Personal protective equipment against falls from a height - Descender devices

This standard specifies requirements, test methods, marking and instructions for use for descender devices as rescue equipment to be used in conjunction with personal protective equipment against fall from a height, e.g. full body harnesses (see EN 361), rescue harnesses (see EN 1497).

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Abseilgeräte

Diese Norm legt die Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Gebrauchsanleitung für Abseilgeräte als Rettungsgeräte zum Einsatz in Verbindung mit persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz, z.B. Auffanggurte (siehe EN 361), Rettungsgurte (siehe EN 1497), fest.

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Descenseurs

La présente norme fixe les exigences, les méthodes d'essai, le marquage et le mode d'emploi des descenseurs employés comme équipement de sauvetage qui sont utilisés conjointement à un équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur, par exemple harnais d'antichute (voir EN 361), harnais de sauvetage (voir EN 1497).

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Naprave za spuščanje

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
22-Oct-1996
Withdrawal Date
21-Jun-2011
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
22-Jun-2011
Completion Date
22-Jun-2011

Relations

Buy Standard

Standard – translation
EN 341:2002 - konsolidiran prevod, ki vsebuje EN 341:1992 in EN 341:1992/A1:1996
Slovenian language
10 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Amendment
EN 341:1996/A1:1998
English language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST EN 341
prva izdaja
STANDARD
junij 2002
Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Naprave za
spuščanje (enakovreden EN 341:1992 in EN 341:1992/A1:1996)

Personal protective equipment against falls from a height – Descender devices

Equipment de protection individuelle contre les chutes de hauteur –
Descenseurs

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Abseilgeräte

Deskriptorji: osebna varovalna oprema, preprečevanje nezgod, zaščita pred padcem,
reševalna oprema, vrvi, žična vrv, klasifikacija, mehanska trdnost, preskušanje,
označevanje, navodilaReferenčna številka
ICS 13.340.20 SIST EN 341:2002 (sl)


Nadaljevanje na straneh II in od 2 do 8


© Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 341 : 2002
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN 341 (sl), Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Naprave za
spuščanje, prva izdaja, 2002, ima status slovenskega standarda in je enakovreden evropskemu
standardu EN 341 (en), Personal protective equipment against falls from a height – Descender
devices, 1992-12, in dopolnilu evropskega standarda EN 341:1992/A1(en), 1996-10.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 341:1992 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo
CEN/TC 160 Zaščita pred padcem z višine, vključno z delovnimi pasovi.
Pripravo tega standarda sta CEN poverila Evropska komisija in Evropsko združenje za prosto
trgovino. Ta evropski standard ustreza bistvenim zahtevam evropske direktive 89/686/EEC.
Slovenski standard SIST EN 341:2002 je prevod evropskega standarda EN 341:1992 in vključuje tudi
dopolnilo evropskega standarda EN 341:1992/A1:1996. V primeru spora glede besedila slovenskega
prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo
standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC OVP Osebna varovalna oprema.
Ta slovenski standard je dne 2002-04-08 odobrila direktorica SIST.
OPOMBE
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v
SIST EN 341:2002 to pomeni “slovenski standard”.
- Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
- Ta nacionalni dokument je enakovreden EN 341:1992 in je objavljen z dovoljenjem
  CEN
  Rue de Stassart 36
  1050 Bruselj
  Belgija

This national document is identical with EN 341:1992 and is published with the permission of

  CEN
  Rue de Stassart, 36
  1050 Bruxelles
  Belgium


II

---------------------- Page: 2 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN 341
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM december 1992

ICS 13.340.20

Deskriptorji: osebna varovalna oprema, preprečevanje nezgod, zaščita pred padcem, reševalna
oprema, vrvi, žična vrv, klasifikacija, mehanska trdnost, preskušanje, označevanje,
navodila

Slovenska izdaja

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Naprave za
spuščanje

Personal protective equipment Persönliche Schutzausrűstung Equipment de protection
against falls from a height – gegen Absturz- Abseilgeräte individuelle contre les chutes
Descender devices de hauteur – Descenseurs
Ta evropski standard je CEN sprejel dne 1992-11-30. Članice CEN morajo izpolnjevati določila
poslovnika CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti ta standard brez kakršnihkoli
sprememb sprejet kot nacionalni standard.

Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri
centralnem sekretariatu ali članicah CEN.

Evropski standardi obstajajo v treh izvirnih izdajah (nemški, angleški in francoski). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih članice CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri centralnem
sekretariatu CEN, veljajo kot uradne izdaje.

Članice CEN so nacionalne ustanove za standardizacijo Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Francije,
Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije,
Švedske, Švice in Združenega kraljestva.
CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation

Centralni sekretariat: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj


© 1992 Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN        Ref. št. EN 341:1992

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 341 : 2002
VSEBINA Stran
1 Namen standarda.3
2 Zveza z drugimi standardi .
...

SLOVENSKI SIST EN 341:1996/A1:1998
prva izdaja
STANDARD
april 1998
Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Naprave za
spuščanje
Personal protective equipment against falls from a height - Descender devices
ICS 13.340.60 Referen
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.