General guidance for the marking of gas appliances

This document comprises a list of recommendations for Technical Committees, whose responsibility it is to decide which of these they wish to incorporate in Standards.
These recommendations are based on the principles stated hereafter:
1) To supplement the requirements for marking of the appliance and its packaging, given by Essential Requirements 1.2.3 of the EU Directive 90/396/EEC "Gas appliances", with information corresponding to the countries of destination of the appliance.
In view of the differences accross Europe with respect to the distribution of gases and the installation of appliances, the identification of the suitability of an appliance is only explicit if the appliance category is mentioned in combination with the country of destination. This information has therefore been considered as essential for the safe use of gas appliances.
2) To establish a ling between country, category, gas and pressure.
The marking of this information, in effect, constitutes a coherent whole which is intended to give unambiguous information about the use of the appliance concerned.
3) To use symbols in place of texts in the national languages,
while establishing two levels of symbols, obligatory (see6.1) or optional (see 6.2), in order to take into account national practices declared by CEN Members.
The ad hoc Group "Marking of gas appliances" has restricted its recommendations to those which apply to all relevant Technical Committees of PC 3.
Other information can appear on the appliance or on the packaging.
All the following texts are only informative in the context of this CR, but they serve as model texts for appliances standards.

Allgemeiner Leitfaden für die Kennzeichnung von Gasgeräten

Indications générales pour le marquage des appareils à gaz

Splošno navodilo za označevanje plinskih aparatov

Ta dokument vsebuje seznam priporočil za tehnične odbore, ki so odgovorni za odločitev, katera od teh priporočil bodo vključili v standarde. Ta priporočila so osnovana na naslednjih načelih:
1) da dopolnijo zahteve za označevanje aparatov in njihove embalaže, podane v bistveni zahtevi
1.2.3 evropske direktive 90/396/EGS ''Plinske naprave'', s podatki, ki so v skladu z državami, kamor je namenjen aparat;
Zaradi razlik v distribuciji plinov in vgradnji aparatov v Evropi je identifikacija ustreznosti aparata
nedvoumna le, če je kategorija aparata navedena skupaj z namembno državo. Ta informacija se torej šteje za bistveno za varno uporabo plinskih aparatov.
2) da se vzpostavi povezava med državo, kategorijo, plinom in tlakom;
Oznaka s temi podatki predstavlja neločljivo celoto, katere namen je nedvoumna informacija o
uporabi označenega aparata.
3) uporaba simbolov namesto besedil v uradnih jezikih posameznih držav.
Vzpostavita se dve ravni simbolov: obvezni (glej 6.1) ali neobvezni (glej 6.2), pri čemer se upoštevajo nacionalne prakse, ki so jih navedle članice CEN. Ad hoc skupina ''Označevanje plinskih aparatov'' je omejila svoja priporočila na tista, ki veljajo za vse ustrezne tehnične odbore PC 3. Na aparatu ali na embalaži so lahko tudi drugi podatki. Vsa naslednja besedila so v kontekstu tega poročila samo informativna, vendar so kot vzorčno besedilo namenjena standardom za aparate.

General Information

Status
Published
Publication Date
19-Aug-1997
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Due Date
20-Aug-1997
Completion Date
20-Aug-1997

Buy Standard

Technical report
-TP CR 1472:2005
English language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard – translation
-TP CR 1472:2005
Slovenian language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TP CR 1472:2005
01-julij-2005
6SORãQRQDYRGLOR]DR]QDþHYDQMHSOLQVNLKDSDUDWRY
General guidance for the marking of gas appliances
Allgemeiner Leitfaden für die Kennzeichnung von Gasgeräten
Indications générales pour le marquage des appareils a gaz
Ta slovenski standard je istoveten z: CR 1472:1997
ICS:
27.060.20 Plinski gorilniki Gas fuel burners
SIST-TP CR 1472:2005 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TP CR 1472:2005
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TP CR 1472:2005
--------------
...

SLOVENSKI SIST-TP CR 1472
STANDARD
julij 2005
Splošno navodilo za označevanje plinskih aparatov
General guidance for the marking of gas appliances
Indications générales pour le marquage des appareils à gaz
Allgemeiner Leitfaden für die Kennzeichnung von Gasgeräten
Referenčna oznaka
ICS 27.060.20 SIST-TP CR 1472:2005 (sl)
Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 8

© 2009-11. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TP CR 1472 : 2005
NACIONALNI UVOD

Tehnično poročilo SIST-TP CR 1472 (sl), Splošno navodilo za označevanje plinskih aparatov, 2005,

ima status slovenskega tehničnega poročila in je istovetno poročilu CR 1472 (en), General guidance

for the marking of gas appliances, 1997.
NACIONALNI PREDGOVOR

Poročilo CR 1472:1997 je pripravila ad hoc skupina ''Označevanje plinskih aparatov'' v programskem

odboru PC 3 Plin Evropskega komiteja za standardizacijo. Slovensko tehnično poročilo SIST-TP CR

1472:2005 je prevod poročila CR 1472:1997. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v

tem tehničnem poročilu je odločilno izvirno evropsko poročilo v angleškem jeziku. Slovensko izdajo

standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC PLN Plinske naprave za dom.

Odločitev za izdajo tega standarda je dne 1. julija 2005 sprejel SIST/TC PLN Plinske naprave za dom.

ZVEZA S STANDARDI

S privzemom tega poročila veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi standardi, navedeni

v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST EN 437 Preskusni plini – Preskusni tlaki – Kategorije naprav

SIST EN ISO 3166-1:2007 Kode za predstavljanje imen držav in njihovih podrejenih enot – 1. del:

Kode držav (ISO 3166-1:2006)

SIST EN 60335-1:1998 Varnost električnih gospodinjskih in podobnih aparatov – 1. del:

Splošne zahteve (IEC 60335-1:1991; spremenjen)
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– privzem poročila CR 1472:1997
OPOMBE

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehničnega poročila.

– Povsod, kjer se v besedilu poročila uporablja izraz "poročilo CEN", v SIST-TP CR 1472:2005 to

pomeni “slovensko tehnično poročilo”.
– Ta nacionalni dokument je istoveten CR 1472:1997 in je objavljen z dovoljenjem
CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels

This national document is identical with CR 1472:1997 and is published with the permission of

CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels
---------------------- Page: 2 ----------------------
POROČILO CEN CR 1472
CEN REPORT
RAPPORT CEN
CEN BERICHT avgust 1997
Nadomešča CR 1472:1994
Slovenska izdaja
Splošno navodilo za označevanje plinskih aparatov

General guidance for the marking Indications générales pour le Allgemeiner Leitfaden für die

of gas appliances marquage des appareils à gaz Kennzeichnung von Gasgeräten

To poročilo CEN je CEN odobril 2. aprila 1997. Pripravila ga je ad hoc skupina ''Označevanje plinskih

aparatov'' v programskem odboru PC 3 "Plin"

Člani CEN so nacionalni organi za standarde Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske, Finske,

Francije, Grčije, Islandije, Irske, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Nemčije, Norveške, Portugalske,

Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.
CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Centralni sekretariat CEN:
Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj

© 1997 CEN. Avtorske pravice imajo vse države članice CEN. Ref. št. CR 1472:1997 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TP CR 1472 : 2005
Vsebina Stran

Predgovor .................................................................................................................................................3

1 Področje uporabe ..................................................................................................................................3

2 Zveze s standardi ..................................................................................................................................3

3 Definicije ................................................................................................................................................4

3.1 Neposredno namembna država.........................................................................................................4

3.2 Posredno namembna država .............................................................................................................4

3.3 Proizvajalec ........................................................................................................................................4

4 Označevanje aparata ............................................................................................................................4

5 Označevanje embalaže.........................................................................................................................5

6 Uporaba simbolov na aparatu in embalaži............................................................................................5

6.1 Podatki na aparatu in embalaži v skladu s točkama 4 in 5, ki morajo biti podani v obliki simbolov...5

6.2 Drugi neobvezni podatki.....................................................................................................................7

Dodatek A (informativni): Pojasnila ..........................................................................................................8

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-TP CR 1472 : 2005
Predgovor

To navodilo je pripravila ad hoc skupina ''Označevanje plinskih aparatov'' programskega odbora ''Plin''

(PC 3), Strokovni svet CEN pa je 2. aprila 1997 odobril izdajo dokumenta kot poročilo CEN.

1 Področje uporabe

Ta dokument vsebuje seznam priporočil za tehnične odbore, ki so odgovorni za odločitev, katera od

teh priporočil bodo vključili v standarde.
Ta priporočila so osnovana na naslednjih načelih:

1) da dopolnijo zahteve za označevanje aparatov in njihove embalaže, podane v bistveni zahtevi

1.2.3 evropske direktive 90/396/EGS ''Plinske naprave'', s podatki, ki so v skladu z državami,

kamor je namenjen aparat;

Zaradi razlik v distribuciji plinov in vgradnji aparatov v Evropi je identifikacija ustreznosti aparata

nedvoumna le, če je kategorija aparata navedena skupaj z namembno državo. Ta informacija se

torej šteje za bistveno za varno uporabo plinskih aparatov.
2) da se vzpostavi povezava med državo, kategorijo, plinom in tlakom;

Oznaka s temi podatki predstavlja neločljivo celoto, katere namen je nedvoumna informacija o

uporabi označenega aparata.
3) uporaba simbolov namesto besedil v uradnih jezikih posameznih držav.

Vzpostavita se dve ravni simbolov: obvezni (glej 6.1) ali neobvezni (glej 6.2), pri čemer se

upoštevajo nacionalne prakse, ki so jih navedle članice CEN.

Ad hoc skupina ''Označevanje plinskih aparatov'' je omejila svoja priporočila na tista, ki veljajo za vse

ustrezne tehnične odbore PC 3.
Na aparatu ali na embalaži so lahko tudi drugi podatki.

Vsa naslednja besedila so v kontekstu tega poročila samo informativna, vendar so kot vzorčno

besedilo namenjena standardom za aparate.
2 Zveze s standardi

To tehnično poročilo vključuje z datiranim ali nedatiranim sklicevanjem določila iz drugih publikacij.

Sklicevanja na standarde so navedena na ustreznih mestih v besedilu, publikacije pa so naštete

spodaj. Pri datiranih sklicevanjih se pri uporabi tega standarda upoštevajo poznejša dopolnila ali

spremembe katerekoli od navedenih publikacij le, če so z dopolnilom ali spremembo vključene vanj.

Pri nedatiranih sklicevanjih se uporablja zadnja izdaja publikacije (vključno z dopolnili).

EN 437 Preskusni plini – Preskusni tlaki – Kategorije naprav
EN 23166:1993 Kode za predstavljanje imen držav

EN 60335-1:1994 Varnost električnih gospodinjskih in podobnih aparatov – 1. del: Splošne

zahteve
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST-TP CR 1472 : 2005
3 Definicije
V tem standardu veljajo naslednje definicije:
3.1
neposredno namembna država

država, za katero je bil aparat certificiran in ki jo proizvajalec navaja kot državo, kamor je aparat

namenjen. V času dajanja na trg in priključitve mora biti aparat brez dodatnih nastavitev ali sprememb

sposoben delovati s plinom in ustreznim tlakom, ki je v uporabi v tej državi. Navedenih je lahko več

držav, če se aparat pri trenutni nastavitvi lahko uporablja v vsaki od teh držav
3.2
posredno namembna država

država, za katero je bil aparat certificiran, vendar zanjo s trenutno nastavitvijo ni primeren. Za varno in

pravilno uporabo v tej državi je nujna naknadna sprememba ali nastavitev aparata
3.3
proizvajalec

oseba, odgovorna za načrtovanje in izdelavo proizvoda, ki ga obravnava direktiva, z vidika dajanja na

trg Evropske s
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.