Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008/Cor 1:2009)

ISO - Taking over of an ISO Technical Corrigendum

Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen (ISO 9001:2008/Cor 1:2009)

Systèmes de management de la qualité - Exigences (ISO 9001:2008/Cor 1:2009)

Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve - (ISO 9001:2008/Popravek 1:2009)

Privzem sistema vodenja kakovosti naj bo strateška odločitev organizacije. Na načrtovanje in izvajanje sistema vodenja kakovosti organizacije vplivajo:
a) njeno organizacijsko okolje, spremembe v tem okolju in tveganja v povezavi s tem okoljem,
b) njene spreminjajoče se potrebe,
c) njeni posebni cilji,
d) proizvodi, ki jih ponuja,
e) procesi, ki jih izvaja,
f) njena velikost in organizacijska struktura.
Namen tega mednarodnega standarda ni, da bi zahteval enotno strukturo sistemov vodenja kakovosti ali poenotenost dokumentacije. Zahteve za sistem vodenja kakovosti, specificirane v tem mednarodnem standardu, so dopolnilo zahtevam za proizvode. Besedilo, označeno z »OPOMBA«, predstavlja napotek pri razumevanju ali razjasnitvi zahtev. Ta mednarodni standard lahko uporabljajo notranje ali zunanje stranke, vključno s certifikacijskimi organi, za ocenjevanje sposobnosti organizacije glede izpolnjevanja zahtev odjemalcev, zakonodaje in regulative, ki se nanašajo na proizvod, in zahtev, ki si jih postavi organizacija sama. Pri razvoju teg mednarodnega standarda so bila upoštevana načela vodenja kakovosti, pojasnjena v ISO 9000 in ISO 9004.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
28-Jul-2009
Withdrawal Date
14-Sep-2015
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
15-Sep-2015

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN ISO 9001:2008/AC:2009 (EN)
English language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Corrigendum – translation
EN ISO 9001:2008/AC:2009 (SL,EN)
Slovenian and English language
18 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve - Popravek AC (ISO 9001:2008)Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen (ISO 9001:2008)Systèmes de management de la qualité - Exigences (ISO 9001:2008)Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008)03.120.10Vodenje in zagotavljanje kakovostiQuality management and quality assuranceICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN ISO 9001:2008/AC:2009SIST EN ISO 9001:2008/AC:2009en01-oktober-2009SIST EN ISO 9001:2008/AC:2009SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN ISO 9001:2008/AC:2009

EUROPEAN STANDARDNORME EUROPÉENNEEUROPÄISCHE NORMEN ISO 9001:2008/ACJuly 2009Juillet 2009Juli 2009ICS 03.120.10English versionVersion FrançaiseDeutsche FassungQuality management systems - Requirements (ISO 9001:2008/Cor 1:2009)Systèmes de management de la qualité -Exigences (ISO 9001:2008/Cor 1:2009)Qualitätsmanagementsysteme -Anforderungen (ISO 9001:2008/Cor1:2009)This corrigendum becomes effective on 29 July 2009 for incorporation in the three official languageversions of the EN.Ce corrigendum prendra effet le 29 juillet 2009 pour incorporation dans les trois versions linguistiquesofficielles de la EN.Die Berichtigung tritt am 29.Juli 2009 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der ENin Kraft.EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATIONCOMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATIONEUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNGManagement Centre:

Avenue Marnix 17,

B-1000 Brussels© 2009 CENAll rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier auxmembres nationaux du CEN.Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedernvon CEN vorbehalten.Ref. No.:EN ISO 9001:2008/AC:2009 D/E/FSIST EN ISO 9001:2008/AC:2009

EN ISO 9001:2008/AC:2009 (E) 2 Endorsement notice The text of ISO 9001:2008/Cor.1:2009 has been approved by CEN as a European Corrigendum without any modification.

SIST EN ISO 9001:2008/AC:2009
ICS
03.120.10 Ref. No. ISO 9001:2008/Cor.1:2009(E)©
ISO 2009 – All rights reserved Published in Switzerland

INTERNATIONAL STANDARD ISO 9001:2008 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 Published 2009-07-15 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION •

• ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Quality management systems — Requirements TECHNICAL CORRIGENDUM 1 Systèmes de management de la qualité — Exigences RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 Technical Corrigendum 1 to ISO 9001:2008 was prepared by Technical Committee ISO/TC 176, Quality management and quality assurance, Subcommittee SC 2, Quality systems.

Page 15, Annex A, Table A.1 Replace the entire table with the following: Table A.1 — Correspondence between ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Introduction (title only) General Process approach Relationship with ISO 9004 Compatibility with other management systems

0.1 0.2 0.3 0.4
Introduction Scope (title only) General Application 1 1.1 1.2 1 Scope
SIST EN ISO 9001:2008/AC:2009
ISO 9001:2008/Cor.1:2009(E) 2 ©

ISO 2009 – All rights reserved Table A.1 — Correspondence between ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 (continued) ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Normative references 2 2 Normative references Terms and definitions 3 3 Terms and definitions Quality management system (title only) 4 4 Environmental management system requirements (title only) General requirements 4.1 4.1 General requirements Documentation requirements (title only) 4.2

General 4.2.1 4.4.4 Documentation Quality manual 4.2.2

Control of documents 4.2.3 4.4.5 Control of documents Control of records 4.2.4 4.5.4 Control of records Management responsibility (title only) 5

Management commitment 5.1 4.2 4.4.1 4.6 Environmental policy Resources, roles, responsibility and authority Management review Customer focus 5.2 4.3.1 4.3.2 Environmental aspects Legal and other requirements Quality policy 5.3 4.2 Environmental policy Planning (title only) 5.4 4.3 Planning (title only) Quality objectives 5.4.1 4.3.3 Objectives, targets and programme(s) Quality management system planning 5.4.2 4.3.3 Objectives, targets and programme(s) Responsibility, authority and communication (title only) 5.5

Responsibility and authority

5.5.1 4.4.1 Resources, roles, responsibility and authority Management representative 5.5.2 4.4.1 Resources, roles, responsibility and authority Internal communication 5.5.3 4.4.3 Communication Management review (title only) 5.6 4.6 Management review General 5.6.1 4.6 Management review Review input 5.6.2 4.6 Management review Review output 5.6.3 4.6 Management review Resource management (title only) 6

Provision of resources 6.1 4.4.1 Resources, roles, responsibility and authority Human resources (title only) 6.2

General 6.2.1 4.4.2 Competence, training and awareness

Competence, training and awareness 6.2.2 4.4.2 Competence, training and awareness

Infrastructure
6.3 4.4.1 Resources, roles, responsibility and authority Work environment 6.4
SIST EN ISO 9001:2008/AC:2009
ISO 9001:2008/Cor.1:2009(E) ©

ISO 2009 – All rights reserved 3 Table A.1 — Correspondence between ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 (continued) ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Product realization (title only) 7 4.4 Implementation and operation (title only) Planning of product realization

7.1 4.4.6 Operational control Customer-related processes (title only) 7.2

Determination of requirements related to the product 7.2.1 4.3.1 4.3.2 4.4.6 Environmental aspects Legal and other requirements Operational control Review of requirements related to the product 7.2.2 4.3.1 4.4.6 Environmental aspects Operational control

Customer communication 7.2.3 4.4.3 Communication Design and development (title only) 7.3

Design and development planning 7.3.1 4.4.6 Operational control Design and development inputs 7.3.2 4.4.6 Operational control Design and development outputs 7.3.3 4.4.6 Operational control Design and development review 7.3.4 4.4.6 Operational control Design and development verification 7.3.5 4.4.6 Operational control Design and development validation 7.3.6 4.4.6 Operational control Control of design and development changes 7.3.7 4.4.6 Operational control Purchasing (title only) 7.4

Purchasing process 7.4.1 4.4.6 Operational control Purchasing information 7.4.2 4.4.6 Operational control Verification of purchased product 7.4.3 4.4.6 Operational control Production and service provision (title only) 7.5

Control of production and service provision 7.5.1 4.4.6 Operational control Validation of processes for production and service provision 7.5.2 4.4.6 Operational control Identification and traceability 7.5.3

Customer property 7.5.4

Preservation of product 7.5.5 4.4.6 Operational control Control of monitoring and measuring equipment 7.6 4.5.1 Monitoring and measurement Measurement, analysis and improvement (title only

...

SLOVENSKI SIST EN ISO 9001:2008/AC
STANDARD
oktober 2009
Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve (ISO 9001:2008) – Tehnični popravek 1
Quality management systems – Requirements (ISO 9001:2008)
Systèmes de management de la qualité – Exigences (ISO 9001:2008)
Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen (ISO 9001:2008)
Referenčna oznaka
ICS 03.120.10 SIST EN ISO 9001:2008/AC:2009 (sl, en)
Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 17

© 2010-01. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN ISO 9001 : 2008/AC : 2009
NACIONALNI UVOD

Popravek SIST EN ISO 9001:2008/AC (sl, en), Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve, 2009, ima status

slovenskega popravka in je istoveten evropskemu popravku EN ISO 9001:2008/AC, Quality

management systems – Requirements (ISO 9001:2008/Popravek 1), 2009.
NACIONALNI PREDGOVOR

Tehnični popravek 1 k ISO 9001:2008 je pripravil pododbor SC 2 Sistemi kakovosti, ki deluje pri

tehničnem odboru ISO/TC 176 Vodenje in zagotavljanje kakovosti. CEN je besedilo tega popravka

brez sprememb potrdil kot evropski popravek in ga z 29. julijem 2009 vključil v vse tri uradne jezikovne

verzije EN. Slovensko izdajo je potrdil tehnični odbor SIST/TC VZK Vodenje in zagotavljanje kakovosti

dne 2009-09-10.
ZVEZE S STANDARDI

S privzemom tega evropskega popravka, ki je istoveten mednarodnemu popravku, veljajo za omejeni

namen referenčnih standardov vsi standardi, navedeni v izvirniku, razen standardov, ki so že sprejeti v

nacionalno standardizacijo:
SIST EN ISO 9000:2005 (sl,en) Sistemi vodenja kakovosti - Osnove in slovar

SIST EN ISO 9004:2004 (sl,en) Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za izboljšanje delovanja

SIST EN ISO 14001:2005 (sl,en) Sistemi ravnanja z okoljem - Zahteve z navodili za uporabo

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– Privzem popravka EN ISO 9001:2008/AC:2009
OPOMBE
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski” ali “mednarodni” standard, v SIST

EN ISO 9001:2008/AC:2009 to pomeni “slovenski” standard.

– Ta nacionalni dokument je istoveten EN ISO 9001:2008/AC:2009 in je objavljen z dovoljenjem

CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels

This national document is identical with EN ISO 9001:2008/AC:2009 and is published with the

permission of
CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels
---------------------- Page: 2 ----------------------
EVROPSKI STANDARD EN ISO 9001:2008/AC:2009
EUROPEAN STANDARD
EUROPÄISCHE NORM
NORME EUROPÉENNE julij 2009
ICS: 03.120.10
Slovenska izdaja
Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve (ISO 9001:2008/Popravek 1:2009)

Quality management systems – Systèmes de management de la Qualitätsmanagementsysteme –

Requirements qualité – Exigences Anforderungen
(ISO 9001:2008/Cor 1:2009) (ISO 9001:2008/Cor 1:2009) (ISO 9001:2008/Cor 1:2009)

Ta popravek je začel veljati 29. julija 2009 z vključitvijo v tri uradne jezikovne različice EN.

CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
Upravni center: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruselj

© 2009. Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN Ref. oznaka: EN ISO 9001:2008/AC:2009 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN ISO 9001 : 2008/AC : 2009
Razglasitvena objava

Besedilo ISO 9001:2008/Popravek 1:2009 je CEN odobril kot evropski popravek brez kakršnih koli

sprememb.
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN ISO 9001 : 2008/AC : 2009
Endorsment notice

The text of ISO 9001:2008/Cor.1:2009 has been approved by CEN as a European . Corrigendum

without any modification.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN ISO 9001 : 2008/AC : 2009
Tehnični popravek 1

Tehnični popravek 1 k ISO 9001:2008 je pripravil pododbor SC 2 Sistemi kakovosti, ki deluje pri

tehničnem odboru ISO/TC 176 Vodenje in zagotavljanje kakovosti.
--------------------------------
Stran 15, dodatek A, preglednica A.1
Zamenjaj celotno preglednico z naslednjo:
Preglednica A.1: Primerjava med ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
Uvod (samo naslov) Uvod
Splošno 0.1
Procesni pristop 0.2
Razmerje do ISO 9004 0.3
Združljivost z drugimi sistemi vodenja 0.4
Predmet standarda (samo naslov) 1 1 Predmet standarda
Splošno 1.1
Uporaba 1.2
Zveza z drugimi standardi 2 2 Zveza z drugimi standardi
Izrazi in definicije 3 3 Izrazi in definicije
Sistem vodenja kakovosti (samo naslov) 4 4 Zahteve za sistem ravnanja z okoljem
(samo naslov)
Splošne zahteve 4.1 4.1 Splošne zahteve
Zahteve glede dokumentacije (samo 4.2
naslov)
Splošno 4.2.1 4.4.4 Dokumentacija
Poslovnik kakovosti 4.2.2
Obvladovanje dokumentov 4.2.3 4.4.5 Obvladovanje dokumentov
Obvladovanje zapisov 4.2.4 4.5.4 Obvladovanje zapisov
Odgovornost vodstva (samo naslov) 5
Zavezanost vodstva 5.1 4.2 Okoljska politika
4.4.1 Viri, vloge, odgovornosti in pooblastila
4.6 Vodstveni pregled
Osredotočenost na odjemalca 5.2 4.3.1 Okoljski vidiki
4.3.2 Zakonske in druge zahteve
Politika kakovosti 5.3 4.2 Okoljska politika
Planiranje (samo naslov) 5.4 4.3 Planiranje (samo naslov)
Cilji kakovosti 5.4.1 4.3.3 Okvirni in izvedbeni cilji ter program(-i)

V SIST EN ISO 9001:2008 je to v slovenskem delu besedila "stran 30, dodatek A, preglednica A.1 ".

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN ISO 9001 : 2008/AC : 2009
Technical corrigendum

Technical Corrigendum 1 to ISO 9001:2008 was prepared by Technical Committee ISO/TC 176,

Guality management and quality assurance, Subcommittees SC 2, Quality systems.
--------------------------------
Page 15, Annex A, Table A.1
Replace entire table with the following:
Table A.1 – Correspondence between ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
Introduction (title only) 0.1 Introduction
General 0.2
Process approach 0.3
Relationship with ISO 9004 0.4
Compatibility with other management
systems
Scope (title only) 1 1 Scope
General 1.1
Application 1.2
Normative references 2 2 Normative references
Terms and definitions 3 3 Terms and definitions
Quality management system (title only) 4 4 Environmental management system
requirements (title only)
General requirements 4.1 4.1 General requirements
Documentation requirements 4.2
(title only)
General 4.2.1 4.4.4 Documentation
Quality manual 4.2.2
Control of documents 4.2.3 4.4.5 Control of documents
Control of records 4.2.4 4.5.4 Control of records
Management responsibility (title only) 5
Management commitment 5.1 4.2 Environmental policy
4.4.1 Resources, roles, responsibility and
4.6 authority Management review
Customer focus 5.2 4.3.1 Environmental aspects
4.3.2 Legal and other requirements
Quality policy 5.3 4.2 Environmental policy
Planning (title only) 5.4 4.3 Planning (title only)
Quality objectives 5.4.1 4.3.3 Objectives, targets and programme(s)
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN ISO 9001 : 2008/AC : 2009
Preglednica A.1: Primerjava med ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004 (nadaljevanje)
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

Planiranje sistema vodenja kakovosti 5.4.2 4.3.3 Okvirni in izvedbeni cilji ter program(-i)

Odgovornosti, pooblastila in 5.5
komuniciranje (samo naslov)
Odgovornosti in pooblastila 5.5.1 4.4.1 Viri, vloge, odgovornosti in pooblastila
Predstavnik vodstva 5.5.2 4.4.1 Viri, vloge, odgovornosti in pooblastila
Notranje komuniciranje 5.5.3 4.4.3 Komuniciranje
Vodstveni pregled (samo naslov) 5.6 4.6 Vodstveni pregled
Splošno 5.6.1 4.6 Vodstveni pregled
Vhodni podatki za pregled 5.6.2 4.6 Vodstveni pregled
Rezultat pregleda 5.6.3 4.6 Vodstveni pregled
Vodenje virov (samo naslov) 6
Priskrba virov 6.1 4.4.1 Viri, vloge, odgovornosti in pooblastila
Človeški viri (samo naslov) 6.2
Splošno 6.2.1 4.4.2 Kompetentnost, usposabljanje in
zavedanje
Kompetentnost, usposabljanje in 6.2.2 4.4.2 Kompetentnost, usposabljanje in
zavedanje zavedanje
Infrastruktura 6.3 4.4.1 Viri, vloge, odgovornosti in pooblastila
Delovno okolje 6.4
Realizacija proizvoda (samo naslov) 7 4.4 Izvajanje in delovanje (samo naslov)
Planiranje realizacije proizvoda 7.1 4.4.6 Obvladovanje delovanja
Procesi, povezani z odjemalci (samo 7.2
naslov)
Določitev zahtev v zvezi s proizvodom 7.2.1 4.3.1 Okoljski vidiki
4.3.2 Zakonske in druge zahteve
4.4.6 Obvladovanje delovanja
Pregled zahtev v zvezi s proizvodom 7.2.2 4.3.1 Okoljski vidiki
4.4.6 Obvladovanje delovanja
Komuniciranje z odjemalci 7.2.3 4.4.3 Komuniciranje
Snovanje in razvoj (samo naslov) 7.3
Planiranje snovanja in razvoja 7.3.1 4.4.6 Obvladovanje delovanja
Vhodi za snovanje in razvoj 7.3.2 4.4.6 Obvladovanje delovanja
Rezultati snovanja in razvoja 7.3.3 4.4.6 Obvladovanje delovanja
Pregled snovanja in razvoja 7.3.4 4.4.6 Obvladovanje delovanja
Overjanje snovanja in razvoja 7.3.5 4.4.6 Obvladovanje delovanja
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN ISO 9001 : 2008/AC : 2009
Table A.1 – Correspondence between ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 (continued)
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

Quality management system planning 5.4.2 4.3.3 Objectives, targets and programme(s)

Responsibility, authority and 5.5
communication (title only)
Responsibility and authority 5.5.1 4.4.1 Resources, roles, responsibility and
authority
Management representative 5.5.2 4.4.1 Resources, roles, responsibility and
authority
Internal communication 5.5.3 4.4.3 Communication
Management review (title only) 5.6 4.6 Management review
General 5.6.1 4.6 Management review
Review input 5.6.2 4.6 Management review
Review output 5.6.3 4.6 Management review
Resource management (title only) 6
Provision of resources 6.1 4.4.1 Resources, roles, responsibility and
authority
Human resources (title only) 6.2
General 6.2.1 4.4.2 Competence, training and awareness

Competence, training and awareness 6.2.2 4.4.2 Competence, training and awareness

Infrastructure 6.3 4.4.1 Resources, roles, responsibility and
authority
Work environment 6.4

Product realization (title only) 7 4.4 Implementation and operation (title only)

Planning of product realization 7.1 4.4.6 Operational control
Customer-related processes 7.2
(title only)
Determination of requirements related 7.2.1 4.3.1 Environmental aspects
to the product 4.3.2 Legal and other requirements
4.4.6 Operational control

Review of requirements related to the 7.2.2 4.3.1 Environmental aspects Operational

product 4.4.6 control
Customer communication 7.2.3 4.4.3 Communication
Design and development (title only) 7.3
Design and development planning 7.3.1 4.4.6 Operational control
Design and development inputs 7.3.2 4.4.6 Operational control
Design and development outputs 7.3.3 4.4.6 Operational control
Design and development review 7.3.4 4.4.6 Operational control
Design and development verification 7.3.5 4.4.6 Operational control
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN ISO 9001 : 2008/AC : 2009
Preglednica A.1: Primerjava med ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004 (nadaljevanje)
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
Validacija snovanja in razvoja 7.3.6 4.4.6 Obvladovanje delovanja
Obvladovanje sprememb snovanja in 7.3.7 4.4.6 Obvladovanje delovanja
razvoja
Nabava (samo naslov) 7.4
Proces nabave 7.4.1 4.4.6 Obvladovanje delovanja
Informacije za nabavo 7.4.2 4.4.6 Obvladovanje delovanja
Overjanje nabavljenih proizvodov 7.4.3 4.4.6 Obvladovanje delovanja
Proizvodnja in izvedba storitev 7.5
Obvladovanje proizvodnje in izvedbe 7.5.1 4.4.6 Obvladovanje delovanja
storitev
Validacija procesov za proizvodnjo in 7.5.2 4.4.6 Obvladovanje delovanja
izvedbo storitev
Identifikacija in sledljivost 7.5.3
Lastnina odjemalcev 7.5.4
Ohranitev proizvoda 7.5.5 4.4.6 Obvladovanje delovanja
Obvladovanje nadzorne in merilne 7.6 4.5.1 Nadzorovanje in merjenje
opreme
Merjenje, analize in izboljševanje 8 4.5 Preverjanje (samo naslov)
(samo naslov)
Splošno 8.1 4.5.1 Nadzorovanje in merjenje
Nadzorovanje in merjenje (samo naslov) 8.2
Zadovoljstvo odjemalcev 8.2.1
Notranja presoja 8.2.2 4.5.5 Notranja presoja
Nadzorovanje in merjenje procesov 8.2.3 4.5.1 Nadzorovanje in merjenje
4.5.2 Ocena ustreznosti
Nadzorovanje in merjenje proizvoda 8.2.4 4.5.1 Nadzorovanje in merjenje
4.5.2 Ocena ustreznosti

Obvladovanje neskladnih proizvodov 8.3 4.4.7 Pripravljenost in odziv na izredne razmere

Neskladnosti, korektivni ukrepi in
4.5.3 preventivni ukrepi
Analiza podatkov 8.4 4.5.1 Nadzorovanje in merjenje
4.5.3 Neskladnosti, korektivni ukrepi in
preventivni ukrepi
Izboljševanje (samo naslov) 8.5
Nenehno izboljševanje 8.5.1 4.2 Okoljska politika
4.3.3 Okvirni in izvedbeni cilji ter program(-i)
4.6 Vodstveni pregled
Korektivni ukrepi 8.5.2 4.5.3 Neskladnosti, korektivni ukrepi in
preventivni ukrepi
Preventivni ukrepi 8.5.3 4.5.3 Neskladnosti, korektivni ukrepi in
preventivni ukrepi
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN ISO 9001 : 2008/AC : 2009
Table A.1 – Correspondence between ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 (continued)
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
Design and development validation 7.3.6 4.4.6 Operational control
Control of design and development 7.3.7 4.4.6 Operational control
changes
Purchasing (title only) 7.4
Purchasing process 7.4.1 4.4.6 Operational control
Purchasing information 7.4.2 4.4.6 Operational control
Verification of purchased product 7.4.3 4.4.6 Operational control
Production and service provision
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.