Ferroalloys — Vocabulary — Part 1: Materials

Ferro-alliages — Vocabulaire — Partie 1: Matériaux

Ferozlitine - Slovar - 1. del: Materiali

General Information

Status
Published
Publication Date
12-Sep-1990
Technical Committee
Drafting Committee
Current Stage
9020 - International Standard under periodical review
Start Date
15-Jan-2023
Completion Date
15-Jan-2023

Buy Standard

Standard
ISO 8954-1:2000
English language
8 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
ISO 8954-1:2002
Slovenian language
10 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST ISO 8954-1:2002
01-september-2002
Ferozlitine - Slovar - 1. del: Materiali
Ferroalloys -- Vocabulary -- Part 1: Materials
Ferro-alliages -- Vocabulaire -- Partie 1: Matériaux
Ta slovenski standard je istoveten z: ISO 8954-1:1990
ICS:
01.040.77 Metalurgija (Slovarji) Metallurgy (Vocabularies)
77.100 Železove zlitine Ferroalloys
SIST ISO 8954-1:2002 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ISO 8954-1:2002
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST ISO 8
...

SLOVENSKI SIST ISO 8954-1
prva izdaja
STANDARD
september 2002
Ferozlitine - Slovar - 1. del: Materiali (enakovreden ISO 8954-1:1990)
Ferroalloys - Vocabulary - Part 1: Materials
Ferro-alliages - Vocabulaire - Partie 1: Matériaux
Deskriptorji: ferozlitine, slovar
Referenčna številka
ICS 01.040.77, 77.100 SIST ISO 8954-1:2002 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 11

© Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ISO 8954-1 : 2002
NACIONALNI UVOD

Standard SIST ISO 8954-1 (sl), Ferozlitine - Slovar - 1. del: Materiali, prva izdaja, 2001, ima status

slovenskega standarda in je enakovreden mednarodnemu standardu ISO 8954-1 (en), Ferroalloys -

Vocabulary - Part 1: Materials, First edition, 1990-09-01.
NACIONALNI PREDGOVOR

Odločitev za prevzem mednarodnega standarda ISO 8954-1:1990 po metodi prevoda je 2002-05-29

sprejel tehnični odbor SIST/TC FEK Železne kovine.

V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v standardu SIST ISO 8954-1:2001 je odločilen

izvirni mednarodni standard v angleškem jeziku.
Ta slovenski standard je dne 2002-06-20 odobrila direktorica SIST.
ZVEZE S STANDARDI

S prevzemom tega mednarodnega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST ISO 5446 Feromangan - Specifikacija in dobavni pogoji
Ferromanganese - Specification and conditions of delivery
SIST ISO 5447 Ferosilikomangan - Specifikacija in dobavni pogoji
Ferrosilicomanganese - Specification and conditions of delivery
SIST ISO 5448 Ferokrom - Specifikacija in dobavni pogoji
Ferrochromium - Specification and conditions of delivery
SIST ISO 5449 Ferosilikokrom - Specifikacija in dobavni pogoji
Ferrosilicochromium - Specification and conditions of delivery
SIST ISO 5450 Ferovolfram - Specifikacija in dobavni pogoji
Ferrotungsten - Specification and conditions of delivery
SIST ISO 5451 Ferovanadij - Specifikacija in dobavni pogoji
Ferrovanadium - Specification and conditions of delivery
SIST ISO 5452 Feromolibden - Specifikacija in dobavni pogoji
Ferromolybdenum - Specification and conditions of delivery
SIST ISO 5453 Feroniobij - Specifikacija in dobavni pogoji
Ferroniobium - Specification and conditions of delivery
SIST ISO 5454 Ferotitan - Specifikacija in dobavni pogoji
Ferrotitanium - Specification and conditions of delivery
OPOMBI
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “mednarodni standard”, v
SIST ISO 8954-1:2001 to pomeni “slovenski standard”.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST ISO 8954-1 : 2002
VSEBINA Stran

Predgovor .................................................................................................................................................4

1 Namen ..................................................................................................................................................5

2 Splošni izrazi ........................................................................................................................................5

3 Vrste ferozlitin........................................................................................................................................6

Dodatek A (informativni): Bibliografija .....................................................................................................8

Abecedni seznam slovenskih izrazov ......................................................................................................9

Abecedni seznam angleških izrazov ..................................................................................................... 10

Abecedni seznam francoskih izrazov.................................................................................................... 11

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST ISO 8954-1 : 2002
Predgovor

Mednarodni standard ISO 8954-1 je pripravil tehničnI odbor ISO/TC 132 Ferozlitine.

ISO 8954 je sestavljen iz naslednjih delov, ki imajo skupen naslov Ferozlitine - Slovar:

– 1. del: Materiali
– 2. del: Vzorčenje in priprava vzorcev
– 3. del: Sejalna analiza
Dodatek A tega dela standarda ISO 8954 je le informativen.
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST ISO 8954-1 : 2002
Ferozlitine - Slovar - 1. del: Materiali
1 Namen

Ta del ISO 8954 definira izraze, povezane s ferozlitinami, kot se uporabljajo pri tehničnih zahtevah in

pogojih dobave.
2 Splošni izrazi
Izraz v slovenščini Definicija
Št.
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
2.1 - ferozlitina Zlitina, ki vsebuje najmanj 4,0 % železa in različne
kovinske in/ali nekovinske elemente in je le dodatek
- ferroalloy
- ferro-alliage talini kot predzlitina, dezoksidant, razžvepljevalo ali
modifikator; uporablja se v jeklarstvu in livarstvu.
Ferozlitina, ki se uporablja za doseganje potrebne
2.2 - predzlitina
- master alloy kemične sestave taline.
- alliage d`addition
2.3 - dezoksidant Zlitina, ki se uporablja za zmanjšanje količine kisika v
talini.
- deoxidizer
- désoxydant
2.4 - razžvepljevalo Zlitina, ki se uporablja za zmanjšanje količine žvepla v
- desulfurizer talini.
- désulfurant
2.5 - modifikator Ferozlitina, ki se uporablja v majhnih količinah za
- modifier modificiranje lastnosti kovinskega materiala s
- modificateur spreminjanjem kemičnega stanja nekovinskih
elementov in/ali nečistoč ter mikrostrukture kovinskega
materiala.
2.6 - pošiljka Količina ferozlitine, dobavljene ob istem času, skupaj s
- consignment spremnim dokumentom o kakovosti ferozlitine.
- livraison Pošiljko lahko sestavljajo en ali več lotov ali delov lota.
2.7 - lot Količina ferozlitine, izdelane in obdelane pri pogojih,
- lot za katere predpostavljamo, da so bili enotni in da sta
kemična in zrnavostna sestava v predpisanih mejah.
- lot

2.8 - lot iz enega izpusta Količina ferozlitine, ki se dobi pri enem izpustu iz peči.

- tapped lot
- lot par coulée

2.9 - lot določene kakovosti Količina ferozlitine, sestavljene iz enake kakovosti več

lotov izpustov po poenotenju kakovosti na povprečno
- graded lot
vrednost, upoštevajoč posebne značilnosti za
- lot par coulées regroupées par
nuance
kakovost.
Količina ferozlitine, sestavljene iz materiala več
2.10 - mešani lot
- blended lot izpustov, z zrnavostjo pod 60 mm, da bi dosegli
- lot par mélange de coulées kakovost, ki je podobna tisti pri lotu določene
kakovosti.
2.11 - oznaka Dogovorno sprejeti kod za določeno vrsto ferozlitine;
- designation sestavljen je iz črk in številk. S črkami se prikažejo
- nuance elementi v ferozlitini, s številkami pa njihov masni
delež.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST ISO 8954-1 : 2002
3 Vrste ferozlitin
Izraz v slovenščini
Št. Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
3.1 - ferosilicij Zlitina železa in silicija, katera vsebuje 8,0 – 95,0
mas.% silicija.
- ferrosilicon
- ferro-silicium
3.2 - feromangan Zlitina železa in mangana, katera vsebuje 65,0 - 95,0
- ferromanganese mas.% mangana.
- ferro-manganèse
3.3 - feromangan z majhnim Feromangan, ki vsebuje do 0,5 mas.% ogljika.
(suraffiné)
deležem ogljika
- ferromanganese low carbon
- ferro-manganèse à bas
carbone
3.4
Feromangan, ki vsebuje 0,5 - 2,0 mas.% ogljika.
- feromangan s srednje
velikim deležem ogljika (affiné)
- ferromanganese medium
carbon
- ferro-manganèse à carbone
moyen
Feromangan, ki vsebuje 6,0 - 8,0 mas.% ogljika.
3.5 - feromangan z velikim
deležem ogljika (carburé)
- ferromanganese high carbon
- ferro-manganèse à carbone
élevé
3.6
- ferosilikomangan Zlitina železa, mangana in silicija, katera vsebuje 57,0
- ferrosilicomanganese -75,0 mas.% mangana in 10,0 - 35,0 mas.% silicija.
- ferro-silico-manganèse
3.7 - ferokrom Zlitina železa in kroma, katera vsebuje 45,0 - 95,0
- ferrochromium mas.% kroma.
- ferro-chrome

3.8 - ferokrom z majhnim deležem Ferokrom, ki vsebuje do 0,5 mas.% ogljika. (suraffiné)

ogljika
- ferrochromium low carbon
- ferro-chrome à bas carbone
3.9 - ferokrom z zelo majhnim Ferokrom, ki vsebuje manj kot 0,05 mas.% ogljika.
deležem ogljika
- ferrochromium extra low
carbon
- ferro-chrome à extra bas
carbone

3.10 - ferokrom s srednje velikim Ferokrom, ki vsebuje 0,5 - 4,0 mas. % ogljika. (affiné)

deležem ogljika
- ferrochromium medium carbon
- ferro-chrome à carbone moyen
Ferokrom, ki vsebuj
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.