectif et nom)
− transient; Transient (Adjektiv
und Substantiv)
161-02-02 − impulz Kratkotrajna nenadna sprememba fizikalne
veličine, čemur sledi hitra vrnitev na začetno
− pulse
− impulsion vrednost.
− Impuls
161-02-03 − navidezno enotin impulz; Impulz (161-02-02), ki za dano uporabo
posnema enotin impulz ali Diracovo funkcijo.
navidezno Diracov impulz
− impulse
− impulsion quasi-Dirac
− Quasi-Dirac-Impuls
V eno smer usmerjen relativno kratek impulz
161-02-04 − šilek; šilasti impulz
− spike (161-02-02).
− impulsion brève
− Nadelimpuls
Časovna razlika med trenutkoma, v katerih
161-02-05 − čas vzpona (impulza)
− rise time (of a pulse) trenutna vrednost impulza (161-02-02) prvič
doseže predpisano spodnjo vrednost in nato
− temps de montée (d'une
predpisano zgornjo vrednost.
impulsion)
− Anstiegszeit (eines Impulses)
Opomba: Če ni določeno drugače, sta spodnja in
zgornja vrednost postavljeni pri 10 % in 90 %
vrednosti impulza (161-02-02).
161-02-06 − hitrost vzpona Srednja hitrost spremembe veličine med dvema
določenima vrednostma, npr. med 10 % in 90 %
− rate of rise
temenske vrednosti veličine.
− vitesse de montée
− Anstiegsgeschwindigkeit
Zaporedje omejenega števila izrazitih impulzov
161-02-07 − plaz (impulzov ali nihanj);
(161-02-02) ali nihanj z omejenim trajanjem.
(prej: rafal)
− burst (of pulses or
oscillations)
− salve
− schnelle transiente Störgröße
(Impuls- oder Schwingung)
161-02-08 − impulzni šum Šum, ki se, ko se pojavi v določeni opremi, kaže
kot zaporedje izrazitih impulzov (161-02-02) ali
− impulsive noise
− bruit impulsif prehodnikov (161-02-01).
− Impulsrauschen
161-02-09 − impulzna motnja Elektromagnetna motnja (161-01-05), ki se, ko
se pojavi v določeni opremi, kaže kot zaporedje
− impulsive disturbance
− perturbation impulsive izrazitih impulzov (161-02-02) ali prehodnikov
− Impulsstörung (161-02-01).
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST IEC 60050(161) : 1999
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
Šum, katerega delovanja v določeni opremi ni
161-02-10 − trajni šum
− continuous noise mogoče razstaviti v zaporedje izrazitih pojavov.
− bruit continu
− Dauerrauschen
Elektromagnetna motnja (161-01-05), katere
161-02-11 − trajna neprekinjana motnja
− continuous disturbance delovanja v določeni napravi ali opremi ni
mogoče razstaviti v zaporedje izrazitih pojavov.
− perturbation continue
− Dauerstörung
161-02-12 − navidezno impulzni šum Šum, ki je enak superpoziciji impulznega šuma
(161-02-08) in trajnega šuma (161-02-10).
− quasi-impulsive noise
− bruit quasi impulsif;
perturbation quasi impulsive
− Quasi-Impulsrauschen
Elektromagnetno motenje (161-01-06), do
161-02-13 − prekinjano motenje;
prekinjana motenost katerega pride v določenih časovnih presledkih,
ločenih s presledki brez motenja.
− discontinuous interference
− brouillage intermittent
− diskontinuierliche
Beeinflussung
Šum, katerega vrednost v danih trenutkih ni
161-02-14 − naključni šum
− random noise napovedljiva.
− bruit aléatoire
− Zufallsrauschen
161-02-15 − klik Elektromagnetna motnja (161-01-05), ki,
− click merjena na točno določen način, ne traja dlje,
− claquement kot je predpisano.
− Knacken; Knackstörung
161-02-16 − pogostnost klikov Število klikov (161-02-15) v enoti časa, navadno
v minuti, ki presegajo določeno raven.
− click rate
− cadence des claquements
− Knackrate

161-02-17 − osnovni (člen) (pridevnik); Prvi člen Fourierjeve vrste periodične veličine.

osnovnik (samostalnik)
fundamental (component)
− fondamental (nom et
adjectif); composante
fondamentale
− Grundschwingung
Katerikoli člen Fourierjeve vrste periodične
161-02-18 − harmonski (člen)
(pridevnik); harmonik veličine, razen prvega.
(samostalnik)
− harmonic (component)
− harmonique (nom masculin
et adjectif); composante
harmonique
− Oberschwingung
9
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST IEC 60050(161) : 1999
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
Celo število, dobljeno kot razmerje med
161-02-19 − red harmonika; številka
frekvenco harmonika (161-02-18) in frekvenco
harmonika
osnovnika (161-02-17).
− harmonic number, harmonic
order
− rang (d'un harmonique)
− Ordnungszahl (der
Teilschwingung) (der
Harmonischen)
Razmerje med efektivno vrednostjo n-tega (161-
161-02-20 − n-ti red harmonika;
02-19) harmonika (161-02-18) in efektivno
razmerje n-tega harmonika;
vrednostjo osnovnika (161-02-17).
− nth harmonic ratio
taux de l'harmonique
(de rang) n; taux du nième
harmonique
− n-tes Oberschwingungs-
verhältnis
Veličina, ki ostane, ko se izmenični veličini
161-02-21 − delež harmonikov;
harmonski delež odvzame osnovnik (161-02-17).
− harmonic content
− résidu harmonique
− Oberschwingungsanteile
161-02-22 − faktor osnovnika Razmerje med efektivno vrednostjo osnovnika
(161-02-17) in efektivno vrednostjo izmenične
− fundamental factor
− taux de fondamental veličine.
− Grundschwingungsgehalt
161-02-23 − faktor harmonikov Razmerje med efektivno vrednostjo
harmonskega deleža (161-02-21) in efektivno
− (total) harmonic factor
− taux d'harmoniques vrednostjo izmenične veličine.
− Oberschwingungsgehalt;
Klirrfaktor
161-02-24 − pulzirajoč Opisuje periodične veličine, katerih aritmetična
srednja vrednost ni nič.
− pulsating
− pulsatoire
− pulsierend; wellig

161-02-25 − valovitost; izmenični delež Veličina, dobljena z odstranitvijo enosmerne

komponente iz pulzirajoče (161-02-24) veličine.
− ripple content; alternating
component
− ondulation; composante
alternative
− Wechselanteil
Razmerje med vrednostjo teme-dol izmeničnega
161-02-26 − faktor temenske valovitosti
− peak-ripple factor deleža (161-02-25) in absolutno vrednostjo
enosmerne komponente pulzirajoče (161-02-24)
− taux d'ondulation de crête
− Spitzenwelligkeitsgehalt veličine.

161-02-27 − faktor efektivne valovitosti Razmerje med efektivno vrednostjo izmeničnega

− r.m.s.-ripple factor deleža (161-02-25) in absolutno vrednostjo
− taux d'ondulation efficace enosmerne komponente pulzirajoče (161-02-24)
veličine.
− effektiver Welligkeitsgehalt
10
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST IEC 60050(161) : 1999
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
Elektromagnetna motnja, katere učinke na
161-02-28 − prekinjana motnja
− discontinuous disturbance določeno napravo ali opremo je mogoče
razstaviti v zaporedje posameznih učinkov.
− perturbation discontinue
− diskontinuierliche Störgroße
Opomba: Ta definicija dejansko ne opredeljuje motnje
neodvisno od učinkov, ki jih proizvede. V
praksi je treba vsako merjenje motnje
povezati z njenim učinkom na preobčutljivo
napravo (161-01-24).
161-02-29 − dušeni nihajni val Dušeno nihanje.
damped oscillatory wave
Opomba: Pri EMC se ta izraz navadno uporablja za
− onde oscillatoire amortie
nihanja s frekvencami od 100 kHz do nekaj
− gedämpfte harmonische
MHz in s časovno dušilno konstanto, ki je
Schwingung
velika najmanj pet period.
161-02-30 − zadušeni nihajni val Dušeno nihanje s časovno dušilno konstanto
reda velikosti ene periode.
− ring wave
− onde sinusoÏdale fortement
amortie
− Ringwave
11
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST IEC 60050(161) : 1999
Podpoglavje 161-03: Izrazi, povezani z zaščito pred motnjami
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
161-03-01 − raven (časovno Vrednost veličine, npr. veličina moči ali polja,
merjena oziroma vrednotena na določen način v
spreminjajoče se veličine);
določenem časovnem presledku.
nivo (časovno
spreminjajoče se veličine)
Opomba: Raven veličine se lahko izrazi v logaritmičnih
− level (of a time varying
enotah, na primer v decibelih, v odnosu do
quantity)
referenčne vrednosti.
− niveau (d'une grandeur
variable)
− Pegel (einer zeitlich sich
ändernden Größe)
Elektromagnetna motnja (161-01-05), ki prihaja
161-03-02 − omrežna motnja;
v napravo po vodniku, s katerim je povezana z
motnja iz omrežja
omrežjem.
− mains-borne disturbance
− perturbation transmise par
l'alimentation
− Leitungsgebundene Störung
Odpornost proti motnjam iz omrežja (161-03-02).
161-03-03 − odpornost proti omrežnim
motnjam
− mains immunity
immunité par rapport à
l'alimentation
− Netzstörfestigkeit
Razmerje med napetostjo v določeni točki
161-03-04 − faktor omrežne razklopitve
− mains decoupling factor omrežja in ustrezno napetostjo na določenem
vhodu naprave, ki povzroči enak motilni pojav v
− facteur de découplage avec
l'alimentation napravi.
Netzentkopplungsfaktor
161-03-05 − sevanje ohišja Sevanje (161-01-10) ohišja, ki vsebuje napravo,
− izključujoč sevanje priključenih anten ali kablov.
cabinet radiation
− rayonnement d'enceinte
− Gehäuseabstrahlung
Zmožnost naprav, opreme ali sistemov, da ob
161-03-06 − notranja odpornost
− internal immunity navzočnosti elektromagnetnih motenj (161-01-
05), ki se pojavljajo na njihovih običajnih vhodnih
− immunité interne
− innere Störfestigkeit priključkih ali antenah, delujejo brez poslabšanja
(161-01-19).
161-03-07 − zunanja odpornost Zmožnost naprav, opreme ali sistemov, da ob
− external immunity navzočnosti elektromagnetnih motenj (161-01-
− immunité externe 05), ki vstopajo vanje drugače kot skozi običajne
vhodne priključke ali antene, delujejo brez
− äußere Störfestigkeit
poslabšanja (161-01-19).
161-03-08 − meja motnje Najvišja dopustna raven (161-03-01)
elektromagnetne motnje (161-01-05), merjena
− limit of disturbance
− limite de perturbation na določen način.
− Störschwelle
12
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST IEC 60050(161) : 1999
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
Največje dopustno poslabšanje lastnosti naprav,
161-03-09 − meja motenja;
opreme ali sistemov zaradi elektromagnetne
meja motenosti
motnje (161-01-05).
− limit of interference
− limite de brouillage
Opombi: 1. Ker je v mnogih sistemih težko meriti
− Beeinflussungsschwelle
motenost, se v angleščini izraz “limit of
interference” pogosto uporablja namesto
“limit of disturbance".
2. V ruščini se izraz “norma na pomehu” uporablja
namesto izraza “norma na vozmušcenie”.
Določena raven elektromagnetne motnje
161-03-10 − raven (elektromagnetne)
združljivosti; nivo (161-01-05), ki se uporablja kot referenčna
raven za koordinacijo pri nastavljanju oddajnih in
(elektromagnetne)
odpornostnih meja (161-003-12 in 161-03-15).
združljivosti
− (electromagnetic)
Opombi: 1. Po dogovoru je raven združljivosti izbrana
compatibility level
tako, da obstaja le majhna verjetnost, da jo
niveau de compatibilité
bo dejanska raven motnje presegla.
(électromagnétique)
Vsekakor se raven združljivosti doseže
samo, če sta oddajna in odpornostna raven
− (elektromagnetischer)
(161-03-11 in 161-03-14) urejeni tako, da je
Verträglichkeitspegel
raven motnje, ki izhaja iz kumulativnih
oddajanj, na vsakem kraju nižja kot
odpornostna raven (161-03-14) vsake
naprave, opreme ali sistema na tem istem
kraju.
2. Raven združljivosti je lahko časovno ali
krajevno odvisen pojav.
161-03-11 − oddajna raven (motečega Raven dane elektromagnetne motnje (161-01-
05), ki jo oddaja določena naprava, oprema ali
vira), oddajni nivo
sistem.
(motečega vira)
− emission level
(of a disturbing source)
− niveau d'emission
(d'une source perturbatrice)
− Abstrahlungspegel
(einer Störquelle)
161-03-12 − oddajna meja (motečega Določena najvišja oddajna raven (161-03-11)
vira elektromagnetnih motenj (161-01-05).
vira)
− emission limit
(from a disturbing source)
− limite d'émission
(d'une source perturbatrice)
− Abstrahlungsgrenze
(einer Störquelle)
161-03-13 − oddajno obrobje Razmerje med ravnjo elektromagnetne
združljivosti (161-01-07) in oddajno mejo (161-
− emission margin
03-12).
− marge d'émission
− Abstrahlungsbereich
Najvišja raven (161-03-01) dane
161-03-14 − raven odpornosti, nivo
elektromagnetne motnje (161-01-05), ki se
odpornosti; odpornostna
pojavi na določeni napravi, opremi ali sistemu,
raven, odpornostni nivo
pri kateri ostane le-ta zmožna oziroma zmožen
− immunity level
delovanja na določeni stopnji kakovosti.
niveau d'immunité
− Störfestigkeitspegel
13
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST IEC 60050(161) : 1999
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
Določena najnižja raven odpornosti (161-03-14).
161-03-15 − meja odpornosti;
odpornostna meja
− immunity limit
− limite d'immunité
− Störfestigkeitsgrenzwert
161-03-16 − odpornostno obrobje Razmerje med odpornostno mejo (161-03-15) in
− immunity margin ravnjo elektromagnetne združljivosti (161-01-07).
− marge d'immunité
− Störfestigkeitsbereich

161-03-17 − obrobje (elektromagnetne) Razmerje med odpornostno ravnjo (161-03-15)

in oddajno mejo (161-03-12).
združljivosti
− (electromagnetic)
Opomba: Obrobje združljivosti je zmnožek oddajnega
compatibility margin
obrobja (161-03-13) in odpornostnega
marge de compatibilité
obrobja (161-03-16).
(électromagnétique)
− (elektromagnetischer)
Verträglichkeitsbereich
161-03-18 − sklopni faktor Razmerje med elektromagnetnimi veličinami,
navadno napetostmi ali tokovi, ki se pojavijo na
− coupling factor
− facteur de couplage določenem kraju danega tokokroga, in ustrezno
− veličino na določenem kraju v tokokrogu, od
Koppelfaktor
katerega prehaja energija prek sklopa.
Opomba: Izraz “sklop” je določen v poglavjih 131 in
726.
Pot, po kateri se prenaša del ali vsa
161-03-19 − sklopna pot
− coupling path elektromagnetna energija od določenega vira do
drugega tokokroga ali naprave.
− trajet de couplage
− Kopplungspfad
Elektromagnetno motenje (161-01-06), ki je
161-03-20 − ozemljitveno sklopljeno
motenje; ozemljitveno posledica elektromagnetne motnje (161-01-05),
sklopljene od enega tokokroga na drugega skozi
sklopljena motenost
skupno ozemljitev ali prek povratnega
− earth-coupled interference;
ozemljitvenega vodnika.
ground-coupled interference
(USA)
− brouillage par couplage par la
terre
− erdgekoppelte Störung
161-03-21 − ozemljitvena dušilka Induktivnost, vključena zaporedno z
ozemljitvenim vodnikom aparata.
− earthing inductor; grounding
inductor (USA)
− inductance de (mise à la)
terre
− Erdinduktivität
161-03-22 − dušenje motenj Zmanjševanje ali odpravljanje elektromagnetnih
− disturbance suppression motenj (161-01-05).
− antiparasitage
− Entstörung
14
---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST IEC 60050(161) : 1999
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
Zmanjševanje ali odpravljanje elektromagnet-
161-03-23 − dušenje motenja; dušenje
nega motenja (161-01-06).
motenosti
− interference suppression
− antibrouillage
− Beeinflussungsunterdrückung
161-03-24 − Posebno načrtovan sestavni del za dušenje
dušilnik; dušilni člen
− suppressor; suppression motenj (161-03-22).
component
− dispositif d'antiparasitage
− Entstörer; Entstörelement
Naprava za zmanjšanje prodiranja polja v
161-03-25 − zaslon
− screen določen prostor.
− écran
− Schirm
(SI 161-03- − oklep Zaslon (161-03-25) okrog določenega prostora
25a) − shield za zmanjšanje prodiranja polja v ta prostor.
161-03-26 − elektromagnetni zaslon Zaslon (161-03-25) iz prevodne snovi za
zmanjšanje prodiranja spremenljivega
− electromagnetic screen
− écran électromagnétique elektromagnetnega polja v določen prostor.
− elektromagnetischer Schirm
161-03-27 − motnja po vodniku(ih Elektromagnetna motnja (161-01-05), katere
energija prihaja po enem vodniku ali več
− conducted disturbance
vodnikih.
− perturbation conduite
− leitungsgeführte Störgroße
Elektromagnetna motnja (161-01-05), katere
161-03-28 − sevana motnja
− radiated disturbance energija prihaja skozi prostor kot
elektromagnetno valovanje.
− perturbation rayonnée
− gestrahlte Störgroße
Opomba: Izraz "sevana motnja" se včasih razširja tudi
na pojave indukcije.
Raven elektromagnetne motnje (161-01-05) na
161-03-29 − raven (elektromagnetne)
danem kraju kot posledica vplivov vseh virov
motnje; nivo
motenj.
(elektromagnetne) motnje
− (electromagnetic)
disturbance level
− niveau de perturbation
(électromagnétique)
− (elektromagnetischer)
Störpegel
Podpoglavje 161-04: Meritve
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
161-04-01 − napetost motnje Napetost, ki nastane med dvema točkama na
− disturbance voltage dveh ločenih vodnikih zaradi elektromagnetne
− tension perturbatrice motnje (161-01-05), merjena pod določenimi
pogoji.
− Störspannung
15
---------------------- Page: 15 ----------------------
SIST IEC 60050(161) : 1999
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
Poljska jakost, ki nastane na danem kraju zaradi
161-04-02 − poljska jakost motnje
− disturbance field strength elektromagnetne motnje (161-01-05), merjena
pod določenimi pogoji.
− champ perturbateur
− Störfeldstärke
Moč elektromagnetne motnje (161-01-05),
161-04-03 − moč motnje
− disturbance power merjena pod določenimi pogoji.
− puissance perturbatrice
− Störleistung
161-04-04 − referenčna impedanca Impedanca določene vrednosti, ki se upošteva v
izračunu ali meritvi elektromagnetne motnje
− reference impedance
− impédance de référence (161-01-05), povzročene z aparatom.
− Bezugs-Impedanz
161-04-05 − umetno omrežje Omrežje, vstavljeno v napajalne vodnike
preskušanega aparata, ki v danem frekvenčnem
− artificial mains network; line
impedance stabilization območj
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.