Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession (ICT BoK) - Part 2: User Guide and Methodology

This document supports understanding, adoption and use of EN 17748-1 (ICT BoK) that provides a reference of 42 knowledge units as required and applied in the Information and Communication Technology (ICT) professional work environment that can be understood across Europe.
This document supports Information and Communication Technology (ICT) stakeholders dealing with ICT Professional knowledge, skills and competences from multiple perspectives, in particular:
- educational institutions, learning programmes and certification providers of all types including:
- Vocational and Educational Training (VET);
- Higher education (HE);
- Continuous Professional Development (CPD);
- ICT service, user and supply organizations;
- ICT professionals, managers and human resource (HR) departments;
- social partners (trade unions and employer associations), professional associations, accreditation, validation and assessment bodies;
- market analysts and policy makers;
- and other organizations and stakeholders in public and private sectors across Europe
to adopt, apply and use the Foundational Body of Knowledge in their environment as one fundamental building block of ICT Professionalism for Europe.
See Figure 1 for illustration of document scope and target groups.
A close connection with EN 16234-1 (e-CF) and CWA 16458 (ICT Profiles) are a design element of EN 17748-1 (ICT BoK). This application support document details how to approach the complementary application of each structure by varied stakeholders of the European ICT Professionalism eco-system. It supports the use of a shared neutral reference for ICT professional development. This interconnected application is illustrated in Figure 2. Nevertheless, the ICT BoK can also be used as a stand-alone tool.
This document provides:
- An ICT BoK EXECUTIVE OVERVIEW of the scope, target groups, underlying principles and main characteristics is provided in Clause 4.
- The ICT BoK USER GUIDE in Clause 5: guidance on how to apply the Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession from multiple ICT stakeholder perspectives. It addresses the need to further enhance the flexibility and applicability of the competences described within the e-CF as it offers further delineation and articulation of the knowledge components of competences. EN 17748-1 (ICT BoK) is intended for guidance and is designed to provide a common shared reference tool which can be implemented, adapted and used in accordance with ICT stakeholder requirements. The following implementation guidance is structured by target groups and complemented by two ICT BoK application cases. During the course of the EN 17748-1 (ICT BoK) development, real world experience was a necessary contribution to ensuring future application of the structure. Dissemination of the ICT BoK development progress enabled testing of the structure as it developed. One outcome of this open approach was that some examples of practical application, despite that at the time, not published, could be tested and made available as two application cases.
- The ICT BoK METHODOLOGY DOCUMENTATION in Clause 6: here the ICT BoK creation process is explained as well as important aspects of its development. This section supports the methodology grounding for the development, implementation and future maintenance of the ICT BoK.
- A series of ANNEXES, allowing user-targeted ICT BoK navigation according to particular viewpoints.

Europäischer Grundwissensbestand für den IKT-Beruf - Teil 2: Methodik und Benutzerhandbuch

Socle de connaissances pour les professionnels des TIC - Partie 2 : Guide de l'utilisateur et méthodologie

Osnovni nabor znanj za poklic IKT (ICT BoK) - 2. del: Uporabniški priročnik in metodologija

Ta dokument podpira razumevanje, sprejetje in uporabo standarda prEN 17748-1 (ICT BoK), ki podaja 42 referenčnih enot znanja, ki se zahtevajo in uporabljajo v profesionalnem delovnem okolju informacijske oziroma komunikacijske tehnologije (ICT) ter jih je mogoče razumeti v evropskem prostoru.
Ta dokument podpira deležnike s področja informacijske in komunikacijske tehnologije, ki obravnavajo strokovno znanje, spretnosti in kompetence IKT iz različnih vidikov, zlasti:
–   izobraževalne ustanove, programe učenja in ponudnike certificiranja vseh vrst, vključno z naslednjim:
–   poklicno in izobraževalno usposabljanje (VET);
   visokošolsko izobraževanje (HE);
–   stalni strokovni razvoj (CPD);
–   službe, uporabniki in organizacije za zagotavljanje informacijske oziroma komunikacijske tehnologije;
–   oddelki s strokovnjaki, vodstvenim kadrom in človeškimi viri na področju informacijske in komunikacijske tehnologije;
–   socialni partnerji (združenja sindikatov in zveze delodajalcev), strokovna združenja ter organi za akreditacijo, potrjevanje in ocenjevanje;
–   tržni analitiki in oblikovalci politik;
–   ter druge organizacije in deležniki v javnem sektorju in zasebnih sektorjih po Evropi
pri sprejetju, uvedbi in uporabi osnovnega nabora znanj v njihovem okolju kot enega od temeljnih gradnikov strokovnosti na področju IKT za Evropo.
Področje uporabe dokumenta in ciljne skupine so prikazani na sliki 1.
Tesna povezava z dokumentoma EN 16234-1 (e-CF) in CWA 16458 (ICT Profiles) je strukturni element standarda prEN 17748-1 (ICT BoK). Ta dokument za podporo uporabe podrobno opisuje, kako obravnavati dopolnjujočo se uporabo posamezne strukture s strani različnih deležnikov evropskega ekosistema strokovnosti na področju IKT. Dokument podpira uporabo skupne nevtralne reference za strokovno okolje IKT. Ta medsebojno povezana uporaba je prikazana na sliki 2. Kljub temu je osnovni nabor znanj za poklic IKT mogoče uporabljati kot samostojno orodje.
...
Ta dokument podaja naslednje:
–   PREGLED IZVEDBE osnovnega nabora znanj za poklic IKT v točki 4, in sicer področje uporabe, ciljne skupine, osnovna načela in glavne značilnosti;
–   UPORABNIŠKI PRIROČNIK za osnovni nabor znanj za poklic IKT v točki 5: smernice za uporabo osnovnega nabora znanj za poklic IKT z različnih vidikov deležnikov s področja informacijske in komunikacijske tehnologije. Obravnava potrebo po večji prožnosti in uporabnosti kompetenc, opisanih v dokumentu e-CF, tako da ponuja nadaljnjo razčlenitev in oblikovanje komponent znanja kompetenc. Standard prEN 17748-1 (ICT BoK) podaja smernice in zagotavlja skupno referenčno orodje, ki ga je mogoče uvesti, prilagoditi in uporabljati v skladu z zahtevami deležnikov s področja informacijske in komunikacijske tehnologije. Naslednje smernice za izvajanje so razdeljene po ciljnih skupinah in dopolnjene z dvema primeroma uporabe osnovnega nabora znanj za poklic IKT. Med pripravo standarda prEN 17748-1 (ICT BoK) so bile izkušnje iz resničnega sveta nujne za zagotovitev prihodnje uporabe strukture. Razširjanje dosežkov na področju razvoja osnovnega nabora znanj za poklic IKT je omogočilo preskušanje strukture med njenim razvojem. Eden od rezultatov tega odprtega pristopa je bil ta, da je bilo mogoče nekatere primere praktične uporabe preizkusiti in dati na voljo kot dva primera uporabe kljub temu, da takrat še niso bili objavljeni.
–   METODOLOŠKA DOKUMENTACIJA osnovnega nabora znanj za poklic IKT v točki 6: razlaga postopka ustvarjanja osnovnega nabora znanj za poklic IKT in pomembnih vidikov njegovega razvoja. Ta razdelek podpira metodološko ozadje za razvoj, izvajanje in prihodnje vzdrževanje osnovnega nabora znanj za poklic IKT.
–   Nabor DODATKOV, ki omogočajo v uporabnika usmerjeno krmarjenje po osnovnem naboru znanj za poklic IKT glede na različne vidike.

General Information

Status
Published
Publication Date
22-Feb-2022
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
23-Feb-2022
Due Date
27-Aug-2021
Completion Date
23-Feb-2022

Buy Standard

Technical report
TP CEN/TR 17748-2:2022 - BARVE
English language
60 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022
01-april-2022
Osnovni nabor znanj za poklic IKT (ICT BoK) - 2. del: Uporabniški priročnik in
metodologija
Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession (ICT BoK) - Part 2: User Guide
and Methodology
Europäischer Grundwissensbestand für den IKT-Beruf - Teil 2: Methodik und
Benutzerhandbuch
Socle de connaissances pour les professionnels des TIC - Partie 2 : Guide de l'utilisateur
et méthodologie
Ta slovenski standard je istoveten z: CEN/TR 17748-2:2022
ICS:
03.100.30 Vodenje ljudi Management of human
resources
35.020 Informacijska tehnika in Information technology (IT) in
tehnologija na splošno general
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022


CEN/TR 17748-2
TECHNICAL REPORT

RAPPORT TECHNIQUE

February 2022
TECHNISCHER BERICHT
ICS 35.020; 03.100.30
English Version

Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession
(ICT BoK) - Part 2: User Guide and Methodology
Socle de connaissances pour les professionnels des TIC Europäischer Grundwissensbestand für den IKT-Beruf
- Partie 2 : Guide de l'utilisateur et méthodologie - Teil 2: Methodik und Benutzerhandbuch


This Technical Report was approved by CEN on 17 January 2022. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC 428.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and
United Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2022 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. CEN/TR 17748-2:2022 E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022
CEN/TR 17748-2:2022 (E)
Contents Page
European foreword . 3
Introduction . 4
1 Scope . 6
2 Normative references . 9
3 Terms and definitions . 9
4 Executive overview . 9
4.1 ICT BoK scope and target groups . 9
4.2 ICT BoK a fundamental building block of ICT Professionalism for Europe . 10
4.3 ICT BoK structure, content and application opportunities . 10
4.4 The ICT BoK as a standard: normative versus informative elements . 14
4.5 Entry start points for using the ICT BoK . 14
5 ICT BoK (EN 17748-1) User Guide . 19
5.1 Making combined use with other frameworks: EN 17748-1 (ICT BoK) interfaces with
EN 16234-1 (e-CF) and other career structures . 19
5.2 Applying the ICT BoK in learning programme context: VET, HE and CPD . 21
5.3 Applying the ICT BoK in organization environment: HR and ICT departments . 24
6 ICT BoK (EN 17748-1) Methodology . 34
6.1 ICT BoK construction steps . 34
6.2 ICT BoK development essentials . 40
Annex A (informative) ICT BoK navigation by ICT Knowledge Domains .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.