Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession (ICT BoK) - Part 2: User Guide and Methodology

This document supports understanding, adoption and use of EN 17748-1 (ICT BoK) that provides a reference of 42 knowledge units as required and applied in the Information and Communication Technology (ICT) professional work environment that can be understood across Europe.
This document supports Information and Communication Technology (ICT) stakeholders dealing with ICT Professional knowledge, skills and competences from multiple perspectives, in particular:
- educational institutions, learning programmes and certification providers of all types including:
- Vocational and Educational Training (VET);
- Higher education (HE);
- Continuous Professional Development (CPD);
- ICT service, user and supply organizations;
- ICT professionals, managers and human resource (HR) departments;
- social partners (trade unions and employer associations), professional associations, accreditation, validation and assessment bodies;
- market analysts and policy makers;
- and other organizations and stakeholders in public and private sectors across Europe
to adopt, apply and use the Foundational Body of Knowledge in their environment as one fundamental building block of ICT Professionalism for Europe.
See Figure 1 for illustration of document scope and target groups.
A close connection with EN 16234-1 (e-CF) and CWA 16458 (ICT Profiles) are a design element of EN 17748-1 (ICT BoK). This application support document details how to approach the complementary application of each structure by varied stakeholders of the European ICT Professionalism eco-system. It supports the use of a shared neutral reference for ICT professional development. This interconnected application is illustrated in Figure 2. Nevertheless, the ICT BoK can also be used as a stand-alone tool.
This document provides:
- An ICT BoK EXECUTIVE OVERVIEW of the scope, target groups, underlying principles and main characteristics is provided in Clause 4.
- The ICT BoK USER GUIDE in Clause 5: guidance on how to apply the Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession from multiple ICT stakeholder perspectives. It addresses the need to further enhance the flexibility and applicability of the competences described within the e-CF as it offers further delineation and articulation of the knowledge components of competences. EN 17748-1 (ICT BoK) is intended for guidance and is designed to provide a common shared reference tool which can be implemented, adapted and used in accordance with ICT stakeholder requirements. The following implementation guidance is structured by target groups and complemented by two ICT BoK application cases. During the course of the EN 17748-1 (ICT BoK) development, real world experience was a necessary contribution to ensuring future application of the structure. Dissemination of the ICT BoK development progress enabled testing of the structure as it developed. One outcome of this open approach was that some examples of practical application, despite that at the time, not published, could be tested and made available as two application cases.
- The ICT BoK METHODOLOGY DOCUMENTATION in Clause 6: here the ICT BoK creation process is explained as well as important aspects of its development. This section supports the methodology grounding for the development, implementation and future maintenance of the ICT BoK.
- A series of ANNEXES, allowing user-targeted ICT BoK navigation according to particular viewpoints.

Europäischer Grundwissensbestand für den IKT-Beruf - Teil 2: Methodik und Benutzerhandbuch

Socle de connaissances pour les professionnels des TIC - Partie 2 : Guide de l'utilisateur et méthodologie

Osnovni nabor znanj za poklic IKT (ICT BoK) - 2. del: Uporabniški priročnik in metodologija

Ta dokument podpira razumevanje, sprejetje in uporabo standarda prEN 17748-1 (ICT BoK), ki podaja 42 referenčnih enot znanja, ki se zahtevajo in uporabljajo v profesionalnem delovnem okolju informacijske oziroma komunikacijske tehnologije (ICT) ter jih je mogoče razumeti v evropskem prostoru.
Ta dokument podpira deležnike s področja informacijske in komunikacijske tehnologije, ki obravnavajo strokovno znanje, spretnosti in kompetence IKT iz različnih vidikov, zlasti:
–   izobraževalne ustanove, programe učenja in ponudnike certificiranja vseh vrst, vključno z naslednjim:
–   poklicno in izobraževalno usposabljanje (VET);
   visokošolsko izobraževanje (HE);
–   stalni strokovni razvoj (CPD);
–   službe, uporabniki in organizacije za zagotavljanje informacijske oziroma komunikacijske tehnologije;
–   oddelki s strokovnjaki, vodstvenim kadrom in človeškimi viri na področju informacijske in komunikacijske tehnologije;
–   socialni partnerji (združenja sindikatov in zveze delodajalcev), strokovna združenja ter organi za akreditacijo, potrjevanje in ocenjevanje;
–   tržni analitiki in oblikovalci politik;
–   ter druge organizacije in deležniki v javnem sektorju in zasebnih sektorjih po Evropi
pri sprejetju, uvedbi in uporabi osnovnega nabora znanj v njihovem okolju kot enega od temeljnih gradnikov strokovnosti na področju IKT za Evropo.
Področje uporabe dokumenta in ciljne skupine so prikazani na sliki 1.
Tesna povezava z dokumentoma EN 16234-1 (e-CF) in CWA 16458 (ICT Profiles) je strukturni element standarda prEN 17748-1 (ICT BoK). Ta dokument za podporo uporabe podrobno opisuje, kako obravnavati dopolnjujočo se uporabo posamezne strukture s strani različnih deležnikov evropskega ekosistema strokovnosti na področju IKT. Dokument podpira uporabo skupne nevtralne reference za strokovno okolje IKT. Ta medsebojno povezana uporaba je prikazana na sliki 2. Kljub temu je osnovni nabor znanj za poklic IKT mogoče uporabljati kot samostojno orodje.
...
Ta dokument podaja naslednje:
–   PREGLED IZVEDBE osnovnega nabora znanj za poklic IKT v točki 4, in sicer področje uporabe, ciljne skupine, osnovna načela in glavne značilnosti;
–   UPORABNIŠKI PRIROČNIK za osnovni nabor znanj za poklic IKT v točki 5: smernice za uporabo osnovnega nabora znanj za poklic IKT z različnih vidikov deležnikov s področja informacijske in komunikacijske tehnologije. Obravnava potrebo po večji prožnosti in uporabnosti kompetenc, opisanih v dokumentu e-CF, tako da ponuja nadaljnjo razčlenitev in oblikovanje komponent znanja kompetenc. Standard prEN 17748-1 (ICT BoK) podaja smernice in zagotavlja skupno referenčno orodje, ki ga je mogoče uvesti, prilagoditi in uporabljati v skladu z zahtevami deležnikov s področja informacijske in komunikacijske tehnologije. Naslednje smernice za izvajanje so razdeljene po ciljnih skupinah in dopolnjene z dvema primeroma uporabe osnovnega nabora znanj za poklic IKT. Med pripravo standarda prEN 17748-1 (ICT BoK) so bile izkušnje iz resničnega sveta nujne za zagotovitev prihodnje uporabe strukture. Razširjanje dosežkov na področju razvoja osnovnega nabora znanj za poklic IKT je omogočilo preskušanje strukture med njenim razvojem. Eden od rezultatov tega odprtega pristopa je bil ta, da je bilo mogoče nekatere primere praktične uporabe preizkusiti in dati na voljo kot dva primera uporabe kljub temu, da takrat še niso bili objavljeni.
–   METODOLOŠKA DOKUMENTACIJA osnovnega nabora znanj za poklic IKT v točki 6: razlaga postopka ustvarjanja osnovnega nabora znanj za poklic IKT in pomembnih vidikov njegovega razvoja. Ta razdelek podpira metodološko ozadje za razvoj, izvajanje in prihodnje vzdrževanje osnovnega nabora znanj za poklic IKT.
–   Nabor DODATKOV, ki omogočajo v uporabnika usmerjeno krmarjenje po osnovnem naboru znanj za poklic IKT glede na različne vidike.

General Information

Status
Published
Publication Date
22-Feb-2022
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
23-Feb-2022
Due Date
27-Aug-2021
Completion Date
23-Feb-2022

Buy Standard

Technical report
-TP CEN/TR 17748-2:2022 - BARVE
English language
60 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
-TP FprCEN/TR 17748-2:2021 - BARVE
English language
57 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022
01-april-2022
Osnovni nabor znanj za poklic IKT (ICT BoK) - 2. del: Uporabniški priročnik in
metodologija

Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession (ICT BoK) - Part 2: User Guide

and Methodology
Europäischer Grundwissensbestand für den IKT-Beruf - Teil 2: Methodik und
Benutzerhandbuch

Socle de connaissances pour les professionnels des TIC - Partie 2 : Guide de l'utilisateur

et méthodologie
Ta slovenski standard je istoveten z: CEN/TR 17748-2:2022
ICS:
03.100.30 Vodenje ljudi Management of human
resources
35.020 Informacijska tehnika in Information technology (IT) in
tehnologija na splošno general
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022
CEN/TR 17748-2
TECHNICAL REPORT
RAPPORT TECHNIQUE
February 2022
TECHNISCHER BERICHT
ICS 35.020; 03.100.30
English Version
Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession
(ICT BoK) - Part 2: User Guide and Methodology

Socle de connaissances pour les professionnels des TIC Europäischer Grundwissensbestand für den IKT-Beruf

- Partie 2 : Guide de l'utilisateur et méthodologie - Teil 2: Methodik und Benutzerhandbuch

This Technical Report was approved by CEN on 17 January 2022. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC 428.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,

Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway,

Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and

United Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2022 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. CEN/TR 17748-2:2022 E

worldwide for CEN national Members.
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022
CEN/TR 17748-2:2022 (E)
Contents Page

European foreword ............................................................................................................................................ 3

Introduction .......................................................................................................................................................... 4

1 Scope .......................................................................................................................................................... 6

2 Normative references .......................................................................................................................... 9

3 Terms and definitions ......................................................................................................................... 9

4 Executive overview .............................................................................................................................. 9

4.1 ICT BoK scope and target groups .................................................................................................... 9

4.2 ICT BoK a fundamental building block of ICT Professionalism for Europe ................... 10

4.3 ICT BoK structure, content and application opportunities ................................................. 10

4.4 The ICT BoK as a standard: normative versus informative elements ............................. 14

4.5 Entry start points for using the ICT BoK ..................................................................................... 14

5 ICT BoK (EN 17748-1) User Guide ................................................................................................ 19

5.1 Making combined use with other frameworks: EN 17748-1 (ICT BoK) interfaces with

EN 16234-1 (e-CF) and other career structures ...................................................................... 19

5.2 Applying the ICT BoK in learning programme context: VET, HE and CPD ...................... 21

5.3 Applying the ICT BoK in organization environment: HR and ICT departments ........... 24

6 ICT BoK (EN 17748-1) Methodology ............................................................................................ 34

6.1 ICT BoK construction steps ............................................................................................................. 34

6.2 ICT BoK development essentials ................................................................................................... 40

Annex A (informative) ICT BoK navigation by ICT Knowledge Domains ..................................... 43

Annex B (informative) ICT BoK navigation by EN 16234-1 (e-CF) areas/ICT processes ....... 45

Annex C (informative) ICT BoK navigation by EN 16234-1 (e-CF) competences ...................... 47

Annex D (informative) ICT BoK navigation by CWA 16458 (ICT Profiles) .................................. 52

Annex E (informative) Research template: The existing BoK landscape..................................... 55

Annex F (informative) The ICT BoK development process ............................................................... 57

Bibliography ....................................................................................................................................................... 59

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022
CEN/TR 17748-2:2022 (E)
European foreword

This document (CEN/TR 17748-2:2022) has been prepared by the Technical Committee CEN/TC 428

“ICT professionalism and digital competences”, the secretariat of which is held by UNI.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document is part of a series that consists of two parts:

— EN 17748-1, Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession (ICT BoK) - Part 1: Body of

Knowledge;

— CEN/TR 17748-2, Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession (ICT BoK) - Part 2: User Guide

and Methodology.

Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national standards body.

A complete listing of these bodies can be found on the CEN website.
Under preparation. Stage at the time of publication: prEN 17748-1.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022
CEN/TR 17748-2:2022 (E)
Introduction

EN 17748-1 Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession (ICT BoK) was established as a tool

to support mutual understanding and provide transparency of language through the articulation of

knowledge required and deployed by Information and Communication Technology (ICT) professionals.

Similar to and complementary to the EN 16234-1:2019 (e-CF), that provides a common European

language for ICT professional competence, the European ICT Foundational Body of Knowledge (ICT BoK)

makes a substantial contribution to increasing transparency and maturity of the ICT Profession across

Europe.

EN 17748-1 (ICT BoK) identifies knowledge and sub divides each knowledge unit into three elements:

a) common knowledge applicable to all ICT professionals regardless of speciality;

b) base knowledge that provides a foundation and underpins each of a range of different

disciplines/specialisms;

c) specialized knowledge normally, only applicable to in-depth, very specific expert knowledge.

For c) specialist knowledge, where applicable, sources of further specialist knowledge are signposted as

examples to relevant in-depth complementary sources.

This document offers direction on how to adopt the EN 17748-1 (ICT BoK) approach from multiple user

perspectives. Clause 4 provides the executive overview of EN 17748-1 (ICT BoK) scope, target groups,

underlying principles, concepts and structure, including entry points for using the ICT BoK (4.5).

Clause 5 provides practical guidance for multiple applications of the standard by target groups and from

different stakeholder perspectives. Learning Programme Provider guidance for applying the BoK is

offered in 5.2, whilst users from an ICT operational environment are also provided with application

guidance including real-world examples in 5.3.
Clause 6 explains the methodology adopted to develop EN 17748-1 (ICT BoK).

To support users of EN 17748-1 (ICT BoK), the following narrative provides an overview of the design

philosophy and principles adopted during the standard’s construction. In addition, these underpinning

principles will provide guidance for future standard updates.
The EN 17748-1 (ICT BoK) Guiding Principles:

EN 17748-1 (ICT BoK) is an enabler; it is designed to be a tool to empower users, not to restrict

them. The document provides a structure and content for application by many types of users from

organizations in the private and public sector, educational institutions, learning program and

certification providers of all types including Vocational and Educational Training (VET), Higher education

(HE) and Continuous Professional Development (CPD), and ICT organizations from demand and supply

side, social partners, professional associations and individuals. In this broad application context, the

document is designed to support common understanding, it is not intended not to mandate the use of

each and every word used in the document.

EN 17748-1 (ICT BoK) is an integrated component of the four building blocks of ICT

professionalism for Europe and offers the identification of essential knowledge elements common to

the ICT profession.

EN 17748-1 (ICT BoK) is neutral and intrinsically linked to the EN 16234-1 (e-CF). It does not follow

the specific interests of a few major influencers; it has been developed and will be maintained through

the CEN standards process.
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022
CEN/TR 17748-2:2022 (E)

EN 17748-1 (ICT BoK) expresses common, base and specialized knowledge of relevance to the ICT

profession in the following context; knowledge, alongside skill and attitude, is an integrated component

of competence as defined in the EN 16234-1 (e-CF).

Knowledge units are the core structure of EN 17748-1 (ICT BoK); they are labelled to enable easy

access from viewpoints relevant to the user. Flexibility of application is provided by tagging from four

perspectives; the EN 16234-1 (e-CF) areas and competences, CWA 16458 (ICT Professional Role Profiles),

and from traditional knowledge domains.

Knowledge units are articulated at a general level of granularity and each is further detailed by the

provision of knowledge elements presented in a common template. Knowledge elements are

accompanied by examples of the application of each.
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022
CEN/TR 17748-2:2022 (E)
1 Scope

This document supports understanding, adoption and use of EN 17748-1 (ICT BoK) that provides a

reference of 42 knowledge units as required and applied in the Information and Communication

Technology (ICT) professional work environment that can be understood across Europe.

This document supports Information and Communication Technology (ICT) stakeholders dealing with

ICT Professional knowledge, skills and competences from multiple perspectives, in particular:

— educational institutions, learning programmes and certification providers of all types including:

— Vocational and Educational Training (VET);
— Higher education (HE);
— Continuous Professional Development (CPD);
— ICT service, user and supply organizations;
— ICT professionals, managers and human resource (HR) departments;

— social partners (trade unions and employer associations), professional associations, accreditation,

validation and assessment bodies;
— market analysts and policy makers;

— and other organizations and stakeholders in public and private sectors across Europe

to adopt, apply and use the Foundational Body of Knowledge in their environment as one fundamental

building block of ICT Professionalism for Europe.
See Figure 1 for illustration of document scope and target groups.
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022
CEN/TR 17748-2:2022 (E)
Figure 1 — ICT BoK EN and TR target groups: All stakeholders involved in the ICT
Professionalism eco-system

A close connection with EN 16234-1 (e-CF) and CWA 16458 (ICT Profiles) are a design element of

EN 17748-1 (ICT BoK). This application support document details how to approach the complementary

application of each structure by varied stakeholders of the European ICT Professionalism eco-system. It

supports the use of a shared neutral reference for ICT professional development. This interconnected

application is illustrated in Figure 2. Nevertheless, the ICT BoK can also be used as a stand-alone tool.

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022
CEN/TR 17748-2:2022 (E)

Figure 2 — ICT BoK an integrated component of a shared and neutral European reference

language for ICT professional development
This document provides:

— An ICT BoK EXECUTIVE OVERVIEW of the scope, target groups, underlying principles and main

characteristics is provided in Clause 4.

— The ICT BoK USER GUIDE in Clause 5: guidance on how to apply the Foundational Body of Knowledge

for the ICT Profession from multiple ICT stakeholder perspectives. It addresses the need to further

enhance the flexibility and applicability of the competences described within the e-CF as it offers

further delineation and articulation of the knowledge components of competences. EN 17748-1 (ICT

BoK) is intended for guidance and is designed to provide a common shared reference tool which can

be implemented, adapted and used in accordance with ICT stakeholder requirements. The following

implementation guidance is structured by target groups and complemented by two ICT BoK

application cases. During the course of the EN 17748-1 (ICT BoK) development, real world

experience was a necessary contribution to ensuring future application of the structure.

Dissemination of the ICT BoK development progress enabled testing of the structure as it developed.

One outcome of this open approach was that some examples of practical application, despite that at

the time, not published, could be tested and made available as two application cases.

— The ICT BoK METHODOLOGY DOCUMENTATION in Clause 6: here the ICT BoK creation process is

explained as well as important aspects of its development. This section supports the methodology

grounding for the development, implementation and future maintenance of the ICT BoK.

— A series of ANNEXES, allowing user-targeted ICT BoK navigation according to particular viewpoints.

---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022
CEN/TR 17748-2:2022 (E)
2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content

constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 17748-1, Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession (ICT BoK) - Part 1: Body of Knowledge

EN 16234-1:2019, e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT

Professionals in all sectors - Part 1: Framework
CWA 16458:2018 (all parts), European ICT Professional Role Profiles
3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in EN 17748-1 (ICT BoK) apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

— ISO Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: available at https://www.electropedia.org/
4 Executive overview
4.1 ICT BoK scope and target groups

The ICT BoK provides a reference of 42 knowledge units as required and applied in the Information and

Communication Technology (ICT) professional work environment, using a shared language for common,

base and specialized knowledge that can be understood across Europe.
EN 17748-1 (ICT BoK) is created for application by:

— Educational institutions, learning program and certification providers of all types including:

— Vocational and Educational Training (VET);
— Higher education (HE);
— Continuous Professional Development (CPD);
— ICT service, user and supply organizations;
— ICT professionals;
— ICT managers and human resource (HR) departments;
— Social partners (trade unions and employer associations);
— Professional associations, accreditation, validation and assessment bodies;
— Market analysts and policy makers.
See Clause 1 and 4.3 for further illustration.
Under preparation. Stage at the time of publication: prEN 17748-1.
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022
CEN/TR 17748-2:2022 (E)
4.2 ICT BoK a fundamental building block of ICT Professionalism for Europe

The Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession is an integrated component of the four ICT

professionalism building blocks for Europe. Figure 3 positions EN 17748-1 (ICT BoK) with regard to the

foundations required for a European ICT Profession. It illustrates the connectivity between the four key

elements; e-Competences from the EN 16234-1 (e-CF), professional Ethics and EN 17748-1 (ICT BoK),

and education, training, assessment and recognition processes.
Figure 3 — ICT BoK an essential building block of ICT Professionalism for Europe
4.3 ICT BoK structure, content and application opportunities
4.3.1 ICT BoK structure and content

The European Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession has a flat, non-hierarchical

structure. The EN 17748-1 (ICT BoK) contains 42 knowledge units which can be accessed from various

navigational perspectives.

There is no hierarchy of views and each knowledge unit can be accessed through the perspective most

meaningful and valuable to the ICT BoK user.

Each knowledge unit is ‘tagged’ with different labels. These labels provide four different entry points,

through which the BoK can be accessed:
— ICT domains (7 in total) – see 4.5.1 and Annex A;

— EN 16234-1 “e-CF” competence areas/ICT processes (5 in total) – see 4.5.2 and Annex B;

— EN 16234-1 (e-CF) competences (41 in total) – see 4.5.2 and Annex C;
— European ICT Professional Role Profiles (30 in total) – see 4.5.3 and Annex D.
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022
CEN/TR 17748-2:2022 (E)

The four access points are illustrated in Figure 4. In support of EN 17748-1 (ICT BoK) user orientated

navigation, these viewpoints are also incorporated within the knowledge unit template that follows in

Table 1.

Figure 4 — The Foundational Body of Knowledge index: access to each knowledge unit by four

different entry points

Each Knowledge unit is formed using an identical structure, the main components of which are described

as follows:
a) common knowledge shared by all ICT professionals regardless of speciality;

b) base knowledge that provides a foundation and underpins each of a range of different

disciplines/specialisms;

c) specialized knowledge normally, only applicable to in-depth, very specific expert knowledge.

Where applicable, sources of further specialist knowledge are signposted to relevant in-depth

complementary sources.

Figure 5 illustrates the EN 17748-1 (ICT BoK) design principles of common, base and specialized

knowledge assigned to areas of ICT expertise as represented by the ICT Professional Role Profiles.

Figure 5 — EU ICT BoK design principles of common, base and specialized knowledge and areas

of ICT expertise as represented by the ICT Professional Role Profiles

By categorizing knowledge in this way, EN 17748-1 (ICT BoK) users are able to identify content

appropriate to their needs.
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022
CEN/TR 17748-2:2022 (E)

Furthermore, the natural progression of the depth and intensity of knowledge, from common through

base to specialized, provides a potential learning pathway to support curriculum development.

Each knowledge unit is described in a uniform way, using a multi-stakeholder agreed knowledge unit

template as shown in Table 1.
Table 1 — The multi-stakeholder agreed ICT BoK knowledge unit template
UNIT NAME CLEAR UNIQUE NAME TO IDENTIFY THE KNOWLEDGE UNIT + ACRONYM

Unit A general description of the knowledge unit formulated in terms that can stand the test of time as best as

description possible (so no reference to specific terms like specific trends or specific programming languages). Also

formulated in a way that the level of detail is still open (to be defined in the level descriptions).

Common The knowledge in general terms that every ICT professional should have about this knowledge unit. Provide

Knowledge the essential elements every ICT professional should know and an indication of the level of detail of this

knowledge.
shall apply

Example One or more short examples of what somebody should know on this level. These are more

specific (e.g. specific trends or programming languages).
To each knowledge example a unique identifier is assigned [ACC.C.a] – [UID.C.f]
Tags for Knowledge EN 16234-1 e-CF area(s) EN 16234-1 e-CF ICT Professional Role
views Domain Competence(s) Profile(s) CWA 16458-1
A unit can be related to

may apply A unit relates to one or more of the five e- The competences this The ICT role profiles this unit

one knowledge competence areas unit is essential to (on is relevant to on base level

domain: (depending on the base and specialized (and specialized level) – (1
competences listed): level). The competence to 4 or 5 profiles max.).
1. Transversal
cannot be achieved
knowledge A.PLAN The job cannot be performed
without the knowledge
without the knowledge from
2. Behavioural B.BUILD
from this Knowledge
this Knowledge Unit.
knowledge
C.RUN
Unit.
3.Architecture
D.ENABLE
4.Networks
E.MANAGE
5.Software
6.Data
7.Business

Base The knowledge in general terms that is base knowledge for the aforementioned ICT role profiles. Provide the

Knowledge essential elements of the base knowledge for the ICT role profiles in the tags of this knowledge unit and an

indication of the level of detail of this knowledge.
may apply

Example One or more short examples of what somebody should know on this level. These are more

specific (e.g. specific trends or programming languages).

To each knowledge example a unique identifying acronym is assigned [ACC.C.a] – [UID.B.f].

Specialized Specialized knowledge is not a part of this BoK, but to show the connection to specialized knowledge it can be

Knowledge mentioned here.

References References are provided to specialized sources to facilitate further reading as necessary. These are indicative

rather than exhaustive.
may apply
---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022
CEN/TR 17748-2:2022 (E)
4.3.2 ICT BoK application opportunities across all stakeholder perspectives

There are boundless ways in which a Body of Knowledge may applied by multiple stakeholders and

across a variety of purposes. EN 17748-1 (ICT BoK) complements the knowledge requirements expressed

in EN 16234-1 (e-CF), the European ICT professional competence standard, and therefore addresses the

same wide-ranging multi-stakeholder community. Education providers will, in particular, benefit from

the provision of the detailed knowledge content in the EN 17748-1 (ICT BoK), alongside the variety of

stakeholders who currently benefit from the application of EN 16234-1 (e-CF).

As previously stated, knowledge in the ICT BoK encompasses the knowledge examples in the EN 16234-

1 (e-CF) and embeds and complements these within a broader structure. In practice, the EN 17748-1 (ICT

BoK) can be used either with e-CF competences and/or ICT Professional Role Profiles or as a stand-alone

instrument.

Furthermore, in addition to the integrated applications illustrated above, the EN 17748-1 (ICT BoK) may

be used to complement any ICT related structure or framework. See 5.1 for further detail.

Examples of potential broad applications either related to the e-CF ecosystem or otherwise are listed

below:
— Learning programme and curricula design and redesign;
— Assessment/Evaluation;
— Hiring personnel;
— Upskilling, reskilling, CPD- lifelong learning;
— Certification;
— Exam design and redesign;
— Accreditation;
— Communication and promotion;
— Support of ICT organizational change;
— Continuous ICT organizational improvement;
— Workforce transformation;
— Talent Management;
— Workforce development motivation;
— Capacity Management;
— Managing complex technologies in the ICT organization;
— Learning and Development in the ICT organization.

Clause 5 of this document offers further guidance and detailed coverage of how the EN 17748-1 (ICT BoK)

may and has been applied.
---------------------- Page: 15 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17748-2:2022
CEN/TR 17748-2:2022 (E)
4.4 The ICT BoK as a standard: normative versus informative elements

The Foundational Body of Knowledge for the ICT profession is published as a European Norm. It is a

flexible tool and therefore important to differentiate between elements providing the standard and

elective elements provided for inspiration and optional dependent upon application.

[1] Unit name is the title given to each knowledge unit. It reflects the contents of the unit (normative).

[2] A description of the Knowledge Unit. This description is not intended to be a definition. Its purpose

is to provide an idea how the knowledge unit should be understood. It describes the knowledge unit in a

general sense in a way that the level of detail is still open (normative).

[3] Tags enabling different views on the Body of Knowledge. In this way, it is possible to view the Body

of Knowledge through different lenses: Competence areas, Competences, Knowledge domains, and ICT

role profiles. These are suggested entry points to access the knowledge in the BoK. It is also possible to

add additional, alternative tags and adapt the BoK to local demand (informative).

[4] Common Knowledge describes the knowledge in general terms that every ICT professional should

have about a knowledge unit. It provides an indication of the level of detail of this knowledge (normative).

[5] Examples of Common Knowledge are a non-exhaustive list of the essential elements every ICT

professional should know. They serve to illustrate the element in the form of keywords and general terms

that indicate the way knowledge manifests itself at a common level. An indication is given of the level of

detail. Together they provide a quick overview of the minimum knowledge that every ICT professional

should have of this knowledge unit. The list is not exhaustive, it can be extended to include additional

elements compatible to those listed (normative).

[6] Base Knowledge describes the knowledge in general terms that is base knowledge for the ICT role

profiles as listed in the tags. It provides an indication of the level of detail of this knowledge (informative).

[7] Examples of Base Knowledge are a non-exhaustive list of essential elements of the base knowledge

for the ICT role profiles in the tags of this knowledge unit. They serve the purpose of illustration in the

form of keywords and general terms that indicate the way knowledge manifests itself at a general level.

Together, they provide a quick overview of the essential base knowledge for the ICT role profiles of this

knowledge unit (informative).

[8] Specialized Knowledge falls outside the scope of EN 17748-1 (ICT BoK), but if there is a connection

to an authoritative source of specialist knowledge, for example a specialized BoK or standard, it is

mentioned here (informative).

[9] References only serve the purpose of illustration: there are and will be potentially more sources that

relate to a specific knowledge unit. References are not exclusively related to the specialized knowledge.

References may contain sources that can be relevant or relate to the knowledge unit in general

(informative).
4.5 Entry start points for using the ICT BoK
4.5.1 General

The EN 17748-1 (ICT BoK) is composed of a set of knowledge units. These knowledge units are not

related, apart from being connected to the ICT field. By using an entry start point, a selection of required

knowledge units can be made to address the specific ICT BoK application. Within the knowledge unit

template, entry start points are marked by ‘tags’; each tag serves as a viewpoint through which the Body

of Knowledge can be accessed. The provision of tags offers users a flexible pathway to required

knowledge units. It also supplies the potential for logical machine searches.

Entry start points are merely a navigational aid, the Body of Knowledge may also be addressed without

tags or if required through user created tags.
-------------------
...

SLOVENSKI STANDARD
kSIST-TP FprCEN/TR 17748-2:2021
01-november-2021
Osnovni nabor znanj za poklic IKT (ICT BoK) - 2. del: Uporabniški priročnik in
metodologija

Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession (ICT BoK) - Part 2: User Guide

and Methodology
Europäischer Grundwissensbestand für den IKT-Beruf - Teil 2: Methodik und
Benutzerhandbuch

Socle de connaissances pour les professionnels des TIC - Partie 2 : Guide de l'utilisateur

et méthodologie
Ta slovenski standard je istoveten z: FprCEN/TR 17748-2
ICS:
03.100.30 Vodenje ljudi Management of human
resources
35.020 Informacijska tehnika in Information technology (IT) in
tehnologija na splošno general
kSIST-TP FprCEN/TR 17748-2:2021 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
kSIST-TP FprCEN/TR 17748-2:2021
---------------------- Page: 2 ----------------------
kSIST-TP FprCEN/TR 17748-2:2021
FINAL DRAFT
TECHNICAL REPORT
FprCEN/TR 17748-2
RAPPORT TECHNIQUE
TECHNISCHER BERICHT
September 2021
ICS
English Version
Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession
(ICT BoK) - Part 2: User Guide and Methodology

Socle de connaissances pour les professionnels des TIC Europäischer Grundwissensbestand für den IKT-Beruf

- Partie 2 : Guide de l'utilisateur et méthodologie - Teil 2: Methodik und Benutzerhandbuch

This draft Technical Report is submitted to CEN members for Vote. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC

428.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,

Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway,

Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and

United Kingdom.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are

aware and to provide supporting documentation.

Warning : This document is not a Technical Report. It is distributed for review and comments. It is subject to change without

notice and shall not be referred to as a Technical Report.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2021 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. FprCEN/TR 17748-2:2021 E

worldwide for CEN national Members.
---------------------- Page: 3 ----------------------
kSIST-TP FprCEN/TR 17748-2:2021
FprCEN/TR 17748-2:2021 (E)
Contents Page

European foreword ............................................................................................................................................ 3

Introduction .......................................................................................................................................................... 4

1 Scope .......................................................................................................................................................... 6

2 Normative references .......................................................................................................................... 9

3 Terms and definitions ......................................................................................................................... 9

4 Executive overview .............................................................................................................................. 9

4.1 ICT BoK scope and target groups .................................................................................................... 9

4.2 ICT BoK a fundamental building block of ICT Professionalism for Europe ................... 10

4.3 ICT BoK structure, content and application opportunities ................................................. 10

4.4 The ICT BoK as a standard: normative versus informative elements ............................. 14

4.5 Entry start points for using the ICT BoK ..................................................................................... 14

5 prEN 17748-1 (ICT BoK) USER GUIDE ......................................................................................... 19

5.1 Making combined use with other frameworks: prEN 17748-1 (ICT BoK) interfaces

with EN 16234-1 (e-CF) and other career structures ............................................................ 19

5.2 Applying the ICT BoK in learning programme context: VET, HE and CPD ...................... 20

5.3 Applying the ICT BoK in organization environment: HR and ICT departments ........... 24

6 prEN 17748-1 (ICT BoK) METHODOLOGY.................................................................................. 33

6.1 ICT BoK construction steps ............................................................................................................. 33

6.2 ICT BoK development essentials ................................................................................................... 38

Annex A (informative) ICT BoK navigation by ICT Knowledge Domains ..................................... 41

Annex B (informative) ICT BoK navigation by EN 16234-1 (e-CF) areas/ICT processes ....... 43

Annex C (informative) ICT BoK navigation by EN 16234-1 (e-CF) competences ...................... 45

Annex D (informative) ICT BoK navigation by CWA 16458 (ICT Profiles) .................................. 49

Annex E (informative) Research template: The existing BoK landscape..................................... 52

Annex F (informative) The ICT BoK development process ............................................................... 54

Bibliography ....................................................................................................................................................... 56

---------------------- Page: 4 ----------------------
kSIST-TP FprCEN/TR 17748-2:2021
FprCEN/TR 17748-2:2021 (E)
European foreword

This document (FprCEN/TR 17748-2:2021) has been prepared by the Technical Committee CEN/TC 428

“ICT professionalism and digital competences”, the secretariat of which is held by UNI.

This document is currently submitted to the Vote on TR.
This document is part of a series that consists of two parts:

— EN 17748-1, Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession (ICT BoK) - Part 1: Body of

Knowledge;

— CEN/TR 17748-2, Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession (ICT BoK) - Part 2: User Guide

and Methodology.
---------------------- Page: 5 ----------------------
kSIST-TP FprCEN/TR 17748-2:2021
FprCEN/TR 17748-2:2021 (E)
Introduction

prEN 17748-1 Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession (ICT BoK) was established as a

tool to support mutual understanding and provide transparency of language through the articulation of

knowledge required and deployed by Information and Communication Technology (ICT) professionals.

Similar to and complementary to the EN 16234-1:2019 (e-CF), that provides a common European

language for ICT professional competence, the European ICT Foundational Body of Knowledge (ICT BoK)

makes a substantial contribution to increasing transparency and maturity of the ICT Profession across

Europe.

prEN 17748-1 (ICT BoK) identifies knowledge and sub divides each knowledge unit into three elements:

a) common knowledge applicable to all ICT professionals regardless of speciality;

b) base knowledge that provides a foundation and underpins each of a range of different

disciplines/specialisms;

c) specialized knowledge normally, only applicable to in-depth, very specific expert knowledge.

For c) specialist knowledge, where applicable, sources of further specialist knowledge are signposted as

examples to relevant in-depth complementary sources.

This document offers direction on how to adopt the prEN 17748-1 (ICT BoK) approach from multiple

user perspectives. Clause 4 provides the executive overview of prEN 17748-1 (ICT BoK) scope, target

groups, underlying principles, concepts and structure, including entry points for using the ICT BoK (4.5).

Clause 5 provides practical guidance for multiple applications of the standard by target groups and from

different stakeholder perspectives. Learning Programme Provider guidance for applying the BoK is

offered in 5.2, whilst users from an ICT operational environment are also provided with application

guidance including real-world examples in 5.3.
Clause 6 explains the methodology adopted to develop prEN 17748-1 (ICT BoK).

To support users of prEN 17748-1 (ICT BoK), the following narrative provides an overview of the design

philosophy and principles adopted during the standard’s construction. In addition, these underpinning

principles will provide guidance for future standard updates.
The prEN 17748-1 (ICT BoK) Guiding Principles:

prEN 17748-1 (ICT BoK) is an enabler; it is designed to be a tool to empower users, not to restrict

them. The document provides a structure and content for application by many types of users from

organizations in the private and public sector, educational institutions, learning program and

certification providers of all types including Vocational and Educational Training (VET), Higher education

(HE) and Continuous Professional Development (CPD), and ICT organizations from demand and supply

side, social partners, professional associations and individuals. In this broad application context, the

document is designed to support common understanding, it is not intended not to mandate the use of

each and every word used in the document.

prEN 17748-1 (ICT BoK) is an integrated component of the four building blocks of ICT

professionalism for Europe and offers the identification of essential knowledge elements common to

the ICT profession.

prEN 17748-1 (ICT BoK) is neutral and intrinsically linked to the EN 16234-1 (e-CF). It does not

follow the specific interests of a few major influencers; it has been developed and will be maintained

through the CEN standards process.
---------------------- Page: 6 ----------------------
kSIST-TP FprCEN/TR 17748-2:2021
FprCEN/TR 17748-2:2021 (E)

prEN 17748-1 (ICT BoK) expresses common, base and specialized knowledge of relevance to the

ICT profession in the following context; knowledge, alongside skill and attitude, is an integrated

component of competence as defined in the EN 16234-1 (e-CF).

Knowledge units are the core structure of prEN 17748-1 (ICT BoK); they are labelled to enable easy

access from viewpoints relevant to the user. Flexibility of application is provided by tagging from four

perspectives; the EN 16234-1 (e-CF) areas and competences, CWA 16458 (ICT Professional Role Profiles),

and from traditional knowledge domains.

Knowledge units are articulated at a general level of granularity and each is further detailed by the

provision of knowledge elements presented in a common template. Knowledge elements are

accompanied by examples of the application of each.
---------------------- Page: 7 ----------------------
kSIST-TP FprCEN/TR 17748-2:2021
FprCEN/TR 17748-2:2021 (E)
1 Scope

This document supports understanding, adoption and use of prEN 17748-1 (ICT BoK) that provides a

reference of 42 knowledge units as required and applied in the Information and Communication

Technology (ICT) professional work environment that can be understood across Europe.

This document supports Information and Communication Technology (ICT) stakeholders dealing with

ICT Professional knowledge, skills and competences from multiple perspectives, in particular:

— educational institutions, learning programmes and certification providers of all types including:

— Vocational and Educational Training (VET);
— Higher education (HE);
— Continuous Professional Development (CPD);
— ICT service, user and supply organizations;
— ICT professionals, managers and human resource (HR) departments;

— social partners (trade unions and employer associations), professional associations, accreditation,

validation and assessment bodies;
— market analysts and policy makers;

— and other organizations and stakeholders in public and private sectors across Europe

to adopt, apply and use the Foundational Body of Knowledge in their environment as one fundamental

building block of ICT Professionalism for Europe.
See Figure 1 for illustration of document scope and target groups.
---------------------- Page: 8 ----------------------
kSIST-TP FprCEN/TR 17748-2:2021
FprCEN/TR 17748-2:2021 (E)
Figure 1 — ICT BoK EN and TR target groups: All stakeholders involved in the ICT
Professionalism eco-system

A close connection with EN 16234-1 (e-CF) and CWA 16458 (ICT Profiles) are a design element of

prEN 17748-1 (ICT BoK). This application support document details how to approach the

complementary application of each structure by varied stakeholders of the European ICT Professionalism

eco-system. It supports the use of a shared neutral reference for ICT professional development. This

interconnected application is illustrated in Figure 2. Nevertheless, the ICT BoK can also be used as a

stand-alone tool.
---------------------- Page: 9 ----------------------
kSIST-TP FprCEN/TR 17748-2:2021
FprCEN/TR 17748-2:2021 (E)

Figure 2 — ICT BoK an integrated component of a shared and neutral European reference

language for ICT professional development
This document provides:

— An ICT BoK EXECUTIVE OVERVIEW of the scope, target groups, underlying principles and main

characteristics is provided in Clause 4.

— The ICT BoK USER GUIDE in Clause 5: guidance on how to apply the Foundational Body of Knowledge

for the ICT Profession from multiple ICT stakeholder perspectives. It addresses the need to further

enhance the flexibility and applicability of the competences described within the e-CF as it offers

further delineation and articulation of the knowledge components of competences. prEN 17748-1

(ICT BoK) is intended for guidance and is designed to provide a common shared reference tool which

can be implemented, adapted and used in accordance with ICT stakeholder requirements. The

following implementation guidance is structured by target groups and complemented by two ICT

BoK application cases. During the course of the prEN 17748-1 (ICT BoK) development, real world

experience was a necessary contribution to ensuring future application of the structure.

Dissemination of the ICT BoK development progress enabled testing of the structure as it developed.

One outcome of this open approach was that some examples of practical application, despite that at

the time, not published, could be tested and made available as two application cases.

— The ICT BoK METHODOLOGY DOCUMENTATION in Clause 6: here the ICT BoK creation process is

explained as well as important aspects of its development. This section supports the methodology

grounding for the development, implementation and future maintenance of the ICT BoK.

— A series of ANNEXES, allowing user-targeted ICT BoK navigation according to particular viewpoints.

---------------------- Page: 10 ----------------------
kSIST-TP FprCEN/TR 17748-2:2021
FprCEN/TR 17748-2:2021 (E)
2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content

constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

prEN 17748-1, Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession (ICT BoK) - Part 1: Body of

Knowledge

EN 16234 (all parts), e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT

Professionals in all sectors
CWA 16458:2018 (all parts), European ICT Professional Role Profiles
3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in prEN 17748-1 (ICT BoK) apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

— IEC Electropedia: available at https://www.electropedia.org/
— ISO Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp
4 Executive overview
4.1 ICT BoK scope and target groups

The ICT BoK provides a reference of 42 knowledge units as required and applied in the Information and

Communication Technology (ICT) professional work environment, using a shared language for common,

base and specialized knowledge that can be understood across Europe.
prEN 17748-1 (ICT BoK) is created for application by:

— Educational institutions, learning program and certification providers of all types including:

— Vocational and Educational Training (VET);
— Higher education (HE);
— Continuous Professional Development (CPD);
— ICT service, user and supply organizations;
— ICT professionals;
— ICT managers and human resource (HR) departments;
— Social partners (trade unions and employer associations);
— Professional associations, accreditation, validation and assessment bodies;
— Market analysts and policy makers.
See Clause 1 and 4.3 for further illustration.
---------------------- Page: 11 ----------------------
kSIST-TP FprCEN/TR 17748-2:2021
FprCEN/TR 17748-2:2021 (E)
4.2 ICT BoK a fundamental building block of ICT Professionalism for Europe

The Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession is an integrated component of the four ICT

professionalism building blocks for Europe. Figure 3 positions prEN 17748-1 (ICT BoK) with regard to

the foundations required for a European ICT Profession. It illustrates the connectivity between the four

key elements; e-Competences from the EN 16234-1 (e-CF), professional Ethics and prEN 17748-1 (ICT

BoK), and education, training, assessment and recognition processes.
Figure 3 — ICT BoK an essential building block of ICT Professionalism for Europe
4.3 ICT BoK structure, content and application opportunities
4.3.1 ICT BoK structure and content

The European Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession has a flat, non-hierarchical

structure. The prEN 17748-1 (ICT BoK) contains 42 knowledge units which can be accessed from various

navigational perspectives.

There is no hierarchy of views and each knowledge unit can be accessed through the perspective most

meaningful and valuable to the ICT BoK user.

Each knowledge unit is ‘tagged’ with different labels. These labels provide four different entry points,

through which the BoK can be accessed.
— ICT domains (7 in total) – see 4.5.1 and Annex A

— EN 16234-1 “e-CF” competence areas/ICT processes (5 in total) – see 4.5.2 and Annex B

— EN 16234-1 (e-CF) competences (41 in total) – see 4.5.2 and Annex C
— European ICT Professional Role Profiles (30 in total) – see 4.5.3 and Annex D
---------------------- Page: 12 ----------------------
kSIST-TP FprCEN/TR 17748-2:2021
FprCEN/TR 17748-2:2021 (E)

The four access points are illustrated in Figure 4. In support of prEN 17748-1 (ICT BoK) user orientated

navigation, these viewpoints are also incorporated within the knowledge unit template that follows in

Table 1.

Figure 4 — The Foundational Body of Knowledge index: access to each knowledge unit by four

different entry points

Each Knowledge unit is formed using an identical structure, the main components of which are described

as follows:
a) common knowledge shared by all ICT professionals regardless of speciality,

b) base knowledge that provides a foundation and underpins each of a range of different

disciplines/specialisms,

c) specialized knowledge normally, only applicable to in-depth, very specific expert knowledge. Where

applicable, sources of further specialist knowledge are signposted to relevant in-depth

complementary sources.

Figure 5 illustrates the prEN 17748-1 (ICT BoK) design principles of common, base and specialized

knowledge assigned to areas of ICT expertise as represented by the ICT Professional Role Profiles.

Figure 5 — EU ICT BoK design principles of common, base and specialized knowledge and areas

of ICT expertise as represented by the ICT Professional Role Profiles

By categorizing knowledge in this way, prEN 17748-1 (ICT BoK) users are able to identify content

appropriate to their needs.
---------------------- Page: 13 ----------------------
kSIST-TP FprCEN/TR 17748-2:2021
FprCEN/TR 17748-2:2021 (E)

Furthermore, the natural progression of the depth and intensity of knowledge, from common through

base to specialized, provides a potential learning pathway to support curriculum development.

Each knowledge unit is described in a uniform way, using a multi-stakeholder agreed knowledge unit

template as shown in Table 1.
Table 1 — The multi-stakeholder agreed ICT BoK knowledge unit template
UNIT NAME Clear unique name to identify the Knowledge Unit + Acronym

Unit A general description of the knowledge unit formulated in terms that can stand the test

description of time as best as possible (so no reference to specific terms like specific trends or specific

programming languages). Also formulated in a way that the level of detail is still open (to

be defined in the level descriptions).

Common The knowledge in general terms that every ICT professional should have about this

Knowledge knowledge unit. Provide the essential elements every ICT professional should know and

an indication of the level of detail of this knowledge.
shall apply
Example One or more short examples of what somebody should know on this level.
These are more specific (e.g. specific trends or programming languages).
To each knowledge example a unique identifier is assigned [ACC.C.a] –
[UID.C.f]
Tags for Knowledge EN 16234-1 e- EN 16234-1 e-CF ICT Professional Role
views Domain CF area(s) Competence(s) Profile(s) CWA 16458-1

may apply A unit relates An unit can be The competences The ICT role profiles this unit

to one related to one or this unit is essential is relevant to on base level
knowledge more of the five to (on base and (and specialized level) – (1 to
domain: e-competence specialized level). 4 or 5 profiles max.).
areas The competence
1. Transversal The job cannot be performed
(depending on cannot be achieved
knowledge without the knowledge from
the competences without the
this Knowledge Unit.
2. Behavioural
listed): knowledge from this
knowledge
Knowledge Unit.
A.PLAN
3.Architecture
B.BUILD
4.Networks
C.RUN
5.Software
D.ENABLE
6.Data
E.MANAGE
7.Business

Base The knowledge in general terms that is base knowledge for the aforementioned ICT role

Knowledge profiles. Provide the essential elements of the base knowledge for the ICT role profiles in

the tags of this knowledge unit and an indication of the level of detail of this knowledge.

may apply
Example
One or more short examples of what somebody should know on this level.
These are more specific (e.g. specific trends or programming languages).
To each knowledge example a unique identifying acronym is assigned
[ACC.C.a] – [UID.B.f].

Specialized Specialized knowledge is not a part of this BoK, but to show the connection to specialized

Knowledge knowledge it can be mentioned here.

References References are provided to specialized sources to facilitate further reading as necessary.

These are indicative rather than exhaustive.
may apply
---------------------- Page: 14 ----------------------
kSIST-TP FprCEN/TR 17748-2:2021
FprCEN/TR 17748-2:2021 (E)
4.3.2 ICT BoK application opportunities across all stakeholder perspectives

There are boundless ways in which a Body of Knowledge may applied by multiple stakeholders and

across a variety of purposes. prEN 17748-1 (ICT BoK) complements the knowledge requirements

expressed in EN 16234-1 (e-CF), the European ICT professional competence standard, and therefore

addresses the same wide-ranging multi-stakeholder community. Education providers will, in particular,

benefit from the provision of the detailed knowledge content in the prEN 17748-1 (ICT BoK), alongside

the variety of stakeholders who currently benefit from the application of EN 16234-1 (e-CF).

As previously stated, knowledge in the ICT BoK encompasses the knowledge examples in the EN 16234-

1 (e-CF) and embeds and complements these within a broader structure. In practice, the prEN 17748-1

(ICT BoK) can be used either with e-CF competences and/or ICT Professional Role Profiles or as a stand-

alone instrument.

Furthermore, in addition to the integrated applications illustrated above, the prEN 17748-1 (ICT BoK)

may be used to complement any ICT related structure or framework. See 5.1 for further detail.

Examples of potential broad applications either related to the e-CF ecosystem or otherwise are listed

below:
— Learning programme and curricula design and redesign;
— Assessment/Evaluation;
— Hiring personnel;
— Upskilling, reskilling, CPD- lifelong learning;
— Certification;
— Exam design and redesign;
— Accreditation;
— Communication and promotion;
— Support of ICT organizational change;
— Continuous ICT organizational improvement;
— Workforce transformation;
— Talent Management;
— Workforce development motivation;
— Capacity Management;
— Managing complex technologies in the ICT organization;
— Learning and Development in the ICT organization.

Clause 5 of this document offers further guidance and detailed coverage of how the prEN 17748-1 (ICT

BoK) may and has been applied.
---------------------- Page: 15 ----------------------
kSIST-TP FprCEN/TR 17748-2:2021
FprCEN/TR 17748-2:2021 (E)
4.4 The ICT BoK as a standard: normative versus informative elements

The Foundational Body of Knowledge for the ICT profession is published as a European Norm. It is a

flexible tool and therefore important to differentiate between elements providing the standard and

elective elements provided for inspiration and optional dependent upon application.

[1] Unit name is the title given to each knowledge unit. It reflects the contents of the unit (normative).

[2] A description of the Knowledge Unit. This description is not intended to be a definition. Its purpose

is to provide an idea how the knowledge unit should be understood. It describes the knowledge unit in a

general sense in a way that the level of detail is still open (normative).

[3] Tags enabling different views on the Body of Knowledge. In this way, it is possible to view the Body

of Knowledge through different lenses: Competence areas, Competences, Knowledge domains, and ICT

role profiles. These are suggested entry points to access the knowledge in the BoK. It is also possible to

add additional, alternative tags and adapt the BoK to local demand (informative).

[4] Common Knowledge describes the knowledge in general terms that every ICT professional should

have about a knowledge unit. It provides an indication of the level of detail of this knowledge (normative).

[5] Examples of Common Knowledge are a non-exhaustive list of the essential elements every ICT

professional should know. They serve to illustrate the element in the form of keywords and general terms

that indicate the way knowledge manifests itself at a common level. An indication is given of the level of

detail. Together they provide a quick overview of the minimum knowledge that every ICT professional

should have of this knowledge unit. The list is not exhaustive, it can be extended to include additional

elements compatible to those listed (normative).

[6] Base Knowledge describes the knowledge in general terms that is base knowledge for the ICT role

profiles as listed in the tags. It provides an indication of the level of detail of this knowledge (informative).

[7] Examples of Base Knowledge are a non-exhaustive list of essential elements of the base knowledge

for the ICT role profiles in the tags of this knowledge unit. They serve the purpose of illustration in the

form of keywords and general terms that indicate the way knowledge manifests itself at a general level.

Together, they provide a quick overview of the essential base knowledge for the ICT role profiles of this

knowledge unit (informative).

[8] Specialized Knowledge falls outside the scope of prEN 17748-1 (ICT BoK), but if there is a

connection to an authoritative source of specialist knowledge, for example a specialized BoK or standard,

it is mentioned here (informative).

[9] References only serve the purpose of illustration: there are and will be potentially more sources that

relate to a specific knowledge unit. References are not exclusively related to the specialized knowledge.

References may contain sources that can be relevant or relate to the knowledge unit in general

(informative).
4.5 Entry start points for using the ICT BoK
4.5.1 General

The prEN 17748-1 (ICT BoK) is composed of a set of knowledge units. These knowledge units are not

related, apart from being connected to the ICT field. By using an entry start point, a selection of required

knowledge units can be made to address the specific ICT BoK application. Within the knowledge unit

template, entry start points are marked by ‘tags’; each tag serves as a viewpoint through which the Body

of Knowledge can be accessed. The provision of tags offers users a flexible pathway to required

knowledge units. It also supplies the potential for logical machine searches.

Entry start points are merely a navigational aid, the Body of Knowledge may also be addressed without

tags or if required through user created tags.
---------------------- Page: 16 ----------------------
kSIST-TP FprCEN/TR 17748-2:2021
FprC
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.