Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks

This European Standard defines, describes and specifies the main characteristics of the voltage at a network user's supply terminals in public low voltage, medium and high voltage AC electricity networks under normal operating conditions. This standard describes the limits or values within which the voltage characteristics can be expected to remain at any supply terminal in public European electricity networks and does not describe the average situation usually experienced by an individual network user. This European Standard does not apply under abnormal operating conditions, including the following: a) a temporary supply arrangement to keep network users supplied during conditions arising as a result of a fault, maintenance and construction work, or to minimize the extent and duration of a loss of supply; b) in the case of non-compliance of a network user's installation or equipment with the relevant standards or with the technical requirements for connection, established either by the public authorities or the network operator, including the limits for the emission of conducted disturbances; c) in exceptional situations, in particular, 1) exceptional weather conditions and other natural disasters; 2) third party interference; 3) acts by public authorities; 4) industrial actions (subject to legal requirements); 5) force majeure; 6) power shortages resulting from external events. The voltage characteristics given in this standard are not intended to be used as electromagnetic compatibility (EMC) levels or user emission limits for conducted disturbances in public electricity networks. The voltage characteristics given in this standard are not intended to be used to specify requirements in equipment product standards and in installation standards.

Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen

Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution

Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih - Popravek AC

Ta evropski standard opredeljuje, opisuje in določa glavne značilnosti napetosti pri napajalnih terminalih uporabnikov omrežja v javnih električnih omrežjih nizke, srednje in visoke izmenične napetosti pod normalnimi pogoji delovanja. Ta standard opisuje meje oziroma vrednosti, v okviru katerih lahko pričakujemo, da bodo značilnosti napetosti ostale na katerem koli napajalnem terminalu v javnih evropskih električnih omrežjih, in ne opisuje povprečnega stanja, ki ga običajno občuti posamezen mrežni uporabnik. Ta evropski standard ne velja pod nenormalnimi pogoji delovanja, vključno z naslednjim: a) začasni dobavni režim, da se zagotovi dobava mrežnim uporabnikom med pogoji, ki so nastali zaradi okvare, vzdrževalnih ali gradbenih del, ali za zmanjšanje obsega in trajanja izgube dobave; b) pri neskladnosti inštalacije ali opreme mrežnih uporabnikov s pomembnimi standardi ali s tehničnimi zahtevami za povezavo, ki jo vzpostavijo državni organi ali omrežni operater, vključno z mejami za emisije opravljenih motenj; c) v izrednih okoliščinah, še posebej, 1) izredni vremenski pogojih in druge naravne katastrofe; 2) motnje, ki jih povzroči tretja oseba; 3) zakoni državnih organov 4) industrijski vplivi (ki so predmet pravnih zahtev); 5) višja sila; 6) pomanjkanje električne energije zaradi zunanjih dogodkov. Značilnosti napetosti, podane v tem standardu, niso namenjene uporabi kot stopnje elektromagnetne skladnosti (EMC) ali meje emisij uporabnikov za izvedene motnje v javnih električnih omrežjih. Značilnosti napetosti, podane v tem standardu, niso namenjene določevanju zahtev proizvodnih standardov za opremo in standardov za inštalacijo.

General Information

Status
Published
Publication Date
17-Jan-2013
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
07-Jan-2013
Due Date
14-Mar-2013
Completion Date
18-Jan-2013

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
SIST EN 50160:2011/AC:2013
French language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Merkmale der Spannung in öffentlichen ElektrizitätsversorgungsnetzenCaractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distributionVoltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks29.240.01Power transmission and distribution networks in generalICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 50160:2010/AC:2012SIST EN 50160:2011/AC:2013fr01-februar-2013SIST EN 50160:2011/AC:2013SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 50160:2011/AC:2013
EN 50160:2010/AC:2012

Corrigendum à l'EN 50160:2010 Version française ____________ Remplacer en 4.2.1 – pour des réseaux reliés par des connexions synchrones à un système interconnecté: 50 Hz ± 1 % 50 Hz ± 1 % (c.-à-d. de 49,5 Hz… 50,5 Hz) pendant 99,5 % d’une année; 50 Hz + 4 % / - 6 % (c’est à dire 47 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 52 Hz) pendant 100 % du temps; – pour des réseaux sans connexion synchrone à un système interconnecté (par exemple des réseaux d'alimentation existant sur certaines îles): 50 Hz ± 2 %

(c’est à dire 49 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 51 Hz) pendant 95 % d’une semaine; 50 Hz ± 15 %

(c’est à dire 42,5 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 57,5 Hz) pendant 100 % du temps. par – pour des réseaux reliés par des connexions synchrones à un système interconnecté: 50 Hz ± 1 % (c.-à-d. de 49,5 Hz… 50,5 Hz) pendant 99,5 % d’une année; 50 Hz + 4 % / - 6 % (c.-à-d. de 47 Hz… 52 Hz)

pendant 100 % du temps; – pour des réseaux sans connexion synchrone à un système interconnecté (par exemple des réseaux d'alimentation existant sur certaines îles): 50 Hz ± 2 %

(c.-à-d. de 49 Hz… 51 Hz) pendant 95 % d’une semaine; 50 Hz ± 15 %

(c.-à-d. de 42,5 Hz… 57,5 Hz) pendant 100 % du temps. Remplacer l'en-tête actuelle du Tableau 2 Tension résiduelle [%] % par Tension résiduelle u [%] Remplacer en 5.2.1 – pour des réseaux reliés par des connexions synchrones à un système interconnecté: 50 Hz ± 1 %

(c’est à dire 49,5 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 50,5 Hz) pendant 99,5 % d’une année; 50 Hz + 4 % / - 6 % (c’est à dire 47 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 52 Hz)

pendant 100 % du temps, – pour des réseaux sans connexion synchrone à un système interconnecté (par exemple des réseaux d'alimentation existant sur cert

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.