Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets

This part of this European Standard specifies requirements for fire resisting data cabinets. Two methods of test are specified to determine the ability of fire resisting data cabinets to protect temperature and humidity sensitive contents from the effects of fire: a fire endurance test and a fire shock and impact test.

Werkbehältnisse - Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Brand - Teil 1: Datensicherungsschränke

In diesem Teil der Europäischen Norm sind Anforderungen an Datensicherungsschränke dem zum Schutz gegen Brände definiert. Zwei Prüfverfahren dienen der Ermittlung der Fähigkeit von Datensicherungsschränken, temperatur- und feuchtigkeitsempfindliches Füllgut vor Brandeinwirkung zu schützen: eine Feuerwiderstandsprüfung und eine Feuerstoß- und Sturzprüfung.

Unités de stockage en lieu sûr - Classification et méthodes d'essai de résistance au feu - Partie 1: Meubles réfractaires

La présente partie de Norme européenne spécifie les prescriptions relatives aux meubles réfractaires résistants au feu. Deux méthodes d'essai sont spécifiées pour déterminer la capacité des meubles réfractaires à protéger des contenus sensibles à la température et à l'humidité contre les effets d'un incendie: un essai d'endurance au feu et un essai de choc thermique et d'impact.

Varnostne shranjevalne enote - Klasifikacija in metode preskušanja požarne odpornosti - 1. del: Omare za zaščito nosilcev podatkov

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
22-Oct-1996
Withdrawal Date
04-Oct-2005
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
05-Oct-2005
Completion Date
05-Oct-2005

Relations

Buy Standard

Standard – translation
EN 1047-1:1997
Slovenian language
19 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST EN 1047-1
prva izdaja
STANDARD
junij 1997
Varnostne shranjevalne enote - Klasifikacija in metode presku{anja
po`arne odpornosti - 1. del: Omare za za{~ito nosilcev podatkov
(identi~en EN 1047-1:1996)
Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to
fire - Part 1: Data cabinets
Unités de stockage en lieu sûr - Classification et méthodes d'essai de
résistance au feu - Partie 1: Meubles réfractaires
Wertbehältnisse - Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des
Widerstandes gegen Brand - Teil 1: Datensicherungsschränke
Deskriptorji: po`arna za{~ita, za{~itni razred, nosilci podatkov, diskete, klasifikacija,
preskus po`arne odpornosti, preskus na po`arni {ok in padec/udarec,
ozna~evanje
Referen~na {tevilka
ICS 35.020 SIST EN 1047-1:1997 (sl)
Nadaljevanje na straneh II in od 2 do 18
© Standard je zalo`il in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.
Razmno`evanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 1047-1 : 1997
UVOD
Standard SIST EN 1047-1, Varnostne shranjevalne enote - Klasifikacija in metode presku{anja
po`arne odpornosti - 1. del: Omare za za{~ito nosilcev podatkov, prva izdaja, 1997, ima
status slovenskega standarda in je identi~en evropskemu standardu EN 1047-1, Secure
storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data
cabinets, 1996-10-00.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 1047-1:1996 je pripravil tehni~ni odbor Evropske organizacije za
standardizacijo CEN/TC 263 Varno shranjevanje denarja, vrednih predmetov in nosilcev
podatkov. Slovenski standard SIST EN 1047-1:1997 je prevod angle{kega besedila evropskega
standarda EN 1047-1:1996. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem
standardu je odlo~ilen izvirni evropski standard v angle{kem jeziku. Slovensko izdajo
standarda je pripravil tehni~ni odbor USM/TC PPV Protivlomni in protipo`arni vsebniki ter
zaklepni mehanizmi.
Ta slovenski standard je dne 1997-05-21 odobril direktor USM.
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
- Prevod standarda EN 1047-1:1996
OPOMBI
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v
SIST EN 1047-1:1997 to pomeni “slovenski standard”.
- Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN 1047-1
EUROPEAN STANDARD oktober 1996
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
ICS 35.020
Deskriptorji:po`arna za{~ita, za{~itni razred, nosilci podatkov, diskete, klasifikacija, preskus
po`arne odpornosti, preskus na po`arni {ok in padec/udarec, ozna~evanje
Slovenska izdaja
Varnostne shranjevalne enote
Klasifikacija in metode presku{anja po`arne odpornosti
1. del: Omare za za{~ito nosilcev podatkov
Secure storage units - Wertbehältnisse - Unités de stockage en
Classification and methods Klassifizierung und lieu sûr - Classification et
of test for resistance to Methoden zur Prüfung des méthodes d'essai de
fire - Part 1: Data Widerstandes gegen Brand résistence au feu -
cabinets - Teil 1: Datensicherungs- Partie 1: Meubles
schränke réfractaires
Ta evropski standard je sprejel CEN dne 1996-09-28. ^lanice CEN morajo izpolnjevati dolo~ila
poslovnika CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti ta standard brez
kakr{nihkoli sprememb sprejet kot nacionalni standard.
Spiski najnovej{ih izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo
pri osrednjem tajni{tvu ali ~lanicah CEN.
Evropski standardi obstajajo v treh izvirnih izdajah (nem{ki, angle{ki in francoski). Izdaje v
drugih jezikih, ki jih ~lanice CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri
osrednjem tajni{tvu CEN, veljajo kot uradne izdaje.
^lanice CEN so nacionalne ustanove za standardizacijo Avstrije, Belgije, Danske, Finske,
Francije, Gr~ije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nem~ije, Nizozemske, Norve{ke,
Portugalske, [panije, [vedske, [vice in Zdru`enega kraljestva.
CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardisation
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
Osrednje tajni{tvo: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj
© 1996 Lastnice avtorskih pravic so vse dr`ave ~lanice CEN
Ref. {t. EN 1047-1:1996 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 1047-1 : 1997
VSEBINA Stran
Predgovor .3
Uvod.3
1 Podro~je uporabe.4
2 Zveza z drugimi standardi.4
3 Definicije.4
4 Zahteve, klasifikacija in zaklepanje.4
5 Presku{anci, dokumenti in korelacija.5
6 Preskusna metoda.6
7 Izra`anje rezultatov preskusa.13
8 Poro~ilo o preskusu.13
9 Ozna~evanje.14
Dodatek A (informativen): Primeri priprave presku{ancev za preskus na
po`arni {ok in padec/udarec.15
Dodatek B (informativen): Uporaba rezultatov preskusa.18
2

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 1047-1 : 1997
Predgovor
Ta evropski standard je pripravil tehni~ni odbor TC 263 Varno shranjevanje denarja, vrednih
predmetov in nosilcev podatkov kot enega iz serije standardov, ki obravnavajo odpornost
varnostnih vsebnikov proti po`aru. Sekretariat tega tehni~nega odbora ima Britanski in{titut za
standardizacijo (BSI).
V pripravi je naslednji del z naslovom:
EN 1047-2 Varnostne shranjevalne enote - Klasifikacija in metode
presku{anja po`arne odpornosti - 2. del: Prostori in vsebniki
za shranjevanje podatkov
Secure storage units - Classification and methods of test for
resistance to fire - Part 2: Data rooms and data containers
Ta evropski standard mora dobiti status nacionalnega standarda, bodisi z objavo identi~nega
besedila ali z njegovim priznanjem, najpozneje do aprila 1997. Do istega roka morajo biti
preklicani tudi morebitni nasprotujo~i nacionalni standardi.
Skladno s poslovnikom CEN/CENELEC morajo ta evropski standard prevzeti nacionalne
organizacije za standarde Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Francije, Gr~ije, Irske, Islandije,
Italije, Luksemburga, Nem~ije, Nizozemske, Norve{ke, Portugalske, [panije, [vedske, [vice in
Zdru`enega kraljestva.
Uvod
Preskusni pogoji za simulacijo po`ara, dani v tem standardu, omogo~ajo ponovljivo
razvr{~anje omar za za{~ito nosilcev podatkov v razli~ne za{~itne razrede po trajanju njihove
odpornosti proti po`aru. Za{~itni razredi omogo~ajo primerjavo odpornosti razli~nih konstrukcij
proti po`arom.
Mejne vrednosti za najve~ja povi{anja temperature v za{~itnih razredih S 60 P/S 120 P
(150 ºC), S 60 D/S 120 D (50 ºC) in S 60 DIS/S 120 DIS (30 ºC) glede na za~etno
temperaturo (21 ± 1) ºC in za najvi{jo relativno vla`nost zraka, dolo~eno v tem standardu za
za{~itna razreda D in DIS (85 %), se nana{ajo na razmeroma kratkotrajne izpostavitve
visokim temperaturam, ki nastanejo med po`arnim preskusom. Zato se praviloma ne
dosegajo, ~e so nosilci podatkov v po`arnovarnih omarah shranjeni na pravilen in obi~ajen
na~in.
3

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN 1047-1 : 1997
1 Podro~je uporabe
Ta evropski standard dolo~a zahteve za po`arnoodporne omare za za{~ito nosilcev podatkov.
Lastnosti po`arnoodpornih omar za za{~ito podatkov, da {~itijo vsebine, ob~utljive na
temperaturo in vlago, se merijo z dvema vrstama preskusov: s preskusom po`arne odpornosti
in s preskusom odpornosti na po`arni {ok in padec/udarec.
Podani so dva nivoja po`arne nevarnosti v odvisnosti od trajanja izpostavitve po`aru in tri
stopnje za{~ite, ki so dolo~ene z najve~jim dovoljenim povi{anjem temperature in vla`nosti
znotraj omare za za{~ito nosilcev podatkov.
Navedene so zahteve za presku{ance, dokumentacija, ki spremlja presku{ance, primerjava
presku{ancev z dokumentacijo, priprava preskusa in postopek presku{anja.
Navedena je preglednica za klasifikacijo po`arnoodpornih omar za za{~ito nosilcev podatkov
po rezultatih preskusov.
2 Zveza z drugimi standardi
Ta evropski standard vsebuje dolo~be iz drugih publikacij z datiranimi in nedatiranimi
povezavami. Te povezave s standardi so navedene v besedilu, publikacije pa tu spodaj.
Poznej{e dopolnitve ali popravki pri datiranih povezavah veljajo za ta standard samo, ~e so
vklju~eni vanj z amandmaji ali revizijo. Pri nedatiranih povezavah velja zadnja izdaja ustrezne
publikacije.
prEN ISO 834-1 Preskusi po`arne odpornosti - Elementi gradbenih konstrukcij
- 1. del: Splo{ne zahteve (ISO/DIS 834-1:1995)
Fire resistant tests - Elements of building constructions -
Part 1: General requirements (ISO/DIS 834-1:1995)
3 Definicije
Pri uporabi tega standarda veljajo naslednje definicije:
3.1. Omara za za{~ito nosilcev podatkov: Omara, ki mora {~ititi nosilce podatkov in
vredne predmete pred po`arom.
OPOMBA: Po`arnoodporna omara za za{~ito nosilcev podatkov ima lahko vrata, predale, lopute in priklju~ke.
3.2 Nosilec podatkov: Snov, ki nosi informacije, vklju~no s papirnimi dokumenti, magnetnimi
trakovi, filmi, disketami, kasetami, opti~nimi plo{~ami, video- in avdiokasetami.
4 Zahteve, klasifikacija in zaklepanje
4.1 Omare za za{~ito nosilcev podatkov morajo zagotavljati svoji vsebini ustrezno za{~ito proti
po`aru (glej to~ko 6) in so klasificirane, kot je navedeno v preglednici 1.
4

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST EN 1047-1 : 1997
Preglednica 1: Zahteve za za{~itne razrede
Za{~itni razred Najve~je povi{anje Najvi{ja relativna
temperature vla`nost
60 min 120 min
S 60 P S 120 P 150 ºC ni zahteve
S 60 D S 120 D 50 ºC 85 %
S 60 DIS S 120 DIS 30 ºC 85 %
S je oznaka za po`arnoodporne omare.
[tevil~ne vrednosti v teh razredih ustrezajo trajanju izpostavitve po`aru med
preskusom v minutah, ~rke pa ozna~ujejo vrste nosilcev podatkov, ki so lahko
varovani v posameznem za{~itnem razredu, kot sledi:
P Toplotno ob~utljivi papirni dokumenti, vendar pa ne tak{ne vrste papirja, pri
katerih se informacija izgubi pri temperaturi, ni`ji od 170 ºC.
D Toplotno in na vlago ob~utljivi nosilci podatkov, na primer magnetni nosilci
podatkov in toplotno ob~utljivi papir, vendar ne tak{ni nosilci podatkov, ki
izgubijo informacijo pri temperaturi, ni`ji od 70 ºC.
DIS Toplotno in na vlago ob~utljivi nosilci podatkov, na primer diskete, vendar
ne tak{ni, pri katerih se informacija izgubi pri temperaturi, ni`ji od 50 ºC.
4.2 Omare za za{~ito nosilcev podatkov vseh razredov morajo biti opremljene s klju~avnico.
5 Presku{anci, dokumenti in korelacija
5.1 Presku{anci
Za preskus morata biti na voljo dve identi~ni omari za za{~ito nosilcev podatkov: ena za
preskus po`arne odpornosti, druga pa za preskus na po`arni {ok in padec/udarec.
Presku{anec za preskus po`arne odpornosti se na dnu modificira zaradi vgradnje
instrumentov (glej to~ko 6.3 in sliko 2) in zato ni treba, da je opremljen s podstavkom.
5.2 Dokumenti, ki spremljajo presku{ance
Pred presku{anjem je treba dostaviti podrobne risbe konstrukcij, vnesene morajo biti vi{ina,
{irina in globina presku{ancev, vrste materiala in njihove debeline, mere pripir, sistem za
zaklepanje, spoji z zvari in njihova izvedba, tesnila itd. ^e eden od presku{ancev ni
opremljen s podstavkom, je treba navesti te`o podstavka.
OPOMBA: Presku{evalni laboratorij overi tri izvode konstrukcijskih risb. En izvod se po{lje naro~niku, en izvod se
vklju~i v nadzorno dokumentacijo za certificiranje in zagotavljanje kakovosti, en izvod pa ostane v
dokumentaciji presku{evalnega laboratorija.
Presku{ancu je treba prilo`iti vzorce in podrobne specifikacije vseh toplotno za{~itnih
materialov in tesnil, uporabljenih v presku{ancih.
Navesti je treba datum(e) polnjenja presku{ancev.
Navesti je treba zahtevani za{~itni razred presku{ancev.
5

---------------------- Page: 7 ----------------------

SIST EN 1047-1 : 1997
5.3 Korelacija med presku{anci in dokumenti
Pred presku{anjem je treba pregledati, ali se presku{anci in risbe ujemajo. Preveriti je treba,
da se mere, oblika, materiali in konstrukcija obeh presku{ancev ujemajo z risbami. Vse mere
in kakr{nakoli odstopanja od risb je treba zabele`iti.
Izdelati je treba fotodokumentacijo konstrukcijskih podrobnosti, vklju~no z zunanjostjo omare,
notranjostjo omare, pripirami, tesnili in podstavkom.
Masa la`jega presku{anca ne sme za ve~ kot 10 % odstopati od mase te`jega. ^e
presku{anec za preskus po`arne odpornosti ni opremljen s podstavkom (glej to~ko 5.1), je
treba maso podstavka pri{teti k masi presku{anca.
6 Preskusna metoda
6.1 Na~elo
Po`arna zdr`ljivost presku{anca se ocenjuje tako, da se presku{anec segreva v po`arni
komori po standardno dolo~enem ~asovnem poteku temperature in ohlaja po standardno
dolo~enem ~asovnem poteku temperature.
Lastnosti presku{anca glede po`arnega {oka in padca/udarca se ocenjujejo s segrevalno-
ohlajevalnim re`imom v kombinaciji s preskusom na padec.
Med temi preskusi je treba meriti temperaturo in ~e je primerno, tudi relativno vla`nost v
notranjosti omare.
6.2 Presku{evalni aparati
6.2.1 Po`arna komora, ki zagotavlja pogoje za enakomerno ogrevanje in ohlajanje, kot so
dolo~eni v tem standardu, je zasnovana tako, da je lahko vsaka od {tirih navpi~nih ploskev
presku{anca izpostavljena istim pogojem segrevanja, ne da bi plameni neposredno delovali na
presku{anec.
Razdalja med notranjimi stenami po`arne komore in povr{ino presku{anca mora biti
³ 750 mm. Razmere v po`arni komori morajo ustrezati prEN ISO 834-1.
6.2.2 Instrumenti za merjenje temperatur v po`arni komori, ki jih predpisuje prEN ISO 834-1.
6.2.3 Termo~leni, izdelani iz 0,5 mm debelih `ic iz kromel-alumela ali `elezo-konstantana, za
merjenje temperature zraka v presku{ancu m
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.