Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater than 1 000 V - Part 2: Dimensional and electrical characteristics (IEC 61466-2:1998/A2:2018)

Verbund-Kettenisolatoren für Freileitungen mit einer Nennspannung über 1000 V - Teil 2: Maße und elektrische Kennwerte (IEC 61466-2:1998/A2:2018)

Isolateurs composites destinés aux lignes aériennes de tension nominale supérieure à 1 000 V - Partie 2: Caractéristiques dimensionnelles et électriques (IEC 61466-2:1998/A2:2018)

Kompozitni izolatorji za nadzemne vode z nazivno napetostjo nad 1000 V - 2. del: Dimenzijske in električne karakteristike - Dopolnilo A2 (IEC 61466-2:1998/A2:2018)

General Information

Status
Published
Publication Date
18-Nov-2018
Technical Committee
Current Stage
6100 - Translation of adopted SIST standards (Adopted Project)
Start Date
21-Oct-2020
Due Date
20-Oct-2021
Completion Date
20-Feb-2023

Relations

Buy Standard

Addendum – translation
EN 61466-2:2000/A2:2018
Slovenian language
8 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Amendment
EN 61466-2:2000/A2:2018
English language
8 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

S L O V E N S K I SIST EN 61466-2:2000/A2


S T A N D A R D    december 2018

Kompozitni izolatorji za nadzemne vode z nazivno napetostjo nad 1 000 V –
2. del: Dimenzijske in električne karakteristike – Dopolnilo A2
(IEC 61466-2:1998/A2:2018)

Composite string insulator units for overhead lines with nominal voltage greater
than 1 000 V – Part 2: Dimesional and electrical characteristic
(IEC 61466-2:1998/A2:2018)

Isolateurs composites destinés aux lignes aériennes de tension nominale
supérieure à 1 000 V – Partie 2: Caractéristiques dimensionnelles et électriques
(IEC 61466-2:1998/A2:2018)

Verbund-Kettenisolatoren für Freileitungen mit einer Nennspannung über 1 000 V
– Teil 2: Maße und elektrische Kennwerte (IEC 61466-2:1998/A2:2018)

Referenčna oznaka
ICS 29.080.10; 29.240.20 SIST EN 61466-2:2000/A2:2018 (sl)

Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 7

© 2023-03. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega dokumenta ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 61466-2:2000/A2 : 2018

NACIONALNI UVOD

Dopolnilo SIST EN 61466-2:2000/A2 (sl), Kompozitni izolatorji za nadzemne vode z nazivno napetostjo
nad 1 000 V – 2. del: Dimenzijske in električne karakteristike – Dopolnilo A2 (IEC 61466-
2:1998/A2:2018), 2018, ima status slovenskega dopolnila in je istoveten evropskemu dopolnilu EN
61466-2:1998/A2, Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater
than 1 000 V – Part 2: Dimensional and electrical characteristics (IEC 61466-2:1998/A2:2018), 2018.

NACIONALNI PREDGOVOR

Mednarodno dopolnilo IEC 61466-2:1998/A2:2018 je pripravil tehnični odbor Mednarodne
elektrotehniške komisije IEC/TC 36 Izolatorji. Vzporedno je dopolnilo potrdil tehnični odbor Evropskega
komiteja za standardizacijo v elektrotehniki CLC/TC 36 Izolatorji. Slovensko dopolnilo SIST EN 61466-
2:2000/A2:2018 je prevod mednarodnega in evropskega dopolnila EN 61466-2:1998/A2:2018. V
primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem dopolnilu je odločilno izvirno evropsko
dopolnilo v angleškem jeziku. Slovensko izdajo dopolnila je pripravil tehnični odbor SIST/TC IZL
Izolatorji.

Odločitev za privzem tega dopolnila je novembra 2018 sprejel tehnični odbor SIST/TC IZL Izolatorji.

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA

– privzem dopolnila EN 61466-2:1998/A2:2018

OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu dopolnila uporablja izraz “mednarodno dopolnilo” ali “evropsko
dopolnilo”, v SIST EN 61466-1:2000/A2:2018 to pomeni “slovensko dopolnilo”.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del dopolnila.
– Ta nacionalni dokument je enakovreden EN 61466-2:1998/A2:2018 in je objavljen z dovoljenjem
  CEN-CENELEC
Upravni center
  Rue de la Science 23
  B - 1040 Bruselj

This national document is identical with EN 61466-2:1998/A2:2018 and is published with the
permission of

  CEN-CENELEC
Management centre
  Rue de la Science 23
  B - 1040 Bruxelles

II

---------------------- Page: 2 ----------------------
EVROPSKI STANDARD      EN 61466-2:2000/A2
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
avgust 2018
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.080.10; 29.240.20


Slovenska izdaja

Kompozitni izolatorji za nadzemne vode z nazivno napetostjo nad 1 000 V
– 2. del: Dimenzijske in električne karakteristike – Dopolnilo A2
(IEC 61466-2:1998/A2:2018)

Composite string insulator units Isolateurs composites destinés Verbund-Kettenisolatoren für
for overhead lines with a aux lignes aériennes de tension Freileitungen mit einer
nominal voltage greater than nominale supérieure à 1 000 V Nennspannung über 1 000 V –
1 000 V – Part 2: Dimensional – Partie 2: Caractéristiques Teil 2: Maße und elektrische
and electrical characteristics dimensionnelles et électriques Kennwerte (IEC 61466-
(IEC 61466-2:1998/A2:2018) (IEC 61466-2:1998/A2:2018) 2:1998/A2:2018)To dopolnilo A2 spreminja evropski standard EN 61466-2:1998; CENELEC ga je sprejel 13. junija 2018.
Člani CENELEC morajo upoštevati interne predpise CEN/CENELEC, ki določajo, da ta evropski
standard dobi status nacionalnega standarda brez kakršnekoli spremembe.

Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri
Centralnem sekretariatu CEN-CENELEC ali članih CENELEC.

To dopolnilo obstaja v treh izvirnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih jezikih, ki jih
člani CENELEC na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Centralnem sekretariatu
CENELEC,veljajo kot uradne izdaje.

Člani CENELEC so nacionalni elektrotehniški komiteji Avstrije, Belgije, Bivše jugoslovanske republike
Makedonije, Bolgarije, Cipra, Češke republike, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške,
Irske, Islandije, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Madžarske, Malte, Nemčije, Nizozemske, Norveške,
Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Srbije, Španije, Švedske, Švice, Turčije in
Združenega kraljestva.

CENELEC
Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Upravni center CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B - 1040 Bruselj© 2018 CENELEC Vse pravice do izkoriščanja v kakršnikoli obliki in na Ref. št. EN 61466-2:1998/A2:2018 E
kakršenkoli način imajo nacionalni člani CENELEC.

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 61466-2:2000/A2 : 2018

Evropski predgovor

Besedilo dokumenta 36/427/FDIS, prihodnjega IEC 61466-2:1998/A2, ki ga je pripravil IEC/TC 36
Izolatorji, je bilo predloženo IEC-CENELEC v vzporedno glasovanje in ga je CENELEC sprejel kot EN
61466-2:1998/A2:2018.

Določena sta bila naslednja roka:

– zadnji datum, do katerega mora EN dobiti status (dop) 2019-03-13
nacionalnega standarda bodisi z objavo istovetnega
besedila ali z razglasitvijo
– zadnji datum, ko je treba razveljaviti nacionalne (dow) 2021-06-13
standarde, ki so v nasprotju s tem dokumentom

Opozoriti je treba na možnost, da bi lahko bil kateri od elementov tega dokumenta predmet patentnih
pravic. CENELEC ne odgovarja za identifikacijo nobene ali vseh teh patentnih pravic.
Razglasitvena objava

Besedilo mednarodnega standarda IEC 61466-2:1998/A2:2018 je CENELEC odobril kot evropski
standard brez kakršnekoli spremembe.


2

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 61466-2:2000/A2 : 2018

Dodatek ZA
(normativni)
Normativna sklicevanja na mednarodne publikacije z njihovimi ustreznimi
evropskimi publikacijami.


Naslednji dokumenti so navedeni v besedilu tako, da nekatere ali vse njihove vsebine pomenijo zahteve
tega dokumenta. Pri datiranih dokumentih velja samo navedena izdaja. Pri nedatiranih dokumentih velja
najnovejša izdaja dokumenta (vključno z vsemi dopolnili).

OPOMBA 1: Če je bila mednarodna publikacija spremenjena s skupnimi spremembami, označenimi z (mod), velja ustrezni
EN/HD.

OPOMBA 2: Najnovejše informacije o zadnjih različicah evropskih standardov, naštetih v tem dodatku, so na voljo tukaj:
www.cenelec.eu.

Publikacija Leto Naslov EN/HD Leto

V dodatek ZA iz EN 61466-2:1998 se doda naslednje novo sklicevanje:

IEC/TS 60815-3 - Izbira in dimenzioniranje visokonapetostnih - -
izolatorjev, namenjenih za uporabo v
onesnaženih pogojih – 3. del: Polimerni
izolatorji za omrežja na izmenični tok


3

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 61466-2:2000/A2 : 2018
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 61466-2:2000/A2:2018
01-december-2018
.RPSR]LWQLL]RODWRUML]DQDG]HPQHYRGH]QD]LYQRQDSHWRVWMRQDG9GHO
'LPHQ]LMVNHLQHOHNWULþQHNDUDNWHULVWLNH'RSROQLOR$ ,(&$
Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater than 1
000 V - Part 2: Dimensional and electrical characteristics (IEC 61466-2:1998/A2:2018)
Verbund-Kettenisolatoren für Freileitungen mit einer Nennspannung über 1000 V - Teil 2:
Maße und elektrische Kennwerte (IEC 61466-2:1998/A2:2018)
Isolateurs composites destinés aux lignes aériennes de tension nominale supérieure à 1
000 V - Partie 2: Caractéristiques dimensionnelles et électriques (IEC 61466-
2:1998/A2:2018)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61466-2:1998/A2:2018
ICS:
29.080.10 Izolatorji Insulators
29.240.20 Daljnovodi Power transmission and
distribution lines
SIST EN 61466-2:2000/A2:2018 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 61466-2:2000/A2:2018

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 61466-2:2000/A2:2018


EUROPEAN STANDARD EN 61466-2:1998/A2

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
August 2018
ICS 29.080.10; 29.240.20

English Version
Composite string insulator units for overhead lines with a
nominal voltage greater than 1 000 V -
Part 2: Dimensional and electrical characteristics
(IEC 61466-2:1998/A2:2018)
Isolateurs composites destinés aux lignes aériennes de Verbund-Kettenisolatoren für Freileitungen mit einer
tension nominale supérieure à 1 000 V - Nennspannung über 1000 V -
Partie 2: Caractéristiques dimensionnelles et électriques Teil 2: Maße und elektrische Kennwerte
(IEC 61466-2:1998/A2:2018) (IEC 61466-2:1998/A2:2018)
This amendment A2 modifies the European Standard EN 61466-2:1998; it was approved by CENELEC on 2018-06-13. CENELEC
members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this amendment the
status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the
responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as
the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2018 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN 61466-2:1998/A2:2018 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 61466-2:2000/A2:2018
EN 61466-2:1998/A2:2018
European foreword
The text of document 36/427/FDIS, future IEC 61466-2:1998/A2, prepared by IEC/TC 36 "Insulators"
was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as
EN 61466-2:1998/A2:2018.

The following dates are fixed:
(dop) 2019-03-13
• latest date by which the document has to be
implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
• latest date by which the national (dow) 2021-06-13
standards conflicting with the
document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 61466-2:1998/A2:2018 was approved by CENELEC as a
European Standard without any modification.
2

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 61466-2:2000/A2:2018
EN 61466-2:1998/A2:2018
Annex ZA
(normative)

Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments)
applies.

NOTE 1  Where an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant
EN/HD applies.

NOTE 2  Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is available here:
www.cenelec.eu.

Publication Year Title EN/HD Year
Add to Annex ZA of EN 61466-2:1998 the following new reference:
IEC/TS 60815-3 -  Selection and dimensioning of high-voltage - -
insulators intended for use in polluted
conditions -
Part 3: Polymer insulators for a.c. systems

3

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN 61466-2:2000/A2:2018

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST EN 61466-2:2000/A2:2018IEC 61466-2

®


Edition 1.0 2018-05
INTERNATIONALSTANDARD
NORMEINTERNATIONALE
A MENDMENT 2

AM ENDEMENT 2

Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage

greater than 1 000 V –

Part 2: Dimensional and electrical characteristics
Isolateurs composites destinés aux lignes aériennes de tension nominale

supérieure à 1 000 V –


Partie 2: Caractéristiques dimensionnelles et électriques

INTERNATIONAL

ELECTROTECHNICAL

COMMISSION


COMMISSION

ELECTROTECHNIQUE


INTERNATIONALE
ICS 29.080.10; 29.240.20 ISBN 978-2-8322-5670-1Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale

---------------------- Page: 7 ----------------------

SIST EN 61466-2:2000/A2:2018
– 2 – IEC 61466-2:1998/AMD2:2018
 IEC 2018

FOREWORD
This amendment has been prepared by IEC technical committee 36: Insulators.
The text of this amendment is based on the following documents:
FDIS Report on voting
36/427/FDIS 36/429/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report
on voting indicated in the above table.
The committee has decided that the contents of this amendment and the
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.