Non destructive testing - Terminology - Part 1: List of general terms

This part of this European standard is concerned with the general terms used in non destructive testing, but which stem from other fields (electricity, vacuum technology, metrology, etc.). For the sake of consistency, the definition of these terms, which already exist in the documents mentionned in clause 2 and which are internationally recognized, also apply in non destructive testing.

Zerstörungsfreie Prüfung - Terminologie - Teil 1: Allgemeine Begriffe

Dieser Teil der Europäischen Norm betrifft allgemeine Begriffe in der zerstörungsfreien Prüfung, die aus anderen Bereichen stammen (Elektrizität, Vakuumtechnologie, Metrologie, usw.). Zum Zwecke der Übereinstimmung werden die Definitionen dieser Begriffe, die schon in den Dokumenten nach Abschnitt 2 gegeben und weltweit anerkannt werden, auch bei der zerstörungsfreie Prüfung angewendet.

Essais non destructifs - Terminologie - Partie 1: Liste des termes généraux

La présente partie de cette norme européenne concerne des termes généraux utilisés en essais non destructifs, mais provenant d'autres secteurs (électricité, vide, métrologie, etc.). Par souci de cohérence, il a été admis que les définitions de ces termes, existant antérieurement dans les documents mentionnés à l'article 2 et reconnues internationalement s'appliquent également pour les essais non destructifs.

Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 1. del: Splošni pojmi

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
20-Oct-1998
Withdrawal Date
16-Dec-2014
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
17-Dec-2014

Relations

Buy Standard

Standard – translation
EN 1330-1:2001
Slovenian language
17 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

S L O V E N S K I SIST EN 1330-1
prva izdaja
STANDARD
oktober 2001
Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 1. del: Splošni pojmi
(enakovreden EN 1330-1:1998)
Non-destructive testing - Terminology - Part 1: List of general terms
Essais non destructifs - Terminologie - Partie 1: Liste des termes généraux
Zerstörungsfreie Prüfung - Terminologie - Teil 1: Allgemeine Begriffe
Deskriptorji: neporušitveno preskušanje, slovar, tehniški slovar, večjezično izrazje
Referenčna številka
ICS 01.040.19; 19.100 SIST EN 1330-1:2001 (sl)
Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 16
© Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 1330-1 : 2001
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN 1330-1 (sl), Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 1. del: Splošni pojmi, prva
izdaja, 2001, ima status slovenskega standarda in je enakovreden evropskemu standardu
EN 1330-1 (en), Non-destructive testing - Terminology - Part 1: List of general terms, 1998-10.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 1330-1:1998 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo
CEN/TC 138 Neporušitveno preskušanje.
Slovenski standard SIST EN 1330-1:2001 je prevod evropskega standarda EN 1330-1:1998. V primeru
spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski standard v
angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor USM/TC PKG Preskušanje
kovinskih gradiv.
ZVEZE S STANDARDI
S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST EN 45020:1999 Standardizacija in z njo povezane dejavnosti - Splošni slovar
SIST EN ISO 8402:1997 Vodenje in zagotavljanje kakovosti - Slovar
SIST IEC 60050-151:2000 Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 151 : Električne in
magnetne naprave
International electrotechnical vocabulary - Chapter 151 : Electrical
and magnetic devices
SIST IEC 60050-151/A1:2000 Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 151 : Električne in
magnetne naprave - Dopolnilo 1
International electrotechnical vocabulary - Chapter 151 : Electrical
and magnetic devices - Amendment 1
OPOMBE
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”,
v SIST EN 1330-1:2001 to pomeni “slovenski standard”.
- Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
- Ta nacionalni dokument je enakovreden EN 1330-1:1998 in je objavljen z dovoljenjem
CEN
Rue de Stassart 36
1050 Bruselj
Belgija
This national document is equivalent to EN 1330-1:1998 and is published with the permission of
CEN
Rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgium
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

EVROPSKI STANDARD         SIST EN 1330-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM            oktober 1998
ICS 01.040.19; 19.100
Deskriptorji: neporušitveno preskušanje, slovar, tehniški slovar, večjezično izrazje
Slovenska izdaja
Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 1. del: Splošni pojmi
Non-destructive testing - Essais non destructifs - Zerstörungsfreie Prüfung -
Terminology - Part 1: List of Terminologie - Partie 1: Liste Terminologie - Teil 1:
general terms des termes généraux Allgemeine Begriffe
Ta evropski standard je CEN sprejel dne 1998-09-20. Članice CEN morajo izpolnjevati določila
poslovnika CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti ta standard brez kakršnihkoli
sprememb sprejet kot nacionalni standard.
Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri
centralnem sekretariatu ali članicah CEN.
Evropski standardi obstajajo v treh izvirnih izdajah (nemški, angleški in francoski). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih članice CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri centralnem
sekretariatu CEN, veljajo za uradne izdaje.
Članice CEN so nacionalne ustanove za standardizacijo Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske,
Finske, Francije, Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške,
Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.
CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
Centralni sekretariat: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj
© 1998 Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN
Ref. št. EN 1330-1:1998 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 1330-1 : 2001
VSEBINA Stran
Predgovor .3
Uvod .3
1 Na
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.