Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings - National Annex

Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe - Nacionalni dodatek

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
19-Dec-2017
Publication Date
20-Dec-2017
Technical Committee
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
21-Dec-2017
Due Date
26-Dec-2017
Completion Date
21-Dec-2017
Ref Project

Buy Standard

Addendum
SIST EN 1995-1-1:2005/A102:2018
Slovenian language
4 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SIST EN 1995-1-1:2005/A102
SLOVENSKI
STANDARD
januar 2018
Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij –
1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek A102
Eurocode 5: Design of timber structures –
Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings
Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois –
Partie 1-1: Généralités – Règles communes et règles pour les bâtiments
Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauwerken –
Teil 1-1: Allgemeines – Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau
Referenčna oznaka
ICS 91.010.30; 91.080.20 SIST EN 1995-1-1:2005/A102:2018 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 5

© 2018-01. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 1995-1-1:2005/A102 : 2018
NACIONALNI UVOD

Dopolnilo SIST EN 1995-1-1:2005/A102 (sl), Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij –

1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek A102, 2018, ima status dopolnila k

standardu SIST EN 1995-1-1:2005, SIST EN 1995-1-1:2005/A1:2008 in SIST EN 1995-1-

1:2005/A2:2014.
NACIONALNI PREDGOVOR

Slovenski nacionalni standard SIST EN 1995-1-1:2005 je privzet evropski standard EN 1995-1-1:2004.

ki ga je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 250 Konstrukcijski

evrokodi, katerega tajništvo je v pristojnosti BSI.

Dopolnilo SIST EN 1995-1-1:2005/A102:2018 je pripravil tehnični odbor SIST/TC KON Konstrukcije.

To dopolnilo se lahko uporablja skupaj s standardi SIST EN 1995-1-1:2005, SIST EN 1995-1-

1:2005/A1:2008 in SIST EN 1995-1-1:2005/A2:2014 oziroma EN 1994-1-1:2004, ki v poglavju

Nacionalni dodatek natančno določajo poglavja za nacionalno izbiro.
Nacionalna izbira je v EN 1995-1-1:2004, EN 1995-1-1:2004/A1:2008 in EN 1995-1-
1:2004/A2:2014 dovoljena v:
– 2.3.1.2(2)P – 8.3.1.2(4)
– 2.3.1.3(1)P – 8.3.1.2(7)
– 2.4.1(1)P – 9.2.4.1(7)
– 6.1.7(2) – 9.2.5.3(1)
– 6.4.3(7) – 10.9.2(3)
– 7.2(2) – 10.9.2(4)
– 7.3.3(2)

Nacionalni dodatek vsebuje alternativne postopke, vrednosti in priporočila za razrede z opombami, ki

kažejo, kje evropski standard predvideva, da se lahko uveljavi nacionalna izbira. Zato dopolnilo

SIST EN 1995-1-1:2005/A102:2018 vsebuje nacionalno določene parametre, ki jih je treba uporabiti

pri projektiranju stavb in gradbenih inženirskih objektov, zgrajenih v Republiki Sloveniji.

Odločitev za izdajo tega dopolnila je dne 18. decembra 2017 sprejel tehnični odbor SIST/TC KON

Konstrukcije.
ZVEZA Z NACIONALNIM STANDARDOM

SIST EN 1995-1-1:2005 Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna

pravila in pravila za stavbe

SIST EN 1995-1-1:2005/A1:2008 Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna

pravila in pravila za stavbe

SIST EN 1995-1-1:2005/A2:2014 Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna

pravila in pravila za stavbe
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 1995-1-1:2005/A102 : 2018
Nacionalni dodatek k SIST EN 1995-1-1:2005
(normativni)
N.1 Vsebina dodatka

(1) Ta nacionalni dodatek vsebuje navodila k točkam, ki so navedene v nacionalnem predgovoru k

SIST EN 1995-1-1:2005, SIST EN 1995-1-1:2005/A1:2008 in SIST EN 1995-1-1:2005/A2:2014.

OPOMBA: Navodila v zvezi s posamezno točko so dana v poglavju N.2 za oznako točke.

N.2 Navodila k posameznim točkam
OPOMBA k 2.3.1.2(2)P

(1)P Upoštevati je treba razvrstitev obtežb glede na njihovo trajanje v razrede po preglednici 2.2.

Obtežba snega v krajih z nadmorsko višino pod ali enako 1 000 m se lahko v odvisnosti od

lokalnih pogojev upošteva kot kratkotrajna ali srednjetrajna obtežba.

Obtežba snega v krajih z nadmorsko višino nad 1 000 m se upošteva kot srednjetrajna

obtežba.
Obtežba vetra se upošteva kot kratkotrajna obtežba.
OPOMBA k 2.3.1.3(1)P
(2)P Pri razvrstitvi konstrukcij v
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.