Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors (ISO 4254-6:2009)

TC - Editorial modifications to the Foreword of the EN ISO text.

Landmaschinen - Sicherheit - Teil 6: Pflanzenschutzgeräte (ISO/FDIS 4254-6:2009)

Matériel agricole - Sécurité - Partie 6: Pulvérisateurs et distributeurs d'engrais liquides (ISO 4254-6:2009)

Kmetijski stroji - Varnost - 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO 4254-6:2009)

Ta del ISO 4254, ki se uporablja skupaj z ISO 4254-1, določa varnostne zahteve in njihovo preverjanje za načrtovanje in konstrukcijo nošenih, polnošenih, vlečenih in samognanih kmetijskih škopilnic za uporabo s pesticidnimi proizvodi in razdeljevanje tekočih gnojil, zasnovane tako, da jih uporablja samo en upravljavec. Poleg tega določa vrste podatkov glede varnih delovnih postopkov (vključno s preostalimi tveganji), ki jih mora zagotoviti proizvajalec. Ta del ISO 4254 se ne uporablja za: - ročno upravljane škropilnice; - nahrbtne škropilnice; - razprševalne škropilnice; - ročne naprave za škropljenje (npr. škropilne pištole). Kadar se določbe tega dela ISO 4254 razlikujejo od določb, navedenih v ISO 4254-1, imajo določbe tega dela ISO 4254 prednost pred določbami ISO 4254-1 za stroje, ki so bili načrtovani in izdelani v skladu z določbami tega dela ISO 4254. Ta del ISO 4254, skupaj z ISO 4254-1, obravnava vse velike nevarnosti, nevarna stanja in dogodke v zvezi s škropilnicami in napravami za razdeljevanje tekočih gnojil pri uporabi v skladu z namembnostjo in pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec (glej klavzulo 4), razen nevarnosti, ki izhajajo iz: - sistemov za prilagoditev višine, ki se samodejno aktivirajo; - elektrostatičnih pojavov; - elektromagnetne združljivosti; - okolja, razen hrupa; - vdihovanja pršenih kemičnih proizvodov zaradi pomanjkanja učinkovitih metod za vzdrževanje kvalitete zraka za dihanje v kabini; - kotaljenja ali prevračanja samognanih strojev, na katerih se upravljavec vozi; - tresljajev (razen deklaracije); - emisij prahu; - opeklin.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
26-Oct-2010
Withdrawal Date
19-May-2020
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
20-May-2020

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN ISO 4254-6:2010/AC:2011
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Landmaschinen - Sicherheit - Teil 6: Pflanzenschutzgeräte (ISO/FDIS 4254-6:2009)Matériel agricole - Sécurité - Partie 6: Pulvérisateurs et distributeurs d'engrais liquides (ISO 4254-6:2009)Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors (ISO 4254-6:2009)65.060.40Oprema za nego rastlinPlant care equipmentICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN ISO 4254-6:2009/AC:2010SIST EN ISO 4254-6:2010/AC:2011en,fr01-maj-2011SIST EN ISO 4254-6:2010/AC:2011SLOVENSKI
STANDARDSIST EN ISO 4254-6:2010/AC:2011EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN ISO 4254-6:2009/AC
October 2010
Octobre 2010
Oktober 2010 ICS 65.060.40 English version Version Française Deutsche Fassung
Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors (ISO 4254-6:2009)
Matériel agricole - Sécurité - Partie 6: Pulvérisateurs et distributeurs d'engrais liquides (ISO 4254-6:2009)
Landmaschinen - Sicherheit - Teil 6: Pflanzenschutzgeräte (ISO/FDIS 4254-6:2009) This corrigendum becomes effective on 27 October 2010 for incorporation in the three official language versions of the EN.
Ce corrigendum prendra effet le 27 octobre 2010 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.
Die Berichtigung tritt am 27.Oktober 2010 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
Management Centre:
Avenue Marnix 17,
B-1000 Brussels © 2010 CEN All rights of expl
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.