Electric components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress models for conversion

This document gives guidance on the use of failure rate data for reliability prediction of
electric components used in equipment.
The method presented in this document uses the concept of reference conditions which are
the typical values of stresses that are observed by components in the majority of applications.
Reference conditions are useful since they provide a known standard basis from which failure
rates can be modified to account for differences in environment from the environments taken
as reference conditions. Each user can use the reference conditions defined in this document
or use their own. When failure rates stated at reference conditions are used it allows realistic
reliability predictions to be made in the early design phase.
The stress models described herein are generic and can be used as a basis for conversion of
failure rate data given at these reference conditions to actual operating conditions when
needed and this simplifies the prediction approach. Conversion of failure rate data is only
possible within the specified functional limits of the components.
This document also gives guidance on how a database of component failure data can be
constructed to provide failure rates that can be used with the included stress models.
Reference conditions for failure rate data are specified, so that data from different sources
can be compared on a uniform basis. If failure rate data are given in accordance with this
document then additional information on the specified conditions can be dispensed with.
This document does not provide base failure rates for components – rather it provides models
that allow failure rates obtained by other means to be converted from one operating condition
to another operating condition.
The prediction methodology described in this document assumes that the parts are being
used within its useful life. The methods in this document have a general application but are
specifically applied to a selection of component types as defined in Clauses 6 to 20 and I.2.

Bauelemente der Elektronik - Zuverlässigkeit - Referenzbedingungen für Ausfallraten und Beanspruchungsmodelle zur Umrechnung

Composants électriques - Fiabilité - Conditions de référence pour les taux de défaillance et modèles de contraintes pour la conversion

Električne komponente - Zanesljivost - Referenčni pogoji za pogostost odpovedi in modele obremenjevanja za pretvarjanje - Popravek AC (IEC 61709:2017/COR1:2019)

Ta dokument podaja napotke o uporabi podatkov o pogostosti odpovedi za napoved zanesljivosti električnih komponent v opremi.
Metoda, predstavljena v tem dokumentu, uporablja koncept referenčnih pogojev, ki so tipične vrednosti obremenitev, ki se pojavljajo pri komponentah v večini načinov uporabe.
Referenčni pogoji so uporabni, ker podajajo poznano osnovo standarda, na podlagi katere se lahko spremenijo pogostosti odpovedi, da se upoštevajo razlike okolja od okolij, ki predstavljajo referenčne pogoje. Vsak uporabnik lahko uporabi referenčne pogoje, določene v tem dokumentu, ali lastne referenčne pogoje. Kadar so v referenčnih pogojih uporabljene pogostosti odpovedi, to omogoča realistično napoved zanesljivosti v zgodnji fazi načrtovanja.
V tem dokumentu opisani modeli obremenjevanja so generični in se lahko po potrebi uporabijo kot osnova za pretvarjanje podatkov o pogostosti odpovedi, podanih v teh referenčnih pogojih, v dejanske obratovalne pogoje, kar poenostavlja pristop k napovedi. Pretvarjanje podatkov o pogostosti odpovedi je mogoče le znotraj podanih funkcijskih omejitev komponent.
Ta dokument podaja tudi napotke, kako zdelati zbirko podatkov o odpovedih komponent, ki podaja pogostosti odpovedi, ki se lahko uporabijo z vključenimi modeli obremenjevanja.
Referenčni pogoji za podatke o pogostosti odpovedi so podani, tako da je mogoče podatke iz drugih virov primerjati na enotni osnovi. Če so podatki o pogostosti odpovedi podani v skladu s tem dokumentom, se lahko dodatne informacije o podanih pogojih izpustijo.
Ta dokument ne podaja osnovnih pogostosti odpovedi za komponente, ampak podaja modele, ki omogočajo pretvarjanje pogostosti odpovedi, pridobljenih z drugimi sredstvi, iz enega obratovalnega pogoja v drug obratovalni pogoj.
Metodologija napovedi, opisana v tem dokumentu, predpostavlja, da se deli uporabljajo v življenjski dobi. Metode v tem dokumentu so splošno uporabne, vendar se uporabljajo posebej za izbiro tipov komponent, kot določajo točke od 6 do 20 in točka I.2.

General Information

Status
Published
Publication Date
14-Nov-2019
Technical Committee
Current Stage
6060 - Document made available
Due Date
15-Nov-2019
Completion Date
15-Nov-2019

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
EN 61709:2017/AC:2020
French language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 61709:2017/AC:2020
01-januar-2020

Električne komponente - Zanesljivost - Referenčni pogoji za pogostost odpovedi in

modele obremenjevanja za pretvarjanje - Popravek AC (IEC
61709:2017/COR1:2019)

Electric components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress

models for conversion (IEC 61709:2017/COR1:2019)

Bauelemente der Elektronik - Zuverlässigkeit - Referenzbedingungen für Ausfallraten

und Beanspruchungsmodelle zur Umrechnung (IEC 61709:2017/COR1:2019)

Composants électriques - Fiabilité - Conditions de référence pour les taux de défaillance

et modèles de contraintes pour la conversion (IEC 61709:2017/COR1:2019)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61709:2017/AC:2019-11
ICS:
21.020 Značilnosti in načrtovanje Characteristics and design of
strojev, aparatov, opreme machines, apparatus,
equipment
31.020 Elektronske komponente na Electronic components in
splošno general
SIST EN 61709:2017/AC:2020 fr

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 61709:2017/AC:2020
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 61709:2017/AC:2020
NORME EUROPÉENNE EN 61709:2017/AC:2019-11
EUROPÄISCHE NORM
Novembre 2019
EUROPEAN STANDARD
ICS 31.020
Version française
Composants électriques - Fiabilité - Conditions de référence
pour les taux de défaillance et modèles de contraintes pour la
conversion
(IEC 61709:2017/COR1:2019)

Bauelemente der Elektronik - Zuverlässigkeit - Electric components - Reliability - Reference conditions for

Referenzbedingungen für Ausfallraten und
failure rates and stress models for conversion
Beanspruchungsmodelle zur Umrechnung (IEC 61709:2017/COR1:2019)
(IEC 61709:2017/COR1:2019)

Ce corrigendum prendra effet le 15 Novembre 2019 pour incorporation dans la version française de l'EN.

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Europé
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.