Round and sawn timber - Terminology - Part 8: Terms relating to features of round timber

This part of the standard defines terms relating to features of round timber used in European Standards.

Rund- und Schnittholz - Terminologie - Teil 8: Begriffe zu Merkmalen von Rundholz

Dieser Teil der Norm definiert Benennungen zu Merkmalen von Rundholz, die in Europäischen Normen vorkommen.

Bois ronds et bois sciés - Terminologie - Partie 8: Termes relatifs aux singularités des bois ronds

La présente partie de norme définit les termes relatifs aux singularités des bois ronds utilisés dans les Normes Européennes.

Okrogli in žagani les – Terminologija – 8. del: Izrazi, povezani z značilnostmi okroglega lesa

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
18-Mar-1997
Withdrawal Date
27-Aug-2019
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
28-Aug-2019

Relations

Effective Date
03-Jul-2013

Buy Standard

Standard – translation
EN 844-8:1999
Slovenian language
12 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SIST EN 844-8
SLOVENSKI
prva izdaja
STANDARD
november1999
Okrogli in žagani les - Terminologija - 8. del: Izrazi, povezani z značilnostmi
okroglega lesa (enakovreden EN 844-8:1995)
Round and sawn timber - Terminology - Part 8: Terms relating to features of
round timber

Bois ronds et bois sciés - Terminologie - Partie 8: Termes relatifs aux singularités

des bois ronds
Rund- und Schnittholz - Terminologie - Teil 8: Begriffe zu Merkmalen von
Rundholz

Deskriptorji: dolgi les, hlodi, slovar, videz, (opis podrobnosti) lastnosti, večjezičnost

Referenčna številka
ICS 01.040.79; 79.040 SIST EN 844-8:1999 (sl)
Nadaljevanje na straneh II do III in od 1 do 10

© Standard je založil in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 844-8 : 1999
UVOD

Standard SIST EN 844-8 Okrogli in žagani les - Terminologija - 8. del: Izrazi povezani z značilnostmi

okroglega lesa, prva izdaja, 1999, ima status slovenskega standarda in je enakovreden evropskemu

standardu EN 844-8, Round and sawn timber - Terminology - Part 8: Terms relating to features of

round timber, first edition, 1997.
NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN 844-8:1999 je pripravil tehnični odbor Evropske organizacije za standardizacijo

CEN/TC 175 Okrogli in žagani les. Slovenski standard SIST EN 844-8:1999 je prevod evropskega

standarda EN 844-8:1997. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je

odločilen izvirni evropski standard v angleškem, francoskem in nemškem jeziku. Slovensko izdajo

standarda je pripravil tehnični odbor USM/TCLES Okrogli in žagani les.
Ta slovenski standard je dne 1999-10-25 odobril direktor USM.
OPOMBE

- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN 844-8:1999

to pomeni “slovenski standard”.
- Uvod in nacionalni predgovor nista sestavna dela standarda.

- Slovenski standard SIST EN 844-8 je enakovreden standardu EN 844-8:1997 in je izdan z

dovoljenjem
CEN
rue de Stassart, 36
1050 Bruselj
Belgija

This national document is equivalent to EN 844-8 and it is published with the permission of

CEN
rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgium
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 844-8 : 1999
VSEBINA Stran

Predgovor................................................................................................................................................. 2

1 Namen in področje uporabe.................................................................................................................. 3

2 Izrazi in definicije................................................................................................................................... 3

Abecedni seznam slovenskih izrazov ...................................................................................................... 7

Abecedni seznam francoskih izrazov....................................................................................................... 7

Abecedni seznam angleških izrazov........................................................................................................ 8

Abecedni seznam nemških izrazov.......................................................................................................... 9

III
---------------------- Page: 3 ----------------------
EVROPSKI STANDARD
EUROPEAN STANDARD EN 844-8
EUROPÄISCHE NORM marec 1997
NORME EUROPÉENNE
ICS: 01.040.79; 79.040

Deskriptorji: dolgi les, hlodi, slovar, videz, (opis podrobnosti) lastnosti, večjezičnost

Slovenska izdaja
Okrogli in žagani les - Terminologija - 8. del: Izrazi povezani z značilnostmi
okroglega lesa
Round and sawn timber - Bois ronds et bois sciés - Rund- und Schnittholz -

Terminology - Part 8: Terms Terminologie - Partie 8: Termes Terminologie - Teil 8: Begriffe zu

relating to features of round relatifs aux singularités des bois Merkmalen von Rundholz

timber ronds

Ta evropski standard je dne 1997-02-27 sprejel CEN. Članice CEN morajo izpolnjevati določila

poslovnika CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti ta standard brez kakršnihkoli

sprememb sprejet kot nacionalni standard.

Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri

osrednjem tajništvu ali članicah CEN.

Ta evropski standard obstaja v treh izvirnih izdajah (nemški, angleški in francoski). Izdaje v drugih

jezikih, ki jih članice CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri osrednjem tajništvu

CEN, veljajo kot uradne izdaje.

Članice CEN so nacionalne ustanove za standardizacijo Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Francije,

Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije,

Švedske, Švice in Združenega kraljestva.
CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardisation
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
Osrednje tajništvo: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj
© 1993 Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 844-8 : 1999
Predgovor

Ta evropski standard je pripravil tehnični odbor CEN/TC 175 Okrogli in žagani les, katerega sekretariat

vodi AFNOR.

Ta evropski standard dobi status nacionalnega standarda z objavo enakovrednega besedila ali z

njegovim priznanjem, najkasneje do septembra 1997. Nacionalne standarde, ki so v nasprotju s tem

standardom, je treba umakniti najpozneje do septembra 1997.

V skladu s poslovnikom CEN/CENELEC morajo uporabo tega evropskega standarda obvezno uvesti

naslednje države: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, Italija,

Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija, Švedska, Švica in Združeno

kraljestvo.

Ta standard je del serije standardov, ki je sestavljena iz slovarjev izrazov za gozdne proizvode in

njihove značilnosti, skupaj z definicijami teh izrazov v francoskem, angleškem in nemškem jeziku.

Drugi deli te serije so:
— 1. del: Splošni izrazi za okrogli in žagani les
— 2. del: Splošni izrazi za okrogli les
— 3. del: Splošni izrazi za žagani les
— 4. del: Izrazi, ki se nanašajo na vsebnost vlage
— 5. del: Izrazi za izmero okroglega lesa
— 6. del: Izrazi za izmero žaganega lesa
— 7. del: Izrazi za biološko zgradbo lesa
— 9. del: Izrazi za značilnosti žaganega lesa
— 10. del: Izrazi za razbarvanost in napad gliv
— 11. del: Izrazi za razpad zaradi insektov
— 12. del: Dodatni izrazi in splošno kazalo
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 844-8 : 1999
1 Namen in področje uporabe

Ta evropski standard vključuje poimenovanje značilnosti okroglega lesa, ki se uporabljajo v evropskih

standardih.
2 Izrazi in definicije

OPOMBA: Številčenje teh izrazov temelji na številčenju tega standarda in je neodvisno od številčne oznake poglavja.

Ref. št. Izraz (fr) Izraz (en) Izraz (de) Izraz (sl) Definicija
8.1 noeud knot Ast Grča Del veje v lesu (EN 844-9 izraz
9.1).
OPOMBA: Nemški izraz “Ast” pomeni tudi
vejo.
8.1.1 noeud uncovered sichtbarer Nezarasla Grča, vidna na obodu okroglega
découvert knot Ast grča lesa.
8.1.2 noeud covered überwachs Zarasla grča Grča, ki ni vidna na obodu
recouvert knot ener Ast okroglega lesa
8.1.3 noeud sain sound gesunder Zdrava grčaGrča brez sledov trohnobe (EN
knot Ast 844-9 izraz 9.1.18).
8.1.4 noeud unsound Faulast Gnila grčaGrča s trohnobo (EN 844-9 izraz
pourri knot 9.1.19).
8.2 picot epicormic Wasserreis Sekundarni Poganjek ali sled poganjka, ki je
shoot poganjek, vidna na obodu debla.
vodni
OPOMBA: Francoski izraz se z drugim
poganjek
pomenom uporablja tudi pri
žaganem lesu, glej EN 844-
9, izraz 9.1.12.
8.3 broussin burl Auswuchs izrastek Izboklina okrog skupine vodnih
poganjkov, spečih popkov ali
morebiti vej.
8.4 bosse buckle Beule bula Okroglasta izboklina na obodu
okroglega lesa.
OPOMBA: Lahko označuje zaraslo grčo ali
tujek v lesu ipd.
8.5 rose rose Rose bradavica Skupek koncentričnih brazgotin na
lubju, ki označuje notranjo
značilnost lesa, pogosto grčo.
8.6 noeud chinese Chinesenb kitajski brki Ovalna tvorba na obodu okroglega
moustache moustache art lesa listavcev s tankim lubjem, ki
označuje notranjo značilnost lesa,
najpogosteje grčo.
OPOMBA: Francoski izraz se z drugimi
pomeni uporablja tudi pri
žaganem lesu, glej EN 844-
9, izraz 9.1.8.
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 844-8 : 1999
Ref. št. Izraz (fr) Izraz (en) Izraz (de) Izraz (sl) Definicija
8.7 lunure included Mondring dvojna Po barvi in lastnostih beljavi
sapwood beljava podoben popolni ali delni prstan v
črnjavi (EN 844-9, izraz 9.3).
8.8 entre- park Rindenein vrasla Popolno ali delno v les vrasla
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.