Child care articles - Baby walking frames - Safety requirements and test methods

This document specifies safety requirements and test methods for baby walking frames into which a child is placed, and intended to be used from when the child is able to sit up by itself until the child is able to walk by itself.
This document does not apply to baby walking frames for therapeutic and curative purposes and to those baby walking frames relying on inflatable parts to support the child.
Toys (e.g. ride on toys, push-along toys, usually intended for children able to walk unaided) are not covered by this document.
If a baby walking frame has several functions or can be converted into another function the relevant European standards apply to it.

Artikel für Säuglinge und Kleinkinder - Kinderlaufhilfen - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Dieses Dokument legt die sicherheitstechnischen Anforderungen und Prüfverfahren für Kinderlaufhilfen fest, die von einem Alter an verwendbar sind, in dem das Kind schon selbstständig sitzen kann, bis zu dem Alter, in dem es selbstständig laufen kann.
Dieses Dokument gilt nicht für Kinderlaufhilfen zu therapeutischen Zwecken und Heilbehandlungen und für Kinderlaufhilfen, bei denen das Kind von aufblasbaren Teilen gestützt wird.
Spielzeuge (z. B. Aufsitzspielzeuge oder Rutschspielzeuge, die gewöhnlich für Kinder zum Laufen ohne Unterstützung vorgesehen sind) werden in diesem Dokument nicht behandelt.
Wenn eine Kinderlaufhilfe mehrere Funktionen hat oder zu einer anderen Funktion umgebaut werden kann, gelten dafür die zutreffenden Europäischen Normen.

Articles de puériculture - Trotteurs - Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Le présent document spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d’essai applicables aux trotteurs dans lesquels un enfant est installé, qui sont destinés à être utilisés à partir du moment où l’enfant est capable de se tenir assis tout seul jusqu’au moment où il sait marcher.
Le présent document ne s’applique ni aux trotteurs à fonction thérapeutique et curative, ni à ceux dans lesquels l’enfant est soutenu par des parties gonflables.
Les jouets (par exemple les jouets à enfourcher et les jouets à pousser, habituellement destinés aux enfants en mesure de marcher tout seuls) ne sont pas couverts par le présent document.
Si un trotteur offre plusieurs fonctions ou peut être converti en une autre fonction, les Normes européennes pertinentes s’appliquent.

Izdelki za otroke - Hojce - Varnostne zahteve in preskusne metode

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
04-May-2019
Publication Date
21-Jan-2021
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
22-Jul-2020
Due Date
26-Sep-2020
Completion Date
22-Jan-2021

Relations

Buy Standard

Standard + National Annex and/or Foreword
SIST EN 1273:2021 - BARVE na PDF-str 37
Foreword and/or annex in Slovenian language, body of the standard in English language
62 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST EN 1273
STANDARD
februar 2021
Izdelki za otroke – Hojce – Varnostne zahteve in preskusne metode
Child care articles – Baby walking frames – Safety requirements and
test methods
Articles de puériculture – Trotteurs – Exigences de sécurité et
méthodes d'essai
Artikel für Säuglinge und Kleinkinder – Kinderlaufhilfen – Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prüfverfahren
Referenčna oznaka
ICS 97.190 SIST EN 1273:2021 ((sl)en)
Nadaljevanje na straneh od II do IV in od 1 do 59

© 2021-02. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 1273 : 2021
NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN 1273 ((sl)en), Izdelki za otroke – Hojce – Varnostne zahteve in preskusne metode,

2021, ima status slovenskega standarda in je po metodi ponatisa izvirnika z nacionalnim dodatkom

privzet evropski standard EN 1273 (en), Child care articles – Baby walking frames – Safety

requirements and test methods, 2020.
Ta slovenski standard nadomešča SIST EN 1273:2005.
NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN 1273:2020 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo

CEN/TC 252 "Izdelki za otroke", katerega sekretariat vodi AFNOR.

Pripravo tega standarda sta Evropska komisija in Evropsko združenje za prosto trgovino poverila CEN z

mandatom M/264.

Odločitev za izdajo tega standarda je dne 16. decembra 2020 sprejel tehnični odbor SIST/TC OTR

Izdelki za otroke.
NACIONALNI DODATEK
Dodatek C
(normativen)
Opozorila

K preglednici C.1, ki navaja prevode opozoril, navedenih v točki 9, se dodajo slovenski prevodi:

Preglednica C.1: Prevodi opozoril
Slovenian
9.2 OPOZORILO!
[1] OPOZORILO!
[2] Preprečite otroku dostop do stopnišč, stopnic in neravnih površin
[3] Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora
9.3 OPOZORILO!
[1] OPOZORILO!
[2] Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora.
[3] Preprečite otroku dostop do stopnišč, stopnic in neravnih površin.
9.4 POMEMBNO! POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE KOT
NAPOTEK ZA V PRIHODNJE.
[1] OPOZORILO!
[2] Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora.
[3] S hojco se otrok lahko premika hitreje in tako pride dlje.
[4] Preprečite otroku dostop do stopnišč, stopnic in neravnih površin.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 1273 : 2021
Slovenian
[5] Zavarujte dostop do ognja, grelnih in kuhalnih naprav.

[6] Odstranite vroče tekočine, električne kable in druge možne nevarnosti iz dosega

otroka.
[7] Preprečite, da bi otrok trčil v steklo v vratih, oknih in pohištvu.
ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen standardov, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST EN 71-2:2011+A1:2014 Varnost igrač – 2. del: Vnetljivost (vključno z dopolnilom A1)

SIST EN 71-3 Varnost igrač – 3. del: Migracija določenih elementov
SIST EN 71-10:2006 Varnost igrač – 10. del: Organske kemijske spojine – Priprava
vzorcev in ekstrakcija
SIST EN 71-11 Varnost igrač – 11. del: Organske kemijske spojine – Analizne
metode
SIST EN 622-1 Vlaknene plošče – Specifikacije – 1. del Splošne zahteve
SIST EN 717-1 Lesne plošče – Ugotavljanje sproščanja formaldehida – 1. del:
Sproščanje formaldehida po komorni metodi

SIST EN ISO 105-A03 Tekstilije – Preskušanje barvne obstojnosti – Del A03: Siva skala za

ocenjevanje prehoda obarvanja spremljajočih tkanin (ISO 105-
A03:2019)

SIST EN ISO 14184-1 Tekstilije – Določevanje formaldehida – 1. del: Prosti in hidrolizirani

formaldehid (vodna ekstrakcija) (ISO 14184-1:2011)

SIST EN ISO 14362-1 Tekstilije – Metode za določevanje nekaterih aromatskih aminov,

izvirajočih iz azo barvil – 1. del: Zaznavanje prisotnosti določenih
azo barvil, dostopnih z ekstrahiranjem vlaken in brez njega (ISO
24362-1:2017)

SIST EN ISO 2813 Barve in laki – Ugotavljanje vrednosti sijaja pod koti 20, 60 in 85

stopinj (ISO 2813:2014)

SIST EN ISO 2439:2009 Penjeni polimerni materiali – Mehke pene – Ugotavljanje trdote

(odpornost proti vtiskovanju) (ISO 2439:2008)
OSNOVA ZA IZDAJO
– privzem standarda EN 1273:2020
PREDHODNE IZDAJE
– SIST EN 1273:2005
– SIST EN 1273:2002
III
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 1273 : 2021
OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN 1273:2021

to pomeni “slovenski standard”.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
– Ta nacionalni dokument je istoveten EN 1273:2020 in je objavljen z dovoljenjem
Upravni center
CEN-CENELEC
Rue de la Science 23
B-1040 Bruselj

This national document is identical with EN 1273:2020 and is published with the permission of

Upravni center
CEN-CENELEC
Rue de la Science 23
B-1040 Brussels
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 1273:2021
EN 1273
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
July 2020
EUROPÄISCHE NORM
ICS 97.190 Supersedes EN 1273:2005
English Version
Child care articles - Baby walking frames - Safety
requirements and test methods

Articles de puériculture - Trotteurs - Exigences de Artikel für Säuglinge und Kleinkinder -

sécurité et méthodes d'essai Kinderlaufhilfen - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prüfverfahren
This European Standard was approved by CEN on 24 May 2020.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this

European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references

concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN

member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by

translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management

Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,

Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway,

Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and

United Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2020 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. EN 1273:2020 E

worldwide for CEN national Members.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 1273:2021
EN 1273:2020 (E)
Contents Page

European foreword ....................................................................................................................................................... 5

Introduction .................................................................................................................................................................... 6

1 Scope .................................................................................................................................................................... 7

2 Normative references .................................................................................................................................... 7

3 Terms and definitions ................................................................................................................................... 8

4 Test equipment ................................................................................................................................................ 8

4.1 Test masses ....................................................................................................................................................... 8

4.1.1 Test mass A ........................................................................................................................................................ 8

4.1.2 Test mass B ........................................................................................................................................................ 8

4.1.3 Test mass C ........................................................................................................................................................ 8

4.1.4 Test mass D ........................................................................................................................................................ 9

4.2 Small parts cylinder .................................................................................................................................... 10

4.3 Feeler gauge ................................................................................................................................................... 10

4.4 Test probes for finger entrapment ........................................................................................................ 11

4.4.1 Test probes with hemispherical end ..................................................................................................... 11

4.4.2 Shape assessment probe ........................................................................................................................... 12

4.5 Test platform for stability test ................................................................................................................ 12

4.6 Test equipment for dynamic stability .................................................................................................. 13

4.6.1 Test platform ................................................................................................................................................. 13

4.6.2 Spacer ............................................................................................................................................................... 13

4.7 Test equipment for prevention of fall down steps test .................................................................. 13

4.7.1 Test platform ................................................................................................................................................. 13

4.7.2 Steel cable ....................................................................................................................................................... 14

4.7.3 Pulley ................................................................................................................................................................ 14

4.7.4 Aluminium angle .......................................................................................................................................... 14

4.7.5 Rigid plate ....................................................................................................................................................... 14

4.7.6 Structural characteristics for the test equipment ............................................................................ 14

4.8 Foam.................................................................................................................................................................. 15

5 General requirements and test conditions ......................................................................................... 15

5.1 Product conditioning .................................................................................................................................. 15

5.2 Test conditions .............................................................................................................................................. 15

5.3 Application of forces ................................................................................................................................... 15

5.4 Tolerances ...................................................................................................................................................... 16

5.5 Order of tests ................................................................................................................................................. 16

6 Chemical hazards (see A.2) ....................................................................................................................... 16

6.1 General ............................................................................................................................................................. 16

6.2 Migration of certain elements (see A.2) ............................................................................................... 16

6.3 Formaldehyde (see A.2) ............................................................................................................................. 17

6.4 Colourants (see A.2) .................................................................................................................................... 17

6.5 Aniline (see A.2)............................................................................................................................................ 17

7 Thermal hazards (see A.3) ........................................................................................................................ 18

7.1 Requirement .................................................................................................................................................. 18

7.2 Test method ................................................................................................................................................... 18

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 1273:2021
EN 1273:2020 (E)

8 Mechanical hazards (see A.4) ................................................................................................................... 18

8.1 Entrapment hazards (see A.4.1) .............................................................................................................. 18

8.1.1 Requirements ................................................................................................................................................. 18

8.1.2 Test methods .................................................................................................................................................. 19

8.2 Hazards due to moving parts (see A.4.2) ............................................................................................. 19

8.2.1 General ............................................................................................................................................................. 19

8.2.2 Requirements for compression points ................................................................................................. 19

8.2.3 Requirements for shear points ................................................................................................................ 19

8.3 Protective function of the seat ................................................................................................................. 19

8.3.1 General ............................................................................................................................................................. 19

8.3.2 Crotch strap .................................................................................................................................................... 19

8.3.3 Removable seats ........................................................................................................................................... 19

8.3.4 Seat height ....................................................................................................................................................... 20

8.4 Hazards due to height adjustment and folding of the product ..................................................... 20

8.4.1 Requirements ................................................................................................................................................. 20

8.4.2 Test methods for height adjustment and folding mechanisms .................................................... 21

8.5 Strangulation hazards due to cords, ribbons and similar parts (see A.4.3) ............................ 21

8.5.1 Requirements ................................................................................................................................................. 21

8.5.2 Test method .................................................................................................................................................... 22

8.6 Choking and ingestion hazard (see A.4.4) ........................................................................................... 22

8.6.1 Requirements ................................................................................................................................................. 22

8.6.2 Test methods .................................................................................................................................................. 22

8.7 Suffocation hazards from plastic packaging (see A.4.5) ................................................................. 23

8.7.1 Plastic packaging .......................................................................................................................................... 23

8.7.2 Plastic decals .................................................................................................................................................. 24

8.8 Hazards from edges, corners and protruding parts (see A.4.6)................................................... 24

8.9 Hazards from inadequate structural integrity (see A.4.7) ............................................................ 24

8.9.1 Static strength ................................................................................................................................................ 24

8.9.2 Dynamic strength ......................................................................................................................................... 25

8.10 Hazards from inadequate stability (see A.4.8)................................................................................... 25

8.10.1 Static stability ................................................................................................................................................ 25

8.10.2 Dynamic stability .......................................................................................................................................... 25

8.11 Hazards due to falling down stairs (see A.4.9) ................................................................................... 26

8.11.1 Requirements ................................................................................................................................................. 26

8.11.2 Test method .................................................................................................................................................... 26

8.11.3 Tip over test .................................................................................................................................................... 30

8.12 Parking devices ............................................................................................................................................. 31

8.12.1 Requirements ................................................................................................................................................. 31

8.12.2 Test method .................................................................................................................................................... 31

9 Product information .................................................................................................................................... 32

9.1 General ............................................................................................................................................................. 32

9.2 Marking of the product ............................................................................................................................... 33

9.3 Purchase information ................................................................................................................................. 33

9.4 Instructions for use ...................................................................................................................................... 34

Annex A (informative) Rationales ....................................................................................................................... 35

A.1 Introduction.................................................................................................................................................... 35

A.2 Chemical hazards (see Clause 6) ............................................................................................................. 35

A.3 Thermal hazards (see Clause 7) .............................................................................................................. 35

A.4 Mechanical hazards (see Clause 8) ......................................................................................................... 35

A.4.1 Entrapment hazards (see 8.1) .................................................................................................................. 35

---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 1273:2021
EN 1273:2020 (E)

A.4.2 Hazards due to moving parts (see 8.2) ................................................................................................. 35

A.4.3 Strangulation hazards (see 8.5) .............................................................................................................. 36

A.4.4 Choking and ingestion hazards (see 8.6) ............................................................................................. 36

A.4.5 Suffocation hazards (see 8.7) ................................................................................................................... 36

A.4.6 Hazardous edges, corners and protruding parts (see 8.8)............................................................ 36

A.4.7 Hazards from inadequate structural integrity (see 8.9) ................................................................ 36

A.4.8 Hazards from inadequate stability (see 8.10) ................................................................................... 36

A.4.9 Hazards due to falling down stairs (see 8.11).................................................................................... 36

Annex B (normative) Test platform for tip over test .................................................................................... 37

Annex C (normative) Warnings ............................................................................................................................ 38

Annex D (informative) A–deviations .................................................................................................................. 59

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 1273:2021
EN 1273:2020 (E)
European foreword

This document (EN 1273:2020) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 252 “Child care

articles”, the secretariat of which is held by AFNOR.

This European standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an

identical text or by endorsement, at the latest by January 2021, and conflicting national standards shall

be withdrawn at the latest by July 2021.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document supersedes EN 1273:2005.

In comparison with the previous edition EN 1273:2005, the following major technical modifications have

been made:
— general redraft in hazard based format;
— addition of new chemical requirements based on CEN/TR 13387-2;

— general update of some mechanical requirements and test methods to the state of the art of

CEN/TR 13387-3;

— improvement of the requirements and test methods for static and dynamic strength;

— modification of the test method for prevention of falls down stairs to improve reproducibility of

results;

— update of product information section and addition of a new symbol from CEN/TR 13387-5.

This document has been prepared under Mandate M/264 given to CEN by the European Commission and

the European Free Trade Association.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organisations of the

following countries are bound to implement this European standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia,

Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland,

Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North

Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United

Kingdom.
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 1273:2021
EN 1273:2020 (E)
Introduction
The purpose of this document is to reduce the risk of accidents.

It is stressed that this document cannot eliminate all possible risks to children using such a product and

that carer control is of paramount importance. Accidents are mainly due to carer(s) not anticipating the

extra reach and speed that children can achieve in the baby walking frame.

It is essential that all warnings and instructions specified in this standard are clearly given by the

manufacturer, to ensure that the baby walking frame can be used safely and correctly.

---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN 1273:2021
EN 1273:2020 (E)
1 Scope

This document specifies safety requirements and test methods for baby walking frames into which a child

is placed, and intended to be used from when the child is able to sit up by itself until the child is able to

walk by itself.

This document does not apply to baby walking frames for therapeutic and curative purposes and to those

baby walking frames relying on inflatable parts to support the child.

Toys (e.g. ride on toys, push-along toys, usually intended for children able to walk unaided) are not

covered by this document.

If a baby walking frame has several functions or can be converted into another function, the relevant

European standards apply to it.
2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content

constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 71-2:2011+A1:2014, Safety of toys - Part 2: Flammability
EN 71-3, Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements

EN 71-10:2005, Safety of toys - Part 10: Organic chemical compounds - Sample preparation and extraction

EN 71-11, Safety of toys - Part 11: Organic chemical compounds - Methods of analysis

EN 622-1, Fibreboards - Specifications - Part 1: General requirements

EN 717-1, Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 1: Formaldehyde emission by

the chamber method

EN ISO 105-A03, Textiles - Tests for colour fastness - Part A03: Grey scale for assessing staining (ISO 105-

A03

EN ISO 14184-1, Textiles - Determination of formaldehyde - Part 1: Free and hydrolysed formaldehyde

(water extraction method) (ISO 14184-1)

EN ISO 14362-1, Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo

colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the

fibres (ISO 14362-1)

EN ISO 2813, Paints and varnishes - Determination of gloss value at 20°, 60° and 85° (ISO 2813)

EN ISO 2439:2008, Flexible cellular polymeric materials - Determination of hardness (indentation

technique) (ISO 2439:2008)
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN 1273:2021
EN 1273:2020 (E)
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

— IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/
— ISO Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp
3.1
baby walking frame

structure with a seat in which a child is placed in a sitting or standing position, which allows a child to

move around with the aid of the support offered by the frame
3.2
crotch strap

device which passes between the child’s legs to prevent the child slipping out of the seat

3.3
base
lower part of the frame where castors or wheels may be attached
3.4
parking device
device to maintain the baby walking frame in a stationary position
4 Test equipment
4.1 Test masses
4.1.1 Test mass A

Test mass A is a rigid cylinder (160 ± 5) mm in diameter and (280 ± 5) mm in height, having a mass of

+01,

12 kg and with its centre of gravity in the centre of the cylinder. All edges shall have a radius of

(20 ± 1) mm. See Figure 1.
4.1.2 Test mass B
Test mass B is a rigid cylinder (160 ± 5) mm in diameter and (280 ± 5) mm in he
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.