Adhesives - Guidelines for the fabrication of adhesively bonded structures and reporting procedures suitable for the risk evaluation of such structures (ISO 21368:2022)

This document provides guidelines describing the adhesive bonding quality requirements suitable for use by adhesive user-companies utilizing adhesive bonding as a means of fabrication. In particular, the guidelines define various approaches to meeting quality requirements for fabrication and reporting procedures, both in workshops and on site. These guidelines aim to convey the importance of maintaining quality standards in fabrication and reporting procedures, keeping records and thus enabling documentation to provide the basis for risk evaluation of adhesively bonded structures in service and in use.
These guidelines have been prepared such that:
a) they are independent of the type of adhesively bonded structure;
b) they are independent of adhesive user-companies’ and suppliers’ product recommendations;
c) they define the quality requirements for adhesive bonding in terms of fabrication and reporting procedures, both in workshops and on site;
d) they can be used as the basis for risk evaluation of adhesively bonded structures in service and in use;
e) they can be used as a basis for assessing a fabricator's capability to produce adhesively bonded structures fulfilling specified quality requirements when they are detailed in one or more of the following:
—    a contract between the parties involved;
—    an application standard;
—    a regulatory statement.
The guidelines contained within this document can be adopted in full or selectively chosen by the adhesive user to suit the structure concerned. The guidelines provide a flexible framework for the control of adhesive bonding activities in the following cases.
Case 1
The provision of specific requirements for adhesive bonding in contracts that require the adhesive user to have a quality system other than ISO 9001.
Case 2
The provision of specific requirements for adhesive bonding as guidance to an adhesive user developing a quality system.
Case 3
The provision of specific requirements for references in application standards that uses adhesive bonding as part of its requirements or in a contract between relevant parties.
Case 4
The provision of a framework for fabrication and reporting procedures to a quality standard, suitable in particular as a basis for the risk evaluation of adhesively bonded structures.

Klebstoffe - Richtlinien für die Herstellung geklebter Strukturen und Berichtsverfahren, die für die Risikobewertung solcher Strukturen geeignet sind (ISO 21368:2022)

Adhésifs - Lignes directrices pour la fabrication des structures collées par adhésifs et procédures pour l'établissement de rapports pour l'évaluation des risques liés à ces structures (ISO 21368:2022)

Le présent document apporte des lignes directrices pour décrire les exigences de qualité d'assemblage par collage pour les entreprises utilisant des adhésifs et l'assemblage par collage comme moyen d'assemblage. En particulier, les lignes directrices définissent différentes approches pour parvenir aux exigences de qualité pour les procédures de fabrication et d'établissement de rapports, à la fois dans les ateliers et sur site. Elles ont pour objet de sensibiliser à l'importance de l'application de normes de qualité dans les procédures de fabrication et d’établissement de rapports, de conserver des enregistrements et de permettre ainsi à la documentation de procurer les fondements de l'évaluation du risque des structures collées lors de leur utilisation.
Ces lignes directrices ont été préparées de sorte que:
a)       elles ne dépendent pas du type de structure collée;
b)       elles ne dépendent pas des recommandations des entreprises utilisatrices et du fournisseur de l'adhésif;
c)        elles définissent les exigences de qualité pour les procédures de fabrication et d'établissement de rapports des assemblages par collage, à la fois dans les ateliers et sur site;
d)       elles peuvent servir de base à l'évaluation du risque des structures collées au cours de leur utilisation;
e)       elles peuvent servir de fondement à l'évaluation de la capacité d'un fabricant à produire des structures collées répondant aux exigences de qualité spécifiées lorsqu'elles sont détaillées dans au moins un des documents suivants:
—     un contrat entre les parties impliquées;
—     une norme d'application;
—     une réglementation.
Les lignes directrices contenues dans le présent document peuvent être adoptées en tout ou partie, au choix de l'utilisateur de l'adhésif, pour convenir à la structure en question. Les lignes directrices fournissent un cadre souple pour le contrôle des activités d'assemblage par collage dans les cas suivants.
Cas 1
L'apport d'exigences spécifiques pour le collage dans des contrats qui nécessitent que l'utilisateur de l'adhésif ait un système qualité autre que l'ISO 9001.
Cas 2
L'apport d'exigences spécifiques pour le collage comme lignes directrices pour un utilisateur d'adhésif mettant au point un système qualité.
Cas 3
L'apport d'exigences spécifiques comme référence dans des normes d'application qui utilisent le collage dans leurs exigences ou dans un contrat entre les parties concernées.
Cas 4
L'apport d'un cadre pour les procédures de fabrication et d’établissement de rapports d'une norme de qualité capable, en particulier, de servir de base à l'évaluation du risque des structures collées.

Lepila - Smernice za izdelavo lepljenih konstrukcij in postopki poročanja, primerni za oceno tveganja pri takšnih konstrukcijah (ISO 21368:2022)

Ta dokument podaja smernice, ki opisujejo zahteve glede kakovosti lepljenja, primerne za uporabo v podjetjih uporabnikov lepil, ki uporabljajo lepljenje kot način izdelave. Smernice zlasti določajo različne pristope k izpolnjevanju zahtev glede kakovosti za postopke izdelave in poročanja, tako v delavnicah kot na mestu uporabe. Namen teh smernic je predstaviti pomen ohranjanja standardov kakovosti v postopkih izdelave in poročanja, vodenja evidenc in s tem omogočanja dokumentacije, ki zagotavlja osnovo za oceno tveganja lepljenih konstrukcij v obratovanju in uporabi.
Te smernice so bile pripravljene tako, da:
a) so neodvisne od vrste lepljene konstrukcije;
b) so neodvisne od priporočil za izdelke podjetij uporabnikov lepil in dobaviteljev;
c) določajo zahteve glede kakovosti za lepljenje v smislu postopkov izdelave in poročanja, tako v delavnicah kot na mestu uporabe;
d) se lahko uporabijo kot podlaga za oceno tveganja lepljenih konstrukcij v obratovanju in uporabi;
e) se lahko uporabijo kot podlaga za ocenjevanje proizvajalčeve zmožnosti za izdelavo lepljenih konstrukcij, ki izpolnjujejo določene zahteve glede kakovosti, kadar so podrobno opisane v:
– pogodbi med obema strankama;
– standardu uporabe;
– regulativni izjavi.
Smernice v tem dokumentu se lahko sprejmejo v celoti ali pa jih lahko uporabnik lepil selektivno izbere v skladu z zadevno konstrukcijo. Smernice zagotavljajo prilagodljiv okvir za nadzor dejavnosti lepljenja v naslednjih primerih:
Primer 1
Zagotavljanje posebnih zahtev za lepljenje v pogodbah, ki zahtevajo, da ima uporabnik lepil vzpostavljen sistem kakovosti, ki ni ISO 9001.
Primer 2
Zagotavljanje posebnih zahtev za lepljenje kot vodila za uporabnika lepil, ki razvija sistem kakovosti.
Primer 3
Zagotavljanje posebnih zahtev za sklicevanja v standardih uporabe, ki uporabljajo lepljenje kot del svojih zahtev ali v pogodbi med ustreznima strankama.
Primer 4
Zagotavljanje okvira za izdelavo in postopke poročanja v skladu s standardom kakovosti, ki je primeren zlasti kot podlaga za oceno tveganja pri lepljenih konstrukcijah.

General Information

Status
Published
Publication Date
29-Aug-2023
Technical Committee
Drafting Committee
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
30-Aug-2023
Due Date
02-Jun-2025
Completion Date
30-Aug-2023

Buy Standard

Standard
EN ISO 21368:2023
English language
111 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN ISO 21368:2023
01-november-2023
Lepila - Smernice za izdelavo lepljenih konstrukcij in postopki poročanja, primerni
za oceno tveganja pri takšnih konstrukcijah (ISO 21368:2022)
Adhesives - Guidelines for the fabrication of adhesively bonded structures and reporting
procedures suitable for the risk evaluation of such structures (ISO 21368:2022)
Klebstoffe - Richtlinien für die Herstellung geklebter Strukturen und Berichtsverfahren,
die für die Risikobewertung solcher Strukturen geeignet sind (ISO 21368:2022)
Adhésifs - Lignes directrices pour la fabrication des structures collées par adhésifs et
procédures pour l'établissement de rapports pour l'évaluation des risques liés à ces
structures (ISO 21368:2022)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN ISO 21368:2023
ICS:
83.180 Lepila Adhesives
SIST EN ISO 21368:2023 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN ISO 21368:2023

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN ISO 21368:2023


EN ISO 21368
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

August 2023
EUROPÄISCHE NORM
ICS 83.180
English Version

Adhesives - Guidelines for the fabrication of adhesively
bonded structures and reporting procedures suitable for
the risk evaluation of such structures (ISO 21368:2022)
Adhésifs - Lignes directrices pour la fabrication des Klebstoffe - Richtlinien für die Herstellung geklebter
structures collées par adhésifs et procédures pour Strukturen und Berichtsverfahren, die für die
l'établissement de rapports pour l'évaluation des Risikobewertung solcher Strukturen geeignet sind (ISO
risques liés à ces structures (ISO 21368:2022) 21368:2022)
This European Standard was approved by CEN on 24 August 2023.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this
European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references
concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN
member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by
translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management
Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye and
United Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2023 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. EN ISO 21368:2023 E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN ISO 21368:2023
EN ISO 21368:2023 (E)
Contents Page
European foreword . 3

2

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN ISO 21368:2023
EN ISO 21368:2023 (E)
European foreword
The text of ISO 21368:2022 has been prepared by Technical Committee ISO/TC 61 "Products” of the
International Organization for Standardization (ISO) and has been taken over as EN ISO 21368:2023 by
Technical Committee CEN/TC 193 “Adhesives” the secretariat of which is held by UNE.
This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an
identical text or by endorsement, at the latest by February 2024, and conflicting national standards
shall be withdrawn at the latest by August 2026.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national standards body.
A complete listing of these bodies can be found on the CEN website.
According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the
following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria,
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland,
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Por
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.