Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems

This standard gives the main characteristics of the voltage at the customer's supply terminals in public low voltage and medium voltage electricity distribution systems under normal operating conditions This standard gives the limits or values within which any customer can expect the voltage characyteristics to remain, and does not describe the typical situation for a customer connected to a public supply network

Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen

Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution

Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
01-Nov-1999
Withdrawal Date
31-Dec-1999
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
01-Jun-2010
Completion Date
01-Jun-2010

Relations

Buy Standard

Standard
EN 50160:2000
English language
19 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN 50160:2001 - prevod standarda SIST EN 50160:2000
Slovenian language
19 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50160:2000
01-marec-2001
1DGRPHãþD
SIST EN 50160:1997
=QDþLOQRVWLQDSHWRVWLYMDYQLKUD]GHOLOQLKRPUHåMLK
Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems
Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen
Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50160:1999
ICS:
29.240.01 2PUHåMD]DSUHQRVLQ Power transmission and
GLVWULEXFLMRHOHNWULþQHHQHUJLMH distribution networks in
QDVSORãQR general
SIST EN 50160:2000 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 50160:2000

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 50160:2000

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 50160:2000

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 50160:2000

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN 50160:2000

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST EN 50160:2000

-------
...

S L O V E N S K I SIST EN 50160
druga izdaja
STANDARD
marec 2001
Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih
(istoveten EN 50160:1999)
Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems
Caractėristiques de la tension fournie par les rėseaux publics de distribution
Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen
Deskriptorji: električno omrežje, distribucija električne energije, oskrba z električno energijo,
električna napetost, nizka napetost, srednja napetost, značilnosti
Referenčna številka
ICS 29.020 SIST EN 50160:2001 (sl)
Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 18
© Standard je založil in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.
Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 50160 : 2001
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN 50160 (sl), Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih, druga izdaja, 2001,
ima status slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu EN 50160 (en), Voltage
characteristics of electricity supplied by public distribution systems, november 1999.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 50160:1994 je pripravila delovna skupina pri strokovnem svetu Evropskega
komiteja za standardizacijo v elektrotehniki CENELEC BTTF 68-6 Fizikalne značilnosti električne
energije.
Osnutek je bil predložen v enostopenjski postopek (UAP Unique Acceptance Procedure) v septembru
1993, 5. julija 1994 pa ga je CENELEC potrdil kot EN 50160.
Trije osnutki dodatkov (prAA, prAB, prAC) so bili dani v formalno glasovanje v CENELEC in potrjeni v
CENELEC s 1. januarjem 1999 ter s tem uvedeni v drugo izdajo EN 50160.
Ta evropski standard zamenjuje EN 50160:1994.
Slovenski standard SIST 50160:2000 je prevod angleškega besedila EN 50160:1994 in nemškega
besedila EN 50160:1995. Slovensko izdajo je pripravil tehnični odbor USM/TC EMC Elektromagnetna
združljivost. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda je odločilen izvirni evropski
standard v nemškem jeziku.
Prevod dodatkov prAA, prAB, prAC je pripravil tehnični odbor USM/TC EMC Elektromagnetna
združljivost in so bili vključeni v drugo izdajo. V drugi izdaji so bili upoštevani tudi izrazi sprejeti v
standardu SIST IEC 60050-195:2001, ki jih je pripravil USM/TC ELI.
Standard podaja glavne značilnosti napetosti na predajnih mestih za električno energijo kupcu –
odjemalcu v javnem nizkonapetostnem in srednjenapetostnem razdelilnem omrežju ob normalnih
obratovalnih pogojih. Podane značilnosti se ne smejo uporabljati kot vrednosti za elektromagnetno
združljivost oziroma kot mejne vrednosti za razširjanje motenj po vodnikih.
Ta slovenski standard je dne 2001-02-28 odobril direktor USM.
OPOMBE
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v
SIST EN 50160:2001 to pomeni “slovenski standard”.
- Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
- Ta nacionalni dokument je istoveten EN 50160:1999 in je objavljen z dovoljenjem
CENELEC
Rue de Stassart, 35
1050 Bruxelles
Belgija
This national document is identical with EN 50160:1999 and is published with the permission of
CENELEC
Rue de Stassart, 35
1050 Bruxelles
Belgium
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN 50160
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM november 1999
ICS 29.020 Zamenjuje EN 50160:1994
Deskriptorji: električno omrežje, distribucija električne energije, oskrba z električno
energijo, električna napetost, nizka napetost, srednja napetost, značilnosti
Slovenska izdaja
Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih
Voltage characteristics of Caractėristiques de la tension Merkmale der Spannung in
electricity supplied by public fournie par les rėseaux publics öffentlichen
distribution systems de distribution Elektrizitätsversorgungs-netzen
Ta evropski standard je CENELEC sprejel dne 1999-01-01. Članice CENELEC morajo izpolnjevati
določila poslovnika CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti ta standard brez
kakršnihkoli sprememb sprejet kot nacionalni standard.
Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri
centralnem sekretariatu ali članicah CENELEC.
Evropski standardi obstajajo v treh izvirnih izdajah (nemški, angleški in francoski). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih članice CENELEC na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri centralnem
sekretariatu CENELEC, veljajo kot uradne izdaje.
Članice CENELEC so nacionalni elektrotehnišni komiteji Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske,
Finske, Francije, Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške,
Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.
CENELEC
Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki
European Committee for Electrotechnical Standardisation
Europäisches Komitee für Elektrotechnisc
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.