Guidance on social responsibility

This International Standard provides guidance to all types of organizations, regardless of their size or location, on:
a) concepts, terms and definitions related to social responsibility;
b) the background, trends and characteristics of social responsibility;
c) principles and practices relating to social responsibility;
d) the core subjects and issues of social responsibility;
e) integrating, implementing and promoting socially responsible behaviour throughout the organization and, through its policies and practices, within its sphere of influence;
f) identifying and engaging with stakeholders; and
g) communicating commitments, performance and other information related to social responsibility.
This International Standard is intended to assist organizations in contributing to sustainable development. It is intended to encourage them to go beyond legal compliance, recognizing that compliance with law is a fundamental duty of any organization and an essential part of their social responsibility. It is intended to promote common understanding in the field of social responsibility, and to complement other instruments and initiatives for social responsibility, not to replace them. In applying this International Standard, it is advisable that an organization take into consideration societal, environmental, legal, cultural, political and organizational diversity, as well as differences in economic conditions, while being consistent with international norms of behaviour. This International Standard is not a management system standard. It is not intended or appropriate for certification purposes or regulatory or contractual use. Any offer to certify, or claims to be certified, to ISO 26000 would be a misrepresentation of the intent and purpose and a misuse of this International Standard. As this International Standard does not contain requirements, any such certification would not be a demonstration of conformity with this International Standard. This International Standard is intended to provide organizations with guidance concerning social responsibility and can be used as part of public policy activities. However, for the purposes of the Marrakech Agreement establishing the World Trade Organization (WTO), it is not intended to be interpreted as an “international standard”, “guideline” or “recommendation”, nor is it intended to provide a basis for any presumption or finding that a measure is consistent with WTO obligations. Further, it is not intended to provide a basis for legal
actions, complaints, defences or other claims in any international, domestic or other proceeding, nor is it intended to be cited as evidence of the evolution of customary international law. This International Standard is not intended to prevent the development of national standards that are more specific, more demanding, or of a different type.

Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale

L'ISO 26000:2010 pr�sente des lignes directrices pour tous types d'organisations, quelle que soit leur taille ou leur localisation, concernant:  
les concepts, termes et d�finitions relatifs � la responsabilit� soci�tale;
les origines, les orientations et les caract�ristiques de la responsabilit� soci�tale;
les principes et pratiques en mati�re de responsabilit� soci�tale;
les questions centrales et les domaines d'action de la responsabilit� soci�tale;
l'int�gration, la concr�tisation et la promotion d'un comportement responsable dans l'ensemble de l'organisation, et � travers ses politiques et pratiques, dans sa sph�re d'influence;
l'identification des parties prenantes et le dialogue avec elles; et
la communication sur les engagements, les performances et autres informations concernant la responsabilit� soci�tale.  
L'ISO 26000:2010 a vocation � aider les organisations � contribuer au d�veloppement durable. Elle vise � encourager les organisations � aller au-del� du respect de la loi, tout en reconnaissant que le respect de la loi est un devoir fondamental pour toute organisation et une partie essentielle de sa responsabilit� soci�tale. Elle a vocation � promouvoir une compr�hension commune dans le domaine de la responsabilit� soci�tale et � compl�ter les autres instruments et initiatives de responsabilit� soci�tale, non � les remplacer.
Lors de l'application de l'ISO 26000:2010, il est recommand� que l'organisation prenne en consid�ration les diff�rences soci�tales, environnementales, juridiques, culturelles, politiques et la diversit� des organisations ainsi que les diff�rences de conditions �conomiques, en toute coh�rence avec les normes internationales de comportement.

Napotki za družbeno odgovornost

Ta mednarodni standard zagotavlja vodilo za vse vrte organizacij, ne glede na njihovo velikost ali lokacijo, glede:
a) konceptov, izrazov in definicij, povezanih z družbeno odgovornostjo;
b) ozadja, trendov in značilnosti družbene odgovornosti;
c) načel in praks, povezanih z družbeno odgovornostjo;
d) bistvenih tem in vprašanj družbene odgovornosti;
e) vključevanja, izvajanja in promoviranja družbeno odgovornega vedenja prek organizacije ter prek njenih politik in praks na področju, na katerem ima vpliv;
f) prepoznavanja in sodelovanja z zainteresiranimi stranmi; ter
g) sporočanja obveznosti, rezultatov in drugih informacij, povezanih z družbeno odgovornostjo.
Namen tega mednarodnega standarda je, da pomaga organizacijam prispevati k trajnostnemu razvoju.  Njegov namen je, da jih spodbudi, da storijo več kot to zahteva skladnost z zakonodajo, ob spoznanju, da je skladnost s pravom temeljna obveznost katere koli organizacije in bistven del njihove družbene odgovornosti. Njegov namen je, da promovira skupno razumevanje na področju družbene odgovornosti in da dopolnjuje in ne zamenjuje drugih instrumentov in iniciative za družbeno odgovornost.  Pri uporabi tega mednarodnega standarda je priporočljivo, da organizacija upošteva družbeno, okoljsko, pravno, kulturno, politično in organizacijsko raznolikost in razlike v gospodarskih razmerah, medtem ko ravna skladno z mednarodnimi vedenjskimi normami. Ta mednarodni standard ni standard o sistemu upravljanja. Ni namenjen certificiranju, regulativni ali pogodbeni uporabi in ni primeren za te namene. Kakršna koli ponudba za certificiranje ali zahtevki za certificiranje po ISO 26000 bi napačno prikazovali cilj in namen ter napačno uporabo tega mednarodnega standarda. Ker ta mednarodni standard ne vsebuje zahtev, kakršno koli tako certificiranje ne bi bilo prikaz skladnosti s tem mednarodnim standardom. Namen tega mednarodnega standarda je organizacijam zagotoviti vodilo glede družbene odgovornosti in se lahko uporablja kot del dejavnosti javne politike. Vendar ga za namene Marakeškega sporazuma, s katerim je bila ustanovljena Svetovna trgovinska organizacija (STO), naj ne bi razlagali kot »mednarodni standard«, »vodilo« ali »priporočilo« niti naj ne bi ponudil osnove za kakršno koli predpostavko ali ugotovitev, da je ukrep skladen z obveznostmi WTO. Poleg tega ni namenjen zagotavljanju osnove za pravni spor, pritožbe, obrambe ali druge zahtevke v katerem koli mednarodnem, domačem ali drugem postopku, niti ni namenjen citiranju kot dokaz razvoja običajnega mednarodnega prava. Namen tega mednarodnega standarda ni preprečiti razvoja nacionalnih standardov, ki so podrobneje določeni, zahtevnejši ali drugačne vrste.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
04-Feb-2010
Publication Date
16-Nov-2010
Current Stage
6100 - Translation of adopted SIST standards (Adopted Project)
Start Date
23-Dec-2010
Due Date
22-Dec-2011
Completion Date
18-Apr-2012

Relations

Buy Standard

Standard
ISO 26000:2010
English language
100 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ISO 26000:2010
English language
100 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ISO 26000:2010 - Guidance on social responsibility
English language
106 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ISO 26000:2010
English language
116 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
ISO 26000:2010 - Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale
French language
127 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ISO 26000:2010 - Guidance on social responsibility
Spanish language
127 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard – translation
ISO 26000:2010
Slovenian and English language
224 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

وﺰـــﻳأ    ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا
 26000
 ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا
Official translation
Traduction officielle
ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا لﻮﺣ يدﺎﺷرإ ﻞﻴﻟد
Guidance on social responsibility
Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale

تﺎﺌﻴه 10 ﻦﻋ ﺔﺑﺎﻧﻹﺎﺑ ﺔﻴﻤﺳر ﺔﻴﺑﺮﻋ ﺔﻤﺟﺮﺘآ اﺮﺴﻳﻮﺳ ،ﻒﻴﻨﺟ ﻲﻓ ISO ﺔﻳﺰآﺮﻤﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا ﻲﻓ ﺖﻌﺒﻃ
 .( ii ﺔﺤﻔﺻ ﻲﻓ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺮﻈﻧا ) ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا ﺔﻗد تﺪﻤﺘﻋأ ﻲﺘﻟا ISO ﻲﻓ ءﺎﻀﻋأ

ﻰﻌﺟﺮﻤﻟا ﻢﻗﺮﻟا
 ISO 26000:2010
ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا

© ISO 2010

---------------------- Page: 1 ----------------------
(ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا) ISO 26000:2010وﺰﻳأ
 (ﻪﻳﻮﻨﺗ) ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ءﻼﺧإ
    وأ ﻒ�ﻠﻤﻟا اﺬ�ه ﺔ�ﻋﺎﺒﻃ ﻦﻜﻤﻳ ﻪﻧﺈﻓ Adobe   ـﻟ ﺺﻴﺧﺮﺘﻟا ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺐﺟﻮﻤﺑو ، ﺔﺠﻣﺪُﻣ  طﻮﻄﺧ ﻰﻠﻋ (PDF)   ﻒﻠﻤﻟا اﺬه يﻮﺘﺤﻳ ﺪﻗ
.    ﻞﻳﺪ�ﻌﺘﻟا ﻪ�ﻴﻓ ﻢﺘ�ﻳ يﺬ�ﻟا  بﻮﺳﺎﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﱠﻤﺤ ُﻣ و ﺔﺼﺧﺮُﻣ  ﻪﻴﻓ ﺔﺠﻣﺪُﻤﻟا   طﻮﻄﺨﻟا ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺎﻣ  ﻪﻠﻳﺪﻌﺗ ﻢﺘﻳ    ﱠﻻأ ﻰﻠﻋ ، ﻪﻴﻠﻋ عﻼﻃﻹا
نأ  ﻦﻴ�ﺣ ﻲ�ﻓ ، Adobe   ـ�ﻟ ﺺﻴﺧﺮ�ﺘﻟا ﺔﺳﺎﻴﺴ�ﺑ لﻼ�ﺧﻹا مﺪ�ﻋ ﺔﻴﻟﻮﺌﺴ�ﻣ - ﺬ�ﺌﻨﻴﺣ   ﻒ�ﻠﻤﻟا اﺬ�ه ﻞ�ﻳﺰﻨﺗ ﺪ�ﻨﻋ - فاﺮ�ﻃﻷا ﻞﻤﺤﺘﺗ  و
 . لﺎﺠﻤﻟا اﺬه لﺎﻴﺣ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻣ يأ ﻞﻤﺤﺘﺗ ﻻ وﺰﻳﻶﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻳرﺎﺗﺮﻜﺴﻟا
 . ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﺔآﺮﺸﻠﻟ ﺔﻠﺠﺴﻣ ﺔﻳرﺎﺠﺗ ﺔﻣﻼﻋ Adobe ـﻟا ﺪﻌﺗ
ﺔ��ﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔ��ﻣﺎﻌﻟا تﺎ��ﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻦ� ﻒ��ﻣ�ﻠﻤﻟا اﺬ� ءﺎﺸ��ه ﻲ��ﻧإ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴ��ﻓ � ﺞﻣاﺮﺒﻤﻟاﻟﺎ� ﺔ��ﺑ�ﺻﺎﺨﻟا ﻞﻴ��ﺻﺎﻔﺘﻟا ﻊ��ﻴﻤﺟ ﻲ� �ﻠﻋلﻮﺼ��ﺤﻟا ﻦ��ﻜﻤﻳ
   ﻒﻠﻤﻟا اﺬه ماﺪﺨﺘﺳا نﻮﻜﻳ نأ ﻲﻋوُر ﺚﻴﺣ ، (PDF)  ءﺎﺸﻧإ  ﻲﻓ ﺔﻠﺧاﺪﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﺖﻨ ﱢﺴُﺣ ﺪﻘﻓ ﺔﻋﺎﺒﻄﻟ ا ﻞﺟﻷ و ، (PDF)ﻒﻠﻤﺑ
 ﺔ�ﻣﺎﻌ  ﻟا ﺔﻳرﺎﺗﺮﻜﺴ�ﻟا غﻼ�ﺑإ ﻰ�ﺟﺮُﻳ    ، ﻒ�ﻠﻤﻟا اﺬ�ﻬﺑ ﻖ�ﻠﻌﺘﺗ ﺔﻠﻜﺸﻣ يأ ثوﺪﺣ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓو ، ﺲﻴﻴﻘﺘﻠﻟ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ءﺎﻀﻋﻷ ﺎﻤﺋﻼﻣ
 .ﺔﺤﻔﺼﻟا ﻞﻔﺳأ ﻰﻄﻌﻤﻟا ناﻮﻨﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا تﺪﻤﺘﻋأ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺲﻴﻴﻘﺘﻟا تﺎﻬﺟ
ندرﻷا
ﺔﻴﻧدرﻷا ﺲﻴﻳﺎﻘﻤﻟاو تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ  �
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا تارﺎﻣﻹا
ﺲﻴﻳﺎﻘﻤﻟاو تﺎﻔﺻاﻮﻤﻠﻟ تارﺎﻣﻹا ﺔﺌﻴه  �
ﺮﺋاﺰﺠﻟا
ﺲﻴﻴﻘﺘﻠﻟ يﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺪﻬﻌﻤﻟا  �
ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا
ﺲﻴﻳﺎﻘﻤﻟاو تﺎﻔﺻاﻮﻤﻠﻟ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺔﺌﻴﻬﻟا  �
قاﺮﻌﻟا
 ﺔﻴﻋﻮﻨﻟا ةﺮﻄﻴﺴﻟاو ﺲﻴﻴﻘﺘﻠﻟ يﺰآﺮﻤﻟا زﺎﻬﺠﻟا �
بﺮﻐﻤﻟا
 ةدﻮﺠﻟا ﻰﺧﻮﺗو ةﺮﻳﺎﻌﻤﻟا ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ �
ﺲﻧﻮﺗ
 ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻴﻜﻠﻤﻟاو تﺎﻔﺻاﻮﻤﻠﻟ ﻲﺴﻧﻮﺘﻟا ﺪﻬﻌﻤﻟا �
ﺎﻳرﻮﺳ
ﺔﻳرﻮﺴﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺲﻴﻳﺎﻘﻤﻟاو تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا ﺔﺌﻴه �
ﺮﺼﻣ ةدﻮﺠﻟاو تﺎﻔﺻاﻮﻤﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻳﺮﺼﻤﻟا ﺔﺌﻴﻬﻟا �

COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT

© ISO 2010

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either ISO at the address below or ISO's
member body in the country of the requester.

ISO copyright office
Case postale 56 CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Arabic version published in 2010
Published in Switzerland
Official translation - ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا
ﺔﻇﻮﻔﺤﻣ قﻮﻘﺤﻟا ﻊﻴﻤﺟ © ISO 26000:2010
 ii

---------------------- Page: 2 ----------------------
(ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا) ISO 26000:2010 وﺰﻳأ
ﺔﺤﻔﺻ تﺎﻳﻮﺘﺤﻤﻟا
v .ﺪـﻴﻴﻬﻤﺗ
vi .ﺔــﻣﺪﻘﻣ
1 .لﺎـﺠﻤﻟا 1
2 .ﻒﻳرﺎﻌﺘﻟاو تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا 2
5 .ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻢﻬﻓ 3
5 .ﺔﻴﺨﻳرﺎﺗ ﺔﻴﻔﻠﺧ:تﺂﺸﻨﻤﻠﻟ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا 1.3
5 .ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺜﻳﺪﺤﻟا تﺎهﺎﺠﺗﻻا 2.3
6 .ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ 3.3
9 .ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟاو ﺔﻟوﺪﻟا 4.3
10 . ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ئدﺎﺒﻣ 4
10 .مﺎـﻋ 1.4
10 .ﺔﻟءﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﻠﺑﺎﻘﻟا 2.4
 10 .ﺔﻴﻓﺎﻔﺸﻟا 3.4
 12 .ﻲﻗﻼﺧﻷا كﻮﻠﺴﻟا 4.4
 12 .ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا فاﺮﻃﻷا ﺢﻟﺎﺼﻣ ماﺮﺘﺣإ 5.4
 13 .نﻮﻧﺎﻘﻟا ةدﺎﻴﺳ ماﺮﺘﺣإ 6.4
 13 .كﻮﻠﺴﻠﻟ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟا ماﺮﺘﺣإ 4.7
 14 . نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺣ ماﺮﺘﺣإ 8.4
 14 .ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا فاﺮﻃﻷا كاﺮﺷإو ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا كاردإ 5
 14 .مﺎـﻋ 1.5
 16 .ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا كاردإ 2.5
 19 .ﺎﻬآاﺮﺷاو ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا فاﺮﻃﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗ 3.5
 19 .ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻠﻟ ﺔﻳرﻮﺤﻤﻟا ﻊﻴﺿاﻮﻤﻟا لﻮﺣ ىدﺎﺷرإ ﻞﻴﻟد 6
 21 .مﺎـﻋ 1.6
 23 .ﺔﻴﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﻤآﻮﺤﻟا 2.6
 33 . نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺣ 3.6
 40 .ﻞﻤﻌﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻣ 4.6
 48 .ﺔﺌﻴﺒﻟا 5.6
 51 .ﺔﻟدﺎﻌﻟا ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻣ 6.6
 60 .ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻟا ﺎﻳﺎﻀﻗ 7.6
 60 . ﻪﺘﻴﻤﻨﺗو ﻰﻠﺤﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔآرﺎﺸﻣ 8.6
 69 .ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻞﺧاد ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا (ﻞﻣﺎﻜﺗ) ﺞﻣد لﻮﺣ ىدﺎﺷرإ ﻞﻴﻟد 7
 69 .مﺎـﻋ 1.7
 69 .ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟاو ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا 2.7
70 .ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻠﻟ ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻢﻬﻔﺗ 3.7
 74 .ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻞﺧاد ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا (ﻞﻣﺎﻜﺗ) ﺞﻣد تﺎﺳرﺎﻤﻣ 4.7
 76 .ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا نﺄﺸﺑ ﻞﺻاﻮﺘﻟا 5.7
 78 .ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا نﺄﺸﺑ ﺔﻴﻗاﺪﺼﻤﻟا ﺰﻳﺰﻌﺗ 6.7
 80 .ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺎﻬﺗﺎﺳرﺎﻤﻣو ةﺄﺸﻨﻤﻟا ءادا ﻦﻴﺴﺤﺗو ﺔﻌﺟاﺮﻣ 7.7
 82 .ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻠﻟ (ﺔﻳرﺎﻴﺘﺧإ) ﺔﻴﻋﻮﻄﺗ تاردﺎﺒﻣ 8.7
 85 .ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﻋﻮﻄﺘﻟا تاردﺎﺒﻤﻟاو تﺎﻴﻟﻶﻟ ﺔﻠﺜﻣأ (ﻰﻣﻼﻋا) أ ﻖﺤﻠﻤﻟا
 98 .ةﺮﺼﺘﺨﻣ تﺎﺤﻠﻄﺼﻣ (ﻰﻣﻼﻋا) ب ﻖﺤﻠﻤﻟا
 99 .ﻊﺟاﺮﻤﻟا نﺎﻴﺑ
Official translation - ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا
iii
ﺔﻇﻮﻔﺤﻣ قﻮﻘﺤﻟا ﻊﻴﻤﺟ © ISO 26000:2010

---------------------- Page: 3 ----------------------
(ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا) ISO 26000:2010وﺰﻳأ


 ﺔﻴﺤﻴﺿﻮﺘﻟا لﺎﻜﺷﻷا
ﺔﺤﻔﺻ

ix .( 26000وﺰﻳأ) ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻠﻟ ﻰﻄﻴﻄﺨﺗ ضﺮﻋ 1 ﻰﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا
15 .ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا ﺎﻬﻓاﺮﻃأو ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا 2 ﻰﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا
20 .ﺔﻌﺒﺴﻟا ﺔﻳرﻮﺤﻤﻟا ﻊﻴﺿاﻮﻤﻟا 3 ﻰﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا
69 .ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻞﺧاد ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا (ﻞﻣﺎﻜﺗ) ﺞﻣد 4 ﻲﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا تارﺎﻃﻹا
ﺔﺤﻔﺻ
x .ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه ﻰﻣﺪﺨﺘﺴﻣ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟ ةﺰﺟﻮﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ 1 رﺎﻃﻹا
7 .ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟاو ﻦﻴﺴﻨﺠﻟا ﻦﻴﺑ ةاوﺎﺴﻤﻟا 2 رﺎﻃﻹا
8 .ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟاو 26000 وﺰﻳﻷا ﺔﻔﺻاﻮﻣ 3 رﺎﻃﻹا
13 .طرﻮﺘﻟا ﻢﻬﻓ 4 رﺎﻃﻹا
 20 .ةﺄﺸﻨﻤﻟﺎﺑ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟاﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﺪﺋاﻮﻔﻟا 5 رﺎﻃﻹا
23 . نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺤﺑ ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا ﺔﻳرﻮﺤﻤﻟا تﺎﻴﻟﻵاو نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺤﻟ ﻰﻟوﺪﻟا قﺎﺜﻴﻤﻟا 6 رﺎﻃﻹا
32 .لﺎﻔﻃﻷا ﺔﻟﺎﻤﻋ 7 رﺎﻃﻹا
33 .ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ 8 رﺎﻃﻹا
40 .ﺔﻣﻼﺴﻟاو ﺔﺤﺼﻟﺎﺑ ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا لﺎﻤﻌﻟاو ةرادﻼﻟ ﺔآﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﻴﻨﻔﻟا نﺎﺠﻠﻟا 9 رﺎﻃﻹا
46 .خﺎﻨﻤﻟا ﺮﻴﻐﺗ ةﺮهﺎﻇ ﻊﻣ ﻢﻠﻗﺎﺘﻟا تاءاﺮﺟﻹ ﺔﻠﺜﻣأ 10 رﺎﻃﻹا
52 .ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻟا ﺔﻳﺎﻤﺤﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻳدﺎﺷرﻹا طﻮﻄﺨﻟا 11 رﺎﻃﻹا
58 .ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا ﻊﻣ تﺎﻋزﺎﻨﻤﻟا ﺔﻳﻮﺴﺗ 12 رﺎﻃﻹا
62 .ﺔﻴﻔﻟﻷا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا فاﺪهأ 13 رﺎﻃﻹا
63 .ةﺄﺸﻨﻤﻠﻟ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻰﻓ ﺔﻤهﺎﺴﻤﻟا 14 رﺎﻃﻹا
77 .ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا لﻮﺣ ﺮﻳرﺎﻘﺗ ﻢﻳﺪﻘﺗ 15 رﺎﻃﻹا
84 .ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗإ وأ ﺔﻳرﺎﺠﺗ ﺢﻟﺎﺼﻤﺑ ﺔﻠﺻ تاذ تاردﺎﺒﻣو ةﺪﻤﺘﻌﻣ تاردﺎﺒﻣ 16 رﺎﻃﻹا
86 .وﺰﻳﻷا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ تاردﺎﺒﻤﻟا راﺮﻗإ مﺪﻋ 17 رﺎﻃﻹا
Official translation - ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا
ﺔﻇﻮﻔﺤﻣ قﻮﻘﺤﻟا ﻊﻴﻤﺟ © ISO 26000:2010
 iv

---------------------- Page: 4 ----------------------
(ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا) ISO 26000:2010 وﺰﻳأ
 ﺪﻴﻬﻤﺗ
.(وﺰﻳﻷﺎﺑ ءﺎﻀﻋﻷا لوﺪﻟا) ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺲﻴﻴﻘﺘﻟا تﺎﺌﻴﻬﻟ ﻰﻤﻟﺎﻋ دﺎﺤﺗإ ﻰه (ﺲﻴﻴﻘﺘﻠﻟ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا)وﺰﻳﻷا ﺔﻤﻈﻨﻣ
.وﺰﻳﻷا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا ﺔﻴﻨﻔﻟا نﺎﺠﻠﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺘﻳ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا داﺪﻋإ نﺈﻓ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑو
. ﻮﻀﻌﻟا تﺎﻣﺎﻤﺘها ﺰﻴﺣ ﻲﻓ ﺎﻬﻟﺎﺠﻣ ﻞﺧﺪﻳو ﺎهؤﺎﺸﻧإ ﻢﺗ ﺔﻴﻨﻓ ﺔﻨﺠﻟ يأ ﻲﻓ ﻪﻠﻴﺜﻤﺗ ﻢﺘﻳ نأ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ءﺎﻀﻋأ ﻦﻣ ﻮﻀﻋ ﻞﻜﻟ ﻖﺤﻳو
ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا نوﺎﻌﺘﺗو ،وﺰﻳﻷﺎﺑ ﺔﻗﻼﻋ ﺎﻬﻟ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﻴﻏو ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻴﻟوﺪﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﺎﻀﻳأ ﻞﻤﻌﻟا اﺬه ﻲﻓ كرﺎﺸﺗو
.ﻲﻨﻘﺗوﺮﻬﻜﻟا ﺲﻴﻴﻘﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻊﻴﺿاﻮﻤﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﻘﺗوﺮﻬﻜﻟا ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻊﻣ ﻖﻴﺛو
ﻦﻋ ةردﺎﺼﻟا تﺎﻬﺟﻮﺘﻟا ﻦﻣ ﻲﻧﺎﺜﻟا ءﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﻴﻠﻋ صﻮﺼﻨﻤﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻠﻟ ﺎﻘﻓو ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا تادﻮﺴﻣ داﺪﻋإ ﻢﺘﻳو
.ﺔﻴﻨﻘﺗوﺮﻬﻜﻟا ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟاو ﺲﻴﻴﻘﺘﻠﻟ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﻞآ
ﺎهﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا تادﻮﺴﻣ عزﻮﺗ ﺎﻤآ ،ﺔﻴﻟوﺪﻟا تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا داﺪﻋإ ﻲه ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺔﻴﻨﻔﻟا نﺎﺠﻠﻟا ﺔﻤﻬﻣ نإ
% 75ﺔﻘﻓاﻮﻣ ﺔﻴﻟود ﺔﻴﺳﺎﻴﻗ ﺔﻔﺻاﻮﻤآ ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا راﺪﺻإو ﻊﺒﻃ ﺐﻠﻄﺘﻳو ،ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺖﻳﻮﺼﺘﻠﻟ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ءﺎﻀﻋأ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻨﻔﻟا نﺎﺠﻠﻟا
.ءﺎﻀﻋﻷا لوﺪﻟا تاﻮﺻأ ﻦﻣ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ
ﺔﻟﻮﺌﺴﻣ ﺮﻴﻏ وﺰﻳﻷا ﺔﻤﻈﻨﻣ نأ ﻻإ عاﺮﺘﺧﻹا ةءاﺮﺑ قﻮﻘﺤﻟ ﺔﻌﺿﺎﺧ نﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﺔﻘﻴﺛﻮﻟا ﻩﺬه ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺾﻌﺑ نأ ﻰﻟإ ﻩﻮﻨﻧ نأ دﻮﻧو
.قﻮﻘﺤﻟا ﻩﺬه ﻞآ وأ ﺾﻌﺑ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻦﻋ
ﺔﻴﻨﻌﻤﻟاو وﺰﻳﻷا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟ ﻊﺑﺎﺘﻟا ىرادﻹا ﻰﻨﻔﻟا ﺐﺘﻜﻤﻠﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 26000وﺰﻳﻷا ﺔﻔﺻاﻮﻣ داﺪﻋﺈﺑ مﺎﻗ
 . ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟﺎﺑ
40 و ﺔﻟود 90 ﻦﻣ ﺮﺜآأ ﻦﻣ ءاﺮﺒﺧ كاﺮﺷﺈﺑ ﻚﻟذو ةدﺪﻌﺘﻣ ﺔﻴﻨﻌﻣ فاﺮﻃأ ﺔآرﺎﺸﻣ ﺞﻬﻧ عﺎﺒﺗﺈﺑ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه داﺪﻋإ ﻢﺗ
  تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ 6 نﻮﻠﺜﻤﻳ ءاﺮﺒﺨﻟا ءﻻﺆه .ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺐﻧاﻮﺠﺑ ﺔﻴﻨﻌﻣ رﺎﺸﺘﻧﻹا ﺔﻌﺳاو ﺔﻴﻤﻴﻠﻗإ وأ ﺔﻴﻟود ﺔﻤﻈﻨﻣ
ﺔﻴﺜﺤﺑو ﺔﻴﻤﻋدو ﺔﻴﻣﺪﺧ تﺎﻬﺟ ،ﺔﻴﻣﻮﻜﺣ ﺮﻴﻏ تﺎﻤﻈﻨﻣ ،لﺎﻤﻋ ،ﺔﻋﺎﻨﺻ ،ﺔﻣﻮﻜﺣ ،ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻣ :ﻢهو ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﻴﻨﻌﻣ فاﺮﻃﻷ
نزاﻮﺗ ﻚﻟﺬآو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟاو ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻦﻴﺑ نزاﻮﺗ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﻦﻴﻌﻣ طاﺮﺘﺷإ ﻊﺿو ﻢﺗ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ةوﻼﻋ .ﺎهﺮﻴﻏو ﺔﻴﻤﻳدﺎآأو
  تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﻓﺎﻜﻟ ﺔﻴﺟذﻮﻤﻧو ﺔﻌﺳاو ﺔآرﺎﺸﻣ نﺎﻤﻀﻟ ﺔﻟوﺬﺒﻤﻟا دﻮﻬﺠﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻢﻴﺴﻘﺗ ﺪﻨﻋ ﻦﻴﺴﻨﺠﻟا ﻦﻴﺑ
ﺔﺑﻮﻌﺻ ﺎﻬﻨﻣو ﻪﻘﻴﻘﺤﺗ ﺖﻗﺎﻋأ ةﺪﻳﺪﻋ تﺎﺑﻮﻌﺻ ﻪﺘﻬﺟاو ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا فاﺮﻃﻸﻟ ﻞﻣﺎآو لدﺎﻋ نزاﻮﺗ ثاﺪﺣإ نأ ﻻإ ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا فاﺮﻃﻷا
 .ﺔﻳﺰﻴﻠﺠﻧﻹﺎﺑ ﺔﻳﻮﻐﻠﻟا ةرﺎﻬﻤﻟا ﺮﻴﻓﻮﺗ ﺔﺑﻮﻌﺻو دراﻮﻤﻟا ﺮﻴﻓﻮﺗ

Official translation - ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا
v
ﺔﻇﻮﻔﺤﻣ قﻮﻘﺤﻟا ﻊﻴﻤﺟ © ISO 26000:2010

---------------------- Page: 5 ----------------------
(ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا) ISO 26000:2010وﺰﻳأ
 ﺔﻣﺪﻘﻣ
لوﺆﺴﻣ كﻮﻠﺳ ﻲﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟﺎﺑ ةﺪﻳاﺰﺘﻣ ﺔﻳارد ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا ﺎﻬﻓاﺮﻃأ ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻊﻴﻤﺟ ﻲﻓ تﺂﺸﻨﻤﻟا ﺖﺤﺒﺻأ
 .ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﻤهﺎﺴﻤﻟا ﻮه ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا فﺪﻬﻓ .ﻪﻨﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﺪﺋاﻮﻔﻟاو ﺎًﻴﻌﻤﺘﺠﻣ
مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﺎﻬﺋادأ سﺎﻴﻘﻟ ﺎﺟﺮﺣو ًﺎﻣﺎه ًاءﺰﺟ ﺔﺌﻴﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺎهﺮﻴﺛﺄﺗو ﻪﻴﻓ ﻞﻤﻌﺗ يﺬﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ةﺎﺸﻨﻤﻟا ءادأ ﺢﺒﺻأ
ﺔﻤﻈﻧأ دﻮﺟو نﺎﻤﺿ ﻲﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟﺎﺑ ﺪﻳاﺰﺘﻤﻟا فاﺮﺘﻋﻼﻟ ًﺎﻴﺋﺰﺟ ﺎﺳﺎﻜﻌﻧا اﺬه ﺪﻌﻳو . ةءﺎﻔﻜﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ راﺮﻤﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺗرﺪﻗو
ﻰﻠﻋ تﺂﺸﻨﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧأ ﺔﻓﺎآ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺪﻴﻌﺒﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋو .ةﺪﻴﺠﻟا ﺔﻴﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﻤآﻮﺤﻟاو ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻚﻟﺬآو ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻴﺌﻴﺑ
ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا ﺎﻬﻓاﺮﻃأ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻖﻴﻗد ﺺﺤﻓ ﻲﻟإ تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻊﻀﺨﺗ.ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟا ﺔﻤﻈﻧﻷا (ﺔﻣﻼﺳ) ﺔﺤﺻ
ءاﺮﺒﺨﻟاو بﻼﻄﻟاو ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﻴﻏ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو ﻢﻬﺋﺎﻀﻋأو ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﻢﻬﺗادﺎﺤﺗاو لﺎﻤﻌﻟاو ءﻼﻤﻌﻟاو ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا
ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ءادأ ﻊﻗاو ﺮﺛﺆﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ . تﺎﺌﻴﻬﻟا ﻦﻣ ﺎهﺮﻴﻏو تﺎآﺮﺸﻟاو ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟاو ﺔﺤﻧﺎﻤﻟا تﺎﻬﺠﻟاو ﻦﻴﻴﻟﺎﻤﻟا
 :ﻲﻠﻳ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻨﻋ ذﻮﺧﺄﻤﻟا عﺎﺒﻄﻧﻹاو ﺎﻣ ةﺄﺸﻨﻤﻟ
 ؛ ةﺄﺸﻨﻤﻠﻟ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ةﺰﻴﻤﻟا −
؛ﺎﻬﺘﻌﻤﺳ −
؛ ﻦﻴﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا وأ ءﻼﻤﻌﻟا وأ ﻦﺋﺎﺑﺰﻟاو أ ءﺎﻀﻋﻷا وأ لﺎﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻘﺑﻹاو بﺬﺟ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺗرﺪﻗ −
؛ﻢﻬﺘﻴﺟﺎﺘﻧإو ﻢﻬﻣاﺰﺘﻟاو ﻦﻴﻔﻇﻮﻤﻟا تﺎﻳﻮﻨﻌﻣ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا −
؛ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو ةﺎﻋﺮﻟاو ﺔﺤﻧﺎﻤﻟا تﺎﻬﺠﻟا و نوﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﺔﻳؤر −
.ﻪﻴﻓ ﻞﻤﻌﺗ ىﺬﻟا ﻂﻴﺤﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو ﻦﺋﺎﺑﺰﻟاو ءاﺮﻈﻨﻟاو ﻦﻳدرﻮﻤﻟاو مﻼﻋﻹاو تﺎﻣﻮﻜﺤﻟاو تﺎآﺮﺸﻟﺎﺑ ﺎﻬﺘﻗﻼﻋ −

كاﺮﺷإو ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا كاردإ، ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ئدﺎﺒﻤﻟا نﺄﺸﺑ دﺎﺷرﻹا ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه مﺪﻘﺗ
(ﻞﻣﺎﻜﺗ) ﺞﻣد قﺮﻃ ،(2 لوﺪﺠﻟا ﺮﻈﻧأ) ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺎﻳﺎﻀﻘﻟاو ﺔﻳرﻮﺤﻤﻟا ﻊﻴﺿاﻮﻤﻟا،ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا فاﺮﻃﻷا
ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺔﻴﻤهأ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه ﺪآﺆﺗو .(1 ﻰﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﺮﻈﻧأ) ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻞﺧاد ﺎًﻴﻌﻤﺘﺠﻣ لﻮﺌﺴﻤﻟا كﻮﻠﺴﻟا
.ةﺄﺸﻨﻤﻠﻟ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ءادأ ﻰﻓ رﻮﻄﺘﻟاو
مﺎﻌﻟاو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟﺎﺑ تﺂﺸﻨﻤﻟا ﺔﻓﺎآ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ماﺪﺨﺘﺳﻺﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗو ةﺪﻴﻔﻣو ﺔﻌﻓﺎﻧ نﻮﻜﺗ نأ ﻮه ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه ﻦﻣ ضﺮﻐﻟا
ﻢﺘﻳ ﻦﻟ ﻪﻧأ ﺚﻴﺣو . ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا وأ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ ءاﻮﺳو ، ةﺮﻴﺒﻜﻟا وأ ةﺮﻴﻐﺼﻟا ﻚﻠﺗ ءاﻮﺳ ،ﺢﺑﺮﻠﻟ فدﺎﻬﻟا ﺮﻴﻏو
ﺔﻘﻴﺛو ﺪﻌﺗ ﺔﻳرﻮﺤﻤﻟا ﻊﻴﺿاﻮﻤﻟا ﺔﻓﺎآ نأ ﻻإ ،تﺂﺸﻨﻤﻟا عاﻮﻧأ ﻞﻜﻟ وﺎﺴﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه ءاﺰﺟأ ﺔﻓﺎآ ماﺪﺨﺘﺳا
ﺔﻴﻟوﺆﺴﻣ ﺔﻟﻮﺌﺴﻣ ةﺄﺸﻨﻤﻟا نﻮﻜﺗو ، ﺎﻳﺎﻀﻘﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﻳ ﺔﻳرﻮﺤﻤﻟا ﻊﻴﺿاﻮﻤﻟا ﻦﻣ عﻮﺿﻮﻣ ﻞآ نإ .ةﺄﺸﻨﻣ ﻞﻜﺑ ﺔﻠﺼﻟا
.ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا فاﺮﻃﻷا ﻊﻣ ﺎهروﺎﺤﺗ ﺪﻨﻋ ﻚﻟﺬآو رﺎﺒﺘﻋﻹا ﻰﻓ ﻩﺬﺧﺄﺘﻟ ﺎﻬﺘﻴﻤهأ ىﺪﻣو ﺎﻬﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﺎﻳﺎﻀﻘﻟا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻦﻋ ﺔﻳدﺮﻓ
ﺪﺼﻘﻳ ﻻ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو ، ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ىﺮﺧأ ةﺄﺸﻨﻣ ىأ ﻞﺜﻣ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﺐﻏﺮﺗ ﺪﻗ
.لﺎﻜﺷﻷا ﻦﻣ ﻞﻜﺷ ىﺄﺑ ﺔﻟوﺪﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻا ﺮﻴﻴﻐﺗ وأ ﻞﻳﺪﻌﺗ وأ لاﺪﺒﺘﺳا
 .ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه ماﺪﺨﺘﺳا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﺒآا ﻞﻜﺸﺑ ﺎﻴﻌﻤﺘﺠﻣ ﺔﻟﻮﺌﺴﻣ ﺢﺒﺼﺘﻟ ةﺄﺸﻨﻣ ﻞآ ﻊﻴﺠﺸﺗ ﻢﺘﻳ
تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻚﻠﺘﻟ ﻪﻬﺟﻮﻣ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه نﺈﻓ ، تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺗو ﻢﻬﻓ ﺔﺟرد توﺎﻔﺘﺗ ﺪﻗ ﻪﻧأ ًﺎآاردإ
.ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻠﻟ ًﺎﺳﺮﻤﺗو ةﺮﺒﺧ ﺮﺜآﻷا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻚﻟﺬآو ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻠﻟ ﺎﻬﻘﻴﺒﻄﺗ ﺔﻳاﺪﺑ ﻰﻓ لاﺰﺗ ﻻ ﻰﺘﻟا
،ﺎهﺮﺧﻵ ﺎﻬﻟوأ ﻦﻣ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه ﻖﻴﺒﻄﺗو ةءاﺮﻗ ﻦﻣ ﺪﻴﻔﺘﺴﺗ ﺪﻗ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻰﻓ ﺔﺋﺪﺘﺒﻤﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟﺎﻓ
ﻰﻓ ﺐﻏﺮﺗ ﺪﻗ لﺎﺠﻤﻟا اﺬه ﻰﻓ ةﺮﺒﺨﻟا تاذ تﺂﺸﻨﻤﻟا نأ ﻦﻴﺣ ﻰﻓ . ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا نﺄﺸﺑ رﺪﺼﺗ ﺔﻘﻴﺛو لوأ ﺎهرﺎﺒﺘﻋﺈﺑ
  .ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻞﺧاد ﺮﺒآأ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﺞﻣﺪﻟو ﺔﻴﻟﺎﺤﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻦﻴﺴﺤﺘﻟ ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه ﻖﻴﺒﻄﺗ
ﻦﻣ ﺔﻨﻴﻌﻣ عاﻮﻧأ ﻦﻋ نﻮﺜﺤﺒﻳ ﻦﻳﺬﻟا ءاﺮﻘﻟا نأ ﻻإ ،ﻞﻜآ مﺪﺨﺘﺴﺗو أﺮﻘﺗ نأ ﺎﻬﺑ ﺪﺼﻗ ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ
تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ مﺪﻘﻳ (1) رﺎﻃﻹا.(1) ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ ﺺﺨﻠﻤﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻢﻬﻨﻜﻤﻳ ﺪﻗ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا لﻮﺣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
 .ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه ﻰﻣﺪﺨﺘﺴﻣ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟ ةﺮﺼﺘﺨﻣ
Official translation - ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا
ﺔﻇﻮﻔﺤﻣ قﻮﻘﺤﻟا ﻊﻴﻤﺟ © ISO 26000:2010
 vi

---------------------- Page: 6 ----------------------
(ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا) ISO 26000:2010 وﺰﻳأ
يأ نأ ﺚﻴﺣ .تادﺎﻬﺸﻟا راﺪﺻإ ضاﺮﻏﻷ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ وأ ةدﻮﺼﻘﻣ ﺖﺴﻴﻟ ﻲهو ﻦﻴﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻠﻟ ًﻼﻴﻟد ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه مﺪﻘﺗ
ﺎﻔﻴﻳﺰﺗ وأ ﺪﺼﻘﻠﻟ ﺎﻔﻳﺮﺤﺗ ﺮﺒﺘﻌﻳ ISO 26000 ـﺑ ةدﺎﻬﺷ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﺐﻠﻄﻣ وأ ISO 26000 ل ﺎﻘﻓو ةدﺎﻬﺷ ﺢﻨﻤﻟ ضﺮﻋ
 .ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه ضﺮﻐﻟ
ﺔﻤﻈﻨﻣ نأ ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ﻻ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه ﻦﻣ (أ) ﻖﺤﻠﻤﻟا ﻰﻓ ىﺮﺧأ ةردﺎﺒﻣ وأ ةﺪﻋﺎﻗ وأ ﺔﻔﺻاﻮﻣ ﺔﻳأ ﻰﻟإ ةرﺎﺷﻹا نإ
 .ءادﻷا وأ ةردﺎﺒﻤﻟا ﻩﺬﻬﻟ ﺎﺻﺎﺧ ﺎﻌﺿو ﻰﻄﻌﺗ وأ ﺮﻘﺗ وﺰﻳﻷا
 26000 وﺰﻳﻷا ﺔﻔﺻاﻮﻣ ﺺﺨﻠﻣ –(1) ﻢﻗر لوﺪﺟ
 ﺪﻨﺒﻟا تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻒﺻو ﺪﻨﺒﻟا ﻢﻗر ﺪﻨﺒﻟا ناﻮﻨﻋ
 (1) ﺪﻨﺒﻟا لﺎﺠﻤﻟا
 .ﺔﻨﻴﻌﻣ تاءﺎﻨﺜﺘﺳاو دﻮﻴﻗ دﺪﺤﺗو ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه ﻪﻴﻄﻐﺗ يﺬﻟا لﺎﺠﻤﻟاو يﻮﺘﺤﻤﻟا فﺮﻌﺗ
 (2) ﺪﻨﺒﻟا تﺎﺤﻠﻄﺼ�����������������������ﻤﻟا
ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻢﻬﻔﻟ ﺔﻐﻟﺎﺒﻟا ﺔﻴﻤهﻷا تاذ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ مﺪﻘﺗو دﺪﺤﺗ
  ﻒﻳرﺎﻌﺘﻟاو
 .ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه ماﺪﺨﺘﺳﻹو
 (3) ﺪﻨﺒﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴ���ﻤﻟا ﻢ���ﻬﻓ
ﺎهﺮﻴﺛﺄﺗ ﺪﺘﻤﻳ ﻲﺘﻟاو ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا رﻮﻄﺗ ﻰﻠﻋ تﺮﺛأ ﻲﺘﻟا ﺔﻣﺎﻬﻟا فوﺮﻈﻟاو ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻒﺼﻳ
 ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا
– ﺎﻬﺴﻔﻧ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا مﻮﻬﻔﻣ ﺎﻀﻳأ ﻒﺼﺗو،ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣو ﺔﻌﻴﺒﻃ ﻲﻟإ
ﻩﺬه ماﺪﺨﺘﺳا ﺔﻴﻔﻴآ حﺮﺸﻟ ﺎﻳدﺎﺷرإ ﻼﻴﻟد ﺪﻨﺒﻟا ﻦﻤﻀﺘﻳ. تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻘﻴﺒﻄﺗ ﺔﻴﻔﻴآو ﺎهﺎﻨﻌﻣ
 .ﻢﺠﺤﻟا ةﺮﻴﻐﺻو ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا
 (4) ﺪﻨﺒﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴ����ﻤﻟا ئدﺎ����ﺒﻣ
 .ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ئدﺎﺒﻤﻟا حﺮﺸﺗو مﺪﻘﺗ
 ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا
 (5) ﺪﻨﺒﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴ�����ﻤﻟا كاردإ
  ﺔ�ﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺎﻬﺘﻴﻟوﺆﺴ�ﻤﻟ ةﺄ ﺸ�ﻨﻤﻟا كاردإ: ﺔ�ﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴ�ﻤﻟﺎﺑ ﻦﻴ ﺘ�ﺻﺎﺨﻟا ﻦﻴ ﺘ�ﺳرﺎﻤﻤﻟا لوﺎ�ﻨﺘﻳ
 ﺔآرﺎﺸ�ﻤﻟاو ﺔ�ﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا
 ﺎ��ﻬﻓاﺮﻃأو ةﺄﺸ��ﻨﻤﻟا ﻦﻴ� ﺔ��ﺑ�ﻗﻼﻌﻟا نﺄﺸ� دﺎ��ﺑ�ﺷرﻹا مﺪ�ﻳ �ﺎ�ﻘ�ﻤآ ،ﻢﻬآاﺮ��ﺷإو ﺔ��ﻴﻨﻌﻤﻟا ﺎ��ﻬﻓاﺮﻃﻷ ﺎهﺪ��ﻳﺪﺤﺗو
 ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا فاﺮﻃﻷا ﻊﻣ
 لﺎ�ﺠﻣ ،    ﺔ�ﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴ�ﻤﻟﺎﺑ ﺔ�ﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺎﻳﺎﻀ�ﻘﻟاو  ﺔ�ﻳرﻮﺤﻤﻟا ﻊﻴﺿاﻮﻤﻟا  كاردإ ، ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا
 .ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ
 (6) ﺪﻨﺒﻟا لﻮ� �يدﺎ�ﺣ �ﺷرإ ﻞ��ﻴﻟد
ﺮ��ﻈﻧأ) ﺔ�ﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا  ﺔﻴﻟوﺆﺴ�ﻤﻟﺎ ﺑ ﺔﻠﺼ� تاذ�ﻟا ﺎ�ﻬﺑ ﺔ�ﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺎﻳﺎﻀ�� ﺔ�ﻳرﻮﺤﻤﻟاﻘﻟاو ﻊﻴ�ﺿاﻮﻤﻟا ﺢ�ﺿﻮﺗ
ﺔ���ﻳرﻮﺤﻤﻟا ﻊﻴ���ﺿاﻮﻤﻟا
 ﺔﻴﻟوﺆﺴ�ﻤﻟﺎ  ﺑ ﻪ�ﺘﻗﻼﻋو ﻪ�ﻟﺎﺠﻣ لﻮﺣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻢﺗ  ىرﻮﺤﻣ  عﻮﺿﻮﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو .(2 لوﺪﺠﻟا
  ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻤﻠﻟ
 .ﺔﻠﺼﻟا تاذ تﺎﻌﻗﻮﺘﻟاو تاءاﺮﺟﻹاو تارﺎﺒﺘﻋﻹاو ئدﺎﺒﻤﻟاو ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا
 (7) ﺪﻨﺒﻟا لﻮ� �ﺣيدﺎ��ﺷرإ ﻞ��ﻴﻟد
  ﻦﻤﻀ�ﺘﻳو ، ةﺄﺸ�ﻨﻤﻟا ﻞﺧاد ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا ﺰﻴﺣ ﻲﻓ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻊﺿو لﻮﺣ ﺎﻳدﺎﺷرإ ﻼﻴﻟد مﺪﻘﻳ
(ﻞ������������ﻣﺎﻜﺗ) ﺞ������������ﻣد
  ةﺄﺸ�ﻨﻤﻟا ﻞ�ﺧاد    ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﺞﻣدو ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺎﻬﺘﻴﻟوﺆﺴﻤﻟ ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻢﻬﻔﺗ : نﺄﺸﺑ دﺎﺷرﻹا ﻚﻟذ
ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا
      ﺔ�ﻌﺟاﺮﻣو ﺔ�ﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴ�ﻤﻠﻟ ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﺔﻴﻗاﺪﺼﻣ ﻦﻴﺴﺤﺗو ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔ ﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا نﺄﺸﺑ ﻞﺻاﻮﺘﻟاو
 ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻞﺧاد
 .ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻠﻟ ﺔﻳرﺎﻴﺘﺧﻹا تاردﺎﺒﻤﻟا ﻢﻴﻴﻘﺗو ءادﻷا ﻦﻴﺴﺤﺗو ﻩزاﺮﺣإ ﻢﺘﻳ ىﺬﻟا مﺪﻘﺘﻟا
 (أ) ﻖﺤﻠﻤﻟا تﺎ���ﻴﻟﻵا لﻮ� ��ﺣﻖ���ﺤﻠﻣ
 لوﺎ�ﻨﺘﺗ ﻰﺘﻟاو ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﻴﻋﻮﻄﺘﻟا تاردﺎﺒﻤﻟاو تﺎﻴﻟﻵﺎﺑ ﺔﻠﻣﺎﺷ  ﺮﻴﻏ ﺔﻤﺋﺎﻗ مﺪﻘﻳ
  ﺔ�ﻴﻋﻮﻄﺘﻟا تاردﺎ�ﺒﻤﻟاو
 .ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻞﺧاد ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﺞﻣد وأ ﺮﺜآأ وأ ﺔﻳرﻮﺤﻤﻟا ﻊﻴﺿاﻮﻤﻟا ﺪﺣﻷ ﺐﻧاﻮﺟ
ﺔﻴﻟوﺆﺴ����ﻤﻟﺎﺑ ﺔ����ﻘﻠﻌﺘﻤﻟا
 ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا
ﻖﺤﻠﻤﻟا تارﺎﺼﺘﺧﻹا
 .ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تارﺎﺼﺘﺧﻹﺎﺑ ﺔﻤﺋﺎﻗ مﺪﻘﻳ
(ب)
  ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ
    ﻰ�ﻓ ﺎ�ﻬﺑ ﺔﻧﺎﻌﺘ�ﺳﻹا ﻢ�ﺗ ﻰ�ﺘﻟا وﺰ�ﻳﻷا تﺎﻔ�ﺻاﻮﻣو ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﻖﻴ ﺛاﻮﻤﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﻞﻤﺸﺗ
 .ﺔﻴﻌﺟﺮﻣ داﻮﻤآ ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬهOfficial translation - ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا
vii
ﺔﻇﻮﻔﺤﻣ قﻮﻘﺤﻟا ﻊﻴﻤﺟ © ISO 26000:2010

---------------------- Page: 7 ----------------------
(ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا) ISO 26000:2010وﺰﻳأ
 ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﻳرﻮﺤﻤﻟا ﺎﻳﺎﻀﻘﻟاو ﻊﻴﺿاﻮﻤﻟا : (2) ﻢﻗر لوﺪﺟ
 ﻢﻗر ﺔﻴﻋﺮﻓ داﻮﻣ ﻰﻓ ﺎﻬﻟوﺎﻨﺗ ﻢﺗ  ﺎﻳﺎﻀﻘﻟاو ﺔﻳرﻮﺤﻤﻟا ﻊﻴﺿاﻮﻤﻟا
2.6 ﺔﻴﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﻤآﻮﺤﻟا : ىرﻮﺤﻣعﻮﺿﻮﻣ
3.6 نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺣ : ىرﻮﺤﻣعﻮﺿﻮﻣ
3.3.6 دﺎﻬﺘﺟﻹا ﺐﺟاو :1ﺔﻴﻀﻘﻟا
4.3.6 نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺤﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ةﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻒﻗاﻮﻣ :2ﺔﻴﻀﻘﻟا
5.3.6 طرﻮﺘﻟا ﺐﻨﺠﺗ :3ﺔﻴﻀﻘﻟا
6.3.6 ىوﺎﻜﺸﻟا ﻞﺣ :4ﺔﻴﻀﻘﻟا
7.3.6 ﺔﻔﻌﻀﺘﺴﻤﻟا تﺎﻋﺎﻤﺠﻟاو ﺰﻴﻴﻤﺘﻟا :5ﺔﻴﻀﻘﻟا
8.3.6 ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟاو ﺔﻴﻧﺪﻤﻟا قﻮﻘﺤﻟا :6ﺔﻴﻀﻘﻟا
9.3.6 ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻹاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻹا قﻮﻘﺤﻟا :7ﺔﻴﻀﻘﻟا
10.3.6 ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻓ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا قﻮﻘﺤﻟا :8ﺔﻴﻀﻘﻟا
4.6 ﻞﻤﻌﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻣ : ىرﻮﺤﻣعﻮﺿﻮﻣ
3.4.6 ﻞﻤﻌﻟا تﺎﻗﻼﻋو ﻒﻴﻇﻮﺘﻟا :1ﺔﻴﻀﻘﻟا
4.4.6 ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻳﺎﻤﺤﻟاو ﻞﻤﻌﻟا فوﺮﻇ :2ﺔﻴﻀﻘﻟا
5.4.6 ﻰﻌﻤﺘﺠﻤﻟا راﻮﺤﻟا :3ﺔﻴﻀﻘﻟا
6.4.6 ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻓ ﺔﻣﻼﺴﻟاو ﺔﺤﺼﻟا :4ﺔﻴﻀﻘﻟا
5.6 ﻞﻤﻌﻟا نﺎﻜﻣ ﻰﻓ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟا رداﻮﻜﻟا ﺐﻳرﺪﺗو ﺔﻴﻤﻨﺗ :5ﺔﻴﻀﻘﻟا
3.5.6 ﺔﺌﻴﺒﻟا : ىرﻮﺤﻣعﻮﺿﻮﻣ
4.5.6 ثﻮﻠﺘﻟا ﻊﻨﻣ :1ﺔﻴﻀﻘﻟا
5.5.6 دراﻮﻤﻠﻟ ماﺪﺘﺴﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻹا :2ﺔﻴﻀﻘﻟا
6.5.6 ﻰﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﻴﻐﺘﻟا ﻒﻴﻔﺨﺗو ﻒﻴﻜﺗ :3ﺔﻴﻀﻘﻟا
7.5.6 ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا ﺔﺌﻴﺒﻟا ةدﺎﻌﺘﺳإو ﺔﻳﺎﻤﺣ :4ﺔﻴﻀﻘﻟا
6.6 ﺔﻟدﺎﻌﻟا ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻣ : ىرﻮﺤﻣعﻮﺿﻮﻣ
3.6.6 دﺎﺴﻔﻟا ﺔﺑرﺎﺤﻣ:1ﺔﻴﻀﻘﻟا
4.6.6 لوﺆﺴﻤﻟا ﻰﺳﺎﻴﺴﻟا طاﺮﺨﻧﻹا 2ﺔﻴﻀﻘﻟا
5.5.6 ﺔﻟدﺎﻌﻟا ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا 3ﺔﻴﻀﻘﻟا
6.6.6 ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻰﻓ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﺰﻳﺰﻌﺗ:4ﺔﻴﻀﻘﻟا
7.6.6 ﺔﻴﻜﻠﻤﻟا قﻮﻘﺣ ماﺮﺘﺣإ :5ﺔﻴﻀﻘﻟا
7.6 ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻟا ﺎﻳﺎﻀﻗ : ىرﻮﺤﻣعﻮﺿﻮﻣ
3.7.6 ﺔﻟدﺎﻋ ﺔﻳﺪﻗﺎﻌﺗو ﺔﻴﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻣو ﺔﻴﻘﻳﻮﺴﺗ تﺎﺳرﺎﻤﻣ :1ﺔﻴﻀﻘﻟا
4.7.6 ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻟا ﺔﻣﻼﺳو ﺔﺤﺻ ﺔﻳﺎﻤﺣ :2ﺔﻴﻀﻘﻟا
5.7.6 ماﺪﺘﺴﻤﻟا كﻼﻬﺘﺳﻹا :3ﺔﻴﻀﻘﻟا
6.7.6 تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﻞﺣو ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻟا ﻢﻋدو ﺔﻣﺪﺧ :4ﺔﻴﻀﻘﻟا
7.7.6 ﺎﻬﺘﻴﺻﻮﺼﺧو ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻟا تﺎﻧﺎﻴﺑ ﺔﻳﺎﻤﺣ :5ﺔﻴﻀﻘﻟا
8.7.6 ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا :6ﺔﻴﻀﻘﻟا
9.7.6 ﺔﻴﻋﻮﺘﻟاو ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا :7ﺔﻴﻀﻘﻟا
8.6 ﻪﺘﻴﻤﻨﺗو ﻰﻠﺤﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔآرﺎﺸﻣ : ىرﻮﺤﻣعﻮﺿﻮﻣ
3.8.6 ﻰﻠﺤﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔآرﺎﺸﻣ :1ﺔﻴﻀﻘﻟا
4.8.6 ﺔﻓﺎﻘﺜﻟاو ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا :2ﺔﻴﻀﻘﻟا
5.8.6 تارﺎﻬﻤﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗو ﻞﻤﻋ صﺮﻓ ﻖﻠﺧ :3ﺔﻴﻀﻘﻟا
6.8.6 ﻰﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا رﻮﻄﺘﻟا :4ﺔﻴﻀﻘﻟا
7.8.6 ﻞﺧﺪﻟا ةدﺎﻳزو ةوﺮﺜﻟا :5ﺔﻴﻀﻘﻟا
8.8.6 ﺔﺤﺼﻟا :6ﺔﻴﻀﻘﻟا
 9.8.6 ﻰﻌﻤﺘﺠﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا :7 ﺔﻴﻀﻘﻟا

Official translation - ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا
ﺔﻇﻮﻔﺤﻣ قﻮﻘﺤﻟا ﻊﻴﻤﺟ © ISO 26000:2010
 viii

---------------------- Page: 8 ----------------------
(ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا) ISO 26000:2010 وﺰﻳأ
 1 ﺪﻨﺑ     لﺎﺠﻤﻟا

   5 ﺪﻨﺑ                                  ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻠﻟ نﺎﺘﻴﺴﻴﺋر نﺎﺘﺳرﺎﻤﻣ
  ﻊ���ﻴﻤﺠﻟ ىدﺎ���ﺷرإ ﻞ���ﻴﻟد
ﺾ��ﻐﺑ تﺂﺸ��ﻨﻤﻟا عاﻮ��ﻧأ
ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا فاﺮﻃﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا كاردإ

 وأ ﺎ���ﻬﻤﺠﺣ ﻦ� ��ﻋﺮ���ﻈﻨﻟا
ﻢﻬﺘآرﺎﺸﻣو
 ﺎﻬﻌﻗﻮﻣ


2 ﺪﻨﺑ  تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا

 6 ﺪﻨﺑ                                                           تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا      ﻒﻳرﺎﻌﺘﻟاو
ﺔـﻴﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﻤآﻮﺤﻟا
  ﺔﻳﺮهﻮﺠﻟا تﺎﺤﻠﻄﺼ�� ﻒ���ﻤﻟا���ﻳﺮﻌﺗ
 ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا


ﺔآرﺎﺸﻤﻟاو ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺎﻳﺎﻀﻗ تﺎﺳرﺎﻤﻣ ﺔﺌﻴﺒﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻣ قﻮﻘﺣ
3 ﺪﻨﺑ ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ﻢﻬﻓ
ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻟا ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ﻞﻤﻌﻟا نﺎﺴﻧﻹا

      ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا
ﺔﻟدﺎﻌﻟا

ﺺﺋﺎﺼ��������ﺧو ﺦﻳرﺎ��������ﺗ

ﺔﻠﺼﻟا ﺔﻘﻴﺛو تﺎﻌﻗﻮﺘﻟاو تاءاﺮﺟﻹا
  ﺔﻴﻟﻮﺌﺴ�� ﻦﻴ�ﻤﻟا ﺔ��ﺑ�ﻗﻼﻌﻟا
ﺔ�������ﻴﻤﻨﺘﻟاو ﺔ�������ﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا

7 ﺪﻨﺑ                                                   ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﺞﻣد  ﻪﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
صﺎﺨﻟا ﻢﻬﻔﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ ﺔﻗﻼﻋ

ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا
ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻤﻟﺎﺑ ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻤﻟﺎﺑ ةﺄﺸﻨﻤﻟا

 4 ﺪﻨﺑ     ءىدﺎﺒﻣ
ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻞﺧاد
ةﺄﺸﻨﻤﻠﻟ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا
ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻤﻟا


      ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا
ﺔﻴﻋﻮﻄﺘﻟا تاردﺎﺒﻤﻟا ﺞﻣد تﺎﺳرﺎﻤﻣ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﻞﺻاﻮﺘﻟا ﺔﻠﺋﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﻠﺑﺎﻘﻟا
ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻤﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻤﻟﺎﺑ
ﺔﻴﻓﺎﻔﺸﻟا
ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻞﺧاد
ﻰﻗﻼﺧﻹا كﻮﻠﺴﻟا

 ﺢﻟاﺎﺼ����������ﻣ ماﺮ����������ﺘﺣإ
ﺎﻤﻴﻓ ﺔﻴﻗاﺪﺼﻤﻟا ﺰﻳﺰﻌﺗ تاءاﺮﺟإ ﻦﻴﺴﺤﺗو ﺔﻌﺟاﺮﻣ
ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا فاﺮﻃﻷا

ﺎﻤﻴﻓ ةﺄﺸﻨﻤﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻣو
ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ
نﻮﻧﺎﻘﻟا ةدﺎﻴﺳ ماﺮﺘﺣإ
ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ
 ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا
كﻮﻠﺴ� ﺮﻴﻳﺎ��ﻟا � ماﺮﻌﻣ��ﺘﺣإ
ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا

ﺔﻴﻟوﺪﻟا
 نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺣ ماﺮﺘﺣإ
ﺔﻴﻋﻮﻄﺘﻟا تاردﺎﺒﻤﻟاو تاودﻷا ﻦﻣ ﺔﻠﺜﻣأ : ﻖﺤﻠﻣ ﺔﻴﻓﺎﺿإ تادﺎﺷرإو ﺔﻘﺛﻮﻣ ردﺎﺼﻣ : ﻊﺟاﺮﻤﻟا

ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻤﻠﻟ


26000 وﺰﻳﻷا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟ ﻰﻄﻴﻄﺨﺗ ضﺮﻋ – 1 ﻰﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا
ﻩﺬه ماﺪﺨﺘﺳا ﺔﻴﻔﻴآ ﻢﻬﻓ ﻲﻓ تﺂﺸﻨﻤﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻟإ فﺪﻬﻳو ، 26000 وﺰﻳﻷا ﺔﻔﺻاﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻋ ةﺮﻈﻧ مﺪﻘﻳ 1 ﻞﻜﺸﻟا
 :رﺎﻴﻌﻤﻟا اﺬه ماﺪﺨﺘﺳا ﺔﻴﻔﻴآ لﻮﺣ تﺎﻬﻴﺟﻮﺗ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا طﺎﻘﻨﻟا مﺪﻘﺗو . ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا
ةﺄﺸﻨﻤﻟا مﺎﻴﻗ ةروﺮﺿ حﺮﺘﻘﻴﻓ .(3 ﺪﻨﺒﻟا) ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﻊﻣ ﺎﻬﺘﻗﻼﻋو ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻲﻟا ﺮﻈﻨﻟﺎﺑ  −
ماﺮﺘﺣا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻲﻠﻋ ﻲﻐﺒﻨﻳ ، ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﺪﻨﻋو .4 ﺪﻨﺒﻟا ﻲﻓ ةدارﻮﻟا ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﻮﺌﺴﻤﻟا ئدﺎﺒﻣ ﺔﻌﺟاﺮﻤﺑ
.(6 ﺪﻨﺒﻟا) ىرﻮﺤﻣ عﻮﺿﻮﻣ ﺪﻨﺑ ﻞﻜﻟ ةدﺪﺤﻤﻟا ئدﺎﺒﻤﻟا ﻊﻣ ﺐﻨﺟ ﻰﻟإ ،ئدﺎﺒﻤﻟا ﻩﺬه رﺎﻬﻇإو
ﺪﻨﺒﻟا) تﺎﻌﻗﻮﺘﻟاو تاءاﺮﺟﻹا ﻦﻣ ﺔﻠﺻ ﻪﻟ ﺎﻣ ﻞآ ﻚﻟﺬآو ، ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻠﻟ ﺎﻳﺎﻀﻘﻟاو ﺔﻳرﻮﺤﻤﻟا ﻊﻴﺿاﻮﻤﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻞﺒﻗ  −
ﻞﺧاد ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺎﻬﺘﻴﻟوﺆﺴﻣ كاردإ :ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﻴﻨﺛا ﻲﻟا ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﺮﻈﻨﺗ نأ ﻲﻐﺒﻨﻳ ، (6
.(5 ﺪﻨﺒﻟا) ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا فاﺮﻃﻷا ﻊﻣ ﺔآرﺎﺸﻤﻟا و ﺪﻳﺪﺤﺗو ، ﺎهﺮﻴﺛﺄﺗ لﺎﺠﻣ
نأ ﻲﻐﺒﻨﻳ ، ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﺔﻣﺎﻬﻟا ﺎﻳﺎﻀﻘﻟاو ﺔﻳرﻮﺤﻤﻟا ﻊﻴﺿاﻮﻤﻟا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﺘﻳ و ئدﺎﺒﻤﻟا ﻢﻬﻔﺗ نأ دﺮﺠﻤﺑو  −
.7 ﺪﻨﺒﻟا ﻲﻓ ةدراﻮﻟا تادﺎﺷرﻹا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻚﻟذو ، ﺎﻬﺘﻄﺸﻧأو ﺎﻬﺗارﺮﻗ ﻊﻴﻤﺟ ﻲﻓ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا جﺎﻣدإ ﻰﻟإ ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻰﻌﺴﺗ
و تﺎﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳﻻاو ﺔﻴﺴﺳﺆﻤﻟا ﺎﻬﺘﻓﺎﻘﺛو ﺎﻬﺘﺳﺎﻴﺳ ﻦﻣ أﺰﺠﺘﻳ ﻻ اءﺰﺟ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻞﻌﺟ : ﻞﺜﻣ تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا اﺬه ﻞﻤﺸﻳو
نﺄﺸﺑ ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟاو ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا تﻻﺎﺼﺗﻻا تاءاﺮﺟإ ذﺎﺨﺗإ؛ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ةءﺎﻔﻜﻟا ءﺎﻨﺑو ،ﺎﻬﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﻴﻠﻤﻌﻟا
.ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟاو تاءاﺮﺟﻹا ﻩﺬﻬﻟ ﺔﻤﻈﺘﻨﻤﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻤﻟاو ، ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا
ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﺞﻣد تﺎﺳرﺎﻤﻣو ﺔﻳرﻮﺤﻤﻟا ﻊﻴﺿاﻮﻤﻟا نﺄﺸﺑ دﺎﺷرﻹا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻜﻤﻳ −
.( أ ﻖﺤﻠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻠﺜﻣﻷا ﺾﻌﺑ ضﺮﻌﺗ) ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻴﻋﻮﻄﺘﻟا تاودﻷاو تاردﺎﺒﻤﻟا ﻦﻣو (ﺎﻴﻓاﺮﻏﻮﻴﻠﺒﺑ ) ﺔﻴﻤﺳر


Official translation - ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا
ix
ﺔﻇﻮﻔﺤﻣ قﻮﻘﺤﻟا ﻊﻴﻤﺟ © ISO 26000:2010

ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﻰﻓ تﺂﺸﻨﻤﻟا ﺔﻤهﺎﺴﻣ ةدﺎﻳز

---------------------- Page: 9 ----------------------
(ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا) ISO 26000:2010وﺰﻳأ
 ﻪﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﻪﻴﻤﻨﺘﻟا ﻰﻓ ﺎﻬﺘﻤهﺎﺴﻣ ةدﺎﻳز ﻮه ﻩﺎﺸﻨﻤﻠﻟ ﻰﻤﺳﻷا فﺪﻬﻟا نﺈﻓ،ﻪﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻪﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣو جﺎﻬﺘﻧإ ﺪﻨﻋ

 ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه ﻰﻣﺪﺨﺘﺴﻣ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟ ةﺰﺟﻮﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ –1 رﺎﻃﻹا
مﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻓوﺮﻌﻣ ﺔﺌﻴه ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻓاﻮﻣو ﻲﻋﺎﻤﺟ قﺎﻔﺗﺎﺑ ﺎﻬﻌﺿو ﻢﺗ ،ﺔﻘﻴﺛو ﺎﻬﻧﺄﺑ ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا وﺰﻳﻷا ﺔﻤﻈﻨﻣ فﺮﻌﺗ
ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻰﻟإ فﺪﻬﺗ ﻲﺘﻟا ،ﺎﻬﺠﺋﺎﺘﻧ وأ ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺺﺋﺎﺼﺨﻟاو ،ﺔﻴﻬﻴﺟﻮﺘﻟا ئدﺎﺒﻤﻟاو ،ﺪﻋاﻮﻘﻟا ،رﺮﻜﺘﻤﻟا وأ مﺎﻌﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻼﻟ
 (3.2 ﻲﻓ ﺔﻓﺮﻌﻣ ISO/ IEC 2:2004(39) ﻞﻴﻟد) ﻦﻴﻌﻣ قﺎﻴﺳ ﻲﻓ مﺎﻈﻨﻟا ﻦﻣ ﻞﺜﻣﻷا ﺔﺟرﺪﻟا
ءﺰﺠﻟا – ﺔﻴﻨﻘﺗوﺮﻬﻜﻟا ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟاو وﺰﻳﻷا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﻞآ ﻦﻋ ةردﺎﺼﻟا تﺎﻬﺟﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻗ ] وﺰﻳﻷا ﺔﻤﻈﻨﻣ تﺎﺤﻠﻄﺼﻣ
  [(ـه) ﻖﺤﻠﻤﻟا – ﻰﻧﺎﺜﻟا
وأ طاﺮﺘﺷإ" وﺰﻳﻷا ﺔﻐﻠﺑ ﻰﻨﻌﺗ ﺎﻬﻧأ ﺚﻴﺣ "ﺐﺠﻳ" ﺔﻤﻠآ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻢﻟ ﻚﻟﺬﺑو تﺎﻃاﺮﺘﺷإ ﺔﻳأ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه ﻦﻤﻀﺘﺗ ﻻ
26000 وﺰﻳﻷا ﺔﻔﺻاﻮﻤﺑ ﺔﻨﻴﻌﻣ تﺎﻴﺻﻮﺗ كﺎﻨه نﺈﻓ لوﺪﻟا ﺾﻌﺑ ﻰﻓ ."ﻰﻐﺒﻨﻳ" ﺔﻤﻠﻜﻟا مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻪﻧﺈﻓ تﺎﻴﺻﻮﺘﻟا ﻰﻓو "ماﺰﻟإ
 .ﺎًﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ﺔﻣﺰﻠﻣ ﺎﻬﻧﺈﻓ ﻚﻟﺬﺑو ﺎﻬﻳﺪﻟ ﻖﺒﻄﻤﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺟرﺪﻣ
: لﺎﺜﻤﻟا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ ، ﺎﻣ ﺊﺷ ثوﺪﺣ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ﻰﻬﻓ "ﻦﻜﻤﻳ" ﺔﻤﻠآ ﺎﻣأ ، ﺎﻣ ﺊﺷ ثوﺪﺤﺑ حﺎﻤﺴﻟا ﻰﻨﻌﺗ ﻰﻬﻓ "ﺎﻤﺑر" ﺔﻤﻠآ
 .ﺎﻣ ﻞﻤﻌﺑ مﺎﻴﻘﻟا ﻰﻠﻋ ردﺎﻗ دﺮﻔﻟا وأ ةﺄﺸﻨﻤﻟا نأ
 .تﺎﻴﺻﻮﺗ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺪﻗ ﺎﻬﻨﻜﻟو تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﺔﻳأ ﻼﻴﻟد مﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻞﻤﺸﺗ ﻻ
ﻦﻴﺑ ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺪﻌﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻘﻴﺛﻮﻟا ىﻮﺘﺤﻣ ﻲﻓ ﺢﻠﻄﺼﻣ" ﺎﻬﻧأ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺻﻮﺘﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻢﺗ ،2 ءﺰﺠﻟﺎﺑ ISO/ IEC تﺎﻬﺟﻮﺗ ﻞﺧاد
ﺪﻗ وأ ،ةﺪﺸﺑ بﻮﻠﻄﻣ ﺲﻴﻟ ﻪﻨﻜﻟو ﻞﻀﻔﻣ نﻮﻜﻳ ﻦﻴﻌﻣ ءاﺮﺟإ قﺎﻴﺳ نأ وأ ،تﺎﻳﺮﺧأ ﺮآذ نود ،ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا ﺔﻴﺻﻮﺗ تﻻﺎﻤﺘﺣا ةﺪﻋ
 ."عﻮﻨﻤﻣ ﺲﻴﻟ ﻪﻨﻜﻟو ﺪﻘﺘﻨﻣ ﺪﻌﻳ ﻦﻴﻌﻣ ءاﺮﺟإ وأ ،ﻦﻴﻌﻣ لﺎﻤﺘﺣا نﻮﻜﻳ
 .سﻮﻣﺎﻘﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﻴﻧﺎﻌﻣ ضاﺮﺘﻓا ﻰﻠﻋ ،ﺔﻤﻠﻜﻠﻟ مﺎﻌﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟﺎﺑ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻢﺘﻳ 2 ﺪﻨﺒﻟا ﻲﻓ ﺎهﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﻲﺘﻟا تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا
ءﺰﺠﻟا – ﺔﻴﻨﻘﺗوﺮﻬﻜﻟا ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟاو وﺰﻳﻷا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﻞآ ﻦﻋ ةردﺎﺼﻟا تﺎﻬﺟﻮﺘﻠﻟ ًﺎﻘﻓو) ﻰﻬﻴﺟﻮﺘﻟا ﻖﺤﻠﻤﻟا ﻦﻣ ضﺮﻐﻟا
 (6.4.1 ﺪﻨﺒﻟا –2004 مﺎﻌﻟ ﻰﻧﺎﺜﻟا
اﺬه ﻞﺜﻤﻳ ﻻو ﺔﻘﻴﺛﻮﻟا ماﺪﺨﺘﺳإو ﻢﻬﻓ ﻰﻓ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا فﺪﻬﺑ ﺔﻴﻓﺎﺿإ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬﻬﺑ ﻰﻬﻴﺟﻮﺘﻟا (أ) ﻖﺤﻠﻤﻟا مﺪﻘﻳ
ﺮﻴﻏ ﺔﻤﺋﺎﻗ (أ) ﻖﺤﻠﻤﻟا مﺪﻘﻳ ﺎﻤآ ، ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه ﺺﻧ ﻰﻓ ﻪﻴﻟإ ةرﺎﺷﻹا ﻢﺘﻳ ﻻو ﺔﻔﺻاﻮﻤﻠﻟ ىدﺎﺷرﻹا ﻞﻴﻟﺪﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻖﺤﻠﻤﻟا
ﻪﺟﻮﻳو ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﺜﻣأ ًﺎﻀﻳأ ضﺮﻌﻳو . ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﺔﻴﻟﺎﺤﻟا ﺔﻴﻋﻮﻄﺘﻟا تاردﺎﺒﻤﻟاو تﺎﻴﻟﻵﺎﺑ ﺔﻴﻠﻴﺼﻔﺗ
 .ﺎهﺮﻴﻏ ﻊﻣ تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟ ﻦﻴﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺪﻋﺎﺴﻳ ﺎﻤﺑ ﻪﺘﺣﺎﺗإ ﻢﺘﻳ ﺪﻗ ىﺬﻟا دﺎﺷرﻹا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟ ﻩﺎﺒﺘﻧﻹا
 ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ
ﻰﻓ تﺎﻴﺻﻮﺘﻠﻟ ﺔﺠﺣ ردﺎﺼﻤﻟا ﺮﺜآأ مﺪﻘﺗ ﺎﻤآ ، ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻔﺻاﻮﻤﻟا ﻩﺬه ﺺﻧ ﻰﻓ ﺎﻬﻴﻟإ رﺎﺸﻤﻟا ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا
...

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ISO
СТАНДАРТ 26000
Первое издание
2010-11-01

Руководство по социальной
ответственности
Guidance on social responsibilityОтветственность за подготовку русской версии несёт GOST R
(Российская Федерация) в соответствии со статьёй 18.1 Устава ISO
Ссылочный номер
ISO 26000:2010(R)
©
ISO 2010

---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO 26000:2010(R)
Отказ от ответственности при работе в PDF
Настоящий файл PDF может содержать интегрированные шрифты. В соответствии с условиями лицензирования, принятыми
фирмой Adobe, этот файл можно распечатать или смотреть на экране, но его нельзя изменить, пока не будет получена
лицензия на установку интегрированных шрифтов в компьютере, на котором ведется редактирование. В случае загрузки
настоящего файла заинтересованные стороны принимают на себя ответственность за соблюдение лицензионных условий
фирмы Adobe. Центральный секретариат ISO не несет никакой ответственности в этом отношении.
Adobe – торговый знак фирмы Adobe Systems Incorporated.
Подробности, относящиеся к программным продуктам, использованным для создания настоящего файла PDF, можно найти в
рубрике General Info файла; параметры создания PDF были оптимизированы для печати. Были приняты во внимание все
меры предосторожности с тем, чтобы обеспечить пригодность настоящего файла для использования комитетами-членами
ISO. В редких случаях возникновения проблемы, связанной со сказанным выше, просьба проинформировать Центральный
секретариат по адресу, приведенному ниже.


ДОКУМЕНТ ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМ ПРАВОМ


© ISO 2010
Все права сохраняются. Если не указано иное, никакую часть настоящей публикации нельзя копировать или использовать в
какой-либо форме или каким-либо электронным или механическим способом, включая фотокопии и микрофильмы, без
предварительного письменного согласия ISO, которое должно быть получено после запроса о разрешении, направленного по
адресу, приведенному ниже, или в комитет-член ISO в стране запрашивающей стороны.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Опубликовано в Швейцарии

ii © ISO 2010 – Все права сохраняются

---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO 26000:2010(R)
Содержание Страница
Предисловие .v
Введение .vi
1  Область применения .1
2  Термины и определения .2
3  Понимание социальной ответственности.6
3.1  Социальная ответственность организаций: исторические основы .6
3.2  Последние тенденции в социальной ответственности.6
3.3  Характеристики социальной ответственности .7
3.4  Государство и социальная ответственность .11
4  Принципы социальной ответственности .11
4.1  Общие положения .11
4.2  Подотчетность .12
4.3  Прозрачность .12
4.4  Этическое поведение.13
4.5  Соблюдение интересов заинтересованных сторон.14
4.6  Соблюдение правовых норм .14
4.7  Соблюдение международных норм поведения.15
4.8  Соблюдение прав человека .15
5  Признание социальной ответственности и привлечение заинтересованных сторон.16
5.1  Общие положения .16
5.2  Признание социальной ответственности.16
5.3  Идентификация и вовлечение заинтересованных сторон .19
6  Руководство по основным вопросам социальной ответственности.22
6.1  Общие положения .22
6.2  Организационные основы.24
6.3  Права человека.26
6.4  Практика трудовых отношений .38
6.5  Окружающая среда .46
6.6  Добросовестная практика.54
6.7  Проблемы потребителя .58
6.8  Вовлеченность и развитие сообщества .68
7  Руководство по интеграции социальной ответственности в организации.78
7.1  Общие положения .78
7.2  Взаимосвязь специфики организации и социальной ответственности .79
7.3  Понимание социальной ответственности организацией .79
7.4  Практика интеграции социальной ответственности в организации .83
7.5  Обмен информацией по социальной ответственности .86
7.6  Повышение доверия к организации в отношении социальной ответственности .89
7.7  Анализ и улучшение действий и практики организации, связанных с социальной
ответственностью .90
7.8  Добровольные инициативы по социальной ответственности.93
Приложение А (информативное) Примеры добровольных инициатив и инструментов по
социальной ответственности .97
Приложение В (информативное) Сокращения.110
Библиография.111

© ISO 2010 – Все права сохраняются iii

---------------------- Page: 3 ----------------------
ISO 26000:2010(R)
Рисунки
Рисунок 1 — Схематический обзор ISO 26000.x
Рисунок 2 — Взаимосвязь между организацией, заинтересованными сторонами и обществом . 17
Рисунок 3 — Семь основных вопросов. 23
Рисунок 4 — Интеграция социальной ответственности в организации. 78

Вставки (тексты в рамках)
Текст в рамке 1 — Краткая информация в помощь пользователям данного международного
стандарта.xi
Текст в рамке 2— Гендерное равенство и социальная ответственность.8
Текст в рамке 3 — ISO 26000 и средние и малые организации (SMO).9
Текст в рамке 4 — Понимание термина “соучастие” . 15
Текст в рамке 5 — Преимущества, получаемые организацией от социальной ответственности. 23
Текст в рамке 6 — Международный Билль о Правах Человека и основные документы о правах
человека. 26
Текст в рамке 7 — Детский труд. 37
Текст в рамке 8 — Международная организация труда. 38
Текст в рамках 9 — Совместные комиссии представителей руководства и работников по
безопасности и охране здоровья. 45
Текст в рамке 10 — Примеры действий по адаптации к изменению климата . 52
Текст в рамке 11 — Руководство ООН по защите прав потребителей. 59
Текст в рамке 12 — Разрешение споров с потребителями . 66
Текст в рамке 13 — Цели развития тысячелетия . 70
Текст в рамке 14 — Вклад в развитие сообщества за счет основных видов деятельности
организации. 71
Текст в рамке 15 — Сообщения о социальной ответственности . 88
Текст в рамке 16 — Сертификация по инициативе и инициативы, связанные с коммерческими и
экономическими интересами . 95
Текст в рамке 17 — Об отсутствии предпочтения со стороны ISO в отношении указанных
инициатив . 98

iv © ISO 2010 – Все права сохраняются

---------------------- Page: 4 ----------------------
ISO 26000:2010(R)
Предисловие
Международная организация по стандартизации (ISO) является всемирной федерацией национальных
организаций по стандартизации (комитетов-членов ISO). Разработка международных стандартов
обычно осуществляется техническими комитетами ISO. Каждый комитет-член, заинтересованный в
деятельности, для которой был создан технический комитет, имеет право быть представленным в
этом комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, имеющие
связи с ISO, также принимают участие в работах. ISO работает в тесном сотрудничестве с
Международной электротехнической комиссией (IEC) по всем вопросам стандартизации в области
электротехники.
Международные стандарты разрабатываются в соответствии с правилами, установленными в
Директивах ISO/IEC, Часть 2.
Основная задача технических комитетов состоит в подготовке международных стандартов. Проекты
международных стандартов, одобренные техническими комитетами, рассылаются комитетам-членам
на голосование. Их опубликование в качестве международных стандартов требует одобрения, по
меньшей мере, 75 % комитетов-членов, принимающих участие в голосовании.
Следует иметь в виду, что некоторые элементы данной части ISO могут быть объектом патентных
прав. Организация ISO не должна нести ответственность за идентификацию какого-либо одного или
всех патентных прав.
ISO 26000 был подготовлен Рабочей группой ISO/TMB по социальной ответственности.
Настоящий международный стандарт был разработан с использованием многостороннего подхода с
привлечением специалистов из более чем 90 стран и 40 международных или различных региональных
организаций, занимающихся разными аспектами социальной ответственности. Специалисты
принадлежали к шести различным заинтересованным группам: это потребители; государственные
органы; промышленность; рабочие; неправительственные организации (NGO = НПО); а также сфера
услуг, обеспечения, исследований, ученые и др. Кроме того, было разработано специальное
положение для достижения равновесия между развивающимися и развитыми странами, а также
гендерного баланса в группах, занимающихся проектом стандарта. Хотя делались попытки обеспечить
равное участие всех заинтересованных групп, их полному и равноправному участию препятствовали
различные факторы, включая ресурсы и необходимость знания английского языка.
© ISO 2010 – Все права сохраняются v

---------------------- Page: 5 ----------------------
ISO 26000:2010(R)
Введение
Организации всего мира и лица, заинтересованные в их деятельности, все сильнее осознают
необходимость и преимущества социально ответственного поведения. Цель социальной
ответственности заключается в содействии устойчивому развитию.
Результативность работы организации в отношении общества, в котором она действует, и ее влияния
на окружающую среду стали важной частью измерения ее общей результативности и способности
продолжать эффективную деятельность. Это, отчасти, является отражением растущего признания
необходимости в обеспечении здоровых экосистем, социальной справедливости и хороших
организационных основ. В конечном счете, вся деятельность организации зависит от здоровья
мировых экосистем. За работой организаций все более внимательно наблюдают различные
заинтересованные лица. Восприятие и реалии результативности организации в отношении социальной
ответственности могут влиять, среди прочего, на:
⎯ конкурентоспособность организации;
⎯ репутацию организации;
⎯ способность организации привлечь и удержать работников или членов, потребителей, клиентов
или пользователей;
⎯ поддержание активности работников, ответственного отношения к своим обязанностям и
производительности;
⎯ мнение инвесторов, владельцев, финансирующих организаций, спонсоров и финансовых кругов; и
⎯ взаимоотношения с компаниями, государственными органами, средствами информации,
поставщиками, коллегами и конкурентами, заказчиками и сообществом, в котором организация
работает.
В настоящем международном стандарте представлено руководство по основным принципам
социальной ответственности с признанием социальной ответственности и привлечением
заинтересованных сторон, а также по основным темам и вопросам, имеющим отношение к социальной
ответственности (см. Таблицу 2) и путям внедрения социально ответственного стиля работы в
организации (см. Рисунок 1). Настоящий международный стандарт подчеркивает важность результатов
и улучшений результативности в области социальной ответственности.
Предполагается, что настоящий международный стандарт будет полезен для организаций всех типов,
крупных или мелких, работающих в частном, государственном и некоммерческом секторах в
развивающихся или развитых странах. В то время как не все части данного международного стандарта
будут одинаково полезны для всех типов организаций, все основные вопросы касаются каждой
организации. Все основные вопросы включают ряд проблем, и каждая организация сама отвечает за
определение именно тех проблем, которые относятся именно к ней и важны для нее. Определение
происходит после внутренних обсуждений и диалога с заинтересованными лицами.
Правительственные организации, как и любые другие организации, могут, по желанию, использовать
настоящий международный стандарт. В то же время этот стандарт не предназначен для
использования в качестве замены, альтернативы или изменения тем или иным образом обязательств
государства.
Каждой организации предлагается стать более ответственной в социальном плане с помощью
настоящего международного стандарта.
vi © ISO 2010 – Все права сохраняются

---------------------- Page: 6 ----------------------
ISO 26000:2010(R)
Признавая, что организации на разных этапах приходят к пониманию и внедрению социальной
ответственности, настоящий международный стандарт предназначили для использования
организациями, как начинающими обращаться к социальной ответственности, так и теми, которые уже
имеют опыт ее внедрения. Для начинающих может оказаться полезным прочитать и использовать
данный международный стандарт как азбуку по социальной ответственности, тогда как опытному
пользователю можно использовать этот стандарт для совершенствования имеющейся практики и
дальнейшей интеграции социальной ответственности в работу организации. Хотя предполагается, что
читать и использовать настоящий международный стандарт надо в целом, пользователи, ищущие
конкретную информацию по социальной ответственности, могут воспользоваться кратким обзором в
Таблице 1. Текст в рамке 1 дает краткую информацию в помощь пользователям настоящего
международного стандарта.
Настоящий международный стандарт обеспечивает руководство пользователям и не предполагает и
не подходит для целей сертификации. Любое предложение о проведении сертификации по ISO 26000
или любое заявление о сертификации по ISO 26000 было бы искажением назначения и цели данного
международного стандарта.
Ссылка на добровольную инициативу или механизм в Приложении A данного международного
стандарта не подразумевает поддержку со стороны ISO или придание определенного статуса этой
инициативе или механизму.
© ISO 2010 – Все права сохраняются vii

---------------------- Page: 7 ----------------------
ISO 26000:2010(R)
Таблица 1 — Краткий обзор ISO 26000
Название раздела Номер раздела Описание содержания
Область Раздел 1 Определяет область применения настоящего международного
применения стандарта и идентифицирует определенные ограничения и
исключения.
Термины и Раздел 2 Идентифицирует и дает определение ключевых терминов,
определения которые имеют фундаментальное значение для понимания
социальной ответственности и для использования данного
международного стандарта.
Понимание Раздел 3 Описывает важные факторы и условия, которые повлияли на
социальной развитие социальной ответственности и продолжают влиять на
ответственности ее характер и применение. В нем также описывается сама
концепция социальной ответственности – что она означает и как
применяется к организациям. Данный раздел включает
руководство для малых и средних организаций по
использованию настоящего международного стандарта.
Принципы Раздел 4 Вводит и поясняет принципы социальной ответственности.
социальной
ответственности
Признание Раздел 5 Рассматривает два практики реализации: признание
социальной организацией своей социальной ответственности, и ее
ответственности и идентификация и вовлечение заинтересованных сторон. В
вовлечение разделе дано руководство по взаимоотношениям между
заинтересованных организацией, группой лиц, заинтересованных в ее деятельности
сторон и обществом, о признании основных вопросов и проблем
социальной ответственности и о сферах влияния организации.
Руководство по Раздел 6 Поясняет основные вопросы и связанные с ними проблемы,
основным вопросам касающиеся социальной ответственности (см. Таблицу 2). По
социальной каждому основному вопросу представлена информация в
ответственности соответствии с областью применения, показана взаимосвязь с
социальной ответственностью, соответствующие принципы и
соображения, а также соответствующие действия и ожидания.
Руководство по Раздел 7 Обеспечивает руководство по внедрению социальной
интегрированию ответственности в методы работы организации. Сюда входит
социальной руководство по: пониманию социальной ответственности
ответственности в организации, внедрению социальной ответственности в
организации организации, обмену информацией, связанной с социальной
ответственностью, повышению доверия к организации в
отношении социальной ответственности, обсуждению хода
работ и повышению результативности и совершенствованию
оценки добровольных инициатив в области социальной
ответственности.
Примеры Приложение A Представляет неполный перечень добровольных инициатив и
добровольных механизмов, связанных с социальной ответственностью,
инициатив и которые обращены к одному или нескольким основным вопросам
механизмов или внедрению социальной ответственности во все стороны
социальной деятельности организации.
ответственности
Сокращенные Приложение B Содержит сокращенные термины, используемые в настоящем
термины международном стандарте.
Библиография Включает ссылки на авторитетные международные инструменты
и стандарты ISO, на которые есть ссылки в основном тексте
данного международного стандарта, как на первоисточники.
viii © ISO 2010 – Все права сохраняются

---------------------- Page: 8 ----------------------
ISO 26000:2010(R)
Таблица 2 — Основные вопросы и проблемы социальной ответственности
Рассматривается
Основные вопросы и проблемы
в подразделе
Основной вопрос: Организационные основы 6.2
Основной вопрос: Права человека 6.3
Проблема 1: Должный контроль 6.3.3
Проблема 2: Ситуации, в которых повергаются риску права человека 6.3.4
Проблема 3: Минимизация соучастия 6.3.5
Проблема 4: Разрешение конфликтов 6.3.6
Проблема 5: Подвергающиеся дискриминации и социально уязвимые группы населения 6.3.7
Проблема 6: Гражданские и политические права 6.3.8
6.3.9
Проблема 7: Экономические, социальные и культурные права
Проблема 8: Фундаментальные принципы и права на рабочем месте 6.3.10
Основной вопрос: Практика трудовых отношений 6.4
Проблема 1: Занятость и трудовые отношения 6.4.3
Проблема 2: Условия труда и социальная защита 6.4.4
Проблема 3: Социальный диалог 6.4.5
Проблема 4: Здравоохранение и безопасность на рабочем месте 6.4.6
Проблема 5: Развитие человека и подготовка на рабочем месте 6.4.7
Основной вопрос: Окружающая среда 6.5
Проблема 1: Предотвращение загрязнения 6.5.3
Проблема 2: Рациональное использование ресурсов 6.5.4
Проблема 3: Минимизация изменений климата и адаптация к ним 6.5.5
Проблема 4: Защита окружающей среды, биоразнообразие и сохранение естественной 6.5.6
среды
Основной вопрос: Добросовестная практика 6.6
6.6.3
Проблема 1: Борьба с коррупцией
Проблема 2: Ответственное участие в политической жизни 6.6.4
Проблема 3: Честная конкуренция 6.6.5
Проблема 4: Продвижение социальной ответственности в цепочке создания ценностей 6.6.6
Проблема 5: Уважение прав собственности 6.6.7
Основной вопрос: Проблемы потребителей 6.7
Проблема 1: Добросовестный маркетинг, фактическая и объективная информация 6.7.3
и честная практика работы по контрактам
Проблема 2: Защита здоровья и безопасности потребителей 6.7.4
Проблема 3: Разумное потребление 6.7.5
6.7.6
Проблема 4: Обслуживание, поддержка потребителя и разрешение спорных вопросов
Проблема 5: Защита данных и личной информации потребителей 6.7.7
Проблема 6: Доступ к основным услугам 6.7.8
Проблема 7: Образование и знание 6.7.9
Основной вопрос: Участие в общественной деятельности и развитие 6.8
Проблема 1: Участие в общественной деятельности 6.8.3
Проблема 2: Образование и культура 6.8.4
Проблема 3: Создание рабочих мест и повышение квалификации 6.8.5
Проблема 4: Развитие технологий и доступ к ним 6.8.6
Проблема 5: Создание благосостояния и доход 6.8.7
Проблема 6: Здравоохранение 6.8.8
Проблема 7: Инвестирование в социальные сферы 6.8.9
© ISO 2010 – Все права сохраняются ix

---------------------- Page: 9 ----------------------
ISO 26000:2010(R)

Рисунок 1 — Схематический обзор ISO 26000
На Рисунке 1 представлен обзор ISO 26000, предназначенный помочь организациям в понимании того,
как пользоваться данным стандартом. Следующие пункты обеспечивают руководство по пользованию
данным стандартом.
⎯ После рассмотрения характеристик социальной ответственности и ее взаимосвязи с устойчивым
развитием (Раздел 3), организации предлагается рассмотреть принципы социальной
ответственности, описанные в Разделе 4. При осуществлении социальной ответственности на
практике организациям следует соблюдать эти принципы, наряду с принципами, специфическими
для каждого основного вопроса (Раздел 6).
⎯ Перед анализом основных вопросов и проблем социальной ответственности, а также каждого из
соответствующих действий и ожиданий (Раздел 6), организации следует рассмотреть два
основных примера осуществления социальной ответственности: признание своей социальной
ответственности в рамках своей сферы влияния и идентификацию и вовлечение
заинтересованных сторон (Раздел 5).
⎯ Как только принципы станут понятны, а основные вопросы и соответствующие важные проблемы
социальной ответственности идентифицированы, организации следует заняться внедрением
социальной ответственности через свои решения и деятельность, используя руководство,
представленное в Разделе 7. Сюда входят такие задачи как: интегрирование социальной
ответственности в политику организации, корпоративную культуру, стратегию и тактику;
достижение внутренней компетентности в отношении социальной ответственности;
осуществление внутреннего и внешнего обмена информацией по социальной ответственности;
регулярный анализ этих действий и практики в отношении социальной ответственности.
⎯ Дальнейшее руководство по основным вопросам и практике интеграции социальной ответственности
можно найти в авторитетных источниках (Библиография) и различных добровольных инициативах и
инструментах (некоторые мировые примеры которых представлены в Приложении A).
x © ISO 2010 – Все права сохраняются

---------------------- Page: 10 ----------------------
ISO 26000:2010(R)
Общей целью организации при подходе к социальной ответственности и ее осуществлении на
практике является максимизация ее вклада в устойчивое развитие.
Текст в рамке 1 — Краткая информация в помощь пользователям данного международного
стандарта
ISO определяет стандарт как документ, созданный путем консенсуса и утвержденного признанным
органом, который обеспечивает, для общего и многократного использования, правила, руководство и
характеристики для деятельности или ее результатов, нацеленные на достижение оптимальной степени
[39]
порядка в данном контексте (ISO/IEC Guide 2:2004 , определение 3.2).
Терминология ISO (на основе Директив ISO/IEC, Часть 2, 2004, Приложение H)
Настоящий международный стандарт не содержит требований, поэтому слово “должен (shall)”, которое
на языке ISO означает требование, не используется. Для рекомендации используют слово “следует
(should)”. В некоторых странах определенные рекомендации ISO 26000 включены в закон и поэтому
являются законодательными требованиями.
Слово “может (may)” используется для указания разрешения, допущения чего-либо. Слово “может
(can)” используется для указания возможности чего-либо, например что организация или отдельный
человек способны сделать что-либо.
Международный стандарт, представляющий руководство, не содержит требований, но может
содержать рекомендации.
В Директивах ISO/IEC, Часть 2, рекомендация определяется как “выражение в тексте документа,
передающее возможность выбора из нескольких вариантов одного, который рекомендуется, как
наиболее подходящий, без упоминания или исключения других вариантов, или предпочтительность, но
не обязательность либо неодобрение, каких-либо действий, но не запрещение (в отрицательной
форме) какой-либо возможности или действий.”
Термины, которые не определены в Разделе 2, используются в общепринятом смысле слова,
предполагающем их словарные значения.
Цель информативного приложения (на основе Директив ISO/IEC, Часть 2, 2004, 6.4.1)
Информативное Приложение A к настоящему международному стандарту содержит дополнительную
информацию, предназначенную для облегчения понимания и использования этого документа; само по
себе оно не составляет части руководства и на него не дается ссылки в тексте данного
международного стандарта. Приложение A дает неполный перечень существующих добровольных
инициатив и механизмов, связанных с социальной ответственностью. Оно приводит примеры
инициатив и механизмов, а также обращает внимание на дополнительное руководство, которое может
быть в наличии, чтобы помочь пользователям сравнить свою практическую деятельность с
деятельностью других организаций. Тот факт, что инициатива или механизм попали в перечень
Приложения A, не означает, что такая инициатива или механизм получили одобрение ISO.
Библиография
Библиография, которая является неотъемлемой частью настоящего международного стандарта,
обеспечивает информацию для идентификации и содержит документы, на которые даются с
...

INTERNATIONAL ISO
STANDARD 26000
First edition
2010-11-01

Guidance on social responsibility
Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale
Reference number
ISO 26000:2010(E)
©
ISO 2010

---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO 26000:2010(E)
PDF disclaimer
This PDF file may contain embedded typefaces. In accordance with Adobe's licensing policy, this file may be printed or viewed but
shall not be edited unless the typefaces which are embedded are licensed to and installed on the computer performing the editing. In
downloading this file, parties accept therein the responsibility of not infringing Adobe's licensing policy. The ISO Central Secretariat
accepts no liability in this area.
Adobe is a trademark of Adobe Systems Incorporated.
Details of the software products used to create this PDF file can be found in the General Info relative to the file; the PDF-creation
parameters were optimized for printing. Every care has been taken to ensure that the file is suitable for use by ISO member bodies. In
the unlikely event that a problem relating to it is found, please inform the Central Secretariat at the address given below.


COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT


©  ISO 2010
All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either ISO at the address below or
ISO's member body in the country of the requester.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Published in Switzerland

ii © ISO 2010 – All rights reserved

---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO 26000:2010(E)
Contents Page
Foreword .v
Introduction.vi
1 Scope.1
2 Terms and definitions .2
3 Understanding social responsibility .5
3.1 The social responsibility of organizations: Historical background .5
3.2 Recent trends in social responsibility.5
3.3 Characteristics of social responsibility .6
3.4 The state and social responsibility.9
4 Principles of social responsibility .10
4.1 General .10
4.2 Accountability.10
4.3 Transparency .10
4.4 Ethical behaviour.11
4.5 Respect for stakeholder interests .12
4.6 Respect for the rule of law .12
4.7 Respect for international norms of behaviour .13
4.8 Respect for human rights.13
5 Recognizing social responsibility and engaging stakeholders .14
5.1 General .14
5.2 Recognizing social responsibility .14
5.3 Stakeholder identification and engagement.16
6 Guidance on social responsibility core subjects.19
6.1 General .19
6.2 Organizational governance .21
6.3 Human rights .23
6.4 Labour practices.33
6.5 The environment.40
6.6 Fair operating practices.48
6.7 Consumer issues.51
6.8 Community involvement and development.60
7 Guidance on integrating social responsibility throughout an organization .69
7.1 General .69
7.2 The relationship of an organization's characteristics to social responsibility.69
7.3 Understanding the social responsibility of an organization.70
7.4 Practices for integrating social responsibility throughout an organization .74
7.5 Communication on social responsibility .76
7.6 Enhancing credibility regarding social responsibility.78
7.7 Reviewing and improving an organization's actions and practices related to social
responsibility .80
7.8 Voluntary initiatives for social responsibility.82
Annex A (informative) Examples of voluntary initiatives and tools for social responsibility.85
Annex B (informative) Abbreviated terms .98
Bibliography.99

© ISO 2010 – All rights reserved iii

---------------------- Page: 3 ----------------------
ISO 26000:2010(E)
Figures
Figure 1 — Schematic overview of ISO 26000.ix
Figure 2 — Relationship between an organization, its stakeholders and society . 15
Figure 3 — The seven core subjects. 20
Figure 4 — Integrating social responsibility throughout the organization. 69

Boxes
Box 1 — Summary information to assist users of this International Standard .x
Box 2 — Gender equality and social responsibility . 7
Box 3 — ISO 26000 and small and medium-sized organizations (SMOs). 8
Box 4 — Understanding complicity. 13
Box 5 — Benefits of social responsibility for an organization. 20
Box 6 — The International Bill of Human Rights and the core human rights instruments . 23
Box 7 — Child labour. 32
Box 8 — The International Labour Organization . 33
Box 9 — Joint labour-management health and safety committees. 40
Box 10 — Examples of climate change adaptation actions. 46
Box 11 — UN Guidelines for Consumer Protection. 52
Box 12 — Consumer dispute resolution . 58
Box 13 — Millennium Development Goals . 62
Box 14 — Contributing to community development through an organization's core activities. 63
Box 15 — Reporting on social responsibility . 77
Box 16 — Certifiable initiatives and initiatives connected to commercial or economic interests . 84
Box 17 — Non-endorsement of initiatives by ISO . 86

iv © ISO 2010 – All rights reserved

---------------------- Page: 4 ----------------------
ISO 26000:2010(E)
Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies
(ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO
technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and
non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.
International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.
The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards
adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an
International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
ISO 26000 was prepared by ISO/TMB Working Group on Social Responsibility.
This International Standard was developed using a multi-stakeholder approach involving experts from more
than 90 countries and 40 international or broadly-based regional organizations involved in different aspects of
social responsibility. These experts were from six different stakeholder groups: consumers; government;
industry; labour; non-governmental organizations (NGOs); and service, support, research, academics and
others. In addition, specific provision was made to achieve a balance between developing and developed
countries as well as a gender balance in drafting groups. Although efforts were made to ensure balanced
participation of all the stakeholder groups, a full and equitable balance of stakeholders was constrained by
various factors, including the availability of resources and the need for English language skills.

© ISO 2010 – All rights reserved v

---------------------- Page: 5 ----------------------
ISO 26000:2010(E)
Introduction
Organizations around the world, and their stakeholders, are becoming increasingly aware of the need for and
benefits of socially responsible behaviour. The objective of social responsibility is to contribute to sustainable
development.
An organization's performance in relation to the society in which it operates and to its impact on the
environment has become a critical part of measuring its overall performance and its ability to continue
operating effectively. This is, in part, a reflection of the growing recognition of the need to ensure healthy
ecosystems, social equity and good organizational governance. In the long run, all organizations' activities
depend on the health of the world's ecosystems. Organizations are subject to greater scrutiny by their various
stakeholders. The perception and reality of an organization's performance on social responsibility can
influence, among other things:
⎯ its competitive advantage;
⎯ its reputation;
⎯ its ability to attract and retain workers or members, customers, clients or users;
⎯ the maintenance of employees' morale, commitment and productivity;
⎯ the view of investors, owners, donors, sponsors and the financial community; and
⎯ its relationship with companies, governments, the media, suppliers, peers, customers and the community
in which it operates.
This International Standard provides guidance on the underlying principles of social responsibility, recognizing
social responsibility and engaging stakeholders, the core subjects and issues pertaining to social responsibility
(see Table 2) and on ways to integrate socially responsible behaviour into the organization (see Figure 1).
This International Standard emphasizes the importance of results and improvements in performance on social
responsibility.
This International Standard is intended to be useful to all types of organizations in the private, public and non-
profit sectors, whether large or small, and whether operating in developed or developing countries. While not
all parts of this International Standard will be of equal use to all types of organizations, all core subjects are
relevant to every organization. All core subjects comprise a number of issues, and it is an individual
organization's responsibility to identify which issues are relevant and significant for the organization to address,
through its own considerations and through dialogue with stakeholders.
Governmental organizations, like any other organization, may wish to use this International Standard.
However, it is not intended to replace, alter or in any way change the obligations of the state.
Every organization is encouraged to become more socially responsible by using this International Standard.
Recognizing that organizations are at various stages of understanding and integrating social responsibility,
this International Standard is intended for use by those beginning to address social responsibility, as well as
those more experienced with its implementation. The beginner may find it useful to read and apply this
International Standard as a primer on social responsibility, while the experienced user may wish to use it to
improve existing practices and to further integrate social responsibility into the organization. Although this
International Standard is meant to be read and used as a whole, readers looking for specific types of
information on social responsibility may find the outline in Table 1 useful. Box 1 provides summary information
to assist users of this International Standard.
vi © ISO 2010 – All rights reserved

---------------------- Page: 6 ----------------------
ISO 26000:2010(E)
This International Standard provides guidance to users and is neither intended nor appropriate for certification
purposes. Any offer to certify to ISO 26000 or any claim to be certified to ISO 26000 would be a
misrepresentation of the intent and purpose of this International Standard.
Reference to any voluntary initiative or tool in Annex A of this International Standard does not imply that ISO
endorses or gives special status to that initiative or tool.
Table 1 — ISO 26000 outline
Clause
Clause title Description of clause contents
number
Scope Clause 1 Defines the scope of this International Standard and identifies certain
limitations and exclusions.
Terms and Clause 2 Identifies and provides the definition of key terms that are of fundamental
definitions importance for understanding social responsibility and for using this
International Standard.
Understanding social Clause 3 Describes the important factors and conditions that have influenced the
responsibility development of social responsibility and that continue to affect its nature
and practice. It also describes the concept of social responsibility itself –
what it means and how it applies to organizations. The clause includes
guidance for small and medium-sized organizations on the use of this
International Standard.
Principles of social Clause 4 Introduces and explains the principles of social responsibility.
responsibility
Recognizing social Clause 5 Addresses two practices of social responsibility: an organization's
responsibility and recognition of its social responsibility, and its identification of and
engaging engagement with its stakeholders. It provides guidance on the
stakeholders relationship between an organization, its stakeholders and society, on
recognizing the core subjects and issues of social responsibility and on
an organization's sphere of influence.
Guidance on social Clause 6 Explains the core subjects and associated issues relating to social
responsibility core responsibility (see Table 2). For each core subject, information has been
subjects provided on its scope, its relationship to social responsibility, related
principles and considerations, and related actions and expectations.
Guidance on Clause 7 Provides guidance on putting social responsibility into practice in an
integrating social organization. This includes guidance related to: understanding the social
responsibility responsibility of an organization, integrating social responsibility
throughout an throughout an organization, communication related to social
organization responsibility, improving the credibility of an organization regarding social
responsibility, reviewing progress and improving performance and
evaluating voluntary initiatives for social responsibility.
Examples of Annex A Presents a non-exhaustive list of voluntary initiatives and tools related to
voluntary initiatives social responsibility that address aspects of one or more core subjects or
and tools for social the integration of social responsibility throughout an organization.
responsibility
Abbreviated terms Annex B Contains abbreviated terms used in this International Standard.
Bibliography Includes references to authoritative international instruments and ISO
Standards that are referenced in the body of this International Standard
as source material.
© ISO 2010 – All rights reserved vii

---------------------- Page: 7 ----------------------
ISO 26000:2010(E)
Table 2 — Core subjects and issues of social responsibility
Core subjects and issues Addressed in sub-clause
Core subject: Organizational governance 6.2
Core subject: Human rights 6.3
6.3.3
Issue 1: Due diligence
Issue 2: Human rights risk situations 6.3.4
Issue 3: Avoidance of complicity 6.3.5
Issue 4: Resolving grievances 6.3.6
6.3.7
Issue 5: Discrimination and vulnerable groups
Issue 6: Civil and political rights 6.3.8
Issue 7: Economic, social and cultural rights 6.3.9
Issue 8: Fundamental principles and rights at work 6.3.10
Core subject: Labour practices 6.4
6.4.3
Issue 1: Employment and employment relationships
Issue 2: Conditions of work and social protection 6.4.4
Issue 3: Social dialogue 6.4.5
Issue 4: Health and safety at work 6.4.6
6.4.7
Issue 5: Human development and training in the workplace
6.5
Core subject: The environment
Issue 1: Prevention of pollution 6.5.3
Issue 2: Sustainable resource use 6.5.4
Issue 3: Climate change mitigation and adaptation 6.5.5
6.5.6
Issue 4: Protection of the environment, biodiversity and restoration of natural habitats
6.6
Core subject: Fair operating practices
Issue 1: Anti-corruption 6.6.3
Issue 2: Responsible political involvement 6.6.4
Issue 3: Fair competition 6.6.5
6.6.6
Issue 4: Promoting social responsibility in the value chain
Issue 5: Respect for property rights 6.6.7
Core subject: Consumer issues 6.7
Issue 1: Fair marketing, factual and unbiased information and fair contractual practices 6.7.3
Issue 2: Protecting consumers' health and safety 6.7.4
6.7.5
Issue 3: Sustainable consumption
Issue 4: Consumer service, support, and complaint and dispute resolution 6.7.6
Issue 5: Consumer data protection and privacy 6.7.7
Issue 6: Access to essential services 6.7.8
6.7.9
Issue 7: Education and awareness
6.8
Core subject: Community involvement and development
Issue 1: Community involvement 6.8.3
Issue 2: Education and culture 6.8.4
Issue 3: Employment creation and skills development 6.8.5
Issue 4: Technology development and access 6.8.6
Issue 5: Wealth and income creation 6.8.7
Issue 6: Health 6.8.8
Issue 7: Social investment 6.8.9
viii © ISO 2010 – All rights reserved

---------------------- Page: 8 ----------------------
MaxiMaxiMaximmmiiizzziiingngng an o an o an orrrggganizanizanizaaatiotiotionnn’’’sss contrib contrib contribuuutitition toon toon to
SSSuuustststaiaiainnnaaabbbllle e e dddeeevvveeelololopmpmpmenenenttt
ISO 26000:2010(E)
ScScScooopppeee CCClllause 1ause 1ause 1
TTTwwwo o o fffundamentundamentundamentaaalll pr pr practicacticactices of sociales of sociales of social r r responesponesponsssiiibilitybilitybility
CCClllause 5ause 5ause 5
GGGuuuiiidance tdance tdance tooo  aaallllll t t tyyypppeeesss of of of
orororganganganiiizzzatatatiiiooons,ns,ns, r r reeegggaaarrrdddllleeessssss
SSStttaaakkkeholeholeholder ider ider identidentidentifffiiicccatiatiatiooonnn
RRReeecognizcognizcogniziiing socing socing socialalal
ofofof  ttthhheieieirrr s s siiize orze orze or  lllooocccaaatttiiiononon
resprespresponsionsionsibbbiliiliilitttyyy ananand end end engaggaggageeemmmententent
CCClllause 2ause 2ause 2
TeTeTerrrmmmsss a a annnd d d
definitiodefinitiodefinitionnnsss
CCClllause 6ause 6ause 6
SocSocSociiiaaalll
rrreeesssppponsibilionsibilionsibilitttyyy
DDDeeefffiiinininitttiiiononon ofofof key key key  ttteeerrrmmmsss OOOrrrganganganiiizzzatiatiationalonalonal gov gov govererernnnanceanceance
cccooorrreee sub sub subjjjectsectsects
UUUnnndddeeerrrssstandtandtanding ing ing The The The FaiFaiFairrr   CoCoCommmmmmuuunnniiitttyyy
HHHuuummman an an LLLabouabouabourrr  CCConsuonsuonsummmer er er
sososociciciaaalll CCClllause 3ause 3ause 3
eeennnvvviiiron-ron-ron- opopoperatieratierating ng ng inininvolvvolvvolvemememeeennnt ant ant and d d
ririrightsghtsghts practipractipracticescesces issuissuissueseses
rrreeesssppponsibilionsibilionsibilitttyyy
mememennnttt
practipractipracticescesces dddeeevvveeelololopmpmpmententent
HHHiiistststorororyyy a a and nd nd charcharcharactactacteeerrriiissstttiiics;cs;cs;
rrreeelllaaatttiiionononssshhhiiippp betbetbetwwween socieen socieen socialalal RRReeelllaaated ted ted actioactioactionnns ans ans and exd exd expectpectpectaaatititionsonsons
rrreeespspsponsionsionsibbbiiillliiitttyyy a a and nd nd
sussussustttaiaiainabnabnabllleee dev dev develelelooopppmmmeeentntnt
CCClllause 7ause 7ause 7
IntegrIntegrIntegratingatingating
ThThTheee r r reeelalalatititiooonnnssshhhipipip o o offf
sssoooccciiial ral ral responsibilityesponsibilityesponsibility  UUUnderndernderssstttananandididinnnggg t t the he he
an oran oran organiganiganizatzatzatiiiooonnn’’’sss
PPPrrrinciinciincipppllleeesss of of of  thrthrthroooughouughouughout an t an t an socisocisocialalal r r reeesssponponponsssiiibibibillliiitttyyy
charcharcharacacacttteeerrriiistststiiics tcs tcs tooo
ofofof ttthhhe ore ore orggganianianizatzatzatiiiononon
sososociciciaaalll  CCClllause 4ause 4ause 4 orororganizganizganizaaationtiontion
sssoooccciiialalal r r reeesssponsiponsiponsibbbiiillliiitttyyy
rrreeesssppponsibilionsibilionsibilitttyyy
AAAccccccooountuntuntabiabiabillliiitttyyy
CCCooommmmmmuniuniunicatcatcatiiion on on PPPrrractactactiiiccceees fs fs fooorrr  iiinnntttegregregraaatttiiinnng g g
.5.5.5 Comm Comm Communicaunicaunication tion tion
VVVooolululunnntttaaarrryyy in in initititiaiaiativtivtiveeesss
TTTrrransparansparanspareeennncycycy
on son son sooocicicialalal r r reeesponsponsponsisisibibibillliiitttyyy socisocisocialalal r r reeesponsponsponsisisibibibillliiitttyyy
on Son Son SRRR fofoforrr s s soooccciiiaaalll r r reeessspppooonnnsssiiibbbilitilitilityyy
ttthhhrrrooouuughoghoghoututut an or an or an organiganiganizzzatatatiiiooonnn
EEEttthihihicalcalcal beh beh behavavaviiiourourour
RRReeespectspectspect f f fooorrr  stststakehoakehoakeholllderderder
inininttteeerrreeessstttsss
RRReeevvviiiewewewiiing andng andng and i i immmprprprovioviovinnng g g
RRReeespectspectspect f f fooorrr  ttthhhe re re ruuullleee  ofofof l l laaawww EEEnhancinhancinhancing crng crng crededediiibbbiiillliiittty y y
an oran oran organiganiganizzzaaatttiiion’on’on’s s s actactactiiions ons ons
rrregaregaregardddiiingngng so so socicicialalal
and prand prand practactactiiices rces rces reeelllaaattted ed ed
RRReeespectspectspect f f fooorrr  iiinnnttteeerrrnnnatatatiiionaonaonalll
rrreeespspsponsionsionsibibibillliiitttyyy
tttooo soci soci socialalal r r reeespspsponsionsionsibbbiiillliiitttyyy
nornornormmmsss of of of  bebebehavihavihaviourourour
RRReeespectspectspect f f fooorrr  humhumhumaaannn r r riiightghtghtsss
BBBiiibliogrbliogrbliographyaphyaphy:::  AAAuuuthothothorrriiitttativativativeee  sourcessourcessources and and and
AAAnnennennexxx:::  EEExxxamamamplplples oes oes offf  volvolvoluntuntuntarararyyy i i innniiitttiiiaaativtivtiveees ans ans and d d
adadadditiditiditionononal gal gal guuuidididanceanceance
tooltooltools fs fs fooorrr  socisocisocialalal r r reeesponsisponsisponsibbbiiilitylitylity

Figure 1 — Schematic overview of ISO 26000
Figure 1 provides an overview of ISO 26000, and is intended to assist organizations in understanding how to
use this standard. The following points provide guidance on using this standard.
⎯ After considering the characteristics of social responsibility and its relationship with sustainable
development (Clause 3), it is suggested that an organization should review the principles of social
responsibility described in Clause 4. In practising social responsibility, organizations should respect and
address these principles, along with the principles specific to each core subject (Clause 6).
⎯ Before analysing the core subjects and issues of social responsibility, as well as each of the related
actions and expectations (Clause 6), an organization should consider two fundamental practices of social
responsibility: recognizing its social responsibility within its sphere of influence, and identifying and
engaging with its stakeholders (Clause 5).
⎯ Once the principles have been understood, and the core subjects and relevant and significant issues of
social responsibility have been identified, an organization should seek to integrate social responsibility
throughout its decisions and activities, using the guidance provided in Clause 7. This involves practices
such as: making social responsibility integral to its policies, organizational culture, strategies and
operations; building internal competency for social responsibility; undertaking internal and external
communication on social responsibility; and regularly reviewing these actions and practices related to
social responsibility.
⎯ Further guidance on the core subjects and integration practices of social responsibility is available from
authoritative sources (Bibliography) and from various voluntary initiatives and tools (some global
examples of which are presented in Annex A).
© ISO 2010 – All rights reserved ix

---------------------- Page: 9 -------------------
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST ISO 26000:2010
01-december-2010
Napotki za družbeno odgovornost
Guidance on social responsibility
Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale
Ta slovenski standard je istoveten z: ISO 26000:2010
ICS:
03.100.01 Organizacija in vodenje Company organization and
podjetja na splošno management in general
SIST ISO 26000:2010 en,fr
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST ISO 26000:2010

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST ISO 26000:2010

INTERNATIONAL ISO
STANDARD 26000
First edition
2010-11-01

Guidance on social responsibility
Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale
Reference number
ISO 26000:2010(E)
©
ISO 2010

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST ISO 26000:2010
ISO 26000:2010(E)
PDF disclaimer
This PDF file may contain embedded typefaces. In accordance with Adobe's licensing policy, this file may be printed or viewed but
shall not be edited unless the typefaces which are embedded are licensed to and installed on the computer performing the editing. In
downloading this file, parties accept therein the responsibility of not infringing Adobe's licensing policy. The ISO Central Secretariat
accepts no liability in this area.
Adobe is a trademark of Adobe Systems Incorporated.
Details of the software products used to create this PDF file can be found in the General Info relative to the file; the PDF-creation
parameters were optimized for printing. Every care has been taken to ensure that the file is suitable for use by ISO member bodies. In
the unlikely event that a problem relating to it is found, please inform the Central Secretariat at the address given below.


COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT


©  ISO 2010
All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either ISO at the address below or
ISO's member body in the country of the requester.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Published in Switzerland

ii © ISO 2010 – All rights reserved

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST ISO 26000:2010
ISO 26000:2010(E)
Contents Page
Foreword .v
Introduction.vi
1 Scope.1
2 Terms and definitions .2
3 Understanding social responsibility .5
3.1 The social responsibility of organizations: Historical background .5
3.2 Recent trends in social responsibility.5
3.3 Characteristics of social responsibility .6
3.4 The state and social responsibility.9
4 Principles of social responsibility .10
4.1 General .10
4.2 Accountability.10
4.3 Transparency .10
4.4 Ethical behaviour.11
4.5 Respect for stakeholder interests .12
4.6 Respect for the rule of law .12
4.7 Respect for international norms of behaviour .13
4.8 Respect for human rights.13
5 Recognizing social responsibility and engaging stakeholders .14
5.1 General .14
5.2 Recognizing social responsibility .14
5.3 Stakeholder identification and engagement.16
6 Guidance on social responsibility core subjects.19
6.1 General .19
6.2 Organizational governance .21
6.3 Human rights .23
6.4 Labour practices.33
6.5 The environment.40
6.6 Fair operating practices.48
6.7 Consumer issues.51
6.8 Community involvement and development.60
7 Guidance on integrating social responsibility throughout an organization .69
7.1 General .69
7.2 The relationship of an organization's characteristics to social responsibility.69
7.3 Understanding the social responsibility of an organization.70
7.4 Practices for integrating social responsibility throughout an organization .74
7.5 Communication on social responsibility .76
7.6 Enhancing credibility regarding social responsibility.78
7.7 Reviewing and improving an organization's actions and practices related to social
responsibility .80
7.8 Voluntary initiatives for social responsibility.82
Annex A (informative) Examples of voluntary initiatives and tools for social responsibility.85
Annex B (informative) Abbreviated terms .98
Bibliography.99

© ISO 2010 – All rights reserved iii

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST ISO 26000:2010
ISO 26000:2010(E)
Figures
Figure 1 — Schematic overview of ISO 26000.ix
Figure 2 — Relationship between an organization, its stakeholders and society . 15
Figure 3 — The seven core subjects. 20
Figure 4 — Integrating social responsibility throughout the organization. 69

Boxes
Box 1 — Summary information to assist users of this International Standard .x
Box 2 — Gender equality and social responsibility . 7
Box 3 — ISO 26000 and small and medium-sized organizations (SMOs). 8
Box 4 — Understanding complicity. 13
Box 5 — Benefits of social responsibility for an organization. 20
Box 6 — The International Bill of Human Rights and the core human rights instruments . 23
Box 7 — Child labour. 32
Box 8 — The International Labour Organization . 33
Box 9 — Joint labour-management health and safety committees. 40
Box 10 — Examples of climate change adaptation actions. 46
Box 11 — UN Guidelines for Consumer Protection. 52
Box 12 — Consumer dispute resolution . 58
Box 13 — Millennium Development Goals . 62
Box 14 — Contributing to community development through an organization's core activities. 63
Box 15 — Reporting on social responsibility . 77
Box 16 — Certifiable initiatives and initiatives connected to commercial or economic interests . 84
Box 17 — Non-endorsement of initiatives by ISO . 86

iv © ISO 2010 – All rights reserved

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST ISO 26000:2010
ISO 26000:2010(E)
Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies
(ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO
technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and
non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.
International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.
The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards
adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an
International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
ISO 26000 was prepared by ISO/TMB Working Group on Social Responsibility.
This International Standard was developed using a multi-stakeholder approach involving experts from more
than 90 countries and 40 international or broadly-based regional organizations involved in different aspects of
social responsibility. These experts were from six different stakeholder groups: consumers; government;
industry; labour; non-governmental organizations (NGOs); and service, support, research, academics and
others. In addition, specific provision was made to achieve a balance between developing and developed
countries as well as a gender balance in drafting groups. Although efforts were made to ensure balanced
participation of all the stakeholder groups, a full and equitable balance of stakeholders was constrained by
various factors, including the availability of resources and the need for English language skills.

© ISO 2010 – All rights reserved v

---------------------- Page: 7 ----------------------

SIST ISO 26000:2010
ISO 26000:2010(E)
Introduction
Organizations around the world, and their stakeholders, are becoming increasingly aware of the need for and
benefits of socially responsible behaviour. The objective of social responsibility is to contribute to sustainable
development.
An organization's performance in relation to the society in which it operates and to its impact on the
environment has become a critical part of measuring its overall performance and its ability to continue
operating effectively. This is, in part, a reflection of the growing recognition of the need to ensure healthy
ecosystems, social equity and good organizational governance. In the long run, all organizations' activities
depend on the health of the world's ecosystems. Organizations are subject to greater scrutiny by their various
stakeholders. The perception and reality of an organization's performance on social responsibility can
influence, among other things:
⎯ its competitive advantage;
⎯ its reputation;
⎯ its ability to attract and retain workers or members, customers, clients or users;
⎯ the maintenance of employees' morale, commitment and productivity;
⎯ the view of investors, owners, donors, sponsors and the financial community; and
⎯ its relationship with companies, governments, the media, suppliers, peers, customers and the community
in which it operates.
This International Standard provides guidance on the underlying principles of social responsibility, recognizing
social responsibility and engaging stakeholders, the core subjects and issues pertaining to social responsibility
(see Table 2) and on ways to integrate socially responsible behaviour into the organization (see Figure 1).
This International Standard emphasizes the importance of results and improvements in performance on social
responsibility.
This International Standard is intended to be useful to all types of organizations in the private, public and non-
profit sectors, whether large or small, and whether operating in developed or developing countries. While not
all parts of this International Standard will be of equal use to all types of organizations, all core subjects are
relevant to every organization. All core subjects comprise a number of issues, and it is an individual
organization's responsibility to identify which issues are relevant and significant for the organization to address,
through its own considerations and through dialogue with stakeholders.
Governmental organizations, like any other organization, may wish to use this International Standard.
However, it is not intended to replace, alter or in any way change the obligations of the state.
Every organization is encouraged to become more socially responsible by using this International Standard.
Recognizing that organizations are at various stages of understanding and integrating social responsibility,
this International Standard is intended for use by those beginning to address social responsibility, as well as
those more experienced with its implementation. The beginner may find it useful to read and apply this
International Standard as a primer on social responsibility, while the experienced user may wish to use it to
improve existing practices and to further integrate social responsibility into the organization. Although this
International Standard is meant to be read and used as a whole, readers looking for specific types of
information on social responsibility may find the outline in Table 1 useful. Box 1 provides summary information
to assist users of this International Standard.
vi © ISO 2010 – All rights reserved

---------------------- Page: 8 ----------------------

SIST ISO 26000:2010
ISO 26000:2010(E)
This International Standard provides guidance to users and is neither intended nor appropriate for certification
purposes. Any offer to certify to ISO 26000 or any claim to be certified to ISO 26000 would be a
misrepresentation of the intent and purpose of this International Standard.
Reference to any voluntary initiative or tool in Annex A of this International Standard does not imply that ISO
endorses or gives special status to that initiative or tool.
Table 1 — ISO 26000 outline
Clause
Clause title Description of clause contents
number
Scope Clause 1 Defines the scope of this International Standard and identifies certain
limitations and exclusions.
Terms and Clause 2 Identifies and provides the definition of key terms that are of fundamental
definitions importance for understanding social responsibility and for using this
International Standard.
Understanding social Clause 3 Describes the important factors and conditions that have influenced the
responsibility development of social responsibility and that continue to affect its nature
and practice. It also describes the concept of social responsibility itself –
what it means and how it applies to organizations. The clause includes
guidance for small and medium-sized organizations on the use of this
International Standard.
Principles of social Clause 4 Introduces and explains the principles of social responsibility.
responsibility
Recognizing social Clause 5 Addresses two practices of social responsibility: an organization's
responsibility and recognition of its social responsibility, and its identification of and
engaging engagement with its stakeholders. It provides guidance on the
stakeholders relationship between an organization, its stakeholders and society, on
recognizing the core subjects and issues of social responsibility and on
an organization's sphere of influence.
Guidance on social Clause 6 Explains the core subjects and associated issues relating to social
responsibility core responsibility (see Table 2). For each core subject, information has been
subjects provided on its scope, its relationship to social responsibility, related
principles and considerations, and related actions and expectations.
Guidance on Clause 7 Provides guidance on putting social responsibility into practice in an
integrating social organization. This includes guidance related to: understanding the social
responsibility responsibility of an organization, integrating social responsibility
throughout an throughout an organization, communication related to social
organization responsibility, improving the credibility of an organization regarding social
responsibility, reviewing progress and improving performance and
evaluating voluntary initiatives for social responsibility.
Examples of Annex A Presents a non-exhaustive list of voluntary initiatives and tools related to
voluntary initiatives social responsibility that address aspects of one or more core subjects or
and tools for social the integration of social responsibility throughout an organization.
responsibility
Abbreviated terms Annex B Contains abbreviated terms used in this International Standard.
Bibliography Includes references to authoritative international instruments and ISO
Standards that are referenced in the body of this International Standard
as source material.
© ISO 2010 – All rights reserved vii

---------------------- Page: 9 ----------------------

SIST ISO 26000:2010
ISO 26000:2010(E)
Table 2 — Core subjects and issues of social responsibility
Core subjects and issues Addressed in sub-clause
Core subject: Organizational governance 6.2
Core subject: Human rights 6.3
6.3.3
Issue 1: Due diligence
Issue 2: Human rights risk situations 6.3.4
Issue 3: Avoidance of complicity 6.3.5
Issue 4: Resolving grievances 6.3.6
6.3.7
Issue 5: Discrimination and vulnerable groups
Issue 6: Civil and political rights 6.3.8
Issue 7: Economic, social and cultural rights 6.3.9
Issue 8: Fundamental principles and rights at work 6.3.10
Core subject: Labour practices 6.4
6.4.3
Issue 1: Employment and employment relationships
Issue 2: Conditions of work and social protection 6.4.4
Issue 3: Social dialogue 6.4.5
Issue 4: Health and safety at work 6.4.6
6.4.7
Issue 5: Human development and training in the workplace
6.5
Core subject: The environment
Issue 1: Prevention of pollution 6.5.3
Issue 2: Sustainable resource use 6.5.4
Issue 3: Climate change mitigation and adaptation 6.5.5
6.5.6
Issue 4: Protection of the environment, biodiversity and restoration of natural habitats
6.6
Core subject: Fair operating practices
Issue 1: Anti-corruption 6.6.3
Issue 2: Responsible political involvement 6.6.4
Issue 3: Fair competition 6.6.5
6.6.6
Issue 4: Promoting social responsibility in the value chain
Issue 5: Respect for property rights 6.6.7
Core subject: Consumer issues 6.7
Issue 1: Fair marketing, factual and unbiased information and fair contractual practices 6.7.3
Issue 2: Protecting consumers' health and safety 6.7.4
6.7.5
Issue 3: Sustainable consumption
Issue 4: Consumer service, support, and complaint and dispute resolution 6.7.6
Issue 5: Consumer data protection and privacy 6.7.7
Issue 6: Access to essential services 6.7.8
6.7.9
Issue 7: Education and awareness
6.8
Core subject: Community involvement and development
Issue 1: Community involvement 6.8.3
Issue 2: Education and culture 6.8.4
Issue 3: Employment creation and skills development 6.8.5
Issue 4: Technology development and access 6.8.6
Issue 5: Wealth and income creation 6.8.7
Issue 6: Health 6.8.8
Issue 7: Social investment 6.8.9
viii © ISO 2010 – All rights reserved

---------------------- Page: 10 ----------------------

MaxiMaxiMaximmmiiizzziiingngng an o an o an orrrggganizanizanizaaatiotiotionnn’’’sss contrib contrib contribuuutitition toon toon to
SSSuuustststaiaiainnnaaabbbllle e e dddeeevvveeelololopmpmpmenenenttt
SIST ISO 26000:2010
ISO 26000:2010(E)
ScScScooopppeee CCClllause 1ause 1ause 1
TTTwwwo o o fffundamentundamentundamentaaalll pr pr practicacticactices of sociales of sociales of social r r responesponesponsssiiibilitybilitybility
CCClllause 5ause 5ause 5
GGGuuuiiidance tdance tdance tooo  aaallllll t t tyyypppeeesss of of of
orororganganganiiizzzatatatiiiooons,ns,ns, r r reeegggaaarrrdddllleeessssss
SSStttaaakkkeholeholeholder ider ider identidentidentifffiiicccatiatiatiooonnn
RRReeecognizcognizcogniziiing socing socing socialalal
ofofof  ttthhheieieirrr s s siiize orze orze or  lllooocccaaatttiiiononon
resprespresponsionsionsibbbiliiliilitttyyy ananand end end engaggaggageeemmmententent
CCClllause 2ause 2ause 2
TeTeTerrrmmmsss a a annnd d d
definitiodefinitiodefinitionnnsss
CCClllause 6ause 6ause 6
SocSocSociiiaaalll
rrreeesssppponsibilionsibilionsibilitttyyy
DDDeeefffiiinininitttiiiononon ofofof key key key  ttteeerrrmmmsss OOOrrrganganganiiizzzatiatiationalonalonal gov gov govererernnnanceanceance
cccooorrreee sub sub subjjjectsectsects
UUUnnndddeeerrrssstandtandtanding ing ing The The The FaiFaiFairrr   CoCoCommmmmmuuunnniiitttyyy
HHHuuummman an an LLLabouabouabourrr  CCConsuonsuonsummmer er er
sososociciciaaalll CCClllause 3ause 3ause 3
eeennnvvviiiron-ron-ron- opopoperatieratierating ng ng inininvolvvolvvolvemememeeennnt ant ant and d d
ririrightsghtsghts practipractipracticescesces issuissuissueseses
rrreeesssppponsibilionsibilionsibilitttyyy
mememennnttt
practipractipracticescesces dddeeevvveeelololopmpmpmententent
HHHiiistststorororyyy a a and nd nd charcharcharactactacteeerrriiissstttiiics;cs;cs;
rrreeelllaaatttiiionononssshhhiiippp betbetbetwwween socieen socieen socialalal RRReeelllaaated ted ted actioactioactionnns ans ans and exd exd expectpectpectaaatititionsonsons
rrreeespspsponsionsionsibbbiiillliiitttyyy a a and nd nd
sussussustttaiaiainabnabnabllleee dev dev develelelooopppmmmeeentntnt
CCClllause 7ause 7ause 7
IntegrIntegrIntegratingatingating
ThThTheee r r reeelalalatititiooonnnssshhhipipip o o offf
sssoooccciiial ral ral responsibilityesponsibilityesponsibility  UUUnderndernderssstttananandididinnnggg t t the he he
an oran oran organiganiganizatzatzatiiiooonnn’’’sss
PPPrrrinciinciincipppllleeesss of of of  thrthrthroooughouughouughout an t an t an socisocisocialalal r r reeesssponponponsssiiibibibillliiitttyyy
charcharcharacacacttteeerrriiistststiiics tcs tcs tooo
ofofof ttthhhe ore ore orggganianianizatzatzatiiiononon
sososociciciaaalll  CCClllause 4ause 4ause 4 orororganizganizganizaaationtiontion
sssoooccciiialalal r r reeesssponsiponsiponsibbbiiillliiitttyyy
rrreeesssppponsibilionsibilionsibilitttyyy
AAAccccccooountuntuntabiabiabillliiitttyyy
CCCooommmmmmuniuniunicatcatcatiiion on on PPPrrractactactiiiccceees fs fs fooorrr  iiinnntttegregregraaatttiiinnng g g
.5.5.5 Comm Comm Communicaunicaunication tion tion
VVVooolululunnntttaaarrryyy in in initititiaiaiativtivtiveeesss
TTTrrransparansparanspareeennncycycy
on son son sooocicicialalal r r reeesponsponsponsisisibibibillliiitttyyy socisocisocialalal r r reeesponsponsponsisisibibibillliiitttyyy
on Son Son SRRR fofoforrr s s soooccciiiaaalll r r reeessspppooonnnsssiiibbbilitilitilityyy
ttthhhrrrooouuughoghoghoututut an or an or an organiganiganizzzatatatiiiooonnn
EEEttthihihicalcalcal beh beh behavavaviiiourourour
RRReeespectspectspect f f fooorrr  stststakehoakehoakeholllderderder
inininttteeerrreeessstttsss
RRReeevvviiiewewewiiing andng andng and i i immmprprprovioviovinnng g g
RRReeespectspectspect f f fooorrr  ttthhhe re re ruuullleee  ofofof l l laaawww EEEnhancinhancinhancing crng crng crededediiibbbiiillliiittty y y
an oran oran organiganiganizzzaaatttiiion’on’on’s s s actactactiiions ons ons
rrregaregaregardddiiingngng so so socicicialalal
and prand prand practactactiiices rces rces reeelllaaattted ed ed
RRReeespectspectspect f f fooorrr  iiinnnttteeerrrnnnatatatiiionaonaonalll
rrreeespspsponsionsionsibibibillliiitttyyy
tttooo soci soci socialalal r r reeespspsponsionsionsibbbiiillliiitttyyy
nornornormmmsss of of of  bebebehavihavihaviourourour
RRReeespectspectspect f f fooorrr  humhumhumaaannn r r riiightghtghtsss
BBBiiibliogrbliogrbliographyaphyaphy:::  AAAuuuthothothorrriiitttativativativeee  sourcessourcessources and and and
AAAnnennennexxx:::  EEExxxamamamplplples oes oes offf  volvolvoluntuntuntarararyyy i i innniiitttiiiaaativtivtiveees ans ans and d d
adadadditiditiditionononal gal gal guuuidididanceanceance
tooltooltools fs fs fooorrr  socisocisocialalal r r reeesponsisponsisponsibbbiiilitylitylity

Figure 1 — Schematic overview of ISO 26000
Figure 1 provides an overview of ISO 26000, and is intended to assist organizations in understanding how to
use this standard. The following points provide guidance on using this standard.
⎯ After considering the characteristics of social responsibility and its relationship with sustainable
development (Clause 3), it is suggested that an organization should review the principles of social
responsibility described in Clause 4. In practising social responsibility, organizations should respect and
address these principles, along with the principles specific to each core subject (Clause 6).
⎯ Before analysing the core subjects and issues of social responsibility, as well as each of the related
actions and expectations (Clause 6), an organization should consider two fundamental practices of social
responsibility: recognizing its social responsibility within its sphere of influence, and identifying and
engaging with its stakeholders (Clause 5).
⎯ Once the principles have been understood, and the core subjects and relevant and significant issues of
social responsibility have been identified, an organization should seek to integr
...

NORME ISO
INTERNATIONALE 26000
Première édition
2010-11-01


Lignes directrices relatives
à la responsabilité sociétale
Guidance on social responsibility
Numéro de référence
ISO 26000:2010(F)
©
ISO 2010

---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO 26000:2010(F)
PDF – Exonération de responsabilité
Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier
peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence
autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées
acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute
responsabilité en la matière.
Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.
Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info
du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir
l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation,
veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.


DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT


©  ISO 2010
Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous
quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit
de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Publié en Suisse

ii © ISO 2010 – Tous droits réservés

---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO 26000:2010(F)
Sommaire Page
Avant-propos .vii
Introduction.viii
1 Domaine d'application .1
2 Termes et définitions .2
3 Appréhender la responsabilité sociétale .5
3.1 La responsabilité sociétale des organisations: Historique .5
3.2 La responsabilité sociétale aujourd'hui.6
3.3 Caractéristiques de la responsabilité sociétale .7
3.3.1 Généralités .7
3.3.2 Les attentes de la société.7
3.3.3 Le rôle des parties prenantes dans la responsabilité sociétale.8
3.3.4 Intégration de la responsabilité sociétale.8
3.3.5 Relation entre responsabilité sociétale et développement durable.11
3.4 L'État et la responsabilité sociétale.11
4 Principes de la responsabilité sociétale .12
4.1 Généralités .12
4.2 Redevabilité .12
4.3 Transparence .13
4.4 Comportement éthique .13
4.5 Reconnaissance des intérêts des parties prenantes .14
4.6 Respect du principe de légalité .15
4.7 Prise en compte des normes internationales de comportement .15
4.8 Respect des droits de l'Homme .16
5 Identifier sa responsabilité sociétale et dialoguer avec les parties prenantes.16
5.1 Généralités .16
5.2 Identifier sa responsabilité sociétale .17
5.2.1 Impacts, intérêts et attentes.17
5.2.2 Identifier les questions centrales et les principaux domaines d'action de responsabilité
sociétale .18
5.2.3 La responsabilité sociétale et la sphère d'influence de l'organisation .19
5.3 Identifier les parties prenantes et dialoguer avec elles.20
5.3.1 Généralités .20
5.3.2 Identifier les parties prenantes .20
5.3.3 Dialoguer avec les parties prenantes.21
6 Lignes directrices relatives aux questions centrales de responsabilité sociétale .23
6.1 Généralités .23
6.2 Gouvernance de l'organisation.25
6.2.1 Vue d'ensemble .25
6.2.2 Principes et considérations.26
6.2.3 Structures et processus de prise de décision.26
6.3 Droits de l'Homme.27
6.3.1 Vue d'ensemble .27
6.3.2 Principes et considérations.29
6.3.3 Droits de l'Homme — Domaine d'action 1: Devoir de vigilance.30
6.3.4 Droits de l'Homme — Domaine d'action 2: Situations présentant un risque pour les droits
de l'Homme .30
6.3.5 Droits de l'Homme — Domaine d'action 3: Prévention de la complicité .31
6.3.6 Droits de l'Homme — Domaine d'action 4: Remédier aux atteintes aux droits de l'Homme.33
6.3.7 Droits de l'Homme — Domaine d'action 5: Discrimination et groupes vulnérables .34
6.3.8 Droits de l'Homme — Domaine d'action 6: Droits civils et politiques .36
© ISO 2010 – Tous droits réservés iii

---------------------- Page: 3 ----------------------
ISO 26000:2010(F)
6.3.9 Droits de l'Homme — Domaine d'action 7: Droits économiques, sociaux et culturels.37
6.3.10 Droits de l'Homme — Domaine d'action 8: Principes fondamentaux et droits au travail .38
6.4 Relations et conditions de travail .40
6.4.1 Vue d'ensemble.40
6.4.2 Principes et considérations.41
6.4.3 Relations et conditions de travail — Domaine d'action 1: Emploi et relations
employeur/employé .42
6.4.4 Relations et conditions de travail — Domaine d'action 2: Conditions de travail et
protection sociale .44
6.4.5 Relations et conditions de travail — Domaine d'action 3: Dialogue social.45
6.4.6 Relations et conditions de travail — Domaine d'action 4: Santé et sécurité au travail .47
6.4.7 Relations et conditions de travail — Domaine d'action 5: Développement du capital
humain .49
6.5 L'environnement .49
6.5.1 Vue d'ensemble.49
6.5.2 Principes et considérations.50
6.5.3 Environnement — Domaine d'action 1: Prévention de la pollution.52
6.5.4 Environnement — Domaine d'action 2: Utilisation durable des ressources.53
6.5.5 Environnement — Domaine d'action 3: Atténuation des changements climatiques et
adaptation.55
6.5.6 Environnement — Domaine d'action 4: Protection de l'environnement, biodiversité et
réhabilitation des habitats naturels .56
6.6 Loyauté des pratiques.58
6.6.1 Vue d'ensemble.58
6.6.2 Principes et considérations.58
6.6.3 Loyauté des pratiques — Domaine d'action 1: Lutte contre la corruption.58
6.6.4 Loyauté des pratiques — Domaine d'action 2: Engagement politique responsable.59
6.6.5 Loyauté des pratiques — Domaine d'action 3: Concurrence loyale .59
6.6.6 Loyauté des pratiques — Domaine d'action 4: Promotion de la responsabilité sociétale
dans la chaîne de valeur .60
6.6.7 Loyauté des pratiques — Domaine d'action 5: Respect des droits de propriété .61
6.7 Questions relatives aux consommateurs .62
6.7.1 Vue d'ensemble.62
6.7.2 Principes et considérations.63
6.7.3 Questions relatives aux consommateurs 1: Pratiques loyales en matière de
commercialisation, d'informations et de contrats .65
6.7.4 Questions relatives aux consommateurs 2: Protection de la santé et de la sécurité
des consommateurs.66
6.7.5 Questions relatives aux consommateurs 3: Consommation durable.67
6.7.6 Questions relatives aux consommateurs 4: Service après-vente, assistance et résolution
des réclamations et litiges pour les consommateurs.69
6.7.7 Questions relatives aux consommateurs 5: Protection des données et de la vie privée
des consommateurs.70
6.7.8 Questions relatives aux consommateurs 6: Accès aux services essentiels .71
6.7.9 Questions relatives aux consommateurs 7: Éducation et sensibilisation .72
6.8 Communautés et développement local.72
6.8.1 Vue d'ensemble.72
6.8.2 Principes et considérations.74
6.8.3 Communautés et développement local — Domaine d'action 1: Implication auprès
des communautés .76
6.8.4 Communautés et développement local — Domaine d'action 2: Éducation et culture .77
6.8.5 Communautés et développement local — Domaine d'action 3: Création d'emplois et
développement des compétences .78
6.8.6 Communautés et développement local — Domaine d'action 4: Développement
des technologies et accès à la technologie.79
6.8.7 Communautés et développement local — Domaine d'action 5: Création de richesses et
de revenus .80
6.8.8 Communautés et développement local — Domaine d'action 6: La santé .82
6.8.9 Communautés et développement local — Domaine d'action 7: Investissement dans la
société.82
iv © ISO 2010 – Tous droits réservés

---------------------- Page: 4 ----------------------
ISO 26000:2010(F)
7 Lignes directrices relatives à l'intégration de la responsabilité sociétale dans l'ensemble
de l'organisation.83
7.1 Généralités .83
7.2 Relation entre les caractéristiques de l'organisation et la responsabilité sociétale.84
7.3 Appréhender la responsabilité sociétale de l'organisation .85
7.3.1 Devoir de vigilance.85
7.3.2 Déterminer la pertinence et l'importance des questions centrales et des domaines
d'action pour l'organisation .86
7.3.3 Sphère d'influence d'une organisation .87
7.3.4 Établir des priorités pour aborder des domaines d'action .88
7.4 Pratiques d'intégration de la responsabilité sociétale dans l'ensemble de l'organisation .89
7.4.1 Sensibiliser et développer les compétences en matière de responsabilité sociétale .89
7.4.2 Définir l'orientation de l'organisation en matière de responsabilité sociétale .90
7.4.3 Intégrer la responsabilité sociétale dans la gouvernance, les systèmes et processus de
l'organisation .90
7.5 Communiquer sur la responsabilité sociétale .91
7.5.1 Le rôle de la communication dans la responsabilité sociétale .91
7.5.2 Caractéristiques des informations en matière de responsabilité sociétale.92
7.5.3 Types de communication en matière de responsabilité sociétale.92
7.5.4 Dialogue avec les parties prenantes en matière de communication sur la responsabilité
sociétale .94
7.6 Améliorer la crédibilité en matière de responsabilité sociétale .95
7.6.1 Méthodes permettant d'améliorer la crédibilité.95
7.6.2 Améliorer la crédibilité des rapports et des déclarations en matière de responsabilité
sociétale .95
7.6.3 Résoudre les conflits ou les désaccords entre une organisation et ses parties prenantes .96
7.7 Revoir et améliorer les actions et pratiques de l'organisation liées à la responsabilité
sociétale .96
7.7.1 Généralités .96
7.7.2 Surveiller les activités en matière de responsabilité sociétale .97
7.7.3 Passer en revue les progrès et les performances d'une organisation en matière de
responsabilité sociétale.98
7.7.4 Améliorer la fiabilité de la collecte et de la gestion des données et informations.99
7.7.5 Améliorer les performances.99
7.8 Initiatives volontaires en matière de responsabilité sociétale .100
7.8.1 Généralités .100
7.8.2 Le caractère volontaire de la participation .100
7.8.3 Considérations .101
7.8.4 Notes relatives à l'Annexe A .101
Annexe A (informative) Exemples d'initiatives volontaires et d'outils en matière
de responsabilité sociétale.103
Annexe B (informative) Abréviations .117
Bibliographie.117
Index .127
Figures
Figure 1 — Vue d'ensemble de l'ISO 26000 . xii
Figure 2 — Relation entre une organisation, ses parties prenantes et la société.18
Figure 3 — Les sept questions centrales .24
Figure 4 — Intégration de la responsabilité sociétale dans l'ensemble de l'organisation.84
© ISO 2010 – Tous droits réservés v

---------------------- Page: 5 ----------------------
ISO 26000:2010(F)
Encadrés
Encadré 1 — Informations succinctes destinées à l'utilisateur de la présente
Norme internationale.xi
Encadré 2 — Egalité entre hommes et femmes et responsabilité sociétale .9
Encadré 3 — L'ISO 26000 et les petites et moyennes organisations (PMO).10
Encadré 4 — Appréhender la complicité .16
Encadré 5 — Bénéfices de la responsabilité sociétale pour une organisation.25
Encadré 6 — La Charte internationale des droits de l'Homme et les principaux
instruments des droits de l'Homme .28
Encadré 7 — Travail des enfants .40
Encadré 8 — L'Organisation internationale du travail .41
Encadré 9 — Comités mixtes salariés/direction pour la santé et la sécurité.48
Encadré 10 — Exemples d'actions entreprises pour s'adapter aux changements climatiques .56
Encadré 11 — Principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur.63
Encadré 12 — Règlement des litiges avec les consommateurs .70
Encadré 13 — Objectifs du Millénaire pour le développement .75
Encadré 14 — Principales activités d'une organisation contribuant au développement local .76
Encadré 15 — Rapport sur la responsabilité sociétale.94
Encadré 16 — Initiatives certifiables et initiatives liées aux intérêts
commerciaux ou économiques . 102
Encadré 17 — Non-approbation des initiatives par l'ISO . 104

vi © ISO 2010 – Tous droits réservés

---------------------- Page: 6 ----------------------
ISO 26000:2010(F)
Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.
La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
L'ISO 26000 a été élaborée par l'ISO/TMB, Groupe de travail sur la Responsabilité sociétale.
La présente Norme internationale a été élaborée suivant une approche multi-parties prenantes avec la
participation d'experts de plus de 90 pays et de 40 organisations internationales ou ayant une assise
régionale étendue, couvrant différents aspects de la responsabilité sociétale. Ces experts étaient originaires
de six groupes différents de parties prenantes: les consommateurs, les pouvoirs publics, l'industrie, les
travailleurs, les organisations non gouvernementales (ONG) et les services, le conseil, la recherche,
l'enseignement et autres. En outre, des dispositions spécifiques ont été prises pour parvenir à un équilibre
entre les pays en développement et les pays développés et assurer une contribution équilibrée des hommes
et des femmes dans les groupes de rédaction. Bien que des efforts aient été déployés pour assurer une
participation équilibrée de tous les groupes de parties prenantes, l'équilibre véritable parmi les parties
prenantes s'est vu limité par divers facteurs comme la disponibilité des ressources et la nécessité de maîtriser
la langue anglaise.

© ISO 2010 – Tous droits réservés vii

---------------------- Page: 7 ----------------------
ISO 26000:2010(F)
Introduction
Les organisations existant de par le monde et leurs parties prenantes sont de plus en plus conscientes de la
nécessité d'adopter un comportement responsable, et des bénéfices qui y sont associés. L'objectif de la
responsabilité sociétale est de contribuer au développement durable.
Les performances d'une organisation vis-à-vis de la société dans laquelle elle opère et vis-à-vis de son impact
sur l'environnement sont devenues une composante critique de la mesure de ses performances globales et
de sa capacité à continuer à fonctionner de manière efficace. Ceci reflète, en partie, la reconnaissance
croissante de la nécessité de garantir l'équilibre des écosystèmes, l'équité sociale et la bonne gouvernance
des organisations. Au final, toutes les activités des organisations dépendent à un moment ou un autre de
l'état des écosystèmes de la planète. Les organisations sont soumises au regard de leurs diverses parties
prenantes. La réalité et la perception des performances d'une organisation en matière de responsabilité
sociétale peuvent avoir une incidence sur ce qui suit, entre autres:
⎯ ses avantages concurrentiels;
⎯ sa réputation;
⎯ sa capacité à attirer et à retenir ses salarié(e)s ou ses membres, ses clients ou ses utilisateurs;
⎯ le maintien de la motivation et de l'engagement de ses employés, ainsi que de leur productivité;
⎯ la vision des investisseurs, des propriétaires, des donateurs, des sponsors et de la communauté
...

NORMA ISO
INTERNACIONAL 26000
Traducción oficial
Primera edición
Official translation
2010-11-01
Traduction officielle

Guía de responsabilidad social
Guidance on social responsibility
Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale
Publicado por la Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza, como
traducción oficial en español avalada por el Translation Management
Group, que ha certificado la conformidad en relación con las versiones
inglesa y francesa.Número de referencia
ISO 26000:2010
(traducción oficial)
©
ISO 2010

---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO 26000:2010(traducción oficial)
PDF – Exoneración de responsabilidad
El presente fichero PDF puede contener pólizas de caracteres integradas. Conforme a las condiciones de licencia de Adobe, este
fichero podrá ser impreso o visualizado, pero no deberá ser modificado a menos que el ordenador empleado para tal fin disfrute de
una licencia que autorice la utilización de estas pólizas y que éstas estén instaladas en el ordenador. Al descargar este fichero, las
partes implicadas aceptan de hecho la responsabilidad de no infringir las condiciones de licencia de Adobe. La Secretaría Central de
ISO rehusa toda responsabilidad sobre esta cuestión.
Adobe es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated.
Los detalles relativos a los productos software utilizados para la creación del presente fichero PDF están disponibles en la sección
General Info del fichero. Los parámetros de creación PDF han sido optimizados para la impresión. Se han adoptado todas las
medidas pertinentes para garantizar la explotación de este fichero por los comités miembros de ISO. En la eventualidad poco
probable de surgir un problema de utilización, sírvase comunicarlo a la Secretaría Central en la dirección indicada a continuación.


DOCUMENTO PROTEGIDO POR COPYRIGHT


©  ISO 2010
Reservados los derechos de reproducción. Salvo prescripción diferente, no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta
publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmación, sin la
autorización por escrito recibida de ISO en la siguiente dirección o del organismo miembro de ISO en el país del solicitante.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Versión española publicada en 2010
Publicado en Suiza

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle
ii © ISO 2010 — Todos los derechos reservados

---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO 26000:2010(traducción oficial)
Índice Página
Prólogo .v
Prólogo de la versión en español .vi
Introducción.vii
1 Objeto y campo de aplicación.1
2 Términos y definiciones .2
3 Comprender la responsabilidad social .5
3.1 La responsabilidad social de las organizaciones: antecedentes históricos .5
3.2 Tendencias actuales en responsabilidad social .6
3.3 Características de la responsabilidad social .7
3.4 El Estado y la responsabilidad social .10
4 Principios de la responsabilidad social.11
4.1 Generalidades.11
4.2 Rendición de cuentas .11
4.3 Transparencia .11
4.4 Comportamiento ético .12
4.5 Respeto a los intereses de las partes interesadas .13
4.6 Respeto al principio de legalidad .14
4.7 Respeto a la normativa internacional de comportamiento.14
4.8 Respeto a los derechos humanos .15
5 Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes interesadas.15
5.1 Generalidades.15
5.2 Reconocer la responsabilidad social .16
5.3 Identificación e involucramiento con las partes interesadas.18
6 Orientación sobre materias fundamentales de responsabilidad social .21
6.1 Generalidades.21
6.2 Gobernanza de la organización .23
6.3 Derechos humanos .25
6.4 Prácticas laborales.37
6.5 El medio ambiente.45
6.6 Prácticas justas de operación.53
6.7 Asuntos de consumidores .56
6.8 Participación activa y desarrollo de la comunidad.66
7 Orientación sobre la integración de la responsabilidad social en toda la organización.76
7.1 Generalidades.76
7.2 Relación de las características de una organización con la responsabilidad social.77
7.3 Comprender la responsabilidad social de una organización .77
7.4 Prácticas para integrar la responsabilidad social en toda la organización .81
7.5 Comunicación sobre responsabilidad social.84
7.6 Aumentar la credibilidad en materia de responsabilidad social .87
7.7 Revisión y mejora de las acciones y prácticas de una organización en materia de
responsabilidad social.88
7.8 Iniciativas voluntarias para la responsabilidad social .91
Anexo A (informativo) Ejemplos de iniciativas voluntarias y herramientas para la responsabilidad
social.94
Anexo B (informativo) Abreviaturas.109
Bibliografía.110
Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle
© ISO 2010 — Todos los derechos reservados iii

---------------------- Page: 3 ----------------------
ISO 26000:2010(traducción oficial)
Figuras
Figura 1 — Visión esquemática de la Norma ISO 26000.x
Figura 2 — Relación entre una organización, sus partes interesadas y la sociedad.16
Figura 3 — Las siete materias fundamentales .22
Figura 4 — Integración de la responsabilidad social en toda la organización .76

Recuadros
Recuadro 1 — Resumen informativo para ayudar a los usuarios de esta Norma Internacional .xi
Recuadro 2 — Igualdad de género y responsabilidad social .8
Recuadro 3 — La Norma ISO 26000 y las pequeñas y medianas organizaciones (PyMOs).9
Recuadro 4 — Comprender la complicidad .15
Recuadro 5 — Beneficios de la responsabilidad social para una organización.22
Recuadro 6 — La Carta Internacional de Derechos Humanos y los instrumentos fundamentales
sobre derechos humanos .25
Recuadro 7 — Trabajo infantil.36
Recuadro 8 — La Organización Internacional del Trabajo.37
Recuadro 9 — Comités paritarios de salud y seguridad.44
Recuadro 10 — Ejemplos de acciones para la adaptación al cambio climático.51
Recuadro 11 — Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor.57
Recuadro 12 — Resolución de controversias del consumidor .64
Recuadro 13 — Objetivos de Desarrollo del Milenio .68
Recuadro 14 — Contribución al desarrollo de la comunidad a través de las actividades
fundamentales de una organización.69
Recuadro 15 — Informes sobre responsabilidad social.86
Recuadro 16 — Iniciativas certificables e iniciativas vinculadas a intereses económicos o
comerciales .93
Recuadro 17 — Iniciativas no respaldadas por ISO.95

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle
iv © ISO 2010 — Todos los derechos reservados

---------------------- Page: 4 ----------------------
ISO 26000:2010(traducción oficial)
Prólogo
ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de
normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las Normas Internacionales
normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una
materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho
comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan
en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las
materias de normalización electrotécnica.
Las Normas Internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de las
Directivas ISO/IEC.
La tarea principal de los comités técnicos es preparar Normas Internacionales. Los proyectos de Normas
Internacionales adoptados por los comités técnicos se envían a los organismos miembros para votación. La
publicación como norma internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos
miembros que emiten voto.
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar
sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de cualquiera o todos
los derechos de patente.
La Norma ISO 26000 ha sido preparada por el ISO/TMB Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Social.
Esta Norma Internacional se ha desarrollado utilizando un enfoque de múltiples partes interesadas, con la
participación de expertos de más de 90 países y 40 organizaciones internacionales o regionales
representativas, que están involucradas en diversos aspectos de la responsabilidad social. Estos expertos
procedían de seis grupos distintos de partes interesadas: consumidores; gobierno; industria; trabajadores;
organizaciones no gubernamentales, ONG (NGO, por sus siglas en inglés) y servicios, apoyo, investigación,
academia y otros. Adicionalmente, se tomaron disposiciones específicas para lograr un equilibrio en los
grupos de redacción, entre países en desarrollo y desarrollados, así como un equilibrio de género. A pesar de
que se realizaron esfuerzos para asegurar una participación equilibrada de todos los grupos de partes
interesadas, diversos factores, como la disponibilidad de recursos y la necesidad de manejar el idioma inglés,
restringieron el logro del equilibrio completo y equitativo de las partes interesadas.
Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle
© ISO 2010 — Todos los derechos reservados v

---------------------- Page: 5 ----------------------
ISO 26000:2010(traducción oficial)
Prólogo de la versión en español
Esta Norma Internacional ha sido traducida por el Grupo de Trabajo Spanish Translation Task Force (STTF)
del ISO/TMB /WG /SR (Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Social), en el que participan representantes
de los siguientes países:
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
Igualmente, en el citado Grupo de Trabajo Spanish Translation Task Force participan representantes de RED
INTERAMERICANA DE RSE (representada por el Centro Vincular), COPANT (Comisión Panamericana de
Normas Técnicas) y de INLAC (Instituto Latinoamericano de Aseguramiento de la Calidad).
Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle
vi © ISO 2010 — Todos los derechos reservados

---------------------- Page: 6 ----------------------
ISO 26000:2010(traducción oficial)
Introducción
A escala mundial, las organizaciones, y sus partes interesadas, son cada vez más conscientes de la
necesidad y los beneficios de un comportamiento socialmente responsable. El objetivo de la responsabilidad
social es contribuir al desarrollo sostenible.
El desempeño de una organización en relación con la sociedad en la que opera y con su impacto sobre el
medio ambiente, se ha convertido en una parte crítica al medir su desempeño integral y su habilidad para
continuar operando de manera eficaz. En parte, esto es reflejo del creciente reconocimiento de la necesidad
de asegurar ecosistemas saludables, equidad social y buena gobernanza de las organizaciones. En el largo
plazo, todas las actividades de las organizaciones dependen de la salud de los ecosistemas mundiales. Las
organizaciones están sometidas a un escrutinio cada vez mayor por parte de sus diversas partes interesadas.
Tanto la percepción que se tenga acerca del desempeño de una organización en materia de responsabilidad
social, como su desempeño real pueden influir, entre otras cosas en:
⎯ su ventaja competitiva;
⎯ su reputación;
⎯ su capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la organización, clientes o usuarios;
⎯ mantener la motivación, compromiso y productividad de los empleados;
⎯ la percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y la comunidad financiera, y
⎯ sus relaciones con empresas, gobiernos, medios de comunicación, proveedores, organizaciones pares,
clientes y la comunidad donde opera.
Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre los principios que subyacen en la responsabilidad
social, el reconocimiento de la responsabilidad social y el involucramiento con las partes interesadas, las
materias fundamentales y los asuntos que constituyen la responsabilidad social (véase la tabla 2) y sobre las
maneras de integrar un comportamiento socialmente responsable en la organización (véase la figura 1). Esta
Norma Internacional hace énfasis en la importancia de los resultados y mejoras en el desempeño de la
responsabilidad social.
Esta Norma Internacional pretende ser de utilidad para todo tipo de organizaciones del sector privado, público
y sin fines de lucro, con independencia de que sean grandes o pequeñas y estén operando en países
desarrollados o en países en desarrollo. Aunque no todas las partes de esta Norma Internacional se utilizarán
de igual manera por todos los tipos de organizaciones, todas las materias fundamentales son pertinentes
para todas las organizaciones. Todas las materias fundamentales comprenden varios asuntos y es
responsabilidad individual de cada organización identificar qué asuntos resultan pertinentes e importantes
para ser abordados por la organización, a través de sus propias consideraciones y del diálogo con las partes
interesadas.
Las organizaciones gubernamentales, como cualquier otra organización, podrían tener interés en utilizar esta
Norma Internacional. Sin embargo, esta norma no pretende reemplazar, modificar o cambiar de ninguna
forma las obligaciones del Estado.
Se anima a las organizaciones a ser cada vez más socialmente responsables a través de la utilización de
esta Norma Internacional.
Reconociendo que las organizaciones se encuentran en diferentes niveles al comprender e integrarla
responsabilidad social, el propósito de esta Norma Internacional es que se utilice, tanto por aquellas que se
inician en el proceso de adopción de la responsabilidad social, como por aquellas que cuentan con mayor
experiencia en su implementación. Para los que se inician, puede ser útil leer y aplicar esta Norma
Internacional como una guía elemental en responsabilidad social, mientras que los usuarios más
experimentados podrían querer utilizarla para mejorar las prácticas existentes y para integrar aún más la
responsabilidad social dentro de la organización. Aunque se pretende que esta Norma Internacional se lea y
se utilice de forma integral, los lectores que busquen algún tipo de información específica sobre
responsabilidad social pueden encontrar útil el esquema de la Tabla 1. El recuadro 1 proporciona un resumen
informativo para ayudar a los usuarios de esta Norma Internacional.
Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle
© ISO 2010 — Todos los derechos reservados vii

---------------------- Page: 7 ----------------------
ISO 26000:2010(traducción oficial)
Esta Norma Internacional proporciona orientación a los usuarios; no es adecuada ni pretende servir para
propósitos de certificación. Cualquier oferta de certificación de la Norma ISO 26000, o petición para obtener
una certificación conforme a la Norma ISO 26000, se consideraría una tergiversación del propósito e
intención de esta Norma Internacional.
El hecho de que se haga referencia a iniciativas voluntarias o herramientas en el Anexo A de esta Norma
Internacional, no implica que ISO respalde u otorgue una posición especial a esa iniciativa o herramienta.
Tabla 1 — Esquema de la ISO 26000
Número del
Título del capítulo Descripción de los contenidos del capítulo
capítulo
Objeto y campo de Capítulo 1 Define el objeto y campo de aplicación de esta Norma Internacional e
aplicación identifica ciertas limitaciones y exclusiones.
Términos y Capítulo 2 Identifica y proporciona el significado de los términos clave que son de
definiciones importancia fundamental para comprender la responsabilidad social y para el
uso de esta Norma Internacional.
Comprender la Capítulo 3 Describe los factores importantes y las condiciones que han influido en el
responsabilidad desarrollo de la responsabilidad social y que continúan afectando su
social naturaleza y práctica. Además, describe el propio concepto de
responsabilidad social, lo que significa y cómo se aplica a las
organizaciones. El capítulo incluye orientación para las pequeñas y
medianas organizaciones sobre el uso de esta Norma Internacional.
Principios de la Capítulo 4 Introduce y explica los principios de la responsabilidad social.
responsabilidad
social
Reconocer la Capítulo 5 Aborda dos prácticas de responsabilidad social: el reconocimiento por parte
responsabilidad de una organización de su responsabilidad social; y la identificación y el
social e involucrarse involucramiento con sus partes interesadas. Proporciona orientación sobre la
con las partes relación entre una organización, sus partes interesadas y la sociedad, sobre
interesadas el reconocimiento de las materias fundamentales y los asuntos de
responsabilidad social y sobre la esfera de influencia de una organización.
Orientación sobre Capítulo 6 Explica las materias fundamentales relacionadas con la responsabilidad
materias social y sus asuntos asociados (véase la Tabla 2). Para cada materia
fundamentales de fundamental, se proporciona información sobre su alcance, su relación con
responsabilidad la responsabilidad social, los principios y las consideraciones relacionados y
social las acciones y expectativas relacionadas.
Orientación sobre la Capítulo 7 Proporciona orientación sobre cómo poner en práctica la responsabilidad
integración de la social en una organización. Incluye orientaciones relacionadas con: la
responsabilidad comprensión de la responsabilidad social de una organización, la integración
social en toda la de la responsabilidad social en toda la organización, la comunicación relativa
organización a la responsabilidad social, el incremento de la credibilidad de una
organización con respecto a la responsabilidad social, la revisión del
progreso y la mejora del desempeño y la evaluación de iniciativas voluntarias
en responsabilidad social.
Ejemplos de Anexo A Presenta un listado no-exhaustivo de iniciativas y herramientas voluntarias
iniciativas voluntarias relacionadas con la responsabilidad social, que abordan aspectos de una o
y herramientas para más materias fundamentales o de la integración de la responsabilidad social
la responsabilidad en toda la organización.
social
Abreviaturas Anexo B Contiene las abreviaturas utilizadas en esta Norma Internacional.
Bibliografía Incluye referencias a instrumentos internacionales reconocidos y Normas
ISO que se referencian en el cuerpo de esta Norma Internacional como
fuente de consulta.
Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle
viii © ISO 2010 — Todos los derechos reservados

---------------------- Page: 8 ----------------------
ISO 26000:2010(traducción oficial)
Tabla 2 — Materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social
Materias fundamentales y asuntos Abordados en el
apartado
Materia fundamental: Gobernanza de la organización 6.2
Materia fundamental: Derechos humanos 6.3
Asunto 1: Debida diligencia 6.3.3
Asunto 2: Situaciones de riesgo para los derechos humanos 6.3.4
Asunto 3: Evitar la complicidad 6.3.5
Asunto 4: Resolución de reclamaciones 6.3.6
Asunto 5: Discriminación y grupos vulnerables 6.3.7
Asunto 6: Derechos civiles y políticos 6.3.8
Asunto 7: Derechos económicos, sociales y culturales 6.3.9
Asunto 8: Principios y derechos fundamentales en el trabajo 6.3.10
Materia fundamental: Prácticas laborales 6.4
Asunto 1: Trabajo y relaciones laborales 6.4.3
Asunto 2: Condiciones de trabajo y protección social 6.4.4
Asunto 3: Diálogo social 6.4.5
Asunto 4: Salud y seguridad ocupacional 6.4.6
Asunto 5: Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo 6.4.7
Materia fundamental: El medio ambiente 6.5
Asunto 1: Prevención de la contaminación 6.5.3
Asunto 2: Uso sostenible de los recursos 6.5.4
Asunto 3: Mitigación y adaptación al cambio climático 6.5.5
Asunto 4: Protección del medio ambiente, la biodiversidad y restauración de hábitats 6.5.6
naturales
Materia fundamental: Prácticas justas de operación 6.6
Asunto 1: Anti–corrupción 6.6.3
Asunto 2: Participación política responsable 6.6.4
Asunto 3: Competencia justa 6.6.5
Asunto 4: Promover la responsabilidad social en la cadena de valor 6.6.6
Asunto 5: Respeto a los derechos de la propiedad 6.6.7
Materia fundamental: Asuntos de consumidores 6.7
Asunto 1: Prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial y prácticas 6.7.3
justas de contratación
Asunto 2: Protección de la salud y la seguridad de los consumidores 6.7.4
Asunto 3: Consumo sostenible 6.7.5
Asunto 4: Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y controversias 6.7.6
Asunto 5: Protección y privacidad de los datos de los consumidores 6.7.7
Asunto 6: Acceso a servicios esenciales 6.7.8
Asunto 7: Educación y toma de conciencia 6.7.9
Materia fundamental: Participación activa y desarrollo de la comunidad 6.8
Asunto 1: Participación activa de la comunidad 6.8.3
Asunto 2: Educación y cultura 6.8.4
Asunto 3: Creación de empleo y desarrollo de habilidades 6.8.5
Asunto 4: Desarrollo y acceso a la tecnología 6.8.6
Asunto 5: Generación de riqueza e ingresos 6.8.7
Asunto 6: Salud 6.8.8
Asunto 7: Inversión social 6.8.9
Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle
© ISO 2010 — Todos los derechos reservados ix

---------------------- Page: 9 ----------------------
ISO 26000:2010(traducción oficial)

Figura 1 — Visión esquemática de la Norma ISO 26000
La Figura 1 proporciona una visión general de la Norma ISO 26000 y pretende ayudar a las organizaciones a
comprender cómo utilizar esta Norma. Los siguientes puntos proporcionan orientación en el uso de esta Norma:
⎯ Tras tomar en consideración las características de la responsabilidad social y su relación con el
desarrollo sostenible (véase el capítulo 3), se recomienda a la organización que revise los principios de
la responsabilidad social descritos en el capítulo 4. Al poner en práctica la responsabilidad social, las
organizaciones deberían respetar y abordar dichos principios, conjuntamente con los principios
específicos de cada materia fundamental (véase el capítulo 6).
⎯ Antes de analizar las materias fundamentales y los asuntos de responsabilidad social, así como cada
una de las acciones y expectativas relacionadas (véase el capítulo 6), la organización debería tomar en
consideración dos prácticas fundamentales en el ámbito de la responsabilidad social: el reconocimiento
de su responsabilidad social dentro de su esfera de influencia y la identificación y el involucramiento con
sus partes interesadas (véase el capítulo 5).
⎯ Una vez se hayan comprendido los principios y se hayan identificado las materias fundamentales y los
asuntos pertinentes y significativos de responsabilidad social, una organización debería intentar integrar
la responsabilidad social en todas sus decisiones y actividades, empleando la orientación proporcionada
en el capítulo 7. Esto implica prácticas como: convertir la responsabilidad social en una parte esencial de
sus políticas, de su cultura organizacional y de sus estrategias y operaciones; generar competencias
internas en materia de responsabilidad social; desarrollar la comunicación interna y externa relativa a la
responsabilidad social y revisar periódicamente estas acciones y prácticas relacionadas con la
responsabilidad social.
⎯ Se puede obtener más orientación sobre las materias fundamentales y las prácticas de integración de la
responsabilidad social, a través de fuentes reconocidas (véase la Bibliografía) y de varias iniciativas y
herramientas voluntarias (algunos ejemplos globales de éstas figuran en el anexo A).
Al abordar y poner en práctica la responsabilidad social, la meta primordial de una organización es maximizar
su contribución al desarrollo sostenible.
Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle
x © ISO 2010 — Todos los derechos reservados

---------------------- Page: 10 ----------------------
ISO 26000:2010(traducción oficial)
Recuadro
...

S L O V E N S K I SIST ISO 26000

STANDARD
december 2010Napotki za družbeno odgovornost

Guidance on social responsibility

Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale
Referenčna oznaka
ICS 03.100.01 SIST ISO 26000:2010


Nadaljevanje na straneh od 2 do 224
© 2010-05. Slovenski prevod standarda je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST ISO 26000 : 2010
NACIONALNI UVOD
Standard SIST ISO 26000 (sl,en), Napotki za družbeno odgovornost, 2010, ima status slovenskega
standarda in je enakovreden mednarodnemu standardu ISO 26000, Guidance on social responsibility,
2010.
NACIONALNI PREDGOVOR
Mednarodni standard ISO 26000:2010 je pripravila Delovna skupina za družbeno odgovornost
ISO/TMB. Slovenski standard SIST ISO 26000:2010 je prevod angleškega besedila mednarodnega
standarda ISO 26000:2010. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je
odločilen izvirni mednarodni standard v angleškem jeziku. Slovensko-angleško izdajo standarda je
pripravil SIST/TC VZK Vodenje in zagotavljanje kakovosti.

Odločitev za izdajo tega standarda je dne 10. novembra 2010 sprejel SIST/TC VZK Vodenje in
zagotavljanje kakovosti.

ZVEZE S STANDARDI
S privzemom tega mednarodnega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen standardov, ki smo jih že sprejeli v nacionalno standardizacijo:
SIST EN ISO 9000:2005 (sl,en) Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slovar
SIST EN ISO 9001:2008 (sl,en) Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve
SIST EN ISO 9004:2009 (sl,en) Vodenje za trajno uspešnost organizacije – Pristop z vodenjem
kakovosti
SIST ISO 10001:2008 (en) Vodenje kakovosti – Zadovoljstvo odjemalcev – Smernice za
kodeks ravnanja organizacij
SIST ISO 10002:2004 (en) Vodenje kakovosti – Zadovoljstvo odjemalcev – Smernice za
ravnanje s pritožbami v organizacijah
SIST ISO 10003:2008 (en) Vodenje kakovosti – Zadovoljstvo odjemalcev – Smernice za
reševanje nesoglasij z odjemalci s pomočjo drugih organizacij
SIST EN ISO 14001:2005 (sl,en) Sistemi ravnanja z okoljem – Zahteve z navodili za uporabo
(ISO 14001:2004)
SIST ISO 14004:2005 (en) Sistemi ravnanja z okoljem – Splošne smernice o načelih, sistemih
in podpornih tehnikah
SIST ISO 14015:2008 (en) Ravnanje z okoljem – Okoljsko ocenjevanje lokacij in organizacij
SIST EN ISO 14020:2002 (en) Okoljske označbe in deklaracije – Splošna načela (SO 14020:2000)
SIST EN ISO 14021:2002 (en) Okoljske označbe in deklaracije – Okoljsko samodeklariranje
(okoljsko označevanje II. vrste) (ISO 14021:1999)
SIST EN ISO 14024:2002 (en) Okoljske označbe in deklaracije – Okoljsko označevanje I. vrste –
Načela in postopki (ISO 14024:1999)
SIST ISO 14025:2008 (en) Okoljske označbe in deklaracije – Okoljsko označevanje III. vrste –
Načela in postopki
SIST EN ISO 14031:2002 (en) Ravnanje z okoljem – Vrednotenje učinkov ravnanja z okoljem –
Smernice (ISO 14031:1999)
SIST EN ISO 14040:2006 (en) Ravnanje z okoljem – Ocenjevanje življenjskega cikla – Načela in
okviri (ISO 14040:2006)
SIST EN ISO 14044:2006 (en) Ravnanje z okoljem – Ocenjevanje življenjskega cikla – Zahteve in
smernice (ISO 14044:2006)
2

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST ISO 26000 : 2010
SIST-TP ISO/TR 14047:2008 (en) Ravnanje z okoljem – Ocenjevanje vpliva življenjskega cikla –
Primeri uporabe ISO 14042
SIST-TS ISO/TS 14048:2008 (en) Ravnanje z okoljem – Ocenjevanje življenjskega cikla – Oblika
dokumentiranja podatkov za ocenjevanje življenjskega cikla
SIST-TP ISO/TR 14049:2008 (en) Ravnanje z okoljem – Ocenjevanje življenjskega cikla – Primeri
uporabe ISO 14041 za opredelitev cilja in namena ter
inventarizacijo
SIST EN ISO 14050:2010 (en) Ravnanje z okoljem – Slovar (ISO 14050:2009)
SIST-TP ISO/TR 14062:2008 (en) Ravnanje z okoljem – Vključitev okoljskih vidikov v načrtovanje in
razvoj proizvodov
SIST EN ISO 14063:2010 (en) Ravnanje z okoljem – Okoljsko komuniciranje – Smernice in
primeri (ISO 14063:2006)
SIST EN ISO 19011:2011 (en) Smernice za presojanje sistemov vodenja (ISO 19011:2011)
SIST EN ISO 22000:2005 (sl,en) Sistemi vodenja varnosti živil – Zahteve za vsako organizacijo v
prehranski verigi (ISO 22000:2005)
SIST ISO/IEC 27001:2010 (en) Informacijska tehnologija – Varnostne tehnike – SIstemi upravljanja
informacijske varnosti – Zahteve
SIST EN ISO 10993-2:2006 (en) Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov – 2. del: Zahteve
za varstvo živali (ISO 10993-2:2006)
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– privzem standarda ISO 26000:2010
OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz "mednarodni standard", v SIST ISO
26000:2010 to pomeni "slovenski standard".
– Izraz »accountability« se pojavlja v več besednih zvezah in ne pomeni vedno istega, zato je
preveden glede na pomen v različnih stavčnih zvezah.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

3

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST ISO 26000 : 2010
4

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST ISO 26000 : 2010

VSEBINA Stran CONTENTS Page
Predgovor.8 Foreword.9
Uvod.10 Introduction.11
1 Področje uporabe .20 1 Scope.21
2 Izrazi in definicije.22 2 Terms and definitions .23
3 Razumevanje družbene  3 Understanding social
odgovornosti . 28 responsibility.29
3.1 Družbena odgovornost organizacij: 3.1 The social responsibility of organizations:
zgodovinsko ozadje . 28 Historical background.29
3.2 Sodobni trendi na področju družbene 3.2 Recent trends in social
odgovornosti . 28 responsibility.29
3.3 Značilnosti družbene odgovornosti.30 3.3 Characteristics of social responsibility.31
3.4 Država in družbena odgovornost. 38 3.4 The state and social responsibility.39
4 Načela družbene odgovornosti.40 4 Principles of social responsibility .41
4.1 Splošno.40 4.1 General.41
4.2 Pristojnost.40 4.2 Accountability.41
4.3 Preglednost.40 4.3 Transparency.41
4.4 Etično ravnanje . 42 4.4 Ethical behaviour .43
4.5 Spoštovanje interesov deležnikov . 44 4.5 Respect for stakeholder interests .45
4.6 Spoštovanje vladavine prava.44 4.6 Respect for the rule of law.45
4.7 Spoštovanje mednarodnih norm  4.7 Respect for international norms of
delovanja. 44 behaviour.45
4.8 Spoštovanje človekovih pravic. 46 4.8 Respect for human rights.47
5 Priznavanje družbene odgovornosti in 5 Recognizing social responsibility and
vključujoče sodelovanje z deležniki . 46 engaging stakeholders .47
5.1 Splošno.46 5.1 General.47
5.2 Priznavanje družbene odgovornosti . 48 5.2 Recognizing social responsibility.49
5.3 Identificiranje deležnikov in  5.3 Stakeholder identification and
vključujoče sodelovanje z njimi. 52 engagement.53
6 Napotki za osrednje teme družbene 6 Guidance on social responsibility core
odgovornosti . 56 subjects.57
6.1 Splošno.56 6.1 General.57
6.2 Organizacijsko upravljanje.60 6.2 Organizational governance.61
6.3 Človekove pravice . 64 6.3 Human rights.65
6.4 Delovne prakse. 84 6.4 Labour practices .85
6.5 Okolje.98 6.5 The environment.99
6.6 Poštene poslovne prakse . 112 6.6 Fair operating practices .113
6.7 Potrošniki.120 6.7 Consumer issues .121
6.8 Vključevanje v skupnost in njen  6.8 Community involvement and
razvoj . 136 development .137
7 Napotki za integriranje  7 Guidance on integrating social
družbene odgovornosti v responsibility throughout an
organizacijo. 152 organization .153
5

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST ISO 26000 : 2010
7.1 Splošno.152 7.1 General.153
7.2 Povezava med značilnostmi  7.2 The relationship of an organization's
organizacije in družbeno characteristics to social
odgovornostjo . 154 responsibility.155
7.3 Razumevanje družbene odgovornosti 7.3 Understanding the social responsibility
organizacije. 156 of an organization.157
7.4 Postopki za integriranje družbene 7.4 Practices for integrating social
odgovornosti v celotno responsibility throughout
organizacijo. 162 an organization .163
7.5 Komuniciranje o družbeni  7.5 Communication on social
odgovornosti . 166 responsibility.167
7.6 Večanje verodostojnosti glede  7.6 Enhancing credibility regarding social
družbene odgovornosti . 172 responsibility.173
7.7 Pregledovanje in izboljševanje  7.7 Reviewing and improving an
ukrepov in postopkov organizacije organization's actions and practices
v zvezi z družbeno odgovornostjo . 174 related to social responsibility .175
7.8 Prostovoljne pobude za družbeno 7.8 Voluntary initiatives for social
odgovornost . 178 responsibility.179
Dodatek A (informativni): Primeri  Annex A (informative): Examples of
prostovoljnih pobud in orodij za voluntary initiatives and tools for
družbeno odgovornost. 184 social responsibility.185
Dodatek B (informativni): Kratice. 210 Annex B (informative): Abbreviated terms .211
Literatura.213 Bibliography.213
Slike Figures
Slika 1: Shematski prikaz standarda  Figure 1: Schematic overview of
ISO 26000. 16 ISO 26000 .17
Slika 2: Odnos med organizacijo,  Figure 2: Relationship between an
njenimi deležniki organization, its stakeholders
in družbo . 48 and society .49
Slika 3: Sedem osrednjih tem.58 Figure 3: The seven core subjects .59
Slika 4: Povezovanje družbene  Figure 4: Integrating social responsibility
odgovornosti v celotni organizaciji. 154 throughout the organization.155
Polja Boxes
1. polje: Povzetek informacij za pomoč Box 1: Summary information to assist users of
uporabnikom tega mednarodnega this International Standard .19
standarda. 18
2. polje: Enakost spolov in družbena Box 2: Gender equality and social
odgovornost . 34 responsibility.35
3. polje: ISO 26000 ter majhne in srednje  Box 3: ISO 26000 and small and
velike organizacije (MSO). 36 medium-sized organizations (SMOs .37
4. polje: Razumevanje sostorilstva. 46 Box 4: Understanding complicity.47
5. polje: Koristi družbene odgovornosti  Box 5: Benefits of social responsibility
za organizacijo. 60 for an organization.61
6. polje: Mednarodna listina človekovih  Box 6: The International Bill of Human
pravic ter ključni dokumenti s Rights and the core human rights
področja človekovih pravic. 64 instruments .65
7. polje: Delo otrok.82 Box 7: Child labour.83
6

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST ISO 26000 : 2010
8. polje: Mednarodna organizacija dela. 84 Box 8: The International Labour Organization .85
9. polje: Skupni delavsko-vodstveni odbori  Box 9: Joint labour-management health
za zdravje in varnost pri delu. 96 and safety committees.97
10. polje: Primeri ukrepov prilagajanja Box 10: Examples of climate change
podnebnim spremembam . 110 adaptation actions .111
11. polje: Smernice OZN za varstvo  Box 11: UN Guidelines for Consumer
potrošnikov. 120 Protection .121
12. polje: Reševanje potrošniških sporov. 132 Box 12: Consumer dispute resolution .133
13. polje: Razvojni cilji tisočletja.140 Box 13: Millennium Development Goals .141
14. polje: Kako osrednje dejavnosti  Box 14: Contributing to community
organizacije prispevajo k razvoju development through an organization's
skupnosti. 142 core activities.143
15. polje: Poročanje o družbeni  Box 15: Reporting on social responsibility .171
odgovornosti . 170
16. polje: Pobude, po katerih se je mogoče Box 16: Certifiable initiatives and initiatives
certificirati, in pobude, povezane s connected to commercial or economic
poslovnimi in gospodarskimi interesi . 182 interests .183
17. polje: Pobude brez  Box 17: Non-endorsement of initiatives
podpore ISO. 186 by ISO.187

7

---------------------- Page: 7 ----------------------

SIST ISO 26000 : 2010

Predgovor
ISO (Mednarodna organizacija za standardizacijo) je svetovna zveza nacionalnih organov za
standarde (članov ISO). Mednarodne standarde ponavadi pripravljajo tehnični odbori ISO. Vsak član,
ki želi delovati na določenem področju, za katero je bil ustanovljen tehnični odbor, ima pravico biti
zastopan v tem odboru. Pri delu sodelujejo tudi mednarodne vladne in nevladne organizacije,
povezane z ISO. V vseh zadevah, ki so povezane s standardizacijo na področju elektrotehnike, ISO
tesno sodeluje z Mednarodno elektrotehniško komisijo (IEC).

Mednarodni standardi so pripravljeni skladno s pravili, podanimi v 2. delu Direktiv ISO/IEC.
Glavna naloga tehničnih odborov je priprava mednarodnih standardov. Osnutki mednarodnih
standardov, ki jih sprejmejo tehnični odbori, se pošljejo vsem članom v glasovanje. Za objavo
mednarodnega standarda je treba pridobiti soglasje najmanj 75 odstotkov članov, ki se udeležijo
glasovanja.
Opozoriti je treba na možnost, da je lahko nekaj elementov tega dokumenta predmet patentnih pravic.
ISO ne prevzema odgovornosti za identifikacijo katerih koli ali vseh takih patentnih pravic.
ISO 26000 je pripravila Delovna skupina za družbeno odgovornost ISO/TMB.
Ta mednarodni standard je nastajal po večdeležniškem pristopu in je vključeval strokovnjake iz več
kot 90 držav in 40 mednarodnih organizacij oziroma organizacij iz širše regije, vključenih v različne
vidike družbene odgovornosti. Ti strokovnjaki so izhajali iz šestih različnih skupin deležnikov:
potrošnikov, vlade, industrije, dela, nevladnih organizacij (NVO) ter iz skupine storitvenih, podpornih,
raziskovalnih, akademskih in drugih organizacij. Poleg tega je bila pri sestavljanju skupin posebna
skrb namenjena doseganju ravnovesja med razvijajočimi se in razvitimi državami ter tudi ravnovesju
med spoloma. Kljub prizadevanjem za uravnoteženo zastopanost vseh skupin deležnikov pa so
popolno in pravično uravnoteženost omejevali različni dejavniki, vključno z razpoložljivostjo virov in
potrebo po znanju angleškega jezika.
8

---------------------- Page: 8 ----------------------

SIST ISO 26000 : 2010

Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards
bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out
through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical
committee has been established has the right to be represented on that committee. International
organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO
collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of
electrotechnical standardization.
International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.
The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International
Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting.
Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies
casting a vote.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
ISO 26000 was prepared by ISO/TMB Working Group on Social Responsibility.
This International Standard was developed using a multi-stakeholder approach involving experts from
more than 90 countries and 40 international or broadly-based regional organizations involved in
different aspects of social responsibility. These experts were from six different stakeholder groups:
consumers; government; industry; labour; non-governmental organizations (NGOs); and service,
support, research, academics and others. In addition, specific provision was made to achieve a
balance between developing and developed countries as well as a gender balance in drafting groups.
Although efforts were made to ensure balanced participation of all the stakeholder groups, a full and
equitable balance of stakeholders was constrained by various factors, including the availability of
resources and the need for English language skills.

9

---------------------- Page: 9 ----------------------

SIST ISO 26000 : 2010

Uvod
Organizacije po vsem svetu se skupaj s svojimi deležniki vedno močneje zavedajo potrebe po
družbeno odgovornem ravnanju in njegovih koristih. Cilj družbene odgovornosti je prispevati k
trajnostnemu razvoju.
Odnos organizacije do družbe, v kateri deluje, in do njenega vpliva na okolje je postal ključno merilo
njenega celotnega delovanja in njene sposobnosti za nadaljnje uspešno delovanje. Je delni odraz
naraščajočega spoznavanja potrebe po zagotavljanju zdravih ekosistemov, socialne enakosti in dobrega
organizacijskega upravljanja. Dolgoročno so dejavnosti vseh organizacij odvisne od zdravja svetovnih
ekosistemov. Organizacije so tudi predmet večjega nadzora njihovih različnih deležnikov. Dojemanje in
realnost delovanja organizacije na področju družbene odgovornosti lahko med drugim vplivata na:

– njeno konkurenčno prednost,
– njen ugled,
– njeno sposobnost pritegniti in ohraniti delavce ali člane, odjemalce, naročnike ali uporabnike,
– vzdrževanje morale, zavezanosti in produktivnosti pri zaposlenih,
– stališča investitorjev, lastnikov, donatorjev, sponzorjev in finančne skupnosti ter
– njene odnose s podjetji, vladami, mediji, dobavitelji, kolegi in skupnostjo, v kateri deluje.

Ta mednarodni standard daje napotke za temeljna načela družbene odgovornosti, spoznavanje
družbene odgovornosti in vključujoče sodelovanje z deležniki, osrednje teme in vprašanja, ki se
nanašajo na družbeno odgovornost (glej preglednico 2), ter za načine, kako se družbeno odgovorno
ravnanje integrira v organizacijo (glej sliko 1). Ta mednarodni standard poudarja pomembnost
rezultatov in izboljšav pri delovanju na področju družbene odgovornosti.
Ta mednarodni standard naj bi koristil vsem vrstam organizacij v zasebnem, javnem in nepridobitnem
sektorju ne glede na to, ali so velike ali majhne, ali delujejo v razvitih ali razvijajočih se državah.
Medtem ko vsi deli tega mednarodnega standarda ne bodo enako uporabni za vse vrste organizacij,
pa so vse osrednje teme pomembne za vsako organizacijo. Vse osrednje teme zajemajo številna
vprašanja, odgovornost vsake posamezne organizacije pa je, da z lastno presojo in v dialogu z
deležniki prepozna, katera vprašanja so zanjo relevantna in pomembna.
Kot vsaka druga organizacija lahko tudi vladne organizacije želijo uporabljati ta mednarodni standard.
Vendar pa standard ni namenjen temu, da bi nadomestil, zamenjal ali kakorkoli spremenil obveznosti države.
Vsako organizacijo spodbujamo, naj z uporabo tega standarda postane bolj družbeno odgovorna.
Ob upoštevanju dejstva, da so organizacije na različnih stopnjah razumevanja in vključevanja
družbene odgovornosti, je ta mednarodni standard namenjen tistim, ki se šele začenjajo ukvarjati z
družbeno odgovornostjo, in tudi tistim bolj izkušenim pri njenem izvajanju. Začetniku se bo morda
zdelo koristno prebrati in uporabiti ta mednarodni standard kot temeljno vodilo za družbeno
odgovornost, medtem ko ga bo izkušeni uporabnik morda želel uporabiti za izboljšanje obstoječe
prakse in za nadaljnje integriranje družbene odgovornosti v organizacijo. Čeprav naj bi se ta
mednarodni standard bral in uporabljal kot celota, lahko bralci, ki iščejo specifične vrste informacije o
družbeni odgovornosti, koristno uporabijo pregled v preglednici 1. V 1. polju so povzete informacije za
pomoč uporabnikom tega mednarodnega standarda.
Ta mednarodni standard daje uporabnikom napotke in ni namenjen niti primeren za certificiranje.
Vsakršna ponudba certificiranja oziroma vsako sklicevanje na certifikacijo po standardu ISO 26000 bi
pomenilo napačno prikazovanje namena tega mednarodnega standarda.
Sklicevanje na katero koli prostovoljno pobudo ali orodje v dodatku A tega mednarodnega standarda
še ne pomeni, da ISO to pobudo ali orodje podpira ali da jima namenja poseben status.
10

---------------------- Page: 10 ----------------------

SIST ISO 26000 : 2010

Introduction
Organizations around the world, and their stakeholders, are becoming increasingly aware of the need
for and benefits of socially responsible behaviour. The objective of social responsibility is to contribute
to sustainable development.
An organization's performance in relation to the society in which it operates and to its impact on the
environment has become a critical part of measuring its overall performance and its ability to continue
operating effectively. This is, in part, a reflection of the growing recognition of the need to ensure healthy
ecosystems, social equity and good organizational governance. In the long run, all organizations' activities
depend on the health of the world's ecosystems. Organizations are subject to greater scrutiny by their
various stakeholders. The perception and reality of an organization's performance on social responsibility
can influence, among other things:
– its competitive advantage;
– its reputation;
– its ability to attract and retain workers or members, customers, clients or users;
– the maintenance of employees' morale, commitment and productivity;
– the view of investors, owners, donors, sponsors and the financial community; and
– its relationship with companies, governments, the media, suppliers, peers, customers and the
community in which it operates.
This International Standard provides guidance on the underlying principles of social responsibility,
recognizing social responsibility and engaging stakeholders, the core subjects and issues pertaining
to social responsibility (see Table 2) and on ways to integrate socially responsible behaviour into the
organization (see Figure 1). This International Standard emphasizes the importance of results and
improvements in performance on social responsibility.
This International Standard is intended to be useful to all types of organizations in the private, public and
nonprofit sectors, whether large or small, and whether operating in developed or developing countries.
While not all parts of this International Standard will be of equal use to all types of organizations, all core
subjects are relevant to every organization. All core subjects comprise a number of issues, and it is an
individual organization's responsibility to identify which issues are relevant and significant for the
organization to address, through its own considerations and through dialogue with stakeholders.
Governmental organizations, like any other organization, may wish to use this International Standard.
However, it is not intended to replace, alter or in any way change the obligations of the state.
Every organization is encouraged to become more socially responsible by using this International Standard.
Recognizing that organizations are at various stages of understanding and integrating social
responsibility, this International Standard is intended for use by those beginning to address social
responsibility, as well as those more experienced with its implementation. The beginner may find it
useful to read and apply this International Standard as a primer on social responsibility, while the
experienced user may wish to use it to improve existing practices and to further integrate social
responsibility into the organization. Although this International Standard is meant to be read and used
as a whole, readers looking for specific types of information on social responsibility may find the
outline in Table 1 useful. Box 1 provides summary information to assist users of this International
Standard.
This International Standard provides guidance to users and is neither intended nor appropriate for
certification purposes. Any offer to certify to ISO 26000 or any claim to be certified to ISO 26000
would be a misrepresentation of the intent and purpose of this International Standard.
Reference to any voluntary initiative or tool in Annex A of this International Standard does not imply
that ISO endorses or gives special status to that initiative or tool.

11

---------------------- Page: 11 ----------------------

SIST ISO 26000 : 2010
Preglednica 1: Pregled ISO 26000

Številka
Naslov točke Opis vsebine točke
točke
Področje uporabe 1. točka Opredeljuje področje uporabe tega mednarodnega standarda ter
identificira nekatere omejitve in izključitve.
Izrazi in definicije 2. točka Opredeljuje in daje definicije ključnih izrazov, ki so bistveni za
razumevanje družbene odgovornosti in za uporabo tega
mednarodnega standarda.
Razumevanje družbene 3. točka Opisuje pomembne dejavnike in okoliščine, ki so vplivali na razvoj
odgovornosti družbene odgovornosti in ki še naprej vplivajo na njeno naravo in
izvajanje. Opisuje tudi sam koncept družbene odgovornosti – kaj
pomeni in kako se nanaša na organizacije. V točko so vključeni tudi
napotki za majhne in srednje velike organizacije glede uporabe tega
mednarodnega standarda.
Načela družbene 4. točka Uvaja in razlaga načela družbene odgovornosti.
odgovornosti
Priznavanje družbene 5. točka Obravnava dva načina izvajanja družbene odgovornosti: priznavanje
odgovornosti in vključujoče družbene odgovornosti v organizaciji ter identificiranje svojih
sodelovanje z deležniki deležnikov in vključujoče sodelovanje z njimi. Daje napotke za
odnose med organizacijo, njenimi deležniki in družbo glede
priznavanja osrednjih tem in vprašanj družbene odgovornosti ter
glede vplivnega območja organizacije.
Napotki za osrednje teme 6. točka Razlaga osrednje teme in z njimi povezana vprašanja, ki se
družbene odgovornosti nanašajo na druž
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.