Information and documentation -- Library performance indicators

This International Standard is applicable to all types of libraries in all countries. However, not all
performance indicators apply to all libraries. Limitations on the applicability of individual performance
indicators are listed in the scope clause of the description of each indicator (see Annex B).
Performance indicators can be used for comparison over time within the same library. Comparisons
between libraries can also be made, but only with caution. Comparisons between libraries will need to
take into account any differences in the constituencies of the libraries and library attributes, with a good
understanding of the indicators used, limitations to comparisons, and careful interpretation of the data.
There are other limitations to the performance indicators in this International Standard that depend on
local factors, such as the community the library serves, service mandates, and technology infrastructure
configuration. Results from the use of performance indicators in this International Standard are
intended to be interpreted with regard to these factors.
Performance indicators are not specified for all services, activities, and uses of the resources of the
library, either because such indicators have not been proposed and tested at the time of formulation of
this International Standard, or because they did not fulfil the criteria specified (see 4.2).
The performance indicators included in this International Standard do not reflect all possible measures
or evaluation techniques. This International Standard offers accepted, tested, and publicly accessible (i.e.
non-proprietary) methodologies and approaches to measuring a range of library service performance.
This International Standard is not intended to exclude the use of performance indicators not specified
in it.
This International Standard does not include indicators for assessing the impact of library services
either on individuals, the communities that libraries serve, or on society at this time. Library impact
assessment will be dealt with by a specific International Standard (ISO 16439).
Throughout the text, the names of indicators are printed with initial capitals for significant words, e.g.
Library Visits per Capita. This helps to distinguish the names from supporting text.

Information et documentation -- Indicateurs de performance des bibliothèques

L'ISO 11620:2014 s'applique � tous les types de biblioth�ques, dans tous les pays. N�anmoins, les indicateurs de performance ne sont pas tous applicables � toutes les biblioth�ques. Les limites d'applicabilit� des diff�rents indicateurs de performance sont pr�cis�es dans l'article �domaine d'application� de la description de chacun des indicateurs .
Les indicateurs de performance peuvent �tre utilis�s pour effectuer des comparaisons dans le temps, au sein d'une m�me biblioth�que. Ils peuvent �galement �tre employ�s pour faire des comparaisons entre biblioth�ques, mais il faut alors proc�der avec prudence. Les comparaisons entre biblioth�ques doivent tenir compte de toutes les diff�rences entre les sp�cificit�s administratives et autres caract�ristiques des biblioth�ques, et doivent s'appuyer sur une bonne compr�hension des indicateurs utilis�s et des limites pos�es, ainsi que sur une interpr�tation prudente des donn�es.
L'ISO 11620:2014 n'a pas vocation � exclure l'emploi d'autres indicateurs de performance que ceux sp�cifi�s ici (voir Article 5).

Informatika in dokumentacija - Kazalci uspešnosti knjižnic

Ta mednarodni standard se uporablja za vse vrste knjižnic v vseh državah. Vendar se vsi kazalci uspešnosti ne uporabljajo za vse knjižnice. Omejitve uporabe posameznih kazalcev uspešnosti so navedene v točki o področju uporabe pri opisu posameznega kazalnika (glej dodatek B). Kazalce uspešnosti je mogoče uporabiti za primerjavo skozi čas za isto knjižnico. Mogoče so tudi primerjave med knjižnicami, vendar je pri tem potrebna pazljivost. Pri primerjavah med knjižnicami je treba upoštevati morebitne razlike v uporabnikih knjižnic in knjižničnih atributih, pri čemer so potrebni dobro razumevanje uporabljenih kazalnikov, omejitev primerjav in previdnost pri razlagi podatkov.
Ta mednarodni standard vključuje druge omejitve kazalcev uspešnosti, ki so odvisne
od lokalnih dejavnikov, kot so skupnost, ki ji knjižnica služi, naloge službe in konfiguracija tehnološke
infrastrukture. Rezultati na podlagi uporabe kazalcev uspešnosti iz tega mednarodnega standarda naj bi se razlagali ob upoštevanju teh dejavnikov.
Kazalci uspešnosti niso določeni za vse storitve, dejavnosti in uporabe virov knjižnice, ker taki kazalci niso bili predlagani in preskušeni v času priprave
tega mednarodnega standarda ali ker niso izpolnjevali opredeljenih meril (glej točko 4.2).
Kazalci uspešnosti iz tega mednarodnega standarda ne odražajo vseh morebitnih ukrepov
ali tehnik ocenjevanja. Ta mednarodni standard ponuja sprejete, preskušene in javno dostopne (tj. nelastniške) metodologije in pristope za merjenje obsega uspešnosti knjižničnih storitev.
Ta mednarodni standard naj ne bi izključeval uporabe kazalcev uspešnosti, ki v njem niso določeni.
Ta mednarodni standard trenutno ne vključuje kazalcev za ocenjevanje posledic knjižničnih storitev za bodisi posameznike bodisi skupnosti, ki jim knjižnica služi, ali za družbo. Ocena posledic knjižnic bo obravnavana v posebnem mednarodnem standardu (ISO 16439).
V celotnem besedilu so pomembne besede v imenu kazalcev napisane z veliko začetnico, npr. Število Obiskov na Prebivalca. Tako je lažje ločiti ime od podpornega besedila.

General Information

Status
Withdrawn
Public Enquiry End Date
16-Nov-2014
Publication Date
02-Feb-2015
Withdrawal Date
22-Oct-2023
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
23-Oct-2023
Due Date
15-Nov-2023
Completion Date
23-Oct-2023

Relations

Buy Standard

Standard
ISO 11620:2015
English language
105 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
ISO 11620:2014 - Information and documentation -- Library performance indicators
English language
100 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ISO 11620:2014 - Information et documentation -- Indicateurs de performance des bibliotheques
French language
106 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Draft
ISO 11620:2014
English language
105 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST ISO 11620:2015
01-marec-2015
Informatika in dokumentacija - Kazalci uspešnosti knjižnic
Information and documentation -- Library performance indicators
Information et documentation -- Indicateurs de performance des bibliothèques
Ta slovenski standard je istoveten z: ISO 11620:2014
ICS:
01.140.20 Informacijske vede Information sciences
SIST ISO 11620:2015 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST ISO 11620:2015

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST ISO 11620:2015
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 11620
Third edition
2014-06-01
Information and documentation —
Library performance indicators
Information et documentation — Indicateurs de performance des
bibliothèques
Reference number
ISO 11620:2014(E)
©
ISO 2014

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST ISO 11620:2015
ISO 11620:2014(E)

COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2014
All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior
written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of
the requester.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Published in Switzerland
ii © ISO 2014 – All rights reserved

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST ISO 11620:2015
ISO 11620:2014(E)

Contents Page
Foreword .iv
Introduction .v
1 Scope . 1
2 Terms and definitions . 1
3 Criteria and descriptive framework .10
3.1 General .10
3.2 Criteria .11
3.3 Descriptive framework .12
4 Uses of performance indicators .14
4.1 General .14
4.2 Selection of performance indicators .14
4.3 Limitations .15
Annex A (normative) List of performance indicators for libraries .17
Annex B (normative) Description of performance indicators .21
Bibliography .99
© ISO 2014 – All rights reserved iii

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST ISO 11620:2015
ISO 11620:2014(E)

Foreword
ISO (the International Organ
...

INTERNATIONAL ISO
STANDARD 11620
Third edition
2014-06-01
Information and documentation —
Library performance indicators
Information et documentation — Indicateurs de performance des
bibliothèques
Reference number
ISO 11620:2014(E)
©
ISO 2014

---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO 11620:2014(E)

COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2014
All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior
written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of
the requester.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Published in Switzerland
ii © ISO 2014 – All rights reserved

---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO 11620:2014(E)

Contents Page
Foreword .iv
Introduction .v
1 Scope . 1
2 Terms and definitions . 1
3 Criteria and descriptive framework .10
3.1 General .10
3.2 Criteria .11
3.3 Descriptive framework .12
4 Uses of performance indicators .14
4.1 General .14
4.2 Selection of performance indicators .14
4.3 Limitations .15
Annex A (normative) List of performance indicators for libraries .17
Annex B (normative) Description of performance indicators .21
Bibliography .99
© ISO 2014 – All rights reserved iii

---------------------- Page: 3 ----------------------
ISO 11620:2014(E)

Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards
bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out
through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical
committee has been established has the right to be represented on that committee. International
organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.
ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of
electrotechnical standardization.
The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are
described in the ISO
...

NORME ISO
INTERNATIONALE 11620
Troisième édition
2014-06-01
Information et documentation —
Indicateurs de performance des
bibliothèques
Information and documentation — Library performance indicators
Numéro de référence
ISO 11620:2014(F)
©
ISO 2014

---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO 11620:2014(F)

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT
© ISO 2014
Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée
sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l’affichage sur
l’internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d’autorisation peuvent être adressées à l’ISO à
l’adresse ci-après ou au comité membre de l’ISO dans le pays du demandeur.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Publié en Suisse
ii © ISO 2014 – Tous droits réservés

---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO 11620:2014(F)

Sommaire Page
Avant-propos .iv
Introduction .v
1 Domaine d’application . 1
2 Termes et définitions . 1
3 Critères et cadre descriptif .11
3.1 Généralités .11
3.2 Critères.12
3.3 Cadre descriptif .13
3.3.1 Généralités .13
3.3.2 Démarche du tableau de bord .13
3.3.3 Présentation des indicateurs .13
4 Utilisation des indicateurs de performance .15
4.1 Généralités .15
4.2 Sélection des indicateurs de performance .16
4.3 Limites .17
4.3.1 Optimisation des scores d’indicateurs de performance .17
4.3.2 Degré de précision .17
4.3.3 Compétences des usagers par rapport à la performance de la bibliothèque .17
4.3.4 Relation entre les ressources et les services .17
4.3.5 Comparabilité des données d’indicateur de performance .17
Annexe A (normative) Liste des indicateurs de performance des bibliothèques .19
Annexe B (normative) Description des indicateurs de performance .
...

SLOVENSKI STANDARD
oSIST ISO 11620:2014
01-november-2014
Informatika in dokumentacija - Kazalci uspešnosti knjižnic
Information and documentation -- Library performance indicators
Information et documentation -- Indicateurs de performance des bibliothèques
Ta slovenski standard je istoveten z: ISO 11620:2014
ICS:
01.140.20 Informacijske vede Information sciences
oSIST ISO 11620:2014 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
oSIST ISO 11620:2014

---------------------- Page: 2 ----------------------
oSIST ISO 11620:2014
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 11620
Third edition
2014-06-01
Information and documentation —
Library performance indicators
Information et documentation — Indicateurs de performance des
bibliothèques
Reference number
ISO 11620:2014(E)
©
ISO 2014

---------------------- Page: 3 ----------------------
oSIST ISO 11620:2014
ISO 11620:2014(E)

COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2014
All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior
written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of
the requester.
ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org
Published in Switzerland
ii © ISO 2014 – All rights reserved

---------------------- Page: 4 ----------------------
oSIST ISO 11620:2014
ISO 11620:2014(E)

Contents Page
Foreword .iv
Introduction .v
1 Scope . 1
2 Terms and definitions . 1
3 Criteria and descriptive framework .10
3.1 General .10
3.2 Criteria .11
3.3 Descriptive framework .12
4 Uses of performance indicators .14
4.1 General .14
4.2 Selection of performance indicators .14
4.3 Limitations .15
Annex A (normative) List of performance indicators for libraries .17
Annex B (normative) Description of performance indicators .21
Bibliography .99
© ISO 2014 – All rights reserved iii

---------------------- Page: 5 ----------------------
oSIST ISO 11620:2014
ISO 11620:2014(E)

Foreword
ISO (the International Organ
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.