Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements

NEW!IEC 60079-0:2017 is available as IEC 60079-0:2017 RLV which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition.IEC 60079-0:2017 specifies the general requirements for construction, testing and marking of Ex Equipment and Ex Components intended for use in explosive atmospheres. The standard atmospheric conditions (relating to the explosion characteristics of the atmosphere) under which it may be assumed that Ex Equipment can be operated are: -temperature –20 °C to +60 °C; -pressure 80 kPa (0,8 bar) to 110 kPa (1,1 bar); and -air with normal oxygen content, typically 21 % v/v. This part of IEC 60079 and other standards supplementing this standard specify additional test requirements for Ex Equipment operating outside the standard temperature range, but further additional consideration and additional testing may be required for Ex Equipment operating outside the standard atmospheric pressure range and standard oxygen content. Such additional testing may be particularly relevant with respect to Types of Protection that depend on quenching of a flame such as ‘flameproof enclosures “d”’ (IEC 60079-1) or limitation of energy, ‘intrinsic safety “i”’ (IEC 60079-11). This seventh edition cancels and replaces the sixth edition, published in 2011. This edition constitutes a technical revision. Refer to the Forward of the document for a complete listing of the technical changes between edition 7.0 and the previous edition of the document. Keywords: Ex Equipment and Ex Components intended for use in explosive atmospheres

Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 0: Betriebsmittel - Allgemeine Anforderungen

Atmosphères explosives - Partie 0: Matériel - Exigences générales

NEW!IEC 60079-0:2017 est disponible sous forme de IEC 60079-0:2017 RLV qui contient la Norme internationale et sa version Redline, illustrant les modifications du contenu technique depuis l'édition précédente.IEC 60079-0:2017 spécifie les exigences générales de construction, d'essais et de marquage de l’appareil Ex et des Composants Ex destinés à être utilisés dans des atmosphères explosives. Les conditions atmosphériques normales (relatives aux caractéristiques d’explosion de l’atmosphère) dans lesquelles, par hypothèse l’appareil Ex peut être utilisé, sont les suivantes: -température de –20 °C à +60 °C; -pression de 80 kPa (0,8 bar) à 110 kPa (1,1 bar); et -air avec teneur normale en oxygène, typiquement 21 % v/v. La présente partie de la norme IEC 60079 et les autres normes qui la complètent spécifient des exigences d’essai supplémentaires pour les appareils Ex fonctionnant hors de la plage normale de températures, une attention supplémentaire ultérieure et des essais complémentaires pouvant toutefois être exigés pour les appareils Ex fonctionnant hors de la plage normale de pressions atmosphériques et de la teneur normale en oxygène. De tels essais complémentaires peuvent se révéler pertinents, notamment pour les modes de protection qui dépendent de l’extinction d’une flamme, tels qu’une «enveloppe antidéflagrante «d»» (IEC 60079-1), ou de la limitation de l’énergie, tels que la «sécurité intrinsèque «i»» (IEC 60079-11). Reportez-vous à l'avant-propos du document pour une liste complète des modifications techniques entre l'édition 7.0 et édition précédente du document. Mots-clés: l’appareil Ex et des Composants Ex destinés à être utilisés dans des atmosphères explosives.

Eksplozivne atmosfere - 0. del: Oprema - Splošne zahteve

Ta del standarda IEC 60079 določa splošne zahteve za konstrukcijo, preskušanje ter označevanje opreme in komponent Ex, ki so namenjene uporabi v eksplozivnih atmosferah. Standardni atmosferski pogoji (povezani z eksplozijskimi značilnostmi atmosfere), na podlagi katerih se lahko sklepa, da je opremo Ex mogoče uporabljati, so:
• temperatura od –20 °C do 60 °C;
• tlak od 80 kPa (0,8 bara) do 110 kPa (1,1 bara); in
• zrak z normalno vsebnostjo kisika, običajno z 21-odstotnim masnim deležem.
Ta del standarda IEC 60079 in drugi standardi, ki dopolnjujejo ta standard, določajo dodatne preskusne zahteve za opremo Ex, ki deluje zunaj običajnega temperaturnega razpona, vendar sta za opremo Ex, ki deluje zunaj običajnega razpona atmosferskega tlaka in običajne vsebnosti kisika, morda potrebna dodatna obravnava in preskušanje.
Takšno dodatno preskušanje je lahko pomembno zlasti v povezavi z vrstami zaščite, ki so odvisne od gašenja plamena, npr. »ognjevarno ohišje ’d’« (IEC 60079-1), ali omejitve energije, npr. »lastnovarne električne naprave ’i’« (IEC 60079-11).
OPOMBA 1: Čeprav je za zgornje običajne atmosferske pogoje podan temperaturni razpon atmosfere od –20 °C do 60 °C, je običajen razpon sobne temperature opreme Ex od –20 °C do 40 °C, razen če ni določeno ali označeno drugače. Glej točko 5.1.1. Upošteva se, da je razpon od –20 °C do 40 °C primeren za številne elemente opreme Ex in da bi pri proizvodnji opreme Ex, ki bi ustrezala običajni atmosferi, zgornja mejna vrednost sobne temperature 60 °C povzročila nepotrebne oblikovne omejitve.
OPOMBA 2: Zahteve, podane v tem standardu, izhajajo iz ocene nevarnosti vžiga, ki je bila izvedena za opremo. Upoštevani viri vžiga, npr. vroče površine, elektromagnetno sevanje, mehansko povzročene iskre, mehanski udarci, ki povzročijo reakcijo termita, električni oblok in elektrostatični naboj v običajnih industrijskih okoljih, so povezani s to vrsto opreme.
OPOMBA 3: Če sta hkrati (lahko) prisotni atmosfera eksplozivnega plina in atmosfera gorljivega prahu, je običajno treba sprejeti dodatne zaščitne ukrepe. Dodatna navodila o uporabi opreme Ex v hibridnih mešanicah (mešanica vnetljivega plina ali hlapa in gorljivega prahu ali odpadkov iz predilnic) so podana v standardu IEC 60079-14.
Standard IEC 60079 ne določa zahtev za varnost, razen tistih, ki so neposredno povezane
z nevarnostjo eksplozije.
Viri vžiga, kot so adiabatska kompresija, tlačni skoki, eksotermna kemična reakcija, samovžig prahu,
odprti plamen in vroči plini/tekočine, niso obravnavani v tem standardu.
OPOMBA 4: Čeprav takšna oprema ne spada na področje uporabe tega standarda, se zanjo običajno izvede analiza nevarnosti, na podlagi katere se določi in navede vse morebitne vire vžiga opreme ter ukrepe, s katerimi je mogoče preprečiti vžig. Glej standard ISO/IEC 80079-36.

General Information

Status
Published
Publication Date
18-Sep-2018
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
16-Jul-2018
Due Date
20-Sep-2018
Completion Date
19-Sep-2018

RELATIONS

Buy Standard

Standard
SIST EN IEC 60079-0:2018
English language
148 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard
SIST EN 60079-0:2018 - natisnjeno
English language
148 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 60079-0:2018
01-oktober-2018
Nadomešča:
SIST EN 60079-0:2012/A11:2014
Eksplozivne atmosfere - 0. del: Oprema - Splošne zahteve
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements

Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 0: Betriebsmittel - Allgemeine Anforderungen

Atmosphères explosives - Partie 0: Matériel - Exigences générales
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 60079-0:2018
ICS:
29.260.20 Električni aparati za Electrical apparatus for
eksplozivna ozračja explosive atmospheres
SIST EN IEC 60079-0:2018 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 60079-0:2018
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 60079-0:2018
EUROPEAN STANDARD EN IEC 60079-0
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
July 2018
ICS 29.260.20 Supersedes EN 60079-0:2012
English Version
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General
requirements
(IEC 60079-0:2017)

Atmosphères explosives - Partie 0: Matériel - Exigences Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 0: Betriebsmittel -

générales Allgemeine Anforderungen
(IEC 60079-0:2017) (IEC 60079-0:2017)

This European Standard was approved by CENELEC on 2017-12-04. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC

Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation

under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the

same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,

Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,

Switzerland, Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2018 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN IEC 60079-0:2018 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
European foreword

The text of document (31/1345/FDIS), future edition 7 of IEC 60079-0, prepared by IEC/TC 31

"Equipment for explosive atmospheres" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and

approved by CENELEC as EN IEC 60079-0:2018.
The following dates are fixed:
(dop) 2019-01-06
• latest date by which the document has to be
implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
• latest date by which the national (dow) 2021-07-06
standards conflicting with the
document have to be withdrawn
This document supersedes EN 60079-0:2012.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European Commission

and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).

For the relationship with EU Directive(s) see informative Annex ZZ, which is an integral part of this

document.
Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 60079-0:2017 was approved by CENELEC as a European

Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

IEC/TS 60034-25 NOTE Harmonized as CLC/TS 60034-25.
IEC 60034-29 NOTE Harmonized as EN 60034-29.
IEC 60079-2 NOTE Harmonized as EN 60079-2.
IEC 60079-5 NOTE Harmonized as EN 60079-5.
IEC 60079-6 NOTE Harmonized as EN 60079-6.
IEC 60079-7 NOTE Harmonized as EN 60079-7.
IEC 60079-10-1 NOTE Harmonized as EN 60079-10-1.
IEC 60079-10-2 NOTE Harmonized as EN 60079-10-2.
IEC 60079-11 NOTE Harmonized as EN 60079-11.
IEC 60079-13 NOTE Harmonized as EN 60079-13.
IEC 60079-14 NOTE Harmonized as EN 60079-14.
IEC 60079-15 NOTE Harmonized as EN 60079-15.
IEC 60079-17 NOTE Harmonized as EN 60079-17.
IEC 60079-18 NOTE Harmonized as EN 60079-18.
IEC 60079-19 NOTE Harmonized as EN 60079-19.
IEC 60079-25 NOTE Harmonized as EN 60079-25.
IEC 60079-28 NOTE Harmonized as EN 60079-28.
IEC 60079-29-1 NOTE Harmonized as EN 60079-29-1.
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
IEC 60079-29-4 NOTE Harmonized as EN 60079-29-4.
IEC/IEEE 60079-30-1 NOTE Harmonized as EN 60079-30-1.
IEC 60079-31 NOTE Harmonized as EN 60079-31.
IEC/TS 60079-32-1 NOTE Harmonized as CLC/TR 60079-32-1.
IEC/TS 60079-39 NOTE Harmonized as CLC/TS 60079-39 ).
IEC 60254 (series) NOTE Harmonized in EN 60254 series.
IEC 60623 NOTE Harmonized as EN 60623.
IEC 60896-11 NOTE Harmonized as EN 60896-11.
IEC 60896-21 NOTE Harmonized as EN 60896-21.
IEC 60952 (series) NOTE Harmonized in EN 60952 series.
IEC 61056-1 NOTE Harmonized in EN 61056-1.
IEC 61427 (series) NOTE Harmonized in EN 61427 series.
IEC 61951-1 NOTE Harmonized as EN 61951-1.
IEC 61951-2 NOTE Harmonized as EN 61951-2.
IEC 61960 (series) NOTE Harmonized in EN 61960 series.
ISO/IEC 80079-20-2 NOTE Harmonized as EN ISO/IEC 80079-20-2.
ISO/IEC 80079-34 NOTE Harmonized as EN ISO/IEC 80079-34.
ISO/IEC 80079-36 NOTE Harmonized as EN ISO/IEC 80079-36.
ISO/IEC 17000 NOTE Harmonized as EN ISO/IEC 17000.
)Under preparation. Stage at the time of publication: CLC/FprTS 60079-39:2017.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content

constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments)

applies.

NOTE 1 Where an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant

EN/HD applies.

NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is available here:

www.cenelec.eu.
Publication Year Title EN/HD Year

IEC 60034-1 - Rotating electrical machines - Part 1: Rating and EN 60034-1 ) -

performance

IEC 60034-5 - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of EN 60034-5 2001

protection provided by the integral design of
rotating electrical machines (IP code) -
Classification
IEC 60079-1 - Explosive atmospheres - Part 1: Equipment EN 60079-1 2014
protection by flameproof enclosures "d"

IEC 60079-20-1 - Explosive atmospheres - Part 20-1: Material EN 60079-20-1 2010

characteristics for gas and vapour classification -
Test methods and data

IEC 60079-26 - Explosive atmospheres - Part 26: Equipment with EN 60079-26 2015

equipment protection level (EPL) Ga

IEC 60079-35-1 - Explosive atmospheres - Part 35-1: Caplights for EN 60079-35-1 2011

use in mines susceptible to firedamp - General
requirements - Construction and testing in
relation to the risk of explosion
+AC 2011
IEC 60086-1 - Primary batteries - Part 1: General EN 60086-1 2015
IEC 60192 - Low pressure sodium vapour lamps - EN 60192 2001
Performance specifications
IEC 60216-1 - Electrical insulating materials - Thermal EN 60216-1 2013
endurance properties - Part 1: Ageing
procedures and evaluation of test results
IEC 60216-2 - Electrical insulating materials - Thermal EN 60216-2 2005
endurance properties - Part 2: Determination of
thermal endurance properties of electrical
insulating materials - Choice of test criteria
IEC 60243-1 - Electric strength of insulating materials - Test EN 60243-1 2013
methods - Part 1: Tests at power frequencies
IEC 60423 - Conduit systems for cable management - EN 60423 2007
Outside diameters of conduits for electrical
installations and threads for conduits and fittings
IEC 60529 - Degrees of protection provided by enclosures (IP EN 60529 1991
Code)
+EN 1993
60529:1991/corrig
endum May 1993
)Under preparation. Stage at the time of publication: FprEN 60034-1:2017.
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
IEC 60662 (mod) - High pressure sodium vapour lamps - EN 60662 2012
Performance specifications
+prAA 2017

IEC 60664-1 - Insulation coordination for equipment within low- EN 60664-1 2007

voltage systems - Part 1: Principles,
requirements and tests
IEC 60947-1 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: EN 60947-1 2007
General rules
IEC 62626-1 - Low-voltage switchgear and controlgear EN 62626-1 2014
enclosed equipment - Part 1: Enclosed switch
outside the scope of IEC 60947-3 for various
applications, to provide isolation of electrical
equipment during repair and maintenance work
ISO 48 - Rubber, vulcanized or thermoplastic_- - -
Determination of hardness (hardness between 10
IRHD and 100 IRHD)
ISO 178 - Plastics - Determination of flexural properties EN ISO 178 2010
ISO 179 series Plastics - Determination of Charpy impact EN ISO 179 series
properties
ISO 262 - ISO general purpose metric screw threads- - -
Selected sizes for screws, bolts and nuts
ISO 273 - Fasteners - Clearance holes for bolts and screws EN 20273 1991
ISO 527-2 - Plastics - Determination of tensile properties - EN ISO 527-2 2012
Part 2: Test conditions for moulding and
extrusion plastics
ISO 965-1 - ISO general purpose metric screw threads - - -
Tolerances – Part 1: Principles and basic data
ISO 965-3 - ISO general purpose metric screw threads- - -
Tolerances – Part 3: Deviations for constructional
screw threads
ISO 3601-1 - Fluid power systems - O-rings – Part 1: Inside - -
diameters, cross-sections, tolerances and
designation codes
ISO 3601-2 - Fluid power systems - O-rings - Part 2: Housing - -
dimensions for general applications
ISO 4014 - Hexagon head bolts - Product grades A and B EN ISO 4014 2011
ISO 4017 - Fasteners - Hexagon head screws - Product EN ISO 4017 2014
grades A and B
ISO 4026 - Hexagon socket set screws with flat point EN ISO 4026 2003
ISO 4027 - Hexagon socket set screws with cone point EN ISO 4027 2003
ISO 4028 - Hexagon socket set screws with dog point EN ISO 4028 2003
ISO 4029 - Hexagon socket set screws with cup point EN ISO 4029 2003
ISO 4032 - Hexagon regular nuts (style 1) - Product grades EN ISO 4032 2012
A and B
ISO 4762 - Hexagon socket head cap screws EN ISO 4762 2004

ISO 4892-2 - Plastics - Methods of exposure to laboratory light EN ISO 4892-2 2013

sources - Part 2: Xenon-arc lamps
ISO 7380 - Hexagon socket button head screws EN ISO 7380 2011
ISO 14583 - Hexalobular socket pan head screws EN ISO 14583 2011
ANSI/UL 746B - Polymeric Materials - Long-Term Property - -
Evaluations
ANSI/UL 746C - Standard for Polymeric Materials - Use in - -
Electrical Equipment Evaluations
ASTM D 5964 - Standard Practice for Rubber IRM 901, IRM 902, - -
and IRM 903 Replacement Oils for ASTM No. 1,
ASTM No. 2, ASTM No. 3 Oils, and IRM 905
formerly ASTM No. 5 Oil
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
Annex ZY
(informative)
Additional Information relating to the European ATEX Directive 2014/34/EU
ZY.1 Equipment Groups and Categories

In all cases Equipment Protection Levels (EPL) as defined by EN IEC 60079-0 are related to

the corresponding Equipment Groups and Equipment Categories according to table ZY.1. The

same applies if a standard makes reference to the intended use of equipment in Zones

according to the definitions in EN 60079-10-1 and EN 60079-10-2.
Table ZY.1
EN IEC 60079-0 Directive 2014/34/EU EN 60079-10-X
Equipment
EPL Group Equipment Group Zones
Category
Ma M1 Not Applicable
I I
Mb M2
Ga 1G 0
Gb II 2G 1
Gc 3G 2
Da 1D 20
Db III 2D 21
Dc 3D 22
ZY.2 Instructions

The manufacturer or his authorized representative in the Community is to draw up the instructions for

use in the required Community languages.

In clause 30.1 under: “instructions for safety addressing the following areas – installation and

erection;”
“Information other than the general requirements given in IEC 60079-14”
Is replaced by

“Information other than the general requirements given in EN 60079-14 and EN 50628”

NOTE EN 50628 - Erection of electrical installations in underground mines
ZY.3 Marking
ZY.3.1

The marking according to this standard is to be supplemented by the marking according to

Directive 2014/34/EU. Examples are given below.
European marking examples
Directive part Standard part Equipment example
I M2 Ex db I Mb Mining equipment,
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
Type of Protection flameproof enclosure “d”
II 2G Ex eb IIB T4 Gb Gas explosion protected equipment
Type of Protection increased safety “e”
II 1D Ex ma IIIC 120°C Da Dust explosion protected equipment,
Type of Protection encapsulation “m”
NOTE 1 Attention is drawn to the requirement in 29.3 f):

“The Ex marking for explosive gas atmospheres and explosive dust atmospheres shall be separate and

not combined;”
II 1 G Ex ia IIB T4 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T120°C Da

Alternatively, the directive part of the marking may be combined and the standard part of the marking

kept separate, as follows:
II 1 GD Ex ia IIB T4 Ga
Ex ia IIIC T120°C Da

NOTE 2 For Ex Equipment intended to be put on the market in the EEA, CE marking is applicable.

For Ex Components intended to be put on the market in the EEA, CE marking is not applicable.

ZY.3.2

Contrary to 29.3 a) the marking is to always include the manufacturer’s name (not trademark)

and address. The address is to be sufficient to identify the physical location of the

manufacturer. An address used for postal purposes, without identifying the physical location,

is not sufficient.
ZY.4 Fans

Clause 17.2.5 “Room ventilating fans” is to be supplemented by the requirements given in EN

14986 “Design of fans working in potentially explosive atmospheres”
ZY.5 Significant changes between this European Standard and
EN 60079-0:2012+A11:2013
This European Standard supersedes EN 60079-0:2012+A11:2013.
Table ZY.2 – Significant changes with respect to EN 60079-0:2012+A11:
Type
Explanation of the significance of the changes Clause Minor Extension Major
and technical
editorial changes
changes
Throughout document, “electrical equipment” Multiple X
replaced by “equipment” where appropriate.
Scope 1 X
List of “Type of “Protection” and “Product”
standards combined into one list.
Definitions used in multiple sub-parts added. 3 X
Definitions harmonized across sub-parts and
added to 60079-0 where appropriate.
Battery definitions updated
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
Type
Explanation of the significance of the changes Clause Minor Extension Major
and technical
editorial changes
changes
Clarification of the way that information on 5.1.2 X
process temperature influences can be
expressed.
Clarification regarding the determination of 5.2 X
service temperatures when dust layers are
present
Clarification on the need to provide service 5.2 X
temperature information for Ex Components in
the Schedule of Limitations
Relocation of EPL Da dust layer requirements 5.3.2.3.1 A1
from IEC 60079-18 & IEC 60079-31
Clarified that for EPL Db, a maximum specified b) X
dust layer of greater than 200 mm is not
permitted as thicker layers have no additional
effect on maximum surface temperature.
Added for EPL Db, a dust layer in a specified X
orientation, marked as T
Clarified that for EPL Dc, no dust layer tests are X
5.3.2.3.3
required.
Clarified that the “temperature” is the X
5.3.3
temperature of the air surrounding the component
Subdivided section dealing with higher permitted 5.3.4 X
surface temperatures for “smooth” surfaces.
2 2
Corrected area from 1 000 mm to 10 000 mm .
Clarified that the “Ex” requirements of IEC 60079 6.1 X
supplement those of the relevant industrial
standards.
Added requirement that where an adhesive is 6.5 C1
used to secure a gasket, it shall be used within
its COT and shall comply with the requirements
for cements.
Requirements relocated to IEC 60079-28 former A2
6.6.2
Ultrasonic requirements updated based on latest 6.6.3 X
research work
Added reference to IEC 60079-28 6.6.4 A2
Material identification parameters have been 7.1.2.2 X
revised to reflect reasonably obtainable
information
“RTI-mechanical” has been clarified to include 7.1.2.2 X
“RTI-mechanical strength” and “RTI-mechanical
impact”
Material identification parameters have been 7.1.2.3 X
revised to reflect reasonably obtainable
information
Relocated information on “cements” from Clause 7.1.2.4 X
12.
“RTI-mechanical” has been clarified to include 7.2.2 X
“RTI-mechanical strength” and “RTI-mechanical
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
Type
Explanation of the significance of the changes Clause Minor Extension Major
and technical
editorial changes
changes
impact”. Requirements for cements aligned with
the requirements for elastomers.
Relocation of 10 K margin for EPL Gc or Dc from 7.2.2 A3
IEC 60079-15, IEC 60079-18 & IEC 60079-31
Added clarification with respect to gaskets and 7.3 X
seals where only the outer edge is potentially
exposed to light.
Clarification added that one or more of the 7.4.2 X
described techniques may be used
Added additional relaxation for the case where a 7.4.2 b) X
surface is in contact with an earthed surface on
only two of four sides.
Added reference to IEC 60243-1 and IEC 60243- 7.4.2.c) C2
2 for test method to require a 4 kV DC test.
Additional guidance added with respect to the 7.4.2 e) X
possible Specific Conditions of Use
New option added for portable, mains-powered 7.4.2 f) X
equipment with earth-connected guard
Added option for determination of maximum 7.4.2 g) X
transferred charge.
Table 10
Added missing limits (same as 7.4.2) 7.4.3 a) X
Clarified that it is a dc test that is conducted 7.4.3 b) X
Clarified that this requirement is not applied to 7.5 X
personal or portable equipment
Clarified Group I limits 8.2 X
Clarified Group II, EPL Ga limits 8.3 X
Added limitation for external surfaces of >65% 8.5 C3
copper
Added clarification as to what is considered a tool 9.1 X
Clarified that the tolerance class of the set screw 9.4 X
is not critical, only that it not protrude from the
threaded hole after tightening.
Information on cements transferred to Clause 7 12 X
Required that Ex Component Certificates require 13.5 X
a Schedule of Limitations in all cases
Revised to clarified that all connection facilities 14 X
may not be a “Compartment”.
Sub-clause split to separate the requirements for 15.3 X
protective earthing and equipotential bonding into
15.4
separate sections
Section split to separate secureness of electrical 15.6 X
connections from the internal earth continuity
15.7
plate.
Non-threaded Group I cable glands are no longer 16.3 X
required to be Ex Components.
Non-threaded Group I blanking elements are no 16.4 X
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
Type
Explanation of the significance of the changes Clause Minor Extension Major
and technical
editorial changes
changes
longer required to be Ex Components.
Scope of Clause 17 clarified to define 17 X
applicability
Additional guidance notes added to address 17.3 X
bearings
Clarified applicability to disconnectors, interlocks, 18.2 X
and maintenance switches.
Fuse requirements deleted as they are addressed 19 X
in the individual sub-parts
Added requirements for EPL Gc and Dc 20.1 C4
The test circuit requirements for a flameproof 20.2 X
connection have been removed as they are more
completely specified in IEC 60079-1.
The impact test requirements for luminaires are 21.1 X
relocated to Table 15
Table 15
Clarified interlock switch operation for flameproof 21.2 X
luminaires
Clarified that some Types of Protection permit 23.2 X
connection of cells in parallel
New cell types and data added based on latest Table 13 X
available data
New cell types and data added based on latest Table 14 C5
available data
Clarification of what documentation is to be 24 X
prepared regarding the explosion safety aspects
of the equipment
Clarification that the type tests are to take into 26.2 X
consideration the installation instructions
Clarification that the “glass” requirements also 26.4.1.1 X
apply to “ceramic” parts
Added a permission to interchange the order of 26.4.1.2.2 X
tests at the “lower test temperature” and the
26.4.1.2.3
“upper test temperature”.
Clarified the construction of the impact test 26.4.2 X
fixture
Clarified the impact tests for glass parts 26.4.2 X
Added clarification to deal with the new IPX9 26.4.5.1 X
ratings
Clarified the test voltage for maximum surface 26.5.1.3 X
temperature
Relocation of EPL Da dust layer requirements 26.5.1.3 A1
from IEC 60079-18 & IEC 60079-31
Relocation of EPL Db specified dust layer 26.5.1.3 A4
requirements from IEC 60079-31
Added for EPL Db, a dust layer in a specified 26.5.1.3 B1
orientation, marked as T
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
Type
Explanation of the significance of the changes Clause Minor Extension Major
and technical
editorial changes
changes
Clarified that for EPL Dc, the testing is conducted 26.5.1.3 X
without a dust layer.
Relocation of thermal endurance to heat 10K Table 17 X
relaxation for Gc equipment from IEC 60079-15,
IEC 60079-18, & IEC 60079-31
Clarification of a consistent way to address 26.10 X
elastomeric materials exposed to ultraviolet light
Replacement of “oil No. 2” with the revised 26.11 X
designation of “oil IRM 902”.
Option added for testing at lower voltages when 26.13 X
low resistance materials are encountered
Transferred charge test added based on 26.17 X
IEC TS 60079-32-2
The reference to a specific instruction document 29.3 e) X
instead of an “X” condition relocated to e) instead
of a note giving a permission
Updated to reflect the additional levels of 29.4 b) X
protection already shown in the sub-parts: “da”,
“dc”, “eb”, “ec”, “oc”, “op is”, “op pr”, “op sh”,
“pxb”, “pyb”, “pzc”, “qb”, “sa”, “sb”, and “sc”.
Text added to address marking of “Ex associated 29.4 X
equipment”
Updated to reflect the additional levels of 29.5 b) X
protection already shown in the sub-parts: “ic”,
“op is”, “op pr”, “op sh”, “pxb”, “pyb”, “pzc”, “sa”,
“sb”, and “sc”.
Clarified marking of EPL Da, EPL Db with no dust 29.5 d) X
layer, EPL Db with a specified dust layer, and
EPL Dc.
Introduced marking for EPL Db with a dust layer 29.5 d) X
in a specified orientation
Text added to address marking of “Ex associated 29.5 X
equipment”
Text added to address marking of equipment 29.9 X
intended to be installed in a boundary wall.
The marking of Ex Component enclosure was 29.10 X
aligned with the marking requirements of
IEC 60079-1 and IEC 60079-7
The alternate marking of EPL has been deleted. former C6
29.13
Marking for electric machines operated with a 29.15 X
converter clarified
Instruction material guidance clarified 30.1 X
Additional instruction material for electric 30.3 C7
machines added
Additional instruction material for cable glands 30.5 C8
added
A.5
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
Type
Explanation of the significance of the changes Clause Minor Extension Major
and technical
editorial changes
changes
Allow ISO 10807 hose assemblies to be used A.1 X
with cable glands.
Clarify testing with stainless steel mandrels A.3 X
Reduction of the time / slippage permitted A.3.1.1 X
Clarify impact testing of cable glands A.3.3 X
Figure A.3
Clarified the order of tests A.3.4 X
Clarified remarks Annex B X
Aligned Figure with text Figure C.1 X
Clarified operation of electric machines from Annex D X
converters
(informative
Clarified temperature testing of electric machines Annex E X
(informative
Flowchart for Cable Gland testing Annex G X
(informative
Guidance of electric machine shaft voltages Annex H X
(informative

NOTE The technical changes referred to include the significance of technical changes in the revised

IEC Standard, but they do not form an exhaustive list of all modifications from the previous version.

More guidance may be found by referring to the Redline Version of the standard.
Explanations:
A) Definitions
Minor and editorial changes clarification
decrease of technical requirements
minor technical change
editorial corrections

These are changes which modify requirements in an editorial or a minor technical way. They

include changes of the wording to clarify technical requirements without any technical change,

or a reduction in level of existing requirement.
Extension addition of technical options

These are changes which add new or modify existing technical requirements, in a way that

new options are given, but without increasing requirements for equipment that was fully

compliant with the previous standard. Therefore, these will not have to be considered for

products in conformity with the preceding edition.
Major technical changes addition of technical requirements
increase of technical requirements

These are changes to technical requirements (addition, increase of the level or removal)

made in a way that a product in conformity with the preceding edition will not always be able

to fulfil the requirements given in the later edition. These changes have to be considered for

---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)

products in conformity with the preceding edition. For these changes additional information is

provided in clause B) below.

NOTE These changes represent current technological knowledge. However, these changes should not

normally have an influence on equipment already placed on the market.
B) Information about the background of changes

A1 The dust layer requirements for EPL Da are unchanged from what previously existed in

IEC 60079-18, Ed 4 and IEC 60079-31, Ed 2, but have been relocated to IEC 60079-0

to allow consistent application in all Types of Protection.

A2 IEC 60079-28 now includes all requirements for optical radiation for all EPLs.

A3 The COT requirements for EPL Gc or Dc are unchanged from what previously existed in

IEC 60079-15, Ed 4, IEC 60079-18, Ed 4, and IEC 60079-31, Ed 2, but have been

relocated to IEC 60079-0 to allow consistent application in all Types of Protection.

A4 The dust layer requirements for EPL Db with a specified dust layer depth are
unchanged from what previously existed in IEC 60079-31, Ed 2, but have been

relocated to IEC 60079-0 to allow consistent application in all Types of Protection.

B1 Dust layer requirements for EPL Db with a dust layer in a specified orientation have

been added.

C1 It is recognized that the new requirements were, in many cases, already applied. The

change is to ensure that they are uniformly and consistently applied.
C2 Require that the test be conducted at 4 kV DC.

C3 The limitation applies to external surfaces of other than cable glands, blanking

elements, thread adapters and bushings.

C4 The added requirements for tool securing and marking are consistent with the approach

in IEC 60079-15

C5 Voltage values were changed following additional research due to the complicated

assessment and sometimes unspecified construction of Li/Ion-cells. It was found that

some voltage values previously stated were too low.
C6 The now required EPL marking may be other than that permitted by the Level of

Protection to account for limiting restrictions of material or plastic material surface area.

C7 Additional instruction material for electric machines required to facilitate selection,

installation, and maintenance.

C8 Additional instruction material for cable glands required to facilitate selection and

installation.
---------------------- Page: 15 ----------------------
SIST EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
Annex ZZ
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60079-0:2018
01-oktober-2018
1DGRPHãþD
SIST EN 60079-0:2012/A11:2014
Eksplozivne atmosfere - 0. del: Oprema - Splošne zahteve
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements

Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 0: Betriebsmittel - Allgemeine Anforderungen

Atmosphères explosives - Partie 0: Matériel - Exigences générales
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 60079-0:2018
ICS:
29.260.20 (OHNWULþQLDSDUDWL]D Electrical apparatus for
HNVSOR]LYQDR]UDþMD explosive atmospheres
SIST EN 60079-0:2018 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 60079-0:2018
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 60079-0:2018
EUROPEAN STANDARD EN IEC 60079-0
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
July 2018
ICS 29.260.20 Supersedes EN 60079-0:2012
English Version
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General
requirements
(IEC 60079-0:2017)

Atmosphères explosives - Partie 0: Matériel - Exigences Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 0: Betriebsmittel -

générales Allgemeine Anforderungen
(IEC 60079-0:2017) (IEC 60079-0:2017)

This European Standard was approved by CENELEC on 2017-12-04. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC

Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation

under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the

same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,

Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,

Switzerland, Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2018 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN IEC 60079-0:2018 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
European foreword

The text of document (31/1345/FDIS), future edition 7 of IEC 60079-0, prepared by IEC/TC 31

"Equipment for explosive atmospheres" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and

approved by CENELEC as EN IEC 60079-0:2018.
The following dates are fixed:
(dop) 2019-01-06
• latest date by which the document has to be
implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
• latest date by which the national (dow) 2021-07-06
standards conflicting with the
document have to be withdrawn
This document supersedes EN 60079-0:2012.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European Commission

and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).

For the relationship with EU Directive(s) see informative Annex ZZ, which is an integral part of this

document.
Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 60079-0:2017 was approved by CENELEC as a European

Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

IEC/TS 60034-25 NOTE Harmonized as CLC/TS 60034-25.
IEC 60034-29 NOTE Harmonized as EN 60034-29.
IEC 60079-2 NOTE Harmonized as EN 60079-2.
IEC 60079-5 NOTE Harmonized as EN 60079-5.
IEC 60079-6 NOTE Harmonized as EN 60079-6.
IEC 60079-7 NOTE Harmonized as EN 60079-7.
IEC 60079-10-1 NOTE Harmonized as EN 60079-10-1.
IEC 60079-10-2 NOTE Harmonized as EN 60079-10-2.
IEC 60079-11 NOTE Harmonized as EN 60079-11.
IEC 60079-13 NOTE Harmonized as EN 60079-13.
IEC 60079-14 NOTE Harmonized as EN 60079-14.
IEC 60079-15 NOTE Harmonized as EN 60079-15.
IEC 60079-17 NOTE Harmonized as EN 60079-17.
IEC 60079-18 NOTE Harmonized as EN 60079-18.
IEC 60079-19 NOTE Harmonized as EN 60079-19.
IEC 60079-25 NOTE Harmonized as EN 60079-25.
IEC 60079-28 NOTE Harmonized as EN 60079-28.
IEC 60079-29-1 NOTE Harmonized as EN 60079-29-1.
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
IEC 60079-29-4 NOTE Harmonized as EN 60079-29-4.
IEC/IEEE 60079-30-1 NOTE Harmonized as EN 60079-30-1.
IEC 60079-31 NOTE Harmonized as EN 60079-31.
IEC/TS 60079-32-1 NOTE Harmonized as CLC/TR 60079-32-1.
IEC/TS 60079-39 NOTE Harmonized as CLC/TS 60079-39 ).
IEC 60254 (series) NOTE Harmonized in EN 60254 series.
IEC 60623 NOTE Harmonized as EN 60623.
IEC 60896-11 NOTE Harmonized as EN 60896-11.
IEC 60896-21 NOTE Harmonized as EN 60896-21.
IEC 60952 (series) NOTE Harmonized in EN 60952 series.
IEC 61056-1 NOTE Harmonized in EN 61056-1.
IEC 61427 (series) NOTE Harmonized in EN 61427 series.
IEC 61951-1 NOTE Harmonized as EN 61951-1.
IEC 61951-2 NOTE Harmonized as EN 61951-2.
IEC 61960 (series) NOTE Harmonized in EN 61960 series.
ISO/IEC 80079-20-2 NOTE Harmonized as EN ISO/IEC 80079-20-2.
ISO/IEC 80079-34 NOTE Harmonized as EN ISO/IEC 80079-34.
ISO/IEC 80079-36 NOTE Harmonized as EN ISO/IEC 80079-36.
ISO/IEC 17000 NOTE Harmonized as EN ISO/IEC 17000.
)Under preparation. Stage at the time of publication: CLC/FprTS 60079-39:2017.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content

constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments)

applies.

NOTE 1 Where an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant

EN/HD applies.

NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is available here:

www.cenelec.eu.
Publication Year Title EN/HD Year

IEC 60034-1 - Rotating electrical machines - Part 1: Rating and EN 60034-1 ) -

performance

IEC 60034-5 - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of EN 60034-5 2001

protection provided by the integral design of
rotating electrical machines (IP code) -
Classification
IEC 60079-1 - Explosive atmospheres - Part 1: Equipment EN 60079-1 2014
protection by flameproof enclosures "d"

IEC 60079-20-1 - Explosive atmospheres - Part 20-1: Material EN 60079-20-1 2010

characteristics for gas and vapour classification -
Test methods and data

IEC 60079-26 - Explosive atmospheres - Part 26: Equipment with EN 60079-26 2015

equipment protection level (EPL) Ga

IEC 60079-35-1 - Explosive atmospheres - Part 35-1: Caplights for EN 60079-35-1 2011

use in mines susceptible to firedamp - General
requirements - Construction and testing in
relation to the risk of explosion
+AC 2011
IEC 60086-1 - Primary batteries - Part 1: General EN 60086-1 2015
IEC 60192 - Low pressure sodium vapour lamps - EN 60192 2001
Performance specifications
IEC 60216-1 - Electrical insulating materials - Thermal EN 60216-1 2013
endurance properties - Part 1: Ageing
procedures and evaluation of test results
IEC 60216-2 - Electrical insulating materials - Thermal EN 60216-2 2005
endurance properties - Part 2: Determination of
thermal endurance properties of electrical
insulating materials - Choice of test criteria
IEC 60243-1 - Electric strength of insulating materials - Test EN 60243-1 2013
methods - Part 1: Tests at power frequencies
IEC 60423 - Conduit systems for cable management - EN 60423 2007
Outside diameters of conduits for electrical
installations and threads for conduits and fittings
IEC 60529 - Degrees of protection provided by enclosures (IP EN 60529 1991
Code)
+EN 1993
60529:1991/corrig
endum May 1993
)Under preparation. Stage at the time of publication: FprEN 60034-1:2017.
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
IEC 60662 (mod) - High pressure sodium vapour lamps - EN 60662 2012
Performance specifications
+prAA 2017

IEC 60664-1 - Insulation coordination for equipment within low- EN 60664-1 2007

voltage systems - Part 1: Principles,
requirements and tests
IEC 60947-1 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: EN 60947-1 2007
General rules
IEC 62626-1 - Low-voltage switchgear and controlgear EN 62626-1 2014
enclosed equipment - Part 1: Enclosed switch
outside the scope of IEC 60947-3 for various
applications, to provide isolation of electrical
equipment during repair and maintenance work
ISO 48 - Rubber, vulcanized or thermoplastic_- - -
Determination of hardness (hardness between 10
IRHD and 100 IRHD)
ISO 178 - Plastics - Determination of flexural properties EN ISO 178 2010
ISO 179 series Plastics - Determination of Charpy impact EN ISO 179 series
properties
ISO 262 - ISO general purpose metric screw threads- - -
Selected sizes for screws, bolts and nuts
ISO 273 - Fasteners - Clearance holes for bolts and screws EN 20273 1991
ISO 527-2 - Plastics - Determination of tensile properties - EN ISO 527-2 2012
Part 2: Test conditions for moulding and
extrusion plastics
ISO 965-1 - ISO general purpose metric screw threads - - -
Tolerances – Part 1: Principles and basic data
ISO 965-3 - ISO general purpose metric screw threads- - -
Tolerances – Part 3: Deviations for constructional
screw threads
ISO 3601-1 - Fluid power systems - O-rings – Part 1: Inside - -
diameters, cross-sections, tolerances and
designation codes
ISO 3601-2 - Fluid power systems - O-rings - Part 2: Housing - -
dimensions for general applications
ISO 4014 - Hexagon head bolts - Product grades A and B EN ISO 4014 2011
ISO 4017 - Fasteners - Hexagon head screws - Product EN ISO 4017 2014
grades A and B
ISO 4026 - Hexagon socket set screws with flat point EN ISO 4026 2003
ISO 4027 - Hexagon socket set screws with cone point EN ISO 4027 2003
ISO 4028 - Hexagon socket set screws with dog point EN ISO 4028 2003
ISO 4029 - Hexagon socket set screws with cup point EN ISO 4029 2003
ISO 4032 - Hexagon regular nuts (style 1) - Product grades EN ISO 4032 2012
A and B
ISO 4762 - Hexagon socket head cap screws EN ISO 4762 2004

ISO 4892-2 - Plastics - Methods of exposure to laboratory light EN ISO 4892-2 2013

sources - Part 2: Xenon-arc lamps
ISO 7380 - Hexagon socket button head screws EN ISO 7380 2011
ISO 14583 - Hexalobular socket pan head screws EN ISO 14583 2011
ANSI/UL 746B - Polymeric Materials - Long-Term Property - -
Evaluations
ANSI/UL 746C - Standard for Polymeric Materials - Use in - -
Electrical Equipment Evaluations
ASTM D 5964 - Standard Practice for Rubber IRM 901, IRM 902, - -
and IRM 903 Replacement Oils for ASTM No. 1,
ASTM No. 2, ASTM No. 3 Oils, and IRM 905
formerly ASTM No. 5 Oil
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
Annex ZY
(informative)
Additional Information relating to the European ATEX Directive 2014/34/EU
ZY.1 Equipment Groups and Categories

In all cases Equipment Protection Levels (EPL) as defined by EN IEC 60079-0 are related to

the corresponding Equipment Groups and Equipment Categories according to table ZY.1. The

same applies if a standard makes reference to the intended use of equipment in Zones

according to the definitions in EN 60079-10-1 and EN 60079-10-2.
Table ZY.1
EN IEC 60079-0 Directive 2014/34/EU EN 60079-10-X
Equipment
EPL Group Equipment Group Zones
Category
Ma M1 Not Applicable
I I
Mb M2
Ga 1G 0
Gb II 2G 1
Gc 3G 2
Da 1D 20
Db III 2D 21
Dc 3D 22
ZY.2 Instructions

The manufacturer or his authorized representative in the Community is to draw up the instructions for

use in the required Community languages.

In clause 30.1 under: “instructions for safety addressing the following areas – installation and

erection;”
“Information other than the general requirements given in IEC 60079-14”
Is replaced by

“Information other than the general requirements given in EN 60079-14 and EN 50628”

NOTE EN 50628 - Erection of electrical installations in underground mines
ZY.3 Marking
ZY.3.1

The marking according to this standard is to be supplemented by the marking according to

Directive 2014/34/EU. Examples are given below.
European marking examples
Directive part Standard part Equipment example
I M2 Ex db I Mb Mining equipment,
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
Type of Protection flameproof enclosure “d”
II 2G Ex eb IIB T4 Gb Gas explosion protected equipment
Type of Protection increased safety “e”
II 1D Ex ma IIIC 120°C Da Dust explosion protected equipment,
Type of Protection encapsulation “m”
NOTE 1 Attention is drawn to the requirement in 29.3 f):

“The Ex marking for explosive gas atmospheres and explosive dust atmospheres shall be separate and

not combined;”
II 1 G Ex ia IIB T4 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T120°C Da

Alternatively, the directive part of the marking may be combined and the standard part of the marking

kept separate, as follows:
II 1 GD Ex ia IIB T4 Ga
Ex ia IIIC T120°C Da

NOTE 2 For Ex Equipment intended to be put on the market in the EEA, CE marking is applicable.

For Ex Components intended to be put on the market in the EEA, CE marking is not applicable.

ZY.3.2

Contrary to 29.3 a) the marking is to always include the manufacturer’s name (not trademark)

and address. The address is to be sufficient to identify the physical location of the

manufacturer. An address used for postal purposes, without identifying the physical location,

is not sufficient.
ZY.4 Fans

Clause 17.2.5 “Room ventilating fans” is to be supplemented by the requirements given in EN

14986 “Design of fans working in potentially explosive atmospheres”
ZY.5 Significant changes between this European Standard and
EN 60079-0:2012+A11:2013
This European Standard supersedes EN 60079-0:2012+A11:2013.
Table ZY.2 – Significant changes with respect to EN 60079-0:2012+A11:
Type
Explanation of the significance of the changes Clause Minor Extension Major
and technical
editorial changes
changes
Throughout document, “electrical equipment” Multiple X
replaced by “equipment” where appropriate.
Scope 1 X
List of “Type of “Protection” and “Product”
standards combined into one list.
Definitions used in multiple sub-parts added. 3 X
Definitions harmonized across sub-parts and
added to 60079-0 where appropriate.
Battery definitions updated
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
Type
Explanation of the significance of the changes Clause Minor Extension Major
and technical
editorial changes
changes
Clarification of the way that information on 5.1.2 X
process temperature influences can be
expressed.
Clarification regarding the determination of 5.2 X
service temperatures when dust layers are
present
Clarification on the need to provide service 5.2 X
temperature information for Ex Components in
the Schedule of Limitations
Relocation of EPL Da dust layer requirements 5.3.2.3.1 A1
from IEC 60079-18 & IEC 60079-31
Clarified that for EPL Db, a maximum specified b) X
dust layer of greater than 200 mm is not
permitted as thicker layers have no additional
effect on maximum surface temperature.
Added for EPL Db, a dust layer in a specified X
orientation, marked as T
Clarified that for EPL Dc, no dust layer tests are X
5.3.2.3.3
required.
Clarified that the “temperature” is the X
5.3.3
temperature of the air surrounding the component
Subdivided section dealing with higher permitted 5.3.4 X
surface temperatures for “smooth” surfaces.
2 2
Corrected area from 1 000 mm to 10 000 mm .
Clarified that the “Ex” requirements of IEC 60079 6.1 X
supplement those of the relevant industrial
standards.
Added requirement that where an adhesive is 6.5 C1
used to secure a gasket, it shall be used within
its COT and shall comply with the requirements
for cements.
Requirements relocated to IEC 60079-28 former A2
6.6.2
Ultrasonic requirements updated based on latest 6.6.3 X
research work
Added reference to IEC 60079-28 6.6.4 A2
Material identification parameters have been 7.1.2.2 X
revised to reflect reasonably obtainable
information
“RTI-mechanical” has been clarified to include 7.1.2.2 X
“RTI-mechanical strength” and “RTI-mechanical
impact”
Material identification parameters have been 7.1.2.3 X
revised to reflect reasonably obtainable
information
Relocated information on “cements” from Clause 7.1.2.4 X
12.
“RTI-mechanical” has been clarified to include 7.2.2 X
“RTI-mechanical strength” and “RTI-mechanical
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
Type
Explanation of the significance of the changes Clause Minor Extension Major
and technical
editorial changes
changes
impact”. Requirements for cements aligned with
the requirements for elastomers.
Relocation of 10 K margin for EPL Gc or Dc from 7.2.2 A3
IEC 60079-15, IEC 60079-18 & IEC 60079-31
Added clarification with respect to gaskets and 7.3 X
seals where only the outer edge is potentially
exposed to light.
Clarification added that one or more of the 7.4.2 X
described techniques may be used
Added additional relaxation for the case where a 7.4.2 b) X
surface is in contact with an earthed surface on
only two of four sides.
Added reference to IEC 60243-1 and IEC 60243- 7.4.2.c) C2
2 for test method to require a 4 kV DC test.
Additional guidance added with respect to the 7.4.2 e) X
possible Specific Conditions of Use
New option added for portable, mains-powered 7.4.2 f) X
equipment with earth-connected guard
Added option for determination of maximum 7.4.2 g) X
transferred charge.
Table 10
Added missing limits (same as 7.4.2) 7.4.3 a) X
Clarified that it is a dc test that is conducted 7.4.3 b) X
Clarified that this requirement is not applied to 7.5 X
personal or portable equipment
Clarified Group I limits 8.2 X
Clarified Group II, EPL Ga limits 8.3 X
Added limitation for external surfaces of >65% 8.5 C3
copper
Added clarification as to what is considered a tool 9.1 X
Clarified that the tolerance class of the set screw 9.4 X
is not critical, only that it not protrude from the
threaded hole after tightening.
Information on cements transferred to Clause 7 12 X
Required that Ex Component Certificates require 13.5 X
a Schedule of Limitations in all cases
Revised to clarified that all connection facilities 14 X
may not be a “Compartment”.
Sub-clause split to separate the requirements for 15.3 X
protective earthing and equipotential bonding into
15.4
separate sections
Section split to separate secureness of electrical 15.6 X
connections from the internal earth continuity
15.7
plate.
Non-threaded Group I cable glands are no longer 16.3 X
required to be Ex Components.
Non-threaded Group I blanking elements are no 16.4 X
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
Type
Explanation of the significance of the changes Clause Minor Extension Major
and technical
editorial changes
changes
longer required to be Ex Components.
Scope of Clause 17 clarified to define 17 X
applicability
Additional guidance notes added to address 17.3 X
bearings
Clarified applicability to disconnectors, interlocks, 18.2 X
and maintenance switches.
Fuse requirements deleted as they are addressed 19 X
in the individual sub-parts
Added requirements for EPL Gc and Dc 20.1 C4
The test circuit requirements for a flameproof 20.2 X
connection have been removed as they are more
completely specified in IEC 60079-1.
The impact test requirements for luminaires are 21.1 X
relocated to Table 15
Table 15
Clarified interlock switch operation for flameproof 21.2 X
luminaires
Clarified that some Types of Protection permit 23.2 X
connection of cells in parallel
New cell types and data added based on latest Table 13 X
available data
New cell types and data added based on latest Table 14 C5
available data
Clarification of what documentation is to be 24 X
prepared regarding the explosion safety aspects
of the equipment
Clarification that the type tests are to take into 26.2 X
consideration the installation instructions
Clarification that the “glass” requirements also 26.4.1.1 X
apply to “ceramic” parts
Added a permission to interchange the order of 26.4.1.2.2 X
tests at the “lower test temperature” and the
26.4.1.2.3
“upper test temperature”.
Clarified the construction of the impact test 26.4.2 X
fixture
Clarified the impact tests for glass parts 26.4.2 X
Added clarification to deal with the new IPX9 26.4.5.1 X
ratings
Clarified the test voltage for maximum surface 26.5.1.3 X
temperature
Relocation of EPL Da dust layer requirements 26.5.1.3 A1
from IEC 60079-18 & IEC 60079-31
Relocation of EPL Db specified dust layer 26.5.1.3 A4
requirements from IEC 60079-31
Added for EPL Db, a dust layer in a specified 26.5.1.3 B1
orientation, marked as T
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST EN 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
Type
Explanation of the significance of the changes Clause Minor Extension Major
and technical
editorial changes
changes
Clarified that for EPL Dc, the testing is conducted 26.5.1.3 X
without a dust layer.
Relocation of thermal endurance to heat 10K Table 17 X
relaxation for Gc equipment from IEC 60079-15,
IEC 60079-18, & IEC 60079-31
Clarification of a consistent way to address 26.10 X
elastomeric materials exposed to ultraviolet light
Replacement of “oil No. 2” with the revised 26.11 X
designation of “oil IRM 902”.
Option added for testing at lower voltages when 26.13 X
low resistance materials are encountered
Transferred charge test added based on 26.17 X
IEC TS 60079-32-2
The reference to a specific instruction document 29.3 e) X
instead of an “X” condition relocated to e) instead
of a note giving a permission
Updated to reflect the additional levels of 29.4 b) X
protection already shown in the sub-parts: “da”,
“dc”, “eb”, “ec”, “oc”, “op is”, “op pr”, “op sh”,
“pxb”, “pyb”, “pzc”, “qb”, “sa”, “sb”, and “sc”.
Text added to address marking of “Ex associated 29.4 X
equipment”
Updated to reflect the additional levels of 29.5 b) X
protection already shown in the sub-parts: “ic”,
“op is”, “op pr”, “op sh”, “pxb”, “pyb”, “pzc”, “sa”,
“sb”, and “sc”.
Clarified marking of EPL Da, EPL Db with no dust 29.5 d) X
layer, EPL Db with a specified dust layer, and
EPL Dc.
Introduced marking for EPL Db with a dust layer 29.5 d) X
in a specified orientation
Text added to address marking of “Ex associated 29.5 X
equipment”
Text added to address marking of equipment 29.9 X
intended to be installed in a boundary wall.
The marking of Ex Component enclosure was 29.10 X
aligned with the marking requirements of
IEC 60079-1 and IEC 60079-7
The alternate marking of EPL has been deleted. former C6
29.13
Marking for electric machines operated with a 29.15 X
converter clarified
Instruction material guidance clarified 30.1 X
Additional instruction material for electric 30.3 C7
machines added
Additional instruction material for cable glands 30.5 C8
added
A.5
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST EN 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
Type
Explanation of the significance of the changes Clause Minor Extension Major
and technical
editorial changes
changes
Allow ISO 10807 hose assemblies to be used A.1 X
with cable glands.
Clarify testing with stainless steel mandrels A.3 X
Reduction of the time / slippage permitted A.3.1.1 X
Clarify impact testing of cable glands A.3.3 X
Figure A.3
Clarified the order of tests A.3.4 X
Clarified remarks Annex B X
Aligned Figure with text Figure C.1 X
Clarified operation of electric machines from Annex D X
converters
(informative
Clarified temperature testing of electric machines Annex E X
(informative
Flowchart for Cable Gland testing Annex G X
(informative
Guidance of electric machine shaft voltages Annex H X
(informative

NOTE The technical changes referred to include the significance of technical changes in the revised

IEC Standard, but they do not form an exhaustive list of all modifications from the previous version.

More guidance may be found by referring to the Redline Version of the standard.
Explanations:
A) Definitions
Minor and editorial changes clarification
decrease of technical requirements
minor technical change
editorial corrections

These are changes which modify requirements in an editorial or a minor technical way. They

include changes of the wording to clarify technical requirements without any technical change,

or a reduction in level of existing requirement.
Extension addition of technical options

These are changes which add new or modify existing technical requirements, in a way that

new options are given, but without increasing requirements for equipment that was fully

compliant with the previous standard. Therefore, these will not have to be considered for

products in conformity with the preceding edition.
Major technical changes addition of technical requirements
increase of technical requirements

These are changes to technical requirements (addition, increase of the level or removal)

made in a way that a product in conformity with the preceding edition will not always be able

to fulfil the requirements given in the later edition. These changes have to be considered for

---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST EN 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)

products in conformity with the preceding edition. For these changes additional information is

provided in clause B) below.

NOTE These changes represent current technological knowledge. However, these changes should not

normally have an influence on equipment already placed on the market.
B) Information about the background of changes

A1 The dust layer requirements for EPL Da are unchanged from what previously existed in

IEC 60079-18, Ed 4 and IEC 60079-31, Ed 2, but have been relocated to IEC 60079-0

to allow consistent application in all Types of Protection.

A2 IEC 60079-28 now includes all requirements for optical radiation for all EPLs.

A3 The COT requirements for EPL Gc or Dc are unchanged from what previously existed in

IEC 60079-15, Ed 4, IEC 60079-18, Ed 4, and IEC 60079-31, Ed 2, but have been

relocated to IEC 60079-0 to allow consistent application in all Types of Protection.

A4 The dust layer requirements for EPL Db with a specified dust layer depth are
unchanged from what previously existed in IEC 60079-31, Ed 2, but have been

relocated to IEC 60079-0 to allow consistent application in all Types of Protection.

B1 Dust layer requirements for EPL Db with a dust layer in a specified orientation have

been added.

C1 It is recognized that the new requirements were, in many cases, already applied. The

change is to ensure that they are uniformly and consistently applied.
C2 Require that the test be conducted at 4 kV DC.

C3 The limitation applies to external surfaces of other than cable glands, blanking

elements, thread adapters and bushings.

C4 The added requirements for tool securing and marking are consistent with the approach

in IEC 60079-15

C5 Voltage values were changed following additional research due to the complicated

assessment and sometimes unspecified construction of Li/Ion-cells. It was found that

some voltage values previously stated were too low.
C6 The now required EPL marking may be other than that permitted by the Level of

Protection to account for limiting restrictions of material or plastic material surface area.

C7 Additional instruction material for electric machines required to facilitate selection,

installation, and maintenance.

C8 Additional instruction material for cable glands required to facilitate selection and

installation.
---------------------- Page: 15 ----------------------
SIST EN 60079-0:2018
EN IEC 60079-0:2018 (E)
Annex ZZ
(informative)
Relationship between thi
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.