Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek

Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek

Nacionalni dodatek vsebuje alternativne postopke, vrednosti in priporočila za razrede z opombami, ki kažejo, kje evropski standard predvideva, da se lahko uveljavi nacionalna izbira. Zato dopolnilo SIST EN 1995-1-1:2005/A101:2006 vsebuje nacionalno določene parametre, ki jih je treba uporabiti pri projektiranju stavb in gradbenih inženirskih objektov, zgrajenih v Republiki Sloveniji. Nacionalna izbira je v EN 1995-1-1:2004 dovoljena v:
2.3.1.2(2)P, 2.3.1.3(1)P, 2.4.1(1)P, 6.4.3(7), 7.2(2), 7.3.3(2), 8.3.1.2(4), 8.3.1.2(7), 9.2.4.1(7), 9.2.5.3(1), 10.9.2(3), 10.9.2(4)

General Information

Status
Published In Revision
Technical Committee
Current Stage
7100 - Izvirni SIST - Priprava dokumenta (Local Project)
Start Date
01-Mar-2006
Due Date
01-Mar-2006
Completion Date
01-Mar-2006
Ref Project

Buy Standard

National annex
SIST EN 1995-1-1:2005/A101:2006 - natisnjeno za čitalnico
Slovenian language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

6/29(16.,67$1'$5'6,67(1$PDUHF(YURNRG3URMHNWLUDQMHOHVHQLKNRQVWUXNFLM±GHO6SORãQDSUDYLODLQSUDYLOD]DVWDYEH±1DFLRQDOQLGRGDWHN(XURFRGH'HVLJQRIWLPEHUVWUXFWXUHV±3DUW*HQHUDO±&RPPRQUXOHVDQGUXOHVIRUEXLOGLQJV(XURFRGH&RQFHSWLRQHWFDOFXOGHVVWUXFWXUHVHQERLV±3DUWLH*pQpUDOLWpV±5qJOHVFRPPXQHVHWUqJOHVSRXUOHVEkWLPHQWV(XURFRGH%HPHVVXQJXQG.RQVWUXNWLRQYRQ+RO]EDXZHUNHQ±7HLO$OOJHPHLQHV±$OOJHPHLQH5HJHOQXQG5HJHOQIUGHQ+RFKEDX5HIHUHQþQDR]QDND,&66,67(1$VO1DGDOMHYDQMHQDVWUDQHKRGGR !"#$%&'()"!*+, -*"#

6,67(1$1$&,21$/1,892''RSROQLOR6,67(1$VO(YURNRG3URMHNWLUDQMHOHVHQLKNRQVWUXNFLM±GHO6SORãQDSUDYLODLQSUDYLOD]DVWDYEH±1DFLRQDOQLGRGDWHNLPDVWDWXVGRSROQLODNVWDQGDUGX6,67(1$&,21$/1,35('*29256ORYHQVNLQDFLRQDOQLVWDQGDUG6,67(1MHSULY]HWHYURSVNLVWDQGDUG(1NLJDMHSULSUDYLOWHKQLþQLRGERU(YURSVNHJDNRPLWHMD]DVWDQGDUGL]DFLMR&(17&.RQVWUXNFLMVNLHYURNRGLNDWHUHJDWDMQLãWYRMHYSULVWRMQRVWL%6,'RSROQLOR6,67(1$MHSULSUDYLOWHKQLþQLRGERU6,677&.21.RQVWUXNFLMH7RGRSROQLORVHODKNRXSRUDEOMDVNXSDMVVWDQGDUGRP6,67(1R]LURPD(1NLYSRJODYMX1DFLRQDOQLGRGDWHNQDWDQþQRGRORþDSRJODYMD]DQDFLRQDOQRL]ELURDFLRQDOQDL]ELUDMHY(1GRYROMHQDY±3±3±3±±±±±±±±±DFLRQDOQLGRGDWHNYVHEXMHDOWHUQDWLYQHSRVWRSNHYUHGQRVWLLQSULSRURþLOD]DUD]UHGH]RSRPEDPLNLNDåHMRNMHHYURSVNLVWDQGDUGSUHGYLGHYDGDVHODKNRXYHOMDYLQDFLRQDOQDL]ELUD=DWRGRSROQLOR6,67(1$YVHEXMHQDFLRQDOQRGRORþHQHSDUDPHWUHNLMLKMHWUHEDXSRUDELWLSULSURMHNWLUDQMXVWDYELQJUDGEHQLKLQåHQLUVNLKREMHNWRY]JUDMHQLKY5HSXEOLNL6ORYHQLMLGORþLWHY]DL]GDMRWHJDGRSROQLODMHGQHIHEUXDUMDVSUHMHOWHKQLþQLRGERU6,677&.21.RQVWUXNFLMH9(=$=1$&,21$/1,067$1'$5'206,67(1(YURNRG3URMHNWLUDQMHOHVHQLKNRQVWUXNFLM±GHO6SORãQDSUDYLODLQSUDYLOD]DVWDYEH2320%$±1DFLRQDOQLXYRGLQQDFLRQDOQLSUHGJRYRUQLVWDVHVWDYQLGHOVWDQGDUGD

6,67(1$1DFLRQDOQLGRGDWHNN6,67(1QRUPDWLYQL9VHELQDGRGDWND7DQDFLRQDOQLGRGDWHNYVHEXMHQDYRGLODNWRþNDPNLVRQDYHGHQHYQDFLRQDOQHPSUHGJRYRUXN6,67(1.0/1.32546879;:#<#=?>@A:0J:%K#:0 ...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.