Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008/Cor 1:2009)

ISO - Taking over of an ISO Technical Corrigendum

Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen (ISO 9001:2008/Cor 1:2009)

Systèmes de management de la qualité - Exigences (ISO 9001:2008/Cor 1:2009)

Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve - (ISO 9001:2008/Popravek 1:2009)

Privzem sistema vodenja kakovosti naj bo strateška odločitev organizacije. Na načrtovanje in izvajanje sistema vodenja kakovosti organizacije vplivajo:
a) njeno organizacijsko okolje, spremembe v tem okolju in tveganja v povezavi s tem okoljem,
b) njene spreminjajoče se potrebe,
c) njeni posebni cilji,
d) proizvodi, ki jih ponuja,
e) procesi, ki jih izvaja,
f) njena velikost in organizacijska struktura.
Namen tega mednarodnega standarda ni, da bi zahteval enotno strukturo sistemov vodenja kakovosti ali poenotenost dokumentacije. Zahteve za sistem vodenja kakovosti, specificirane v tem mednarodnem standardu, so dopolnilo zahtevam za proizvode. Besedilo, označeno z »OPOMBA«, predstavlja napotek pri razumevanju ali razjasnitvi zahtev. Ta mednarodni standard lahko uporabljajo notranje ali zunanje stranke, vključno s certifikacijskimi organi, za ocenjevanje sposobnosti organizacije glede izpolnjevanja zahtev odjemalcev, zakonodaje in regulative, ki se nanašajo na proizvod, in zahtev, ki si jih postavi organizacija sama. Pri razvoju teg mednarodnega standarda so bila upoštevana načela vodenja kakovosti, pojasnjena v ISO 9000 in ISO 9004.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
28-Jul-2009
Withdrawal Date
14-Sep-2015
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
15-Sep-2015

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN ISO 9001:2008/AC:2009 (EN)
English language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Corrigendum – translation
EN ISO 9001:2008/AC:2009 (SL,EN)
Slovenian and English language
18 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve - Popravek AC (ISO 9001:2008)Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen (ISO 9001:2008)Systèmes de management de la qualité - Exigences (ISO 9001:2008)Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008)03.120.10Vodenje in zagotavljanje kakovostiQuality management and quality assuranceICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN ISO 9001:2008/AC:2009SIST EN ISO 9001:2008/AC:2009en01-oktober-2009SIST EN ISO 9001:2008/AC:2009SLOVENSKI
STANDARD



SIST EN ISO 9001:2008/AC:2009



EUROPEAN STANDARDNORME EUROPÉENNEEUROPÄISCHE NORMEN ISO 9001:2008/ACJuly 2009Juillet 2009Juli 2009ICS 03.120.10English versionVersion FrançaiseDeutsche FassungQuality management systems - Requirements (ISO 9001:2008/Cor 1:2009)Systèmes de management de la qualité -Exigences (ISO 9001:2008/Cor 1:2009)Qualitätsmanagementsysteme -Anforderungen (ISO 9001:2008/Cor1:2009)This corrigendum becomes effective on 29 July 2009 for incorporation in the three official languageversions of the EN.Ce corrigendum prendra effet le 29 juillet 2009 pour incorporation dans les trois versions linguistiquesofficielles de la EN.Die Berichtigung tritt am 29.Juli 2009 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der ENin Kraft.EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATIONCOMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATIONEUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNGManagement Centre:
Avenue Marnix 17,
B-1000 Brussels© 2009 CENAll rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier auxmembres nationaux du CEN.Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedernvon CEN vorbehalten.Ref. No.:EN ISO 9001:2008/AC:2009 D/E/FSIST EN ISO 9001:2008/AC:2009



EN ISO 9001:2008/AC:2009 (E) 2 Endorsement notice The text of ISO 9001:2008/Cor.1:2009 has been approved by CEN as a European Corrigendum without any modification.
SIST EN ISO 9001:2008/AC:2009



ICS
03.120.10 Ref. No. ISO 9001:2008/Cor.1:2009(E)©
ISO 2009 – All rights reserved Published in Switzerland
INTERNATIONAL STANDARD ISO 9001:2008 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 Published 2009-07-15 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION •
• ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
Quality management systems — Requirements TECHNICAL CORRIGENDUM 1 Systèmes de management de la qualité — Exigences RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 Technical Corrigendum 1 to ISO 9001:2008 was prepared by Technical Committee ISO/TC 176, Quality management and quality assurance, Subcommittee SC 2, Quality systems.
Page 15, Annex A, Table A.1 Replace the entire table with the following: Table A.1 — Correspondence between ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Introduction (title only) General Process approach Relationship with ISO 9004 Compatibility with other management systems
0.1 0.2 0.3 0.4
Introduction Scope (title only) General Application 1 1.1 1.2 1 Scope
SIST EN ISO 9001:2008/AC:2009



ISO 9001:2008/Cor.1:2009(E) 2 ©
ISO 2009 – All rights reserved Table A.1 — Correspondence between ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 (continued) ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Normative references 2 2 Normative references Terms and definitions 3 3 Terms and definitions Quality management system (title only) 4 4 Environmental management system requirements (title only) General requirements 4.1 4.1 General requirements Documentation requirements (title only) 4.2
General 4.2.1 4.4.4 Documentation Quality manual 4.2.2
Control of documents 4.2.3 4.4.5 Control of documents Control of records 4.2.4 4.5.4 Control of records Management responsibility (title only) 5
Management commitment 5.1 4.2 4.4.1 4.6 Environmental policy Resources, roles, responsibility and authority Management review Customer focus 5.2 4.3.1 4.3.2 Environmental aspects Legal and other requirements Quality policy 5.3 4.2 Environmental policy Planning (title only) 5.4 4.3 Planning (title only) Quality objectives 5.4.1 4.3.3 Objectives, targets and programme(s) Quality management system planning 5.4.2 4.3.3 Objectives, targets and programme(s) Responsibility, authority and communication (title only) 5.5
Responsibility and authority
5.5.1 4.4.1 Resources, roles, responsibility and authority Management representative 5.5.2 4.4.1 Resources, roles, responsibility and authority Internal communication 5.5.3 4.4.3 Communication Management review (title only) 5.6 4.6 Management review General 5.6.1 4.6 Management review Review input 5.6.2 4.6 Management review Review output 5.6.3 4.6 Management review Resource management (title only) 6
Provision of resources 6.1 4.4.1 Resources, roles, responsibility and authority Human resources (title only) 6.2
General 6.2.1 4.4.2 Competence, training and awareness
Competence, training and awareness 6.2.2 4.4.2 Competence,
...

SLOVENSKI SIST EN ISO 9001:2008/AC

STANDARD
oktober 2009










Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve (ISO 9001:2008) – Tehnični popravek 1

Quality management systems – Requirements (ISO 9001:2008)


Systèmes de management de la qualité – Exigences (ISO 9001:2008)



Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen (ISO 9001:2008)

























Referenčna oznaka
ICS 03.120.10 SIST EN ISO 9001:2008/AC:2009 (sl, en)


Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 17



© 2010-01. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN ISO 9001 : 2008/AC : 2009
NACIONALNI UVOD
Popravek SIST EN ISO 9001:2008/AC (sl, en), Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve, 2009, ima status
slovenskega popravka in je istoveten evropskemu popravku EN ISO 9001:2008/AC, Quality
management systems – Requirements (ISO 9001:2008/Popravek 1), 2009.
NACIONALNI PREDGOVOR
Tehnični popravek 1 k ISO 9001:2008 je pripravil pododbor SC 2 Sistemi kakovosti, ki deluje pri
tehničnem odboru ISO/TC 176 Vodenje in zagotavljanje kakovosti. CEN je besedilo tega popravka
brez sprememb potrdil kot evropski popravek in ga z 29. julijem 2009 vključil v vse tri uradne jezikovne
verzije EN. Slovensko izdajo je potrdil tehnični odbor SIST/TC VZK Vodenje in zagotavljanje kakovosti
dne 2009-09-10.

ZVEZE S STANDARDI
S privzemom tega evropskega popravka, ki je istoveten mednarodnemu popravku, veljajo za omejeni
namen referenčnih standardov vsi standardi, navedeni v izvirniku, razen standardov, ki so že sprejeti v
nacionalno standardizacijo:
SIST EN ISO 9000:2005 (sl,en) Sistemi vodenja kakovosti - Osnove in slovar
SIST EN ISO 9004:2004 (sl,en) Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za izboljšanje delovanja
SIST EN ISO 14001:2005 (sl,en) Sistemi ravnanja z okoljem - Zahteve z navodili za uporabo
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– Privzem popravka EN ISO 9001:2008/AC:2009
OPOMBE
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski” ali “mednarodni” standard, v SIST
EN ISO 9001:2008/AC:2009 to pomeni “slovenski” standard.
– Ta nacionalni dokument je istoveten EN ISO 9001:2008/AC:2009 in je objavljen z dovoljenjem

CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels

This national document is identical with EN ISO 9001:2008/AC:2009 and is published with the
permission of
CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels

II

---------------------- Page: 2 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN ISO 9001:2008/AC:2009
EUROPEAN STANDARD
EUROPÄISCHE NORM
NORME EUROPÉENNE julij 2009


ICS: 03.120.10




Slovenska izdaja

Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve (ISO 9001:2008/Popravek 1:2009)

Quality management systems – Systèmes de management de la Qualitätsmanagementsysteme –
Requirements qualité – Exigences Anforderungen
(ISO 9001:2008/Cor 1:2009) (ISO 9001:2008/Cor 1:2009) (ISO 9001:2008/Cor 1:2009)




Ta popravek je začel veljati 29. julija 2009 z vključitvijo v tri uradne jezikovne različice EN.


























CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation

Upravni center: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruselj


© 2009. Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN Ref. oznaka: EN ISO 9001:2008/AC:2009 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN ISO 9001 : 2008/AC : 2009
Razglasitvena objava

Besedilo ISO 9001:2008/Popravek 1:2009 je CEN odobril kot evropski popravek brez kakršnih koli
sprememb.
2

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN ISO 9001 : 2008/AC : 2009
Endorsment notice

The text of ISO 9001:2008/Cor.1:2009 has been approved by CEN as a European . Corrigendum
without any modification.
3

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN ISO 9001 : 2008/AC : 2009
Tehnični popravek 1



Tehnični popravek 1 k ISO 9001:2008 je pripravil pododbor SC 2 Sistemi kakovosti, ki deluje pri
tehničnem odboru ISO/TC 176 Vodenje in zagotavljanje kakovosti.

--------------------------------

1
Stran 15, dodatek A, preglednica A.1

Zamenjaj celotno preglednico z naslednjo:

Preglednica A.1: Primerjava med ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
Uvod (samo naslov)  Uvod
Splošno 0.1
Procesni pristop 0.2
Razmerje do ISO 9004 0.3
Združljivost z drugimi sistemi vodenja 0.4

Predmet standarda (samo naslov) 1 1 Predmet standarda
Splošno 1.1
Uporaba 1.2
Zveza z drugimi standardi 2 2 Zveza z drugimi standardi
Izrazi in definicije 3 3 Izrazi in definicije
Sistem vodenja kakovosti (samo naslov) 4 4 Zahteve z
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.