Electronic fee collection - Test procedures for user and fixed equipment - Part 1: Description of test procedures (ISO/TS 14907-1:2015)

This part of ISO/TS 14907 specifies the test procedures of EFC roadside equipment (RSE) and on-board equipment (OBE) with regard to the conformance to standards and requirements for type approval and acceptance testing which is within the realm of EFC application specifically.
The scope of this part of ISO/TS 14907 is restricted to systems operating within the radio emission,
electromagnetic compatibility (EMC) regulations, traffic, and other regulations of the countries in
which they are operated.
This part of ISO/TS 14907 identifies a set of suitable parameters and provides test procedures to enable the proof of a complete EFC system, as well as components of an EFC system, e.g. OBE, related to the defined requirements of an application. The defined parameter and tests are assigned to the following groups of parameters:
— functionality;
— quality;
— referenced pre-tests.
An overview of the tests and parameters provided by this part of ISO/TS 14907 is given in 5.1 and 5.2.
This part of ISO/TS 14907 describes procedures, methods and tools, and a test plan which shows the relation between all tests and the sequence of these tests. It lists all tests that are required to measure the performance of EFC equipment. It describes which EFC equipment is covered by the test procedures; the values of the parameters to be tested are not included. It also describes how the tests are to be performed and which tools and prerequisites are necessary before this series of tests can be undertaken. It is assumed that the security of the system is inherent in the communications and EFC functionality tests, therefore they are not addressed here. All tests in this part of ISO/TS 14907 provide instructions to evaluate the test results.
The test procedures can be used for prototype testing, type approvals, test of installations, and periodic inspections. Thus this part of ISO/TS 14907 defines only the test and test procedures, not the benchmark figures that these are to be measured against.
Related to a conceptual model of an EFC system, this part of ISO/TS 14907 relates only to the equipment of the user and the service provider as illustrated in Figure 1. Any other entities are outside the scope of this part of ISO/TS 14907.
EFC systems for DSRC consist, in principle, of a group of technical components, which in combination fulfil the functions required for the collection of fees by electronic automatic means. These components comprise of all, or most, of the following:
— OBE within a vehicle;
— OBE containing the communications and computing sub-functions;
— optional integrated circuit card which may carry electronic money, service rights, and othe r
secured information;
— communication between OBE and RSE based on DSRC;
— equipment for the fee collection at the RSE containing the communications and computing subfunctions;
— equipment for the enforcement at the roadside;
— central equipment for the administration and operation of the system.
The scope of this part of ISO/TS 14907 relates solely to OBE and RSE and the DSRC interface between OBE and RSE including its functions to perform the fee collection as illustrated by Figure 2. All the equipment used for enforcement (e.g. detection, classification, localization, and registration) and central equipment are outside the scope of this part of ISO/TS 14907.

Elektronische Gebührenerhebung - Testverfahren für straßenseitige und fahrzeugseitige Einrichtungen - Teil 1: Beschreibung von Testverfahren (ISO/TS 14907-1:2015)

Perception du télépéage - Modes opératoires relatifs aux équipements embarqués et aux équipements fixes - Partie 1: Description des modes opératoires (ISO/TS 14907-1:2015)

Elektronsko pobiranje pristojbin - Postopki za preskušanje opreme - 1. del: Opis preskuševalnih postopkov (ISO/TS 14907-1:2015)

Ta del standarda ISO/TS 14907 določa preskuševalne postopke EFC cestne opreme (RSE) in opreme v vozilu (OBE) glede skladnosti s standardi in zahtevami za homologacijo ter preskušanje sprejemljivosti, ki sodi specifično na področje aplikacije EFC.
Obseg tega dela standarda ISO/TS 14907 je omejen na sisteme, ki delujejo znotraj radijskega oddajanja,
predpisov elektromagnetne združljivosti (EMC), prometa in drugih predpisov držav, v
katerih delujejo.
Ta del standarda ISO/TS 14907 določa nabor primernih parametrov in zagotavlja preskuševalne postopke, ki dokazujejo popolnost sistema EFC, kot tudi komponente sistema EFC, npr. OBE, povezane z opredeljenimi zahtevami aplikacije. Definirani parametri in preskusi so dodeljeni naslednjim skupinam parametrov:
– funkcionalnost;
– kakovost;
– referenčni vnaprejšnji preskusi.
Pregled preskusov in parametrov, ki jih zagotavlja ta del standarda ISO/TS 14907, je naveden pod točkama 5.1 in 5.2.
Ta del standarda ISO/TS 14907 opisuje postopke, metode in orodja ter preskusni načrt, ki prikazuje razmerje med vsemi preskusi in njihovim zaporedjem. Našteva vse preskuse, ki so potrebni za merjenje zmogljivosti opreme EFC. Opisuje, katera oprema EFC je zajeta v preskusnih postopkih; vrednosti parametrov za preskušanje niso vključene. Prav tako opisuje, kako in s katerimi orodji je treba opraviti preskuse ter kateri predpogoji morajo biti izpolnjeni pred začetkom preskušanja. Predpostavlja se, da je varnost sistema neločljivo povezana s komunikacijo in preskusi funkcionalnosti EFC, zato tukaj ni obravnavana. Vsi preskusi v tem delu standarda ISO/TS 14907 vsebujejo navodila za ovrednotenje rezultatov preskušanja.
Preskusni postopki se lahko uporabljajo za preskušanje prototipa, homologacije, namestitev in za redne preglede. Ta del standarda ISO/TS 14907 tako določa le preskus in preskuševalne postopke, ne pa tudi primerjalnih številk, s katerimi jih je treba meriti.
Ta del standarda ISO/TS 14907, ki je povezan s konceptualnim modelom sistema EFC, se nanaša samo na opremo uporabnika in ponudnika storitev, kot je prikazano na sliki 1. Druge entitete ne spadajo na področje uporabe tega dela standarda ISO/TS 14907.
Sisteme EFC za DSRC načeloma sestavljajo skupine tehničnih komponent, ki v kombinaciji izpolnjujejo funkcije, potrebne za avtomatsko elektronsko pobiranje pristojbin. Te komponente zajemajo vse ali večino naslednjih postavk:
– OBE v vozilu;
– OBE, ki vsebuje komunikacijske in računalniške podfunkcije;
– neobvezna kartica z integriranim vezjem, ki lahko nosi elektronski denar, pravice storitev in druge
zaščitene informacije;
– komunikacija med OBE in RSE na podlagi DSRC;
– oprema za pobiranje pristojbin na RSE, ki vsebuje komunikacijske in računalniške podfunkcije;
– oprema za izvrševanje na cesti;
– osrednja oprema za upravljanje in delovanje sistema.
Obseg uporabe tega dela standarda ISO/TS 14907 se nanaša samo na OBE in RSE ter vmesnik DSRC med OBE in RSE vključno z njegovimi funkcijami za pobiranje pristojbin, kot je prikazano na sliki 2. Vsa oprema, ki se uporablja za izvrševanje (npr. zaznavanje, razvrščanje, lokalizacija in registracija), in osrednja oprema, ne sodi na področje uporabe tega dela standarda ISO/TS 14907.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
01-Nov-2015
Withdrawal Date
12-Aug-2020
Technical Committee
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
11-Aug-2020
Due Date
03-Sep-2020
Completion Date
13-Aug-2020

RELATIONS

Buy Standard

Technical specification
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015 - BARVE na PDF-str 34,36,37,65,86
English language
99 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015
01-december-2015
1DGRPHãþD
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2010
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2010/AC:2013
Elektronsko pobiranje pristojbin - Postopki za preskušanje opreme - 1. del: Opis
preskuševalnih postopkov (ISO/TS 14907-1:2015)

Electronic fee collection - Test procedures for user and fixed equipment - Part 1:

Description of test procedures (ISO/TS 14907-1:2015)

Elektronische Gebührenerhebung - Testverfahren für straßenseitige und fahrzeugseitige

Einrichtungen - Teil 1: Beschreibung von Testverfahren (ISO/TS 14907-1:2015)

Perception du télépéage - Modes opératoires relatifs aux équipements embarqués et aux

équipements fixes - Partie 1: Description des modes opératoires (ISO/TS 14907-1:2015)

Ta slovenski standard je istoveten z: CEN ISO/TS 14907-1:2015
ICS:
35.240.60 Uporabniške rešitve IT v IT applications in transport
transportu in trgovini and trade
43.040.15 $YWRPRELOVNDLQIRUPDWLND Car informatics. On board
9JUDMHQLUDþXQDOQLãNLVLVWHPL computer systems
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015
CEN ISO/TS 14907-1
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
September 2015
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
ICS 43.040.15; 35.240.60 Supersedes CEN ISO/TS 14907-1:2010
English Version
Electronic fee collection - Test procedures for user and
fixed equipment - Part 1: Description of test procedures
(ISO/TS 14907-1:2015)

Perception du télépéage - Modes opératoires relatifs Elektronische Gebührenerhebung - Testverfahren für

aux équipements embarqués et aux équipements fixes - straßenseitige und fahrzeugseitige Einrichtungen - Teil

Partie 1: Description des modes opératoires (ISO/TS 1: Beschreibung von Testverfahren (ISO/TS 14907-

14907-1:2015) 1:2015)

This Technical Specification (CEN/TS) was approved by CEN on 10 August 2015 for provisional application.

The period of validity of this CEN/TS is limited initially to three years. After two years the members of CEN will be requested to

submit their comments, particularly on the question whether the CEN/TS can be converted into a European Standard.

CEN members are required to announce the existence of this CEN/TS in the same way as for an EN and to make the CEN/TS

available promptly at national level in an appropriate form. It is permissible to keep conflicting national standards in force (in

parallel to the CEN/TS) until the final decision about the possible conversion of the CEN/TS into an EN is reached.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,

Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,

Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and

United Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2015 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. CEN ISO/TS 14907-1:2015 E

worldwide for CEN national Members.
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015
CEN ISO/TS 14907-1:2015 (E)
Contents Page

European foreword ....................................................................................................................................................... 3

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015
CEN ISO/TS 14907-1:2015 (E)
European foreword
This document (CEN ISO/TS 14907-1:2015) has been prepared by Technical Committee

ISO/TC 204 “Intelligent transport systems” in collaboration with Technical Committee

CEN/TC 278 “Intelligent transport systems” the secretariat of which is held by NEN.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent

rights.
This document supersedes CEN ISO/TS 14907-1:2010.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the

European Free Trade Association.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the

following countries are bound to announce this Technical Specification: Austria, Belgium, Bulgaria,

Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia,

France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.
Endorsement notice

The text of ISO/TS 14907-1:2015 has been approved by CEN as CEN ISO/TS 14907-1:2015 without any

modification.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015
TECHNICAL ISO/TS
SPECIFICATION 14907-1
Third edition
2015-09-01
Electronic fee collection — Test
procedures for user and fixed
equipment —
Part 1:
Description of test procedures
Perception du télépéage — Modes opératoires relatifs aux
équipements embarqués et aux équipements fixes —
Partie 1: Description des modes opératoires
Reference number
ISO/TS 14907-1:2015(E)
ISO 2015
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015
ISO/TS 14907-1:2015(E)
COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2015, Published in Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form

or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior

written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of

the requester.
ISO copyright office
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland
Tel. +41 22 749 01 11
Fax +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org
ii © ISO 2015 – All rights reserved
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015
ISO/TS 14907-1:2015(E)
Contents Page

Foreword ........................................................................................................................................................................................................................................iv

Introduction ..................................................................................................................................................................................................................................v

1 Scope ................................................................................................................................................................................................................................. 1

2 Normative references ...................................................................................................................................................................................... 3

3 Terms and definitions ..................................................................................................................................................................................... 3

4 Abbreviated terms .............................................................................................................................................................................................. 6

5 Test parameters and test procedures for EFC ........................................................................................................................ 7

5.1 Tests overview ......................................................................................................................................................................................... 7

5.1.1 General...................................................................................................................................................................................... 7

5.1.2 Functionality tests .......................................................................................................................................................... 7

5.1.3 Quality tests ......................................................................................................................................................................... 8

5.1.4 Referenced pre-tests ..................................................................................................................................................... 8

5.2 Parameter overview ........................................................................................................................................................................... 8

5.3 Test plan .....................................................................................................................................................................................................15

5.4 Required documentation ............................................................................................................................................................15

6 Inspection and tests .......................................................................................................................................................................................16

6.1 Functionality tests .............................................................................................................................................................................16

6.1.1 Communication ..............................................................................................................................................................16

6.1.2 EFC application ..............................................................................................................................................................16

6.1.3 Traffic conditions ...................................................................... ....................................................................................21

6.1.4 Vehicle characteristics..............................................................................................................................................22

6.1.5 Environmental influences .....................................................................................................................................24

6.2 Quality tests ............................................................................................................................................................................................25

6.2.1 Quality management .................................................................................................................................................25

6.2.2 Reliability and availability ....................................................................................................................................26

6.3 Referenced pre-tests .......................................................................................................................................................................26

6.3.1 DSRC ........................................................................................................................................................................................26

6.3.2 Environment .....................................................................................................................................................................27

6.3.3 EMC...........................................................................................................................................................................................27

7 Evaluation and certification ..................................................................................................................................................................27

7.1 Evaluation .................................................................................................................................................................................................27

7.2 Certification ............................................................................................................................................................................................27

Annex A (informative) How to use this Technical Specification ............................................................................................29

Annex B (informative) Traffic, vehicle, and other performance tests .............................................................................31

Annex C (informative) Reliability/availability tests ..........................................................................................................................52

Annex D (informative) Classes of equipment ...........................................................................................................................................58

Annex E (informative) Examples for statistical calculations ....................................................................................................60

Annex F (informative) Examples of referenced pre-tests based on European test procedures ...........64

Annex G (informative) Test methods and tools ......................................................................................................................................69

Annex H (informative) Examples of EFC scenarios .............................................................................................................................77

Annex I (informative) Examples of referenced pre-tests based on Japanese test procedures ..............85

Bibliography .............................................................................................................................................................................................................................88

© ISO 2015 – All rights reserved iii
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015
ISO/TS 14907-1:2015(E)
Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards

bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out

through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical

committee has been established has the right to be represented on that committee. International

organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.

ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of

electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are

described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the

different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the

editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of

any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or

on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not

constitute an endorsement.

For an explanation on the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity

assessment, as well as information about ISO’s adherence to the WTO principles in the Technical

Barriers to Trade (TBT) see the following URL: Foreword - Supplementary information

The committee responsible for this document is ISO/TC 204, Intelligent transport systems.

This third edition cancels and replaces the second edition (ISO/TS 14907-1:2010). It also incorporates

the Technical Corrigenda ISO/TS 14907-1:2010/Cor.1:2010. The main changes are related to the revision

of the references.

ISO/TS 14907 consists of the following parts, under the general title Electronic fee collection — Test

procedures for user and fixed equipment:
— Part 1: Description of test procedures
— Part 2: Conformance test for the onboard unit application interface
iv © ISO 2015 – All rights reserved
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015
ISO/TS 14907-1:2015(E)
Introduction

For an electronic fee collection (EFC) system, approvals and tests are required to determine whether the

system (or individual components of the system) conforms to standards and application requirements

and to enable parameters such as quality, availability, and maintainability to be measured.

There are complete EFC systems available, including documentation and approvals, and these could

already be in operation in some European countries. This part of ISO/TS 14907 provides a toolbox

of tests and procedures for the assessment and proof of such EFC systems that they are suitable for

specified EFC applications under specific operational conditions. Dependent on a system to be tested

and based on the available documentation and the status of previously performed approvals, this part

of ISO/TS 14907 enables parties involved, e.g. system provider, operators, and test houses, to take into

consideration already proven references and to identify such parameters which still have to be tested

according to the specified applications.

At the time of publication of this part of ISO/TS 14907, the determination of common system requirements

for Europe (or any other region) has not been agreed. For this reason, this part of ISO/TS 14907 does

not specify any particular performance requirements, unless these are already determined elsewhere

(such as safety or radio regulations), but rather identifies the key parameters which will comprise such

requirements. Where reference to an existing test is available, this part of ISO/TS 14907 provides that

reference. This part of ISO/TS 14907 defines only the test and test procedures, not the benchmark

figures that these are to be measured against. Benchmark figures which the systems or components

under test can be compared with and validated against might form the subject of a future part of this

Technical Specification. Within the framework of the European Electronic Toll System (EETS), this part

of ISO/TS 14907 could provide inputs for the work of the notified bodies in view to certify the different

systems’ part of the EETS in particular to check the suitability for use.

This part of ISO/TS 14907 is furthermore limited to automated (electronic) payment using a

standardized dedicated short-range communication (DSRC). The scope of this part of ISO/TS 14907

does not include manual payment, conventional money transaction, nor payment by means of sticker,

vignettes, tickets, or magnetic-stripe cards, etc. The applications to which EFC is related are toll

collection, road pricing, parking, and individual traffic information.

This part of ISO/TS 14907 enables groups of operators to determine common specific performance levels

and operating conditions and to enable regional variation where appropriate. It provides operating and

environmental parameters (or classes of operating and environmental parameters) within which such

systems shall successfully function without impairing interoperability to ensure that the person who

specified the system can state their requirements clearly to implementation designers and integrators

and to enable the measurement of the performance of such systems.

The following guidelines have been followed when selecting the test procedures for test parameters:

— reference as far as possible to existing standardized test procedures;

— focusing on those tests that are essential to ensure that EFC equipment is able to exchange

information and mutually use the exchanged information.

A brief guide describing how to use this part of ISO/TS 14907 is provided by Annex A.

While this part of ISO/TS 14907 relates to general test procedures, certain provisions relate specifically

to test procedures for certification purposes. Many features of this part of ISO/TS 14907 are relevant

internationally; it is recognized that due to different regulatory requirements outside Europe,

extension may be required to make its applicability as comprehensive in non-EU countries, before this

International Standard can be reviewed for acceptance as in EU countries.

The ISO/TS 17444 series provides an examination framework for EFC charging performance.

© ISO 2015 – All rights reserved v
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015
TECHNICAL SPECIFICATION ISO/TS 14907-1:2015(E)
Electronic fee collection — Test procedures for user and
fixed equipment —
Part 1:
Description of test procedures
1 Scope

This part of ISO/TS 14907 specifies the test procedures of EFC roadside equipment (RSE) and on-board

equipment (OBE) with regard to the conformance to standards and requirements for type approval and

acceptance testing which is within the realm of EFC application specifically.

The scope of this part of ISO/TS 14907 is restricted to systems operating within the radio emission,

electromagnetic compatibility (EMC) regulations, traffic, and other regulations of the countries in

which they are operated.

This part of ISO/TS 14907 identifies a set of suitable parameters and provides test procedures to enable

the proof of a complete EFC system, as well as components of an EFC system, e.g. OBE, related to the

defined requirements of an application. The defined parameter and tests are assigned to the following

groups of parameters:
— functionality;
— quality;
— referenced pre-tests.

An overview of the tests and parameters provided by this part of ISO/TS 14907 is given in 5.1 and 5.2.

This part of ISO/TS 14907 describes procedures, methods and tools, and a test plan which shows

the relation between all tests and the sequence of these tests. It lists all tests that are required to

measure the performance of EFC equipment. It describes which EFC equipment is covered by the test

procedures; the values of the parameters to be tested are not included. It also describes how the tests

are to be performed and which tools and prerequisites are necessary before this series of tests can be

undertaken. It is assumed that the security of the system is inherent in the communications and EFC

functionality tests, therefore they are not addressed here. All tests in this part of ISO/TS 14907 provide

instructions to evaluate the test results.

The test procedures can be used for prototype testing, type approvals, test of installations, and

periodic inspections. Thus this part of ISO/TS 14907 defines only the test and test procedures, not the

benchmark figures that these are to be measured against.

Related to a conceptual model of an EFC system, this part of ISO/TS 14907 relates only to the equipment

of the user and the service provider as illustrated in Figure 1. Any other entities are outside the scope of

this part of ISO/TS 14907.
© ISO 2015 – All rights reserved 1
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015
ISO/TS 14907-1:2015(E)
Figure 1 — Conceptual model of EFC

EFC systems for DSRC consist, in principle, of a group of technical components, which in combination

fulfil the functions required for the collection of fees by electronic automatic means. These components

comprise of all, or most, of the following:
— OBE within a vehicle;
— OBE containing the communications and computing sub-functions;

— optional integrated circuit card which may carry electronic money, service rights, and other

secured information;
— communication between OBE and RSE based on DSRC;

— equipment for the fee collection at the RSE containing the communications and computing sub-

functions;
— equipment for the enforcement at the roadside;
— central equipment for the administration and operation of the system.

The scope of this part of ISO/TS 14907 relates solely to OBE and RSE and the DSRC interface between

OBE and RSE including its functions to perform the fee collection as illustrated by Figure 2. All the

equipment used for enforcement (e.g. detection, classification, localization, and registration) and

central equipment are outside the scope of this part of ISO/TS 14907.
2 © ISO 2015 – All rights reserved
---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015
ISO/TS 14907-1:2015(E)
Figure 2 — OBE/RSE interface and associated environments
2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are

indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated

references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

ISO/IEC 17065:2012, Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes

and services
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.
3.1
acceptance testing

examination that a product, process, or service is in conformity with the system specification

3.2
availability
property of being accessible and useable upon demand by an authorized entity
[SOURCE: ISO 7498-2:1989, 3.3.11]
3.3
certification

procedure by which a party gives written assurance that a product, process, or service conforms to

specified requirements
© ISO 2015 – All rights reserved 3
---------------------- Page: 15 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015
ISO/TS 14907-1:2015(E)
3.4
compatibility

suitability of products, processes, or services for use together under specific conditions to fulfil relevant

requirements without causing unacceptable interactions
3.5
EFC equipment
equipment comprising roadside equipment (RSE) and on-board equipment (OBE)
3.6
EFC system
system that enables electronic debiting for the use of transport services
3.7
evaluation

systematic process of determining how individuals, procedures, systems, or programs have met

formally agreed objectives and requirements
[SOURCE: ISO 10798:2011, 1.90]
3.8
evaluation assurance level

set of assurance requirements, usually involving documentation, analysis and testing, representing a

point on a predefined assurance scale, that form an assurance package
[SOURCE: ISO/IEC 15408-1:2009, 3.1.27, modified]
3.9
field test
test that is performed under real-life conditions
3.10
functionality test
assessing the performance of an EFC system, based on specific parameters

Note 1 to entry: Functionality parameters can include communication, application, and vehicle and traffic

characteristics.
3.11
inspection

conformity evaluation by observation and judgement accompanied, as appropriate, by measurement,

testing, or gauging
3.12
interoperability

ability of systems to exchange information and to make mutual use of the information that has

been exchanged
[SOURCE: ISO/IEC/TR 10000-1:1998, 3.2.1, modified]
3.13
laboratory test
test which is performed in a laboratory under specified conditions
3.14
maintainability

ability of a system or subsystem to be maintained or restored to specified conditions within a given

period of time
4 © ISO 2015 – All rights reserved
---------------------- Page: 16 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 14907-1:2015
ISO/TS 14907-1:2015(E)
3.15
on-board equipment
OBE

equipment located on-board a vehicle including nomadic devices with the function of exchanging

information with external systems

Note 1 to entry: OBE is composed of the on-board unit (OBU) and other sub-units whose presence is considered

optional for the execution of the DSRC interface.
[SOURCE: ISO 14906:2011, 3.14]
3.16
quality
degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirements

Note 1 to entry: User requirements can include ease of use, safety, availability, reliability, sturdiness, economy,

and environmental safety. Such requirements can be explicit or implicit.
[SOURCE: ISO 9000:2005, 3.1.1]
3.176
reliability

ability of a device or a system to perform its intended function under given conditions of use for a

specified period of time or number of cycles
3.18
roadside equipment
RSE
equipment located along the road, either fixed or mobile
3.19
simulation

representation of selected behavioural characteristics of one physical or abstract system by

another system
[SOURCE: ISO/IEC 2382-1:1993, definition 01.06.01]
3.20
test

procedure designed to measure characteristics of a component or system in specified conditions

3.21
test parameter
parameter that specifies one or more characteristics of a system to be te
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.