Child care articles - Baby walking frames - Safety requirements and test methods

This document specifies safety requirements and test methods for baby walking frames into which a child is placed, and intended to be used from when the child is able to sit up by itself until the child is able to walk by itself.
This document does not apply to baby walking frames for therapeutic and curative purposes and to those baby walking frames relying on inflatable parts to support the child.
Toys (e.g. ride on toys, push-along toys, usually intended for children able to walk unaided) are not covered by this document.
If a baby walking frame has several functions or can be converted into another function the relevant European standards apply to it.

Artikel für Säuglinge und Kleinkinder - Kinderlaufhilfen - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Dieses Dokument legt die sicherheitstechnischen Anforderungen und Prüfverfahren für Kinderlaufhilfen fest, die von einem Alter an verwendbar sind, in dem das Kind schon selbstständig sitzen kann, bis zu dem Alter, in dem es selbstständig laufen kann.
Dieses Dokument gilt nicht für Kinderlaufhilfen zu therapeutischen Zwecken und Heilbehandlungen und für Kinderlaufhilfen, bei denen das Kind von aufblasbaren Teilen gestützt wird.
Spielzeuge (z. B. Aufsitzspielzeuge oder Rutschspielzeuge, die gewöhnlich für Kinder zum Laufen ohne Unterstützung vorgesehen sind) werden in diesem Dokument nicht behandelt.
Wenn eine Kinderlaufhilfe mehrere Funktionen hat oder zu einer anderen Funktion umgebaut werden kann, gelten dafür die zutreffenden Europäischen Normen.

Articles de puériculture - Trotteurs - Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Le présent document spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d’essai applicables aux trotteurs dans lesquels un enfant est installé, qui sont destinés à être utilisés à partir du moment où l’enfant est capable de se tenir assis tout seul jusqu’au moment où il sait marcher.
Le présent document ne s’applique ni aux trotteurs à fonction thérapeutique et curative, ni à ceux dans lesquels l’enfant est soutenu par des parties gonflables.
Les jouets (par exemple les jouets à enfourcher et les jouets à pousser, habituellement destinés aux enfants en mesure de marcher tout seuls) ne sont pas couverts par le présent document.
Si un trotteur offre plusieurs fonctions ou peut être converti en une autre fonction, les Normes européennes pertinentes s’appliquent.

Izdelki za otroke - Hojce - Varnostne zahteve in preskusne metode

General Information

Status
Withdrawn
Public Enquiry End Date
04-May-2019
Publication Date
21-Jan-2021
Withdrawal Date
17-Jun-2024
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
18-Jun-2024
Due Date
11-Jul-2024
Completion Date
18-Jun-2024

Relations

Buy Standard

Standard + National Annex and/or Foreword
EN 1273:2021 - BARVE
Foreword and/or annex in Slovenian language, body of the standard in English language
62 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
prEN 1273:2019 - BARVE
English language
37 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST EN 1273
STANDARD
februar 2021
Izdelki za otroke – Hojce – Varnostne zahteve in preskusne metode
Child care articles – Baby walking frames – Safety requirements and
test methods
Articles de puériculture – Trotteurs – Exigences de sécurité et
méthodes d'essai
Artikel für Säuglinge und Kleinkinder – Kinderlaufhilfen – Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prüfverfahren
Referenčna oznaka
ICS 97.190 SIST EN 1273:2021 ((sl)en)
Nadaljevanje na straneh od II do IV in od 1 do 59
© 2021-02. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 1273 : 2021
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN 1273 ((sl)en), Izdelki za otroke – Hojce – Varnostne zahteve in preskusne metode,
2021, ima status slovenskega standarda in je po metodi ponatisa izvirnika z nacionalnim dodatkom
privzet evropski standard EN 1273 (en), Child care articles – Baby walking frames – Safety
requirements and test methods, 2020.
Ta slovenski standard nadomešča SIST EN 1273:2005.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 1273:2020 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo
CEN/TC 252 "Izdelki za otroke", katerega sekretariat vodi AFNOR.
Pripravo tega standarda sta Evropska komisija in Evropsko združenje za prosto trgovino poverila CEN z
mandatom M/264.
Odločitev za izdajo tega standarda je dne 16. decembra 2020 sprejel tehnični odbor SIST/TC OTR
Izdelki za otroke.
NACIONALNI DODATEK
Dodatek C
(normativen)
Opozorila
K preglednici C.1, ki navaja prevode opozoril, navedenih v točki 9, se dodajo slovenski prevodi:
Preglednica C.1: Prevodi opozoril
Slovenian
9.2 OPOZORILO!
[1] OPOZORILO!
[2] Preprečite otroku dostop do stopnišč, stopnic in neravnih površin
[3] Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora
9.3 OPOZORILO!
[1] OPOZORILO!
[2] Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora.
[3] Preprečite otroku dostop do stopnišč, stopnic in neravnih površin.
9.4 POMEMBNO! POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE KOT
NAPOTEK ZA V PRIHODNJE.
[1] OPOZORILO!
[2] Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora.
[3] S hojco se otrok lahko premika hitreje in tako pride dlje.
[4] Preprečite otroku dostop do stopnišč, stopnic in neravnih površin.
II

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 1273 : 2021

Slovenian
[5] Zavarujte dostop do ognja, grelnih in kuhalnih naprav.
[6] Odstranite vroče tekočine, električne kable in druge možne nevarnosti iz dosega
otroka.
[7] Preprečite, da bi otrok trčil v steklo v vratih, oknih in pohištvu.

ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI
S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen standardov, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST EN 71-2:2011+A1:2014 Varnost igrač – 2. del: Vnetljivost (vključno z dopolnilom A1)
SIST EN 71-3 Varnost igrač – 3. del: Migracija določenih elementov
SIST EN 71-10:2006 Varnost igrač – 10. del: Organske kemijske spojine – Priprava
vzorcev in ekstrakcija
SIST EN 71-11 Varnost igrač – 11. del: Organske kemijske spojine – Analizne
metode
SIST EN 622-1 Vlaknene plošče – Specifikacije – 1. del Splošne zahteve
SIST EN 717-1 Lesne plošče – Ugotavljanje sproščanja formaldehida – 1. del:
Sproščanje formaldehida po komorni metodi
SIST EN ISO 105-A03 Tekstilije – Preskušanje barvne obstojnosti – Del A03: Siva skala za
ocenjevanje prehoda obarvanja spremljajočih tkanin (ISO 105-
A03:2019)
SIST EN ISO 14184-1 Tekstilije – Določevanje formaldehida – 1. del: Prosti in hidrolizirani
formaldehid (vodna ekstrakcija) (ISO 14184-1:2011)
SIST EN ISO 14362-1 Tekstilije – Metode za določevanje nekaterih aromatskih aminov,
izvirajočih iz azo barvil – 1. del: Zaznavanje prisotnosti določenih
azo barvil, dostopnih z ekstrahiranjem vlaken in brez njega (ISO
24362-1:2017)
SIST EN ISO 2813 Barve in laki – Ugotavljanje vrednosti sijaja pod koti 20, 60 in 85
stopinj (ISO 2813:2014)
SIST EN ISO 2439:2009 Penjeni polimerni materiali – Mehke pene – Ugotavljanje trdote
(odpornost proti vtiskovanju) (ISO 2439:2008)

OSNOVA ZA IZDAJO
– privzem standarda EN 1273:2020
PREDHODNE IZDAJE
– SIST EN 1273:2005
– SIST EN 1273:2002
III

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 1273 : 2021
OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN 1273:2021
to pomeni “slovenski standard”.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
– Ta nacionalni dokument je istoveten EN 1273:2020 in je objavljen z dovoljenjem
Upravni center
CEN-CENELEC
Rue de la Science 23
B-1040 Bruselj

This national document is identical with EN 1273:2020 and is published with the permission of
Upravni center
CEN-CENELEC
Rue de la Science 23
B-1040 Brussels


IV

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 1273:202
...

SLOVENSKI STANDARD
oSIST prEN 1273:2019
01-april-2019
Izdelki za otroke - Hojce - Varnostne zahteve in preskusne metode
Child use and care articles - Baby walking frames - Safety requirements and test
methods
Artikel für Säuglinge und Kleinkinder - Kinderlaufhilfen - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prüfverfahren
Articles de puériculture - Trotteurs - Exigences de sécurité et méthodes d'essai
Ta slovenski standard je istoveten z: prEN 1273
ICS:
97.190 Otroška oprema Equipment for children
oSIST prEN 1273:2019 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
oSIST prEN 1273:2019

---------------------- Page: 2 ----------------------
oSIST prEN 1273:2019


DRAFT
EUROPEAN STANDARD
prEN 1273
NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

March 2019
ICS 97.190 Will supersede EN 1273:2005
English Version

Child use and care articles - Baby walking frames - Safety
requirements and test methods
Articles de puériculture - Trotteurs - Exigences de Artikel für Säuglinge und Kleinkinder -
sécurité et méthodes d'essai Kinderlaufhilfen - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prüfverfahren
This draft European Standard is submitted to CEN members for enquiry. It has been drawn up by the Technical Committee
CEN/TC 252.

If this draft becomes a European Standard, CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations
which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

This draft European Standard was established by CEN in three official versions (English, French, German). A version in any other
language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC
Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and United Kingdom.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are
aware and to provide supporting documentation.

Warning : This document is not a European Standard. It is distributed for review and comments. It is subject to change without
notice and shall not be referred to as a European Standard.


EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2019 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. prEN 1273:2019 E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------
oSIST prEN 1273:2019
prEN 1273:2019 (E)
Contents Page
European foreword . 3
Introduction . 4
1 Scope . 5
2 Normative references . 5
3 Terms and definitions . 5
4 Test equipment . 6
5 General requirements and test conditions . 12
6 Chemical hazards (see A.2) . 12
7 Thermal hazards (see A.3) . 14
8 Mechanical hazards (see A.4) . 15
9 Product information . 29
Annex A (informative) Rationales .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.