Non destructive testing - Terminology - Part 2: Terms common to the non-destructive testing methods

This part of the European standard defines the common terms for two or more non-destructive testing methods.

Zerstörungsfreie Prüfung - Terminologie - Teil 2: Begriffe, die von allen zerstörungsfreien Prüfverfahren benutzt werden

Dieser Teil der Europäischen Norm definiert gemeinsame Begriffe für zwei oder mehr zerstörungsfreie Prüfverfahren .

Essais non destructifs - Terminologie - Partie 2: Termes communs aux méthodes d'essais non destructifs

La présente partie de cette norme européenne définit les termes communs à deux ou plusieurs méthodes d'essais non destructifs.

Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 2. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri vseh neporušitvenih metodah

General Information

Status
Published
Publication Date
20-Oct-1998
Current Stage
9060 - Closure of 2 Year Review Enquiry - Review Enquiry
Start Date
15-Mar-2016
Completion Date
15-Mar-2016

Buy Standard

Standard – translation
EN 1330-2:2001
Slovenian language
8 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

S L O V E N S K I SIST EN 1330-2
prva izdaja
STANDARD
oktober 2001
Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 2. del: Pojmi, ki se
uporabljajo pri vseh neporušitvenih metodah
(enakovreden EN 1330-2:1998)
Non-destructive testing - Terminology - Part 2: Terms common to the
non-destructive testing methods
Essais non destructifs - Terminologie - Partie 2: Termes communs aux
méthodes d'essais non destructifs
Zerstörungsfreie Prüfung - Terminologie - Teil 2: Begriffe, die von allen
zerstörungsfreien Prüfverfahren benutzt werden
Deskriptorji: neporušitveno preskušanje, slovar, tehniški slovar, večjezično izrazje
Referenčna številka
ICS 01.040.19; 19.100 SIST EN 1330-2:2001 (sl)
Nadaljevanje na straneh od II do II in od 1 do 7
© Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 1330-2 : 2001
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN 1330-2 (sl), Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 2. del: Pojmi, ki se
uporabljajo pri vseh neporušitvenih metodah, prva izdaja, 2001, ima status slovenskega standarda in je
enakovreden evropskemu standardu EN 1330-2 (en), Non-destructive testing - Terminology - Part 2:
Terms common to the non-destructive testing methods, 1998-10.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 1330-2:1998 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo
CEN/TC 138 Neporušitveno preskušanje.
Slovenski standard SIST EN 1330-2:2001 je prevod evropskega standarda EN 1330-2:1998. V primeru
spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski standard v
angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor USM/TC PKG Preskušanje
kovinskih gradiv.
OPOMBE
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v
SIST EN 1330-2:2001 to pomeni “slovenski standard”.
- Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
- Ta nacionalni dokument je enakovreden EN 1330-2:1998 in je objavljen z dovoljenjem
CEN
Rue de Stassart 36
1050 Bruselj
Belgija
This national document is equivalent to EN 1330-2:1998 and is published with the permission of
CEN
Rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgium
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

EVROPSKI STANDARD    EN 1330-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM  Oktober 1998
ICS 01.040.19; 19.100
Deskriptorji: neporušitveno preskušanje, slovar, tehniški slovar, večjezično izrazje
Slovenska izdaja
Neporušitveno preskušanje - Terminologija
2. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri vseh neporušitvenih metodah
Non-destructive testing - Essais non destructifs - Zerstörungsfreie Prüfung -
Terminology - Part 2: Terms Terminologie - Partie 2: Termes Terminologie - Teil 2: Begriffe,
common to the non-destructive communs aux méthodes die von allen zerstörungsfreien
testing methods d'essais non destructifs Prüfverfahren benutzt werden
Ta evropski standard je CEN sprejel dne 1998-09-20. Članice CEN morajo izpolnjevati določila
poslovnika CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti ta standard brez kakršnihkoli
sprememb sprejet kot nacionalni standard.
Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri
centralnem sekretariatu ali članicah CEN.
Evropski standardi obstajajo v treh izvirnih izdajah (nemški, angleški in francoski). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih članice CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri centralnem
sekretariatu CEN, veljajo kot uradne izdaje.
Članice CEN so nacionalne ustanove za standardizacijo Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske,
Finske, Francije, Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške,
Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.
CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
Centralni sekretariat: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj
© 1998 Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN
Ref. št. EN 1330-2:1998 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 1330-2 : 2001
VSEBINA Stran
Predgovor .3
Uvod .3
1 Namen standarda .4
2 Definicije .4
Abecedni seznam slovenskih izrazov.
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.