Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater than 1 kV -- Part 2: Dimensional and electrical characteristics

EN following parallel vote

Verbund-Kettenisolatoren für Freileitungen mit einer Nennspannung über 1000 V -- Teil 2: Maße und elektrische Kennwerte

Isolateurs composites destinés aux lignes aériennes de tension nominale supérieure à 1 kV -- Partie 2: Caractéristiques dimensionnelles et électriques

Kompozitni izolatorji za nadzemne vode z nazivno napetostjo nad 1000 V - 2. del: Dimenzijske in električne karakteristike - Dopolnilo A1 (IEC 61466-2:1998/A1:2002)

General Information

Status
Published
Publication Date
31-Aug-2004
Technical Committee
Current Stage
6100 - Translation of adopted SIST standards (Adopted Project)
Start Date
21-Oct-2020
Due Date
20-Oct-2021
Completion Date
20-Feb-2023

Relations

Buy Standard

Addendum – translation
EN 61466-2:2000/A1:2004
Slovenian language
6 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Amendment
EN 61466-2:2000/A1:2004
English language
5 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

S L O V E N S K I SIST EN 61466-2:2000/A1


S T A N D A R D    september 2004

Kompozitni izolatorji za nadzemne vode z nazivno napetostjo nad 1 000 V –
2. del: Dimenzijske in električne karakteristike – Dopolnilo A1
(IEC 61466-2:1998/A1:2002)

Composite string insulator units for overhead lines with nominal voltage greater
than 1 000 V – Part 2: Dimesional and electrical characteristic
(IEC 61466-2:1998/A1:2002)

Isolateurs composites destinés aux lignes aériennes de tension nominale
supérieure à 1 000 V – Partie 2: Caractéristiques dimensionnelles et électriques
(IEC 61466-2:1998/A1:2002)

Verbund-Kettenisolatoren für Freileitungen mit einer Nennspannung über 1 000 V
– Teil 2: Maße und elektrische Kennwerte (IEC 61466-2:1998/A1:2002)
Referenčna oznaka
ICS 29.080.10; 29.240.20 SIST EN 61466-2:2000/A1:2004 (sl)

Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 5

© 2023-03. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega dokumenta ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 61466-2:2000/A1 : 2004

NACIONALNI UVOD

Dopolnilo SIST EN 61466-2:2000/A1 (sl), Kompozitni izolatorji za nadzemne vode z nazivno napetostjo
nad 1 000 V – 2. del: Dimenzijske in električne karakteristike – Dopolnilo A1 (IEC 61466-
2:1998/A1:2002), 2004, ima status slovenskega dopolnila in je istoveten evropskemu dopolnilu EN
61466-2:1998/A1, Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater
than 1 000 V – Part 2: Dimensional and electrical characteristics (IEC 61466-2:1998/A1:2002), 2002.

NACIONALNI PREDGOVOR

Mednarodno dopolnilo IEC 61466-2:1998/A1:2002 je pripravil tehnični odbor Mednarodne
elektrotehniške komisije IEC/TC 36 Izolatorji. Vzporedno je dopolnilo potrdil tehnični odbor Evropskega
komiteja za standardizacijo v elektrotehniki CLC/TC 36 Izolatorji. Slovensko dopolnilo SIST EN 61466-
2:2000/A1:2004 je prevod mednarodnega in evropskega dopolnila EN 61466-2:1998/A1:2002. V
primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem dopolnilu je odločilno izvirno evropsko
dopolnilo v angleškem jeziku. Slovensko izdajo dopolnila je pripravil tehnični odbor SIST/TC IZL
Izolatorji.

Odločitev za privzem tega dopolnila je avgusta 2004 sprejel tehnični odbor SIST/TC IZL Izolatorji.

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA

– privzem dopolnila EN 61466-2:1998/A1:2002

OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu dopolnila uporablja izraz “mednarodno dopolnilo” ali “evropsko
dopolnilo”, v SIST EN 61466-1:2000/A1:2004 to pomeni “slovensko dopolnilo”.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del dopolnila.
– Ta nacionalni dokument je enakovreden EN 61466-2:1998/A1:2002 in je objavljen z dovoljenjem
  CENELEC
  Rue de Stassart 36
  1050 Bruselj
  Belgija

This national document is identical with EN 61466-2:1998/A1:2002 and is published with the
permission of

  CENELEC
  Rue de Stassart, 36
  1050 Bruxelles
  Belgium

II

---------------------- Page: 2 ----------------------
EVROPSKI STANDARD          EN 61466-2/A1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
  marec 2002
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.080.10; 29.240.20


Slovenska izdaja

Kompozitni izolatorji za nadzemne vode z nazivno napetostjo nad 1 000 V
– 2. del: Dimenzijske in električne karakteristike – Dopolnilo A1
(IEC 61466-2:1998/A1:2002)

Composite string insulator units Isolateurs composites destinés Verbund-Kettenisolatoren für
for overhead lines with nominal aux lignes aériennes de tension Freileitungen mit einer
voltage greater than 1 000 V – nominale supérieure à 1 000 V Nennspannung über 1 000 V –
Part 2: Dimensional and – Partie 2: Caractéristiques Teil 2: Maße und elektrische
electrical characteristics (IEC dimensionnelles et électriques Kennwerte (IEC 61466-
61466-2:1998/A1:2002) (IEC 61466-2:1998/A1:2002) 2:1998/A1:2002)To dopolnilo A1 spreminja evropski standard EN 61466-2:1998; CENELEC ga je sprejel 1. marca 2002.
Člani CENELEC morajo upoštevati interne predpise CEN/CENELEC, ki določajo, da ta evropski
standard dobi status nacionalnega standarda brez kakršnekoli spremembe.

Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri
Centralnem sekretariatu ali članih CENELEC.

To dopolnilo obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih jezikih, ki jih
člani CENELEC na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Centralnem
sekretariatu,veljajo kot uradne izdaje.

Člani CENELEC so nacionalni elektrotehniški komiteji Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske,
Finske, Francije, Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Malte, Nemčije, Nizozemske, Norveške,
Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.
CENELEC
Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Centralni sekretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Bruselj


© 2002 CENELEC Vse pravice do izkoriščanja v kakršnikoli obliki in na Ref. št. EN 61466-2:1998/A1:2002 E
kakršenkoli način imajo nacionalni člani CENELEC.

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 61466-2:2000/A1 : 2004

Evropski predgovor

Besedilo dokumenta 36B/202/FDlS, prihodnjega dopolnila 1 k IEC 61466-2:1998, ki ga je pripravil
pododbor SC 36B "Izolatorji za nadzemne vode" tehničnega odbora IEC/TC 36 "Izolatorji", je bilo
predloženo IEC-CENELEC v vzporedno gla
...

SLOVENSKI SIST EN 61466-2:2000/A1:2004

STANDARD
september 2004
Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater
than 1 kV - Part 2: Dimensional and electrical characteristics; Amendment A1 (IEC
61466-2:1998/A1:2002)
ICS 29.080.10; 29.240.20 Referenčna številka
SIST EN 61466-2:2000/A1:2004(en)
©  Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega dokumenta ni dovoljeno

---------------------- Page: 1 ----------------------

EUROPEAN STANDARD EN 61466-2/A1
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM March 2002
ICS 29.080.10; 29.240.20
English version
Composite string insulator units for overhead lines
with a nominal voltage greater than 1 kV
Part 2: Dimensional and electrical characteristics
(IEC 61466-2:1998/A1:2002)
Isolateurs composites destinés Verbund-Kettenisolatoren
aux lignes aériennes de tension nominale für Freileitungen mit einer
supérieure à 1 kV Nennspannung über 1000 V
Partie 2: Caractéristiques dimensionnelles Teil 2: Maße und elektrische Kennwerte
et électriques (IEC 61466-2:1998/A1:2002)
(CEI 61466-2:1998/A1:2002)
This amendment A1 modifies the European Standard EN 61466-2:1998; it was approved by CENELEC
on 2002-03-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations
which stipulate the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any
alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.
This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language
made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the
Central Secretariat has the same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Czech Republic,
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands,
Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.
CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels
© 2002 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 61466-2:1998/A1:2002 E

---------------------- Page: 2 ----------------------

EN 61466-2:1998/A1:2002 - 2 -
Foreword
The text of document 36B/202/FDIS, future amendment 1 to IEC 61466-2:1998, prepared by SC 36B,
Insulators for overhead lines, of IEC TC 36, Insulators, was submitted to the IEC-CENELEC parallel
vote and was approved by CENELEC as amendment A1 to EN 61466-2:1998 on 2002-03-01.
The following dates were fixed:
– latest date by which the amendment has to be implemented
at national level by publication of an identical
national standard or by endorsement (dop) 2002-12-01
– latest date by which the national standards conflicting
with the amendment have to be withdrawn (dow) 2005-03-01
__________
Endorsement notice
The text of amendment 1:2002 to the International Standard IEC 61466-2:1998 was approved by
CENELEC as an amendment to the European Standard without any modification.
__________

---------------------- Page: 3 ----------------------

NORME CEI
INTERNATIONALE IEC
61466-2
INTERNATIONAL
1998
STANDARD
AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1
2002-01
Amendement 1
Isolateurs composites destinés aux lignes
aériennes de tension nominale supérieure à
1 000 V –
Partie 2:
Caractéristiques dimensionnelles et électriques
Amendment 1
Composite string insulator units for overhead lines
with a nominal voltage greater than 1 000 V –
Part 2:
Dimensional and electrical characteristics
 IEC 2002 Droits de reproduction réservés  Copyright - all rights reserved
International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http://www.iec.ch
CODE PRIX
Commission Electrotechnique Internationale
C
PRICE CODE
International Electrotechnical Commission
Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

---------------------- Page: 4 ----------------------

61466-2 Amend. 1  IEC:2002 – 3 –
FOREWORD
This amendment has been prepared by subcommittee 36B: Insulators for overhead lines, of
IEC technical committee 36: Insulators.
The text of this
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.