Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2004/Cor 1:2009)

This International Standard specifies requirements for an environmental management system, to enable an organization to develop a policy and objectives taking into account legal requirements and information about significant environmental aspects. It applies to those environmental aspects which the organization can control and those which it can influence. It does not itself state specific environmental performance criteria. This International Standard is applicable to any organization that wishes to: a) implement, maintain and improve an environmental management system; b) assure itself of its conformity with its stated environmental policy; c) demonstrate such conformity with this international standard by: - making a self-determination and self-declaration; or - seeking confirmation of its self-declaration by a party external to the organization; or - seeking certification/registration of its environmental management system by an external organization. All the requirements in this International Standard are intended to be incorporated into any environmental management system. The extent of the application will depend on such factors as the environmental policy of the organization, the nature and location of its operations, and the conditions in which it functions. This International Standard also provides, in annex A, informative guidance on its use.

Umweltmanagementsysteme - Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung (ISO 14001:2004/Cor 1:2009)

Systèmes de management environnemental - Exigences et lignes directrices pour son utilisation (ISO 14001:2004/Cor 1:2009)

Sistemi ravnanja z okoljem - Zahteve z navodili za uporabo - Popravek AC (ISO 14001:2004/Cor 1:2009)

Ta mednarodni standard določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem, ki omogoča organizaciji razviti in izvajati politiko in cilje, ki upoštevajo zakonske zahteve in druge zahteve, na katere je organizacija pristala, ter informacije o pomembnih okoljskih vidikih. Nanaša se na tiste prepoznane okoljske vidike, ki jih organizacija lahko obvladuje in na katere lahko vpliva. Sam po sebi pa ta standard ne postavlja meril za učinek ravnanja z okoljem. Ta mednarodni standard lahko uporabi vsaka organizacija, ki želi:
a) vzpostaviti, izvajati, vzdrževati in izboljševati sistem ravnanja z okoljem;
b) dokazati sama sebi, da izpolnjuje okoljsko politiko, za katero se je opredelila;
c) prikazati izpolnjevanje zahtev tega mednarodnega standarda, tako da:
1) sprejme lastno odločitev in izda lastno izjavo ali
2) pridobi pri strankah, ki se zanimajo za organizacijo, kot na primer odjemalec, potrditev, da izpolnjuje zahteve, ali
3) pridobi pri zunanji stranki potrditev, da izpolnjuje lastno izjavo, ali
4) pridobi pri zunanji stranki certifikacijo/ registracijo za svoj sistem ravnanja z okoljem.
Vse zahteve tega mednarodnega standarda je mogoče vključiti v katerikoli sistem ravnanja z okoljem. Obseg uporabe je odvisen od takih dejavnikov, kot so okoljska politika organizacije, narava njenih dejavnosti, proizvodov in storitev, lokacija, na kateri deluje, in razmere, v katerih deluje. V dodatku A tega mednarodnega standarda so tudi informativna navodila za njegovo uporabo.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
28-Jul-2009
Withdrawal Date
14-Sep-2015
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
15-Sep-2015

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
EN ISO 14001:2005/AC:2009
English language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Corrigendum – translation
EN ISO 14001:2005/AC:2009
Slovenian and English language
18 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Sistemi ravnanja z okoljem - Zahteve z navodili za uporabo - Popravek AC (ISO 14001:2004/Cor 1:2009)Umweltmanagementsysteme - Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung (ISO 14001:2004/Cor 1:2009)Systèmes de management environnemental - Exigences et lignes directrices pour son utilisation (ISO 14001:2004/Cor 1:2009)Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2004/Cor 1:2009)13.020.10Ravnanje z okoljemEnvironmental managementICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN ISO 14001:2004/AC:2009SIST EN ISO 14001:2005/AC:2009en01-december-2009SIST EN ISO 14001:2005/AC:2009SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN ISO 14001:2005/AC:2009

EUROPEAN STANDARDNORME EUROPÉENNEEUROPÄISCHE NORMEN ISO 14001:2004/ACJuly 2009Juillet 2009Juli 2009ICS 13.020.10English versionVersion FrançaiseDeutsche FassungEnvironmental management systems - Requirements with guidance for use(ISO 14001:2004/Cor 1:2009)Systèmes de managementenvironnemental - Exigences et lignesdirectrices pour son utilisation (ISO14001:2004/Cor 1:2009)Umweltmanagementsysteme -Anforderungen mit Anleitung zurAnwendung (ISO 14001:2004/Cor 1:2009)This corrigendum becomes effective on 29 July 2009 for incorporation in the three official languageversions of the EN.Ce corrigendum prendra effet le 29 juillet 2009 pour incorporation dans les trois versions linguistiquesofficielles de la EN.Die Berichtigung tritt am 29.Juli 2009 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der ENin Kraft.EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATIONCOMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATIONEUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNGManagement Centre:

Avenue Marnix 17,

B-1000 Brussels© 2009 CENAll rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier auxmembres nationaux du CEN.Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedernvon CEN vorbehalten.Ref. No.:EN ISO 14001:2004/AC:2009 D/E/FSIST EN ISO 14001:2005/AC:2009

EN ISO 14001:2004/AC:2009 (E) 2 Endorsement notice The text of ISO 14001:2004/Cor.1:2009 has been approved by CEN as a European Corrigendum without any modification.

SIST EN ISO 14001:2005/AC:2009
ICS
13.020.10 Ref. No. ISO 14001:2004/Cor.1:2009(E)©
ISO 2009 – All rights reserved Published in Switzerland

INTERNATIONAL STANDARD ISO 14001:2004 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 Published 2009-07-15 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION •

• ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Environmental management systems — Requirements with guidance for use TECHNICAL CORRIGENDUM 1 Systèmes de management environnemental — Exigences et lignes directrices pour son utilisation RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 Technical Corrigendum 1 to ISO 14001:2004 was prepared by Technical Committee ISO/TC 207, Environmental management, Subcommittee SC 1, Environmental management systems.

Page iii, Table of contents In the penultimate line, replace “Correspondence between ISO 14001:2004 and ISO 9001:2000” with “Correspondence between ISO 14001:2004 and ISO 9001:2008”.

Page v, Introduction, sixth paragraph, last line Replace “ISO 9001:2000” with “ISO 9001:2008”.

SIST EN ISO 14001:2005/AC:2009
ISO 14001:2004/Cor.1:2009(E) 2 ©

ISO 2009 – All rights reserved Page 19, Annex B, Table B.1 Replace the entire table with the following: Table B.1 — Correspondence between ISO 14001:2004 and ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 Introduction

0.1 0.2 0.3 0.4 Introduction (title only) General Process approach Relationship with ISO 9004 Compatibility with other management systems Scope 1 1 1.1 1.2 Scope (title only) General Application Normative references 2 2 Normative references Terms and definitions 3 3 Terms and definitions Environmental management system requirements (title only) 4 4 Quality management system (title only) General requirements 4.1 4.1 General requirements Environmental policy 4.2 5.1 5.3 8.5.1 Management commitment Quality policy Continual improvement Planning (title only) 4.3 5.4 Planning (title only) Environmental aspects 4.3.1 5.2 7.2.1

7.2.2 Customer focus Determination of requirements related to the product Review of requirements related to the product Legal and other requirements 4.3.2 5.2 7.2.1 Customer focus Determination of requirements related to the product Objectives, targets and programme(s) 4.3.3 5.4.1 5.4.2 8.5.1 Quality objectives Quality management system planning Continual improvement Implementation and operation (title only) 4.4 7 Product realization (title only) Resources, roles, responsibility and authority 4.4.1 5.1 5.5.1 5.5.2 6.1 6.3 Management commitment Responsibility and authority Management representative Provision of resources Infrastructure

SIST EN ISO 14001:2005/AC:2009
ISO 14001:2004/Cor.1:2009(E) ©

ISO 2009 – All rights reserved 3 Table B.1 — Correspondence between ISO 14001:2004 and ISO 9001:2008 (continued) ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 Competence, training and awareness 4.4.2 6.2.1 6.2.2 (Human resources) General Competence, training and awareness Communication 4.4.3 5.5.3 7.2.3 Internal communication Customer communication Documentation 4.4.4 4.2.1 (Documentation requirements) General Control of documents 4.4.5 4.2.3 Control of documents Operational control 4.4.6 7.1 7.2.1

7.2.2 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2

7.5.5 Planning of product realization Determination of requirements related to the product Review of requirements related to the product Design and development planning Design and development inputs Design and development outputs Design and development review Design and development verification Design and development validation Control of design and development changes Purchasing process Purchasing information Verification of purchased product Control of production and service provision Validation of processes for production and service provision Preservation of product Emergency preparedness and response 4.4.7 8.3 Control of nonconforming product Checking (title only) 4.5 8 Measurement, analysis and improvement (title only)Monitoring and measurement 4.5.1 7.6 8.1 8.2.3 8.2.4 8.4 Control of monitoring and measuring equipment (Measurement, analysis and improvement) GeneralMonitoring and mea

...

SLOVENSKI SIST EN ISO 14001:2005/AC
STANDARD
december 2009
Sistemi ravnanja z okoljem – Zahteve z navodili za uporabo (ISO 14001:2004)
– Tehnični popravek 1
Environmental management systems - Requirements with guidance for use
(ISO 14001:2004/Cor 1:2009)
Systèmes de management environnemental - Exigences et lignes directrices pour
son utilisation (ISO 14001:2004/Cor 1:2009)
Umweltmanagementsysteme - Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung
(ISO 14001:2004/Cor 1:2009)
Referenčna oznaka
ICS 13.020.10 SIST EN ISO 14001:2005/AC:2009 (sl)
Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 17

© 2010-02. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN ISO 14001 : 2005/AC : 2009
NACIONALNI UVOD

Popravek SIST EN ISO 14001:2005/AC (sl, en), Sistemi ravnanja z okoljem – Zahteve z navodili za

uporabo – Popravek AC (ISO 14001:2004/Cor 1:2009), 2009, ima status slovenskega popravka in je

istoveten evropskemu popravku EN ISO 14001:2004/AC, Environmental management systems –

Requirements with guidance for use (ISO 14001:2004/Cor 1:2009), 2009.
NACIONALNI PREDGOVOR

Tehnični popravek 1 k ISO 14001:2004 je pripravil pododbor SC 1 Sistemi ravnanja z okoljem, ki

deluje pri tehničnem odboru ISO/TC 207 Ravnanje z okoljem. CEN je besedilo tega popravka brez

sprememb potrdil kot evropski popravek in ga z 29. julijem 2009 vključil v vse tri uradne jezikovne

verzije EN.

Odločitev za privzem tega standarda je dne 13. novembra 2009 sprejel tehnični odbor SIST/TC UZO

Upravljanje z okoljem.
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– Privzem popravka EN ISO 14001:2004/AC:2009
OPOMBE
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski” ali “mednarodni” standard, v SIST

EN ISO 14001:2005/AC:2009 to pomeni “slovenski” standard.

– Ta nacionalni dokument je istoveten EN ISO 14001:2004/AC:2009 in je objavljen z dovoljenjem

CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels

This national document is identical with EN ISO 14001:2004/AC:2009 and is published with the

permission of
CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels
---------------------- Page: 2 ----------------------
EVROPSKI STANDARD EN ISO 14001:2004/AC:2009
EUROPEAN STANDARD
EUROPÄISCHE NORM
NORME EUROPÉENNE julij 2009
ICS: 13.020.10
Slovenska izdaja
Sistemi ravnanja z okoljem – Zahteve z navodili za uporabo – Popravek AC
(ISO 14001:2004/Cor 1:2009)
Environmental management Systèmes de management Umweltmanagementsysteme -

systems - Requirements with environnemental - Exigences et lignes Anforderungen mit Anleitung zur

guidance for use directrices pour son utilisation Anwendung

(ISO 14001:2004/Cor 1:2009) (ISO 14001:2004/Cor 1:2009) (ISO 14001:2004/Cor 1:2009)

Ta popravek je začel veljati 29. julija 2009 z vključitvijo v tri uradne jezikovne različice EN.

CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
Upravni center: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruselj

© 2009. Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN Ref. oznaka: EN ISO 14001:2004/AC:2009 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN ISO 14001 : 2005/AC : 2009
Razglasitvena objava

Besedilo ISO 14001:2004/Popravek 1:2009 je CEN odobril kot evropski popravek brez kakršnih koli

sprememb.
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN ISO 14001 : 2005/AC : 2009
Endorsement notice

The text of ISO 14001:2004/Cor.1:2009 has been approved by CEN as a European Corrigendum

without any modification.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN ISO 14001 : 2005/AC : 2009
Tehnični popravek 1
Stran iii, Vsebina
V predzadnji vrstici se besedilo
"Primerjava med ISO 14001:2004 in ISO 9001:2000" zamenja s
"Primerjava med ISO 14001:2004 in ISO 9001:2008".
Stran v, Uvod, šesti odstavek, zadnja vrstica
Besedilo "ISO 9001:2000" se zamenja z "ISO 9001:2008"
Stran 19, dodatek B, tabela B.1
Zamenjaj celotno tabelo z naslednjo:
Tabela B.1: Primerjava med ISO 14001:2004 in ISO 9001:2008
ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
Uvod Uvod (samo naslov)
0.1 Splošno
0.2 Procesni pristop
0.3 Razmerje do ISO 9004
0.4 Združljivost z drugimi sistemi vodenja
Predmet standarda 1 1 Predmet standarda (samo naslov)
1.1 Splošno
1.2 Uporaba
Zveza z drugimi standardi 2 2 Zveza z drugimi standardi
Izrazi in definicije 3 3 Izrazi in definicije
Zahteve za sistem ravnanja z okoljem 4 4 Sistem vodenja kakovosti (samo
(samo naslov) naslov)
Splošne zahteve 4.1 4.1 Splošne zahteve
Okoljska politika 4.2 5.1 Zavezanost vodstva
5.3 Politika kakovosti
8.5.1 Nenehno izboljševanje
Planiranje (samo naslov) 4.3 5.4 Planiranje (samo naslov)

V SIST EN ISO 14001:2005 je to v slovenskem delu besedila "stran 3, predzadnja vrstica".

V SIST EN ISO 14001:2005 je to v slovenskem delu besedila "stran 4, Uvod, šesti odstavek, zadnja vrstica".

V SIST EN ISO 14001:2005 je to v slovenskem delu besedila "stran 36, dodatek B, tabela B.1 ".

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN ISO 14001 : 2005/AC : 2009
Technical corrigendum 1
Page iii, Table of contents
In the penultimate line, replace
“Correspondence between ISO 14001:2004 and ISO 9001:2000” with
“Correspondence between ISO 14001:2004 and ISO 9001:2008”.
Page v, Introduction, sixth paragraph, last line
Replace “ISO 9001:2000” with “ISO 9001:2008”.
Page 19, Annex B, Table B.1
Replace the entire table with the following:
Table B.1 – Correspondence between ISO 14001:2004 and ISO 9001:2008
ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
Introduction Introduction (title only)
0.1 General
0.2 Process approach
0.3 Relationship with ISO 9004
0.4 Compatibility with other management
systems
Scope 1 1 Scope (title only)
1.1 General
1.2 Application
Normative references 2 2 Normative references
Terms and definitions 3 3 Terms and definitions
Environmental management system 4 4 Quality management system (title only)
requirements (title only)
General requirements 4.1 4.1 General requirements
Environmental policy 4.2 5.1 Management commitment
5.3 Quality policy
8.5.1 Continual improvement
Planning (title only) 4.3 5.4 Planning (title only)
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN ISO 14001 : 2005/AC : 2009
Tabela B.1: Primerjava med ISO 14001:2004 in ISO 9001:2008 (nadaljevanje)
ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
Okoljski vidiki 4.3.1 5.2 Osredotočenost na odjemalce
7.2.1 Določitev zahtev v zvezi s proizvodom
7.2.2
Pregled zahtev v zvezi s proizvodom
Zakonske in druge zahteve 4.3.2 5.2 Osredotočenost na odjemalce
7.2.1 Določitev zahtev v zvezi s proizvodom
Okvirni in izvedbeni cilji ter program(-i) 4.3.3 5.4.1 Cilji kakovosti
5.4.2 Planiranje sistema vodenja kakovosti
8.5.1 Nenehno izboljševanje
Izvajanje in delovanje (samo naslov) 4.4 7 Realizacija proizvoda (samo naslov)
Viri, vloge, odgovornosti in pooblastila 4.4.1 5.1 Zavezanost vodstva
5.5.1 Odgovornosti in pooblastila
5.5.2 Predstavnik vodstva
6.1 Priskrba virov
6.3 Infrastruktura
Kompetentnost, usposabljanje in 4.4.2 6.2.1 (Človeški viri) Splošno
zavedanje
6.2.2 Kompetentnost, usposabljanje in
zavedanje
Komuniciranje 4.4.3 5.5.3 Notranje komuniciranje
7.2.3 Komuniciranje z odjemalci
Dokumentacija 4.4.4 4.2.1 (Zahteve glede dokumentacije)
Splošno
Obvladovanje dokumentov 4.4.5 4.2.3 Obvladovanje dokumentov
Obvladovanje delovanja 4.4.6 7.1 Planiranje realizacije proizvodov
7.2.1 Določitev zahtev v zvezi s proizvodom
7.2.2 Pregled zahtev v zvezi s proizvodom
7.3.1 Planiranje snovanja in razvoja
7.3.2 Vhodi za snovanje in razvoj
7.3.3 Rezultati snovanja in razvoja
7.3.4 Pregled snovanja in razvoja
7.3.5 Overjanje snovanja in razvoja
7.3.6 Validacija snovanja in razvoja
7.3.7 Obvladovanje sprememb snovanja in
razvoja
7.4.1 Proces nabave
7.4.2 Informacije za nabavo
7.4.3 Overjanje nabavljenih proizvodov
7.5.1 Obvladovanje proizvodnje in izvedbe
storitev
7.5.2 Validacija procesov za proizvodnjo in
izvedbo storitev
7.5.5 Ohranitev proizvoda
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN ISO 14001 : 2005/AC : 2009
Table B.1 – Correspondence between ISO 14001:2004 and ISO 9001:2008 (continued)
ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
Environmental aspects 4.3.1 5.2 Customer focus
7.2.1 Determination of requirements related to
the product
7.2.2 Review of requirements related to the
product
Legal and other requirements 4.3.2 5.2 Customer focus
7.2.1 Determination of requirements related to
the product
Objectives, targets and programme(s) 4.3.3 5.4.1 Quality objectives
5.4.2 Quality management system planning
8.5.1 Continual improvement

Implementation and operation (title only) 4.4 7 Product realization (title only)

Resources, roles, responsibility and 4.4.1 5.1 Management commitment
authority
5.5.1 Responsibility and authority
5.5.2 Management representative
6.1 Provision of resources
6.3 Infrastructure
Competence, training and awareness 4.4.2 6.2.1 (Human resources) General
6.2.2 Competence, training and awareness
Communication 4.4.3 5.5.3 Internal communication
7.2.3 Customer communication
Documentation 4.4.4 4.2.1 (Documentation requirements) General
Control of documents 4.4.5 4.2.3 Control of documents
Operational control 4.4.6 7.1 Planning of product realization
7.2.1 Determination of requirements related to
the product
7.2.2 Review of requirements related to the
product
7.3.1 Design and development planning
7.3.2 Design and development inputs
7.3.3 Design and development outputs
7.3.4 Design and development review
7.3.5 Design and development verification
7.3.6 Design and development validation
7.3.7 Control of design and development changes
7.4.1 Purchasing process
7.4.2 Purchasing information
7.4.3 Verification of purchased product
7.5.1 Control of production and service provision
7.5.2 Validation of processes for production and
service provision
7.5.5 Preservation of product
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN ISO 14001 : 2005/AC : 2009
Tabela B.1: Primerjava med ISO 14001:2004 in ISO 9001:2008 (nadaljevanje)
ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
Pripravljenost in odziv na izredne 4.4.7 8.3 Obvladovanje neskladnih proizvodov
razmere
Preverjanje (samo naslov) 4.5 8 Merjenje, analize in izboljševanje
(samo naslov)
Nadzorovanje in merjenje 4.5.1 7.6 Obvladovanje nadzorne in merilne
opreme
8.1 (Merjenje, analize in izboljševanje)
Splošno
8.2.3 Nadzorovanje in merjenje procesov
8.2.4 Nadzorovanje in merjenje proizvoda
8.4 Analiza podatkov
Ocena ustreznosti 4.5.2 8.2.3 Nadzorovanje in merjenje procesov
8.2.4 Nadzorovanje in merjenje proizvoda
Neskladnosti, korektivni ukrepi in 4.5.3 8.3 Obvladovanje neskladnih proizvodov
preventivni ukrepi
8.4 Analiza podatkov
8.5.2 Korektivni ukrepi
8.5.3 Preventivni ukrepi
Obvladovanje zapisov 4.5.4 4.2.4 Obvladovanje zapisov
Notranja presoja 4.5.5 8.2.2 Notranja presoja
Vodstveni pregled 4.6 5.1 Zavezanost vodstva
5.6 Vodstveni pregled (samo naslov)
5.6.1 Splošno
5.6.2 Vhodni podatki za pregled
5.6.3 Rezultat pregleda
8.5.1 Nenehno izboljševanje
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN ISO 14001 : 2005/AC : 2009
Table B.1 – Correspondence between ISO 14001:2004 and ISO 9001:2008 (continued)
ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
Emergency preparedness and 4.4.7 8.3 Control of nonconforming product
response
4.5 8 Measurement, analysis and improvement
Checking (title only)
(title only)
Monitoring and measurement 4.5.1 7.6 Control of monitoring and measuring
equipment
8.1 (Measurement, analysis and
improvement) General
8.2.3 Monitoring and measurement of
processes
8.2.4 Monitoring and measurement of product
8.4 Analysis o
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.