Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems

This standard gives the main characteristics of the voltage at the customer's supply-terminals in public low voltage and medium-voltage electricity distribution systems under normal operating conditions. For definitions and exceptions see the integral text of the standard

Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen

Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution

Značilnosti napetosti v javnih distributivnih omrežjih

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
24-Nov-1994
Technical Committee
Drafting Committee
Parallel Committee
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
01-Jan-2000
Completion Date
01-Jan-2000

Relations

Buy Standard

Standard – translation
EN 50160:2000 - prevod standarda SIST EN 50160:1997
Slovenian language
18 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

S L O V E N S K I SIST EN 50160
prva izdaja
STANDARD
april 2000
Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih
(istoveten EN 50160:1994)
Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems
Caractėristiques de la tension fournie par les rėseaux publics de distribution
Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen
Deskriptorji: električno omrežje, distribucija električne energije, oskrba z električno energijo,
električna napetost, nizka napetost, srednja napetost, značilnosti
Referenčna številka
ICS 29.020 SIST EN 50160:2000 (sl)
Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 17
© Standard je založil in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.
Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 50160 : 2000
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN 50160 (sl), Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih, prva izdaja, 2000, ima
status slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu EN 50160 (en), Voltage
characteristics of electricity supplied by public distribution systems, november 1994.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 50160:1994 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo v
elektrotehniki CENELEC BTTF 68-6 Fizikalne značilnosti električne energije.
Osnutek je bil predložen v enostopenjski postopek (UAP Unique Acceptance Procedure) v septembru
1993, 5. julija 1994 pa ga je CENELEC potrdil kot EN 50160.
Slovenski standard SIST 50160:2000 je prevod angleškega besedila EN 50160:1994 in nemškega
besedila EN 50160:1995. Slovensko izdajo je pripravil tehnični odbor USM/TC EMC Elektromagnetna
združljivost. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda je odločilen izvirni evropski standard
v nemškem jeziku.
Standard podaja glavne značilnosti napetosti na predajnih mestih za električno energijo kupcu –
odjemalcu v javnem nizkonapetostnem in srednjenapetostnem razdelilnem omrežju ob normalnih
obratovalnih pogojih. Podane značilnosti se ne smejo uporabljati kot vrednosti za elektromagnetno
združljivost oziroma kot mejne vrednosti za razširjanje motenj po vodnikih.
Ta slovenski standard je dne 2000-03-15 odobril direktor USM.
OPOMBE
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v
SIST EN 50160:2000 to pomeni “slovenski standard”.
- Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
- Ta nacionalni dokument je istoveten EN 50160:1994 in je objavljen z dovoljenjem
CENELEC
Rue de Stassart, 35
1050 Bruxelles
Belgija
This national document is identical with EN 50160:1994 and is published with the permission of
CENELEC
Rue de Stassart, 35
1050 Bruxelles
Belgium
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN 50160
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
november 1994
EUROPÄISCHE NORM
ICS 29.020
Deskriptorji: električno omrežje, distribucija električne energije, oskrba z električno
energijo, električna napetost, nizka napetost, srednja napetost, značilnosti
Slovenska izdaja
Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih
Voltage characteristics of Caractėristiques de la tension Merkmale der Spannung in
electricity supplied by public fournie par les rėseaux publics öffentlichen
distribution systems de distribution Elektrizitätsversorgungs-netzen
Ta evropski standard je CENELEC sprejel dne 1994-07-05. Članice CENELEC morajo izpolnjevati
določila poslovnika CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti ta standard brez kakršnihkoli
sprememb sprejet kot nacionalni standard.
Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri
centralnem sekretariatu ali članicah CENELEC.
Evropski standardi obstajajo v treh izvirnih izdajah (nemški, angleški in francoski). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih članice CENELEC na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri centralnem
sekretariatu CENELEC, veljajo kot uradne izdaje.
Članice CENELEC so nacionalni elektrotehnišni komiteji Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Francije,
Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije,
Švedske, Švice in Združenega kraljestva.
CENELEC
Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki
European Committee for Electrotechnical Standardisation
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Centralni sekretariat: Rue de Stassart 35, B-1050 Bruselj
© 1994 Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CENELEC            Ref.No.EN 50160:1994
E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 50160 : 2000
Vsebina Stran
1 Splošno . 3
1.1 Področje uporabe standarda. 4
1.2 Namen standarda . 4
1.3 Definicije. 4
1.4 Zveze s standardi. 8
2 Značilnosti napajalne nizke napetosti . 8
2.1 Omrežna frekvenca. 8
2.2 Velikost napajalne napetosti . 8
2.3 Odkloni napajalne napetosti. 9
2.4 Hitre napetostne spremembe. 9
2.5 Upadi napajalne napetosti. 9
2.6 Kratkotrajne prekinitve napajalne napetosti. 9
2.7 Dolgotrajne prekinitve napajalne napetosti . 9
...................................... 10
2.8 Občasne prenapetosti omrežne frekvence med faznimi vodniki in zemljo
2.9 Prehodne prenapetosti med faznimi vodniki in zemljo. 10
2.10 Neravnotežje napajalne napetosti. 10
2.11 Harmonska napetost. 10
2.12 Medharmonska napetost . 11
2.13 Napetostni signali v omrežju . 11
3 Značilnosti napajalne srednje napetosti. 12
.......................................................................................................................... 12
3.1 Omrežna frekvenca
3.2 Velikost napajalne napetosti . 12
3.3 Odkloni napajalne napetosti. 12
3.4 Hitre napetostne spremembe. 13
3.5 Upadi napetosti . 13
3.6 Kratkotrajne prekinitve napajalne napetosti. 13
3.7 Dolgotrajne prekinitve napajalne napetosti . 13
3.8 Občasne prenapetosti omrežne frekvence med faznimi vodniki in zemljo . 13
3.9 Prehodne prenapetosti med faznimi vodniki in zemljo. 14
.................................................................................................. 14
3.10 Neravnotežje napajalne napetosti
3.11 Harmonska napetost. 14
3.12 Medharmonska napetost . 14
3.13 Napetostni signali v omrežju . 15
Dodatek A  (informativen): . 16
Posebnosti oskrbe odjemalcev z električno energijo . 16
2

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 50160 : 2000
Predgovor
Ta evropski standard je pripravil CENELEC BTTF 68-6 Fizikalne značilnosti električne energije.
Osnutek je bil predložen v enostopenski postopek (UAP Unique Acceptance Procedure) v septembru
1993, 5. julija 1994 pa ga je CENELEC potrdil kot EN 50160.
Ob tem sta bila določena naslednja datuma:
- zadnji datum objave istovetnega nacionalnega standarda (dop) 15. julij 1995
- zadnji datum umika nasprotujočih nacionalnih standardov (dow) 15. julij 1995
3

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN 50160 : 2000
1 Splošno
1.1 Področje uporabe standarda
Ta standard podaja glavne značilnosti napetosti na predajnih mestih električne energije kupcu –
odjemalcu v javnem nizkonapetostnem in srednjenapetostnem razdelilnem omrežju ob normalnih
obratovalnih pogojih.
Opomba: Definiciji za nizko in srednjo napetost sta podani v točkah 1.3.7 in 1.3.8.
Standard se ne uporablja:
- za obratovanje po okvari in za začasno napajanje med vzdrževalnimi deli oziroma v obdobju
gradnje omrežja ter za obratovalna stanja, ki se vzpostavijo zato, da se z njimi obseg in
trajanje izpada napajanja zmanjšata na najmanjšo možno mero,
- v primerih, ko odjemalčeva napeljava ali naprave ne ustrezajo zadevnim standardom ali
tehničnim zahtevam za priključitev bremen, vključno z mejami oddaje motenj po vodniku,
- v primerih, ko naprave za proizvodnjo električne energije ne ustrezajo zadevnim standardom
ali tehničnim zahtevam za povezavo z omrežjem za distribucijo električne energije (primer
lastni proizvodni viri električne energije) ter
-
v izjemnih primerih, na katere dobavitelj električne energije ne more vplivati, kot so še posebej:
- izredne vremenske razmere in druge naravne katastrofe,
- motnje, ki jih povzroči tretja oseba,
- ukrepi državnih organov,
- stavke (te so določene z zakonskimi določili),
- višja sila,
- zmanjšanje oskrbe z električno energijo zaradi zunanjih dogodkov.
Ta standard lahko v celoti ali delno nadomestijo določila pogodbe med posameznim odjemalcem in
dobaviteljem električne energije.
Značilnosti napetosti, podane v tem standardu, niso namenjene uporabi kot ravni elektromagnetne
združljivosti (EMC) ali oddajne meje motenj po vodniku porabnika v javnem razdelilnem omrežju.
1.2 Namen standarda
Namen tega standarda je določiti in opisati značilnosti napajalne napetosti, ki se navezujejo na:
- frekvenco,
- velikost,
- obliko vala in
- simetrijo trifaznega napetostnega sistema.
Te značilnosti se v normalnem obratovanju napajalnega sistema spreminjajo zaradi sprememb
obremenitev, motenj, ki jih pošiljajo v omrežje nekatere naprave, in okvar, ki jih večinoma povzročijo
zunanji dogodki.
Značilnosti napetosti se spreminjajo na način, ki je naključen časovno (glede na katerokoli predajno
mesto) in prostorsko (glede na katerikoli trenutek časa). Zaradi teh sprememb je mogoče pričakovati,
da bodo v majhnem številu primerov ravni značilnosti presežene.
Nekateri pojavi, ki vplivajo na napetost, so še posebej nepredvidljivi, tako da je za nekatere značilnosti
nemogoče podati natančne vrednosti. Vrednosti, ki so v tem standardu podane za take pojave, kot sta
na primer prekinitev in upad napetosti, so zato okvirne.
1.3 Definicije
4

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST EN 50160 : 2000
V tem standardu veljajo naslednje definicije:
1.3.1 Odjemalec
Kupec električne energije, ki jo kupuje od dobavitelja.
1.3.2 Dobavitelj
Stranka, ki nudi električno energijo v javnem razdelilnem omrežju.
1.3.3 Predajno mesto
Točka priključitve odjemalčeve napeljave v javno omrežje.
Opomba: Ta točka ni nujno tista točka, v kateri se meri energija, ali skupna priključna točka.
1.3.4 Napajalna napetost
Efektivna vrednost napetosti v danem trenutku na predajnem mestu, merjena v določenem intervalu.
1.3.5 Nazivna napetost omrežja (U )
n
Napetost, s katero je omrežje označeno oziroma razpoznavno in na katero se nanašajo posamezni
obratovalni parametri.
1.3.6 Dogovorjena napajalna napetost (U )
c
Dogovorjena napajalna napetost U je navadno nazivna napetost omrežja U . Če se odjemalec in
c n
dobavitelj dogovorita za neko napetost na predajnem mestu, ki je različna od nazivne napetosti U , se
n
ta napetost šteje za dogovorjeno napajalno napetost U .
c
1.3.7 Nizka napetost (okrajšava: NN)
V tem standardu je to napajalna napetost, katere nazivna efektivna vrednost ne presega 1.000 V.
1.3.8 Srednja napetost (okrajšava: SN)
V tem standardu je to napajalna napetost, katere nazivna efektivna vrednost je med 1.000 V in
35.000 V.
1.3.9 Normalni obratovalni pogoji
Stanje v razdelilnem omrežju, v katerem je zadoščeno potrebi po energiji, stikalni manevri in odprava
okvar z avtomatskimi zaščitnimi sistemi so izvedeni tako, da ne povzročajo nobenih motenj, izjemnih
pogojev zaradi zunanjih vplivov ali večjih dogodkov pa ni.
1.3.10 Motnja po vodniku
Elektromagnetni pojav, ki se širi v vodnikih razdelilnega omrežja. V nekaterih primerih se
elektromagnetni pojav širi prek energetskih transformatorjev in s tem v sosednja omrežja na druge
napetostne ravni. Te motnje lahko poslabšajo lastnosti naprave, opreme ali sistema ali povzročijo
poškodbe.
5

---------------------- Page: 7 ----------------------

SIST EN 50160 : 2000
1.3.11 Frekvenca napajalne napetosti
Razmerje ponavljanja osnovnega vala napajalne napetosti, merjeno v določenem časovnem intervalu.
1.3.12 Odklon napetosti
Upad ali porast napetosti, ki ga navadno povzročajo spremembe obremenitev v celem razdelilnem
omrežju ali v njegovem delu.
1.3.13 Hitra napetostna sprememba
Posamezna hitra sprememba efektivne vrednosti napetosti med dvema zaporednima ravnema v
omejenem, vendar ne določenem trajanju.
1.3.14 Kolebanje napetosti
Zaporedje napetostnih sprememb ali zvezno spreminjanje efektivne ali temenske vrednosti napetosti
(iz IEC 60050(161)–08–05).
1.3.15 Fliker
Vtis nestalnosti vidnega zaznavanja zaradi svetlobnega dražljaja, katerega svetlost ali spektralna
porazdelitev časovno niha (IEC 60050(161)–08–13).
Opomba: Napetostno kolebanje povzroča spremembe svetilnosti sijalk, kar lahko povzroči pojav, imenovan fliker. Nad
določenim pragom postane fliker moteč. Učinek motenja raste zelo hitro z amplitudo kolebanja. Pri določeni
frekvenci ponavljanja so lahko moteče že zelo majhne amplitude kolebanja.
1.3.16 Jakost flikerja
Intenzivnost motenja flikerja je določena z UIE–IEC-merilno metodo flikerja in ocenjena z naslednjima
veličinama:
- s kratkotrajno jakostjo flikerja (P ), merjeno v obdobju desetih minut,
st
- z dolgotrajno jakostjo flikerja (P ), izračunano iz dvanajstih zaporednih vrednosti P v dveurnem
lt st
intervalu po naslednji enačbi:
12 3
P
sti
3
P =
lt ∑
12
i 1
=
1.3.17 Upad napajalne napetosti
Nenadno zmanjšanje napajalne napetosti na vrednost med 90 % in 1 % dogovorjene napetosti U , ki
c
mu po kratkem času sledi vrnitev na prvotno vrednost. Upad navadno traja od 10 ms do 1 minute.
Globina upada je določena kot razlika med najmanjšo efektivno vrednostjo napetosti med upadom in
dogovorjeno napetostjo U . Spremembe napetosti, ki napajalne napetosti ne znižajo na manj kot 90 %
c
dogovorjene napetosti U , se ne obravnavajo kot upad napajalne napetosti.
c
1.3.18 Prekinitev napajanja
Stanje, ko je napetost na predajnem mestu manjša od 1 % dogovorjene napetosti U . Prekinitev
c
napajanja je lahko:
- načrtovana, kadar so odjemalci predhodno obveščeni, da dopustijo izvajanje načrtovanih del na
razdelilnem omrežju, ter
- nenačrtovana, ki jo povzročijo trajne ali prehodne okvare, katerim so vzrok navadno zunanji
dogodki, odpovedi opreme ali motnje. Nenačrtovana prekinitev oskrbe se deli v:
6

---------------------- Page: 8 ----------------------

SIST EN 50160 : 2000
- dolgotrajno prekinitev (daljšo od treh minut), ki jo povzroči trajna okvara, in
- kratkotrajno prekinitev (krajšo od treh minut), ki jo povzroči prehodna okvara.
Opombi:  1. Posledice načrtovanih prekinitev oskrbe je mogoče pri odjemalcu zmanjšati z ustreznimi ukrepi.
        2. Nenačrtovane prekinitve oskrbe so nepredvidljivi, večinoma naključni dogodki.
1.3.19 Občasna prenapetost omrežne frekvence
Relativno dolgotrajna prenapetost na določenem mestu v omrežju.
Opomba: Občasne prenapetosti so navadno posledica stikalnih manevrov ali okvar (tj. nenadnega zmanjšanja
obremenitev, enofaznih okvar, nelinearnosti).
1.3.20 Prehodna prenapetost
Nekaj milisekund ali manj trajajoča nihajna ali nenihajna, navadno močno dušena prenapetost.
Opomba:
Prehodne prenapetosti so ponavadi posledica atmosferskih razelektritev, stikanj ali delovanja varovalk. Čas
vzpona prehodne prenapetosti je lahko krajši od mikrosekunde ali pa lahko traja do nekaj milisekund.
1.3.21 Harmonska napetost
Sinusna napetost s frekvenco, enako celoštevilčnemu večkratniku osnovne frekvence napajalne
napetosti. Harmonske napetosti se lahko ovrednotijo:
- posamično, z njihovo relativno amplitudo (u ) glede na osnovno napetost U , kjer je h red
h 1
harmonika,
- celostno
, kot je na primer s celostnim harmonskim faktorjem popačenja (THD),
izračunanim z enačbo:
40
2
THD = ()u
h

h=2
Opomba: Harmonike napajalne napetosti povzročajo pretežno nelinearna bremena odjemalcev, priključena na katerokoli
napetostno raven napajalnega omrežja. Harmonski toki, ki tečejo skozi impedance sistema, povzročajo
harmonske napetosti. Harmonski toki in impedance sistema ter s tem harmonske napetosti na predajnem mestu
so časovno spremenljivi.
1.3.22 Medharmonska napetost
Sinusoidna napetost s frekvenco med harmonikoma, kar pomeni, da njena frekvenca ni celoštevilčni
večkratnik osnovne frekvence.
Opomba: Medharmonske napetosti sosednjih frekvenc lahko nastanejo sočasno in tvorijo širokopasovni spekter.
1.3.23 Napetostno neravnotežje
Stanje trifaznega sistema, v katerem vse efektivne vrednosti faznih napetosti niso enake ali niso enaki
vsi fazni koti med fazami.
1.3.24 Napetostni signal v omrežju
Signal, dodan napajalni napetosti, da bi prenašal informacije po javnem razdelilnem omrežju in do
odjemalcev. Signale v javnem razdelilnem omrežju je mogoče razvrstiti v tri vrste:
- Hz do
mrežno tonsko krmiljenje: dodani sinusoidni napetostni signali s frekvenco od 110
3.000 Hz,
- nosilni frekvenčni signali: dodani sinusoidni napetostni signali s frekvenco od 3 kHz do
148,5 kHz,
- signalni znaki v napajalnem omrežju: na določene točke vala napetosti dodane kratkotrajne
spremembe (prehodniki).
7

---------------------- Page: 9 ----------------------

SIST EN 50160 : 2000
1.4 Zveze s standardi
Spodaj navedeni standardi in druge publikacije, ki se nanašajo na teme, ki jih obravnava ta standard,
so viri dodatnih informacij:
EN 50065-1:1991 Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency
range 3 kHz to 148,5 kHz
EN 50065-1/A1:1992 Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency
range 3 kHz to 148,5 kHz
EN 60555-1:1987 Disturbances in supply systems caused by household appliances
and similar electrical equipment - Part 1: Definitions
(IEC 555-1:1982)
EN 60868:1993 Flickermeter - Functional and design specifications
(IEC 868:1986 + A1:1990)
EN 61000-4-7:1993 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and
measurement techniques - Section 7: General guide on harmonics
and interharmonics measurements and instrumentations, for power
supply systems and equipment connected thereto
(IEC 1000-4-7:1991)
ENV 61000-2-2:1992 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment -
Section 2: Compatibility levels for low-frequency conducted
disturbances and signalling in public low-voltage power supply
systems (IEC 1000-2-2:1990)
HD 472 S1:1989 Nominal voltages for low voltage public electricity supply systems
(IEC 38:1983, modified; title of IEC 38: IEC standard voltages)
IEC 50(161):1990 International electrotechnical vocabulary - Chapter 161:
Electromagnetic compatibility
UNIPEDE 91 en 50.02 Voltage dips and short interruptions in public medium voltage
electricity supply systems
2 Značilnosti napajalne nizke napetosti
2.1 Omrežna frekvenca
Nazivna frekvenca napajalne napetosti je 50 Hz. Ob normalnih obratovalnih pogojih mora biti srednja
vrednost osnovne frekvence, merjena v intervalu 10 s:
- v sistemih, ki obratujej
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.