Execution of concrete structures - National Annex

Ausführung von Tragwerken aus Beton

Exécution des structures en béton

Izvajanje betonskih konstrukcij - Nacionalni dodatek

(1) Ta evropski standard vsebuje splošne zahteve za izvajanje betonskih konstrukcij.
(2) Ta standard predpostavlja, da bodo vse posebne zahteve, ki so pomembne za določeno
konstrukcijo, navedene v izvedbeni specifikaciji.
(3) Ta standard velja za stalne in tudi za začasne betonske konstrukcije.
(4) V izvedbeni specifikaciji naj se upoštevajo in na zahtevo podajo dodatne ali različne zahteve, če
se uporabijo:
a) beton z lahkim agregatom,
b) drugi materiali (na primer vlakna) ali osnovni materiali za beton,
c) posebne tehnologije/inovativne zasnove.
(5) Ta standard ne velja za betonske elemente, ki se pri izvajanju del uporabljajo samo kot oprema
ali gradbeni pripomoček.
(6) Ta standard ne obravnava specifikacije, proizvodnje in skladnosti betona.
(7) Ta standard ne velja za proizvodnjo montažnih betonskih elementov, ki so izdelani v skladu s
standardi za proizvod.
(8) Ta standard ne obravnava varnostnih in zdravstvenih vidikov izvajanja del ali zahtev tretje
stranke glede varnosti.
(9) Ta standard ne obravnava pogodbenih zadev ali odgovornosti za ugotovljena dejanja.
OPOMBA: V skladu z zasnovo tega standarda so lahko dopolnilne zahteve, in sicer za posamezni projekt v izvedbeni specifikaciji, podane na nacionalni ravni v nacionalnem dodatku, splošno veljavne pa v evropskih standardih za posebne namene, na primer v standardih za specialna geotehnična dela.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
17-Aug-2010
Publication Date
17-Oct-2010
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
15-Oct-2010
Due Date
20-Oct-2010
Completion Date
18-Oct-2010
Ref Project

Relations

Buy Standard

National annex
EN 13670:2010/A101:2010
Slovenian language
23 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
EN 13670:2010/oA101:2010 - 18-08- 2010
Slovenian language
23 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI
SIST EN 13670:2010/A101 STANDARD
november 2010
Izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni dodatek
Execution of concrete structures
Exécution des structures de beton
Ausführung von Tragwerken aus Beton
Referenčna oznaka ICS 91.080.40 SIST EN 13670:2010/A101:2010 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 24
© 2010-11. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.SIST EN 13670:2010/A101 : 2010 2 NACIONALNI UVOD Dopolnilo SIST EN 13670:2010/A101 (sl), Izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni dodatek, 2010, ima status dopolnila k standardu SIST EN 13670:2010. NACIONALNI PREDGOVOR
Slovenski nacionalni standard SIST EN 13670:2010 je privzet evropski standard EN 13670:2009, ki ga je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 104 Beton in sorodni proizvodi, katerega tajništvo je v pristojnosti DIN. Dopolnilo SIST EN 13670:2010/A101:2010 je pripravil tehnični odbor SIST/TC BBB Beton, armirani beton in prednapeti beton. To dopolnilo se uporablja skupaj s standardom SIST EN 13670:2010 oziroma EN 13670:2009.
Ta nacionalni dodatek vsebuje alternativne postopke, vrednosti in priporočila za razrede z opombami, ki kažejo, kje evropski standard predvideva, da se lahko uveljavi nacionalna izbira. Zato nacionalni dodatek SIST EN 13670:2010/A101:2010 vsebuje nacionalno določene parametre, ki jih je treba uporabiti pri projektiranju stavb in gradbenih inženirskih objektov, zgrajenih v Republiki Sloveniji. Odločitev za izdajo tega dodatka je 13. septembra 2010 sprejel tehnični odbor BBB Beton, armirani beton in prednapeti beton. ZVEZA S STANDARDI SIST EN 13670:2010
Izvajanje betonskih konstrukcij
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.SIST EN 13670:2010/A101 : 2010 3 VSEBINA Stran 1 Področje uporabe.5 2 Zveze s standardi.5 3 Definicije.5 4 Vodenje del.5 4.2 Dokumentacija.5 4.2.2 Plan kakovosti.5 4.2.5 Projekt izvajanja betonske konstrukcije.5 4.2.5.1 Splošno.5 4.2.5.2 Opis konstrukcije.6 4.2.5.3 Zahteve za izvajanje betonskih konstrukcij.6 4.2.5.4 Organizacija izvajanja betonskih konstrukcij .6 4.2.5.5 Načrt betoniranja.6 4.2.5.6 Načrt kontrole kakovosti.7 4.2.6 Dopolnitve in spremembe.7 4.3 Vodenje kakovosti.7 4.3.1 Izvedbeni razredi.7 4.3.1.1 Značilnosti kontrole izvedbenih razredov.7 4.3.1.2 Določanje izvedbenega razreda.7 4.3.1.3 Samokontrola.8 4.3.1.4 Notranja kontrola graditelja.8 4.3.1.5 Ocena skladnosti vgrajenega betona.10 4.3.2 Kontrola materialov in proizvodov.10 4.3.3 Kontrola betona ob vgrajevanju.11 4.3.3.1 Obseg in pogostost pregledov in preskusov.11 4.3.3.2 Merila za oceno skladnosti.11 6 Armatura.11 6.2 Materiali.11 6.3 Krivljenje, rezanje, transport in skladiščenje armature.11 6.4 Varjenje.11 D.6.2 Materiali.11 D.6.3 Krivljenje, rezanje, transport in skladiščenje armature.11 7 Prednapenjanje.11 E.7.3 Transport in skladiščenje.11 8 Betoniranje.11 8.8 Obdelava površine.11 Dodatek A: Neodvisna kontrola kakovosti.12 A.1 Področje uporabe.12 A.2 Definicije.12 A.2.1 Neodvisna kontrola kakovosti.12SIST EN 13670:2010/A101 : 2010 4 A.2 Splošno.12 A.3 Začetni pregled sistema notranje kontrole na objektu.12 A.4 Nadzor notranje kontrole izvajanja del.13 A.5 Overovitev ocene skladnosti vgrajenega betona.13 Dodatek B: Izvajanje betonskih konstrukcij – obdelava površine.14 B.1 Področje uporabe.14 B.2 Definicije.14 B.3 Obdelava površine.16 B.3.1 Neopažene površine.16 B.3.2 Opažene površine.16 B.3.3 Materiali za oblogo opaža.21 B.3.3.1 Večslojne vezane lesene plošče.21 B.3.3.2 Večslojne vezane lesene plošče s posebnim umetnim premazom.21 B.3.3.3 Umetni materiali.21 B.3.4 Dopustna odstopanja na oblogi gladkega opaža.22 B.3.5 Popravila.22 B.3.5.1 Eflorescenca.22 B.3.5.2 Grafiti.22 B.3.5.3 Lise in madeži od rje.22 B.3.5.4 Barvno odstopanje, mastni madeži, rože po razopaženju.22 B.3.5.5 Odlomi ali krušenje robov, segregacija.23 Literatura.24SIST EN 13670:2010/A101 : 2010 5 1 Področje uporabe
OPOMBA:
Področje uporabe je navedeno v poglavju 1 Področje uporabe standarda SIST EN 13670:2010. 2 Zveze s standardi
OPOMBA:
Poleg tu navedenih referenčnih dokumentov je pri uporabi tega standarda treba uporabljati referenčne dokumente, navedene v poglavju 2 Zveze z drugimi standardi osnovnega standarda SIST EN 13670:2010. SIST EN 206-1 Beton

1. del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost SIST 1026 Beton – 1. del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost – Pravila za uporabo SIST EN 206-1 SIST EN 13670
Izvajanje betonskih konstrukcij SIST EN 1504 (skupina)
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij SIST-TP CEN/TR 15739
Betonski izdelki – Betonski zaključki – Identifikacija SIST EN 12350 (skupina) Preskušanje svežega betona SIST EN 12390 (skupina Preskušanje strjenega betona
SIST EN 10080 Jeklo za armiranje betona – Varivo armaturno jeklo - Splošno
SIST EN 1992-1-1
Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe SIST EN ISO 17660-1 Varjenje – Varjenje betonskega jekla – 1. del: Obremenjeni zvarni spoji SIST EN ISO 17660-2
Varjenje – Varjenje betonskega jekla – 2. del: Neobremenjeni zvarni spoji SIST EN 636
Vezane plošče – Specifikacije 3 Izrazi in definicije OPOMBA:
V tem standardu veljajo poleg definicij, navedenih v dodatku B, tudi definicije iz poglavja 3 izrazi in definicije v osnovnem standardu SIST EN 13670:2010. 4 Vodenje del1 4.2 Dokumentacija
4.2.2 Plan kakovosti
Plan kakovosti je treba zahtevati v primerih 2. in 3. izvedbenega razreda. 4.2.5 Projekt izvajanja betonske konstrukcije
4.2.5.1 Splošno
Projekt izvajanja betonske konstrukcije združuje specifikacijo za gradnjo objekta v pomenu SIST EN 13670:2010, drugi odstavek točke 4.2.1 in A.4.2.1, ter plan kakovosti v pomenu SIST EN 13670:2010, točka 4.2.2. Pripraviti ga je treba pred začetkom izvajanja kateregakoli dela zgradbe, če je v izvedbeni specifikaciji za gradnjo konstrukcije določen izvedbeni razred 2 ali 3 v skladu s točko 4.3.1. Projekt izvajanja betonske konstrukcije vsebuje zahteve za gradnjo betonske konstrukcije in postopke, ki zagotavljajo izpolnitev zahtev za gradnjo objekta. Zato je sestavljen iz: – splošnih podatkov o objektu in opisa konstrukcije, – zahtev za izvajanje, – organizacije gradnje, – načrta betoniranja s potrebnimi postopkovnimi navodili,
– načrta kontrole kakovosti betoniranja ter
1 Opomba: Točke v nacionalnem dodatku so usklajene s točkami v standardu SIST EN 13670:2010. Nekatere točke samo pojasnjujejo osnovni standard, druge pa ga dopolnjujejo.SIST EN 13670:2010/A101 : 2010 6 – vseh morebitnih dopolnitev in sprememb. Projekt izvajanja betonske konstrukcije mora pripraviti izvajalec.
Za izvedbeno specifikacijo je odgovoren projektant. 4.2.5.2 Opis konstrukcije V opisu konstrukcije je treba za posamezne elemente konstrukcije navesti tudi: – količino betona, – nazivno debelino krovne plasti nad armaturo, – izvedbeni razred v skladu s SIST EN 13670:2010, točka 4.3.1, – pri prednapetih konstrukcijah: opis kablov za prednapenjanje.
4.2.5.3 Zahteve za izvajanje betonskih konstrukcij Podlaga za določitev zahtev je izvedbena specifikacija. Obvezno pa mora ta del projekta betoniranja vsebovati: – zahtevane lastnosti betona, – zahtevane lastnosti jekla za armiranje in prednapenjanje, – opis vseh drugih uporabljenih proizvodov in zahtevane lastnosti, – zahteve za zaključno obdelavo površine, če je potrebno,
– zahteve za začasno podpiranje in za odstranjevanje nosilnih odrov, če so predvideni, – zahteve za montažo montažnih betonskih elementov, če so predvideni, – druge smiselne zahteve s kontrolnega seznama v SIST EN 13670:2010, preglednica A.1. 4.2.5.4 Organizacija izvajanja betonskih konstrukcij Opis organizacije izvajanja betonskih konstrukcij mora vsebovati: – imenovano strokovno osebo ali osebe, ki vodijo izvajanje betonskih konstrukcij, – imenovano strokovno osebo, ki vodi kontrolo kakovosti, – podatke o dobaviteljih betona in drugih materialov za gradnjo s priloženimi izjavami o skladnosti, – podatke o opremi za transport in vgrajevanje betona, – podatke o opremi za montažo montažnih betonskih elementov. 4.2.5.5 Načrt betoniranja V načrtu betoniranja je treba: a) določiti specifikacijo betona, ki ustreza predpisanim zahtevam za posamezne elemente konstrukcije, b) prikazati predvideni način oziroma postopek: – opaževanja in odranja, – zunanjega in notranjega transporta betona,
– vgrajevanja betona v posamezne elemente konstrukcije, in če je potrebno, tudi vrstni red vnašanja betona v opaž, – zaščite in nege vgrajenega betona, – površinske obdelave, – montaže montažnih betonskih elementov.SIST EN 13670:2010/A101 : 2010 7 4.2.5.6 Načrt kontrole kakovosti V načrtu kontrole je treba v skladu s točko 4.3.1.4 določiti zahteve za: a) notranjo kontrolo:
– elemente konstrukcije oziroma dela, ki jih mora zajeti sistematična notranja kontrola,
– kontrolo betona na mestu vgrajevanja v skladu s preglednico N.3, – količine betona za ocenjevanje skladnosti ali preskušanje istovetnosti betona pri vgrajevanju, – kontrolo drugih materialov: zahtevane vizualne kontrole, meritve in preskuse ter njihove pogostosti,
– kontrolo izvajanja del v skladu s SIST EN 13670:2010, preglednica 2, b) neodvisno kontrolo, če se zahteva: – področje izvajanja neodvisne kontrole,
– vrsto in pogostost kontrolnih preskusov, – pogostost rednih pregledov. 4.2.5.7 Dopolnitve in spremembe Vse dopolnitve in spremembe v projektu betoniranja, ki bi jih narekoval potek gradnje, je treba zabeležiti. 4.3 Vodenje kakovosti OPOMBA:
Poleg tu navedenih zahtev veljajo pri uporabi tega standarda zahteve, navedene v točki 4.3 Vodenje kakovosti in dodatku B Navodilo o vodenju kakovosti v standardu SIST EN 13670:2010. 4.3.1 Izvedbeni razredi 4.3.1.1 Značilnosti kontrole izvedbenih razredov Značilnosti posameznega izvedbenega razreda so prikazane v SIST EN 13670:2010, preglednica 3, in v preglednici N.1. Preglednica N.1: Značilnosti kontrole kakovosti izvedbenih razredov
1. izvedbeni razred 2. izvedbeni razred 3. izvedbeni razred 2) Vrsta kontrole, ki jo je treba izvajati 1) Samokontrola
Samokontrola Notranja kontrola izvajalca del Samokontrola Notranja kontrola izvajalca del Obseg in usmeritev kontrole Kontrola vseh opravljenih del Sistematična kontrola del na elementih, ki so posebej pomembni za nosilnost in trajnost konstrukcije Detajlna sistematična kontrola del na vseh elementih, ki so pomembni za nosilnost in trajnost konstrukcije Vsebina kontrole Vizualna kontrola in naključne meritve Vizualna kontrola in preskusi po načrtu kontrole
Vizualna kontrola in preskusi po načrtu kontrole
1) V točkah 4.3.1.3 in 4.3.1.4 je posamezna vrsta kontrole podrobneje opisana. 2) OPOMBA: Priporočljivo je izvajanje zunanje kontrole kakovosti. Vodila so podana v dodatku A.
4.3.1.2 Določanje izvedbenega razreda
Preglednica N.2 vsebuje priporočilo za določitev izvedbenega razreda v izvedbeni specifikaciji. Velja tisto merilo, ki zahteva višji izvedbeni razred.SIST EN 13670:2010/A101 : 2010 8 Preglednica N.2: Priporočilo za določitev izvedbenega razreda
Merilo za določitev izvedbenega razreda 1. izvedbeni razred 2. izvedbeni razred 3. izvedbeni razred Vrsta konstrukcij Stavbe do dveh nadstropij Stavbe, višje od dveh nadstropijMostovi z razponom do 15 m Enostavni hidrotehnični objekti Enostavni objekti na cestah Mostovi z razponom nad 15 m Stolpnice Hidrotehnični objekti Energetski objekti Objekti prometne infrastruktureKonstrukcijski element Nosilci in plošče z razponom do 10 m Običajne stene in stebri Enostavni pasovni in točkovni temelji Nosilci in plošče z razponom nad 10 m Vitke stene in stebri Zahtevnejši plitvi in globoki temeljiOboki in loki z razponom do
10 m Enostavni prednapeti elementi Zelo zahtevni plitvi in globoki temelji Loki z razponom nad 10 m Prednapeti elementi Tehnologija gradnje Betoniranje na objektu Betoniranje na objektu Gradnja z montažnimi betonskimi elementi Podvodno betoniranje Gradnja po tehnologiji narivanja Prostokonzolna gradnja Gradnja z montažnimi betonskimi elementi s posebnimi tolerancami Trdnostni razred betona Do vključno C 25/30 Vsi Od vključno C 50/60 Stopnja izpostavljenosti X 0, XC 1, XC 2 Vse Vse Armiranje Običajno jeklo Običajno jeklo in jeklo za prednapenjanje Običajno jeklo in jeklo za prednapenjanje
4.3.1.3 Samokontrola
To je kontrola delovnega opravila (operacije), ki jo opravi njen neposredni izvajalec. Samokontrola obsega kontrolo materialov in proizvodov v skladu s SIST EN 13670:2010, preglednica 1, ter kontrolo izvajanja del v skladu s SIST EN 13670:2010, preglednica 2. Sestavljajo jo vizualna kontrola in naključne meritve oziroma preskusi.
4.3.1.4 Notranja kontrola graditelja
Notranja kontrola je sistematična in redna kontrola, ki jo za svoj račun opravlja graditelj po predpisanih postopkih sistema kakovosti, vpeljanega v okviru organizacije graditelja. Izvedena mora biti v skladu z zahtevami izvedbene specifikacije in z načrtom kontrole.
Notranja kontrola obsega kontrolo materialov in proizvodov v skladu s SIST EN 13670:2010, preglednica 1, ter kontrolo izvajanja del v skladu s SIST EN 13670:2010, preglednica 2. Sestavljajo jo vizualna kontrola ter sistematične in redne meritve oziroma preskusi, določeni v načrtu kontrole. V preglednici N.3 je za posamezni izvedbeni razred predpisan najmanjši obseg kontrole svežega betona ob vgrajevanju. Obvezni sestavni del notranje kontrole je samokontrola. Pri konstrukcijah v 2. izvedbenem razredu mora sistematična notranja kontrola zajeti zlasti dela z betonom in armaturo na elementih, ki so posebej pomembni za nosilnost in trajnost konstrukcije. PriSIST EN 13670:2010/A101 : 2010 9 drugih konstruktivnih elementih se izvajajo naključna preverjanja, katerih obseg je odvisen od pomena elementa za nosilnost in trajnost konstrukcije. Pri konstrukcijah v 3. izvedbenem razredu je treba izvajati detajlno sistematično notranjo kontrolo na vseh elementih, ki so pomembni za nosilnost in trajnost konstrukcije. Zajeti mora vsa dela in zahteve, navedene v SIST EN 13670:2010, poglavja 5 do 10. Za izvajanje notranje kontrole je odgovorna oseba, ki jo imenuje vodstvo graditelja. Če je v izvedbeni specifikaciji določen 2. izvedbeni razred, mora ta oseba imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj pri izvajanju betonskih konstrukcij, če je določen 3. izvedbeni razred, pa najmanj pet let delovnih izkušenj.
Preglednica N.3: Obseg in najmanjša pogostost pregledov in preskusov posamezne vrste betona na mestu vgrajevanja za notranjo kontrolo kakovosti
Pogostost za izvedbeni razred
Pregled/lastnost Metoda pregleda/preskusa 11) 2 3 1 Dobavnica Vizualno Vsaka dostavljena količina 2 Enakomernost/homogenost mešanice Vizualno Občasno Vsaka dostavljena količina Vizualno Občasno Vsaka dostavljena količina 3 Konsistenca Skupina standardov SIST EN 12350 V primeru dvoma Po prilagajanju zahtevani vrednostiPrva dostavljena količina v dnevu Ob izdelavi preskušancev Po prilagajanju zahtevani vrednosti V primeru dvoma 4 Gostota svežega betona SIST EN 12350-6 Če je predpisana, potem – ob izdelavi preskušancev – v primeru dvoma 5 Vsebnost zraka v aeriranih betonih za betone NOZT2) in OPZT SIST EN 12350-7 Ni predvideno Prvih 20 m3 vsake dostavljene količine, nato 1 preiskava na vsakih 20 m3 dobavljenega betona 6 Tlačna trdnost
SIST EN 12390-3 V primeru dvoma V skladu s SIST EN 206-1:2003, dodatek B, točka B.23) 7
a)
b)
c)
d)
e)
Druge lastnosti strjenega
betona –
odpornost proti prodoru
vode (PV) za stopnje
agresivnosti III, IV in V po
SIST 1026:2008,
preglednica N.4, in za posebne vrste betonov –
notranja odpornost proti
zmrzovanju/tajanju (NOZT) –
odpornost površine proti
zmrzovanju/tajanju
(OPZT) –
odpornost proti obrabi
površine (OO) Druge lastnosti, specificirane
v izvedbeni specifikaciji4)
SIST EN 12390-8
SIST 1026:2008,
dodatek 4 SIST 1026:2008,
dodatek 5
SIST 1026:2008,
dodatek 6 SIST EN ali drugi
standardi
Ni predvideno
1 preiskava/objekt oz.
1 preiskava/2 000 m3
1 preiskava/objekt oz.
1 preiskava/2 000 m3 1 preiskava/objekt
1 preiskava/objekt
Po izvedbeni specifikacijiSIST EN 13670:2010/A101 : 2010 10 Pogostost za izvedbeni razred
Pregled/lastnost Metoda pregleda/preskusa 11) 2 3 2) Če se beton pripravlja na gradbišču, mora ustrezati določbam SIST 1026:2008, točka 5.2.1 za standardizirani projektirani beton. Kontrolo tlačne trdnosti je treba v tem primeru izvesti v skladu s SIST EN 206-1:2003, točka 8.2.1, in sicer po določbah, ki veljajo za začetno proizvodnjo betona brez certificirane kontrole proizvodnje. 3) Le v primeru, ko se NOZT oziroma OPZT zagotavljata z aeracijo betona. 4) Najmanjše število vzorcev, odvzetih iz opredeljene količine betona, je 3. 5) Npr.: E-modul, upogibna trdnost, cepilna trdnost.
4.3.1.5 Ocena skladnosti vgrajenega betona Ocena skladnosti vgrajenega betona se poda v obliki končne ocene o kakovosti vgrajenega betona, ki ga mora pripraviti izvajalec ali izvajalec notranje kontrole kakovosti. Končna ocena mora obsegati: – poročilo o vizualnem pregledu zgrajene konstrukcije ter ugotovljenih napakah in poškodbah na površini posameznih elementov, – poročilo o vrednotenju rezultatov pregledov in preskusov vseh lastnosti, zahtevanih v preglednici N.3, in ocena skladnosti po merilih iz preglednice N.4, – izjavo, da vgrajeni beton izpolnjuje zahteve, navedene v izvedbeni specifikaciji in v projektu betoniranja. Preglednica N.4: Merila skladnosti
Pregled/lastnost Zahteva 1 Dobavnica Skladnost dostavljenega betona s podatki na dobavnici 2 Enakomernost/homogenost mešanice Normalen videz betona glede na projektirane lastnosti svežega betona 3 Konsistenca Dovoljena odstopanja od vrednosti, deklarirane na dobavnici: glej SIST EN 206-1:2003, preglednica 18 4 Gostota svežega betona Dovoljeno odstopanje navzdol od projektirane vrednosti: glej SIST EN 206-1:2003, preglednica 17 5 Vsebnost zraka v aeriranem betonu Dovoljena odstopanja od vrednosti, deklarirane na dobavnici: glej SIST EN 206-1:2003, preglednica 17 6 Tlačna trdnost – preskušanje istovetnosti SIST 1026:2008, dodatek B, točka B.3.1 (preglednica B-N.1)
7 a) b)
c)
d) Druge lastnosti strjenega betona – odpornost proti prodoru vode – notranja odpornost proti
zmrzovanju/tajanju – odpornost površine proti
zmrzovanju/tajanju – odpornost proti obrabi
površine
glej: SIST 1026:2008, točka 5.5.3, N.6 glej: SIST 1026: 2008, točka 5.5.5
glej: SIST 1026: 2008, točka 5.5.6, N.7
glej: SIST 1026:2008, točka 5.5.7, N.8
4.3.2 Kontrola materialov in proizvodov
Za vsako vrsto del je treba na podlagi SIST EN 13670:2010, preglednica 1, izdelati načrt kontrole.SIST EN 13670:2010/A101 : 2010 11 4.3.3 Kontrola betona ob vgrajevanju
4.3.3.1 Obseg in pogostost pregledov in preskusov
Obseg in najmanjša pogostost pregledov in preskusov betona, dostavljenega na mesto vgrajevanja, sta določena v preglednici N.3. Zahtevane preskuse in njihove pogostosti je treba predpisati v izvedbeni specifikaciji in določiti v načrtu kontrole betona.
Vzorce betona za izdelavo preskušancev je treba jemati v skladu s SIST EN 12350-1, preskušance pa izdelati in negovati v skladu s SIST EN 12390-2.
4.3.3.2 Merila za oceno skladnosti
Ugotovitve pregledov in rezultate opravljenih preskusov betona je treba ocenjevati na podlagi meril skladnosti, navedenih v preglednici N.4. 6 Armatura 6.2 Materiali OPOMBA: Lastnosti armature in nosilcev armature se preverjajo, dokumentirajo in označujejo skladno z določili slovenskega tehničnega soglasja. OPOMBA: V Sloveniji izkušenj s cinkovo (galvansko) zaščito do sedaj ni! 6.3 Krivljenje, rezanje, transport in skladiščenje armature OPOMBA: Krivljenje, rezanje, transport in skladiščenje jekla za armiranje mora biti v skladu z določili slovenskega tehničnega soglasja. 6.4 Varjenje (2) Varjenje armaturnega jekla in varjenje armaturnega jekla na konstrukcijsko jeklo v nosilnih stikih se morata izvajati tako, kot je predpisano v izvedbeni specifikaciji in v skladu s SIST EN ISO 17660-1. (3) Če v izvedbeni specifikaciji ni predpisano drugače, je dovoljeno točkovno varjenje nenosilnih zvarov, izvedeno v skladu s SIST EN ISO 17660-2. D.6.2 Materiali (4) Jeklo za armiranje je treba predpisovati v skladu z nacionalnim evropskim standardom, ki je usklajen s SIST EN 10080. D.6.3 Krivljenje, rezanje, transport in skladiščenje armature OPOMBA: V slovenskem tehničnem soglasju je podana minimalna zahteva za preskus sposobnosti upogibanja armature, ki je skladna s priporočenimi vrednostmi v SIST EN 1992-1-1. 7 Prednapenjanje E.7.3 Transport in skladiščenje (5) Jeklo za prednapenjanje mora biti na gradbišču skladiščeno pokrito. Dovoljeni čas skladiščenja na gradbišču je do 6 tednov. 8 Betoniranje 8.8 Obdelava površine Obdelava površine je obravnavana v dodatku B. Če v izvedbeni specifikaciji niso predpisane splošne ali posebne zahteve za obdelavo površine, veljajo zahteve za osnovno obdelavo (N.7, VB 0).SIST EN 13670:2010/A101 : 2010 12 Dodatek A (informativni)
Neodvisna kontrola kakovosti
A.1 Področje uporabe OPOMBA:
Neodvisna kontrola je kontrola, ki ni obvezna. Če ni predpisana z drugimi tehničnimi predpisi (npr. tehničnimi specifikacijami za ceste), tenderjem ali izvedbeno specifikacijo, ni obvezna. Za stroške investitorja jo izvaja neodvisna tretja stranka. Priporočljivo je, da jo zahteva oziroma predpiše investitor oziroma v njegovem imenu projektant, kadar želi nadstandardno zagotovilo za kakovostno izvedbo del, v primerih zahtevnejših konstrukcij, nadstandardnih materialov zahtevnejših tehnologij, želje po daljši življenjski dobi ipd. Priporočljivo je, da se neodvisna kontrola kakovosti predpiše in izvaja v primeru 3. izvedbenega razreda. A.2 Definicije V tem standardu veljajo naslednje definicije OPOMBA:
Poleg tu navedenih definicij veljajo pri uporabi tega standarda definicije, navedene v poglavju 3 Izrazi in definicije osnovnega standarda SIST EN 13670:2010. A.2.1 Neodvisna kontrola kakovosti Neodvisna kontrola kakovosti je sklop aktivnosti, predvsem pregledov ter terenskih in laboratorijskih preiskav, ki jih za investitorja in za njegov račun izvaja tretja neodvisna stranka. A.2 Splošno Neodvisna kontrola kakovosti je priporočljiva, če je za izvajanje betonskih konstrukcij določen 3. izvedbeni razred ali če je zahtevana v izvedbeni specifikaciji in projektu betoniranja. Opravljati jo sme pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve kontrole kakovosti pri gradnji objektov in ni v nobeni poslovni odvisnosti ali finančni povezavi z družbo, ki je izvajalec del, in tudi ni njen konkurent na trgu (v nadaljevanju: neodvisni kontrolor). Namena neodvisne kontrole kakovosti sta preveriti postopke notranje kontrole pri gradnji zahtevnih betonskih konstrukcij ter overoviti rezultate pregledov in preskusov, dobljenih v okviru notranje kontrole kakovosti. Področje in obseg neodvisne kontrole se določita v izvedbeni specifikaciji in načrtu kontrole. Obseg mora biti najmanj enak obsegu, ki se zahteva za notranjo kontrolo konstrukcij v 2. izvedbenem razredu. Neodvisno kontrolo sme voditi oseba, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj pri gradnji betonskih konstrukcij. Neodvisna kontrola obsega naslednje naloge in dejavnosti: – začetni pregled sistema notranje kontrole na objektu, – nadzor notranje kontrole izvajanja del, – overovitev ocene skladnosti vgrajenega betona, A.3 Začetni pregled sistema no
...

SLOVENSKI SIST EN 13670:2010/oA101

STANDARD
julij 2010Izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni dodatek

Execution of concrete structures

Exécution des structures de beton

Ausführung von Tragwerken aus Beton


Referenčna oznaka
ICS 91.080.40 SIST EN 13670:2010/oA101:2010 (sl)Nadaljevanje na straneh od 2 do 24


© 2010-07 Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 13670:2010/A101 : 2010
NACIONALNI UVOD
Dopolnilo SIST EN 13670:2010/A101 (sl), Izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni dodatek, 2010,
ima status dopolnila k standardu SIST EN 13670:2010.
NACIONALNI PREDGOVOR
Slovenski nacionalni standard SIST EN 13670:2010 je privzet evropski standard EN 13670:2009, ki ga
je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 104 Beton in sorodni
proizvodi, katerega tajništvo je v pristojnosti DIN. Dopolnilo SIST EN 13670:2010/A101:2010 je
pripravil tehnični odbor SIST/TC BBB Beton, armirani beton in prednapeti beton.
To dopolnilo se uporablja skupaj s standardom SIST EN 13670:2010 oziroma EN 13670:2009.
Ta nacionalni dodatek vsebuje alternativne postopke, vrednosti in priporočila za razrede z opombami,
ki kažejo, kje evropski standard predvideva, da se lahko uveljavi nacionalna izbira. Zato nacionalni
dodatek SIST EN 13670:2010/A101:2010 vsebuje nacionalno določene parametre, ki jih je treba
uporabiti pri projektiranju stavb in gradbenih inženirskih objektov, zgrajenih v Republiki Sloveniji.
Odločitev za izdajo tega dodatka je . sprejel tehnični odbor BBB Beton, armirani beton
in prednapeti beton.
ZVEZA S STANDARDI
SIST EN 13670:2010 Izvajanje betonskih konstrukcij
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

2

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 13670:2010/A101 : 2010
VSEBINA Stran
1 Področje uporabe .5
2 Zveze z drugimi standardi .5
3 Definicije .5
4 Vodenje del.5
4.2 Dokumentacija.5
4.2.2 Plan kakovosti .5
4.2.5 Projekt izvajanja betonske konstrukcije.5
4.2.5.1 Splošno.5
4.2.5.2 Opis konstrukcije .6
4.2.5.3 Zahteve za izvajanje betonskih konstrukcij .6
4.2.5.4 Organizacija izvajanja betonskih konstrukcij .6
4.2.5.5 Načrt betoniranja .6
4.2.5.6 Načrt kontrole kakovosti .7
4.2.6 Dopolnitve in spremembe.7
4.3 Vodenje kakovosti .7
4.3.1 Izvedbeni razredi .7
4.3.1.1 Značilnosti kontrole izvedbenih razredov .7
4.3.1.2 Določanje izvedbenega razreda.7
4.3.1.3 Samokontrola .8
4.3.1.4 Notranja kontrola graditelja .8
4.3.1.5 Ocena skladnosti vgrajenega betona.10
4.3.2 Kontrola materialov in proizvodov .10
4.3.3 Kontrola betona ob vgrajevanju.11
4.3.3.1 Obseg in pogostost pregledov in preskusov .11
4.3.3.2 Merila za oceno skladnosti.11
6 Armatura.11
6.2 Materiali .11
6.3 Krivljenje, rezanje, transport in skladiščenje armature.11
6.4 Varjenje .11
D.6.2 Materiali .11
D.6.3 Krivljenje, rezanje, transport in skladiščenje armature .11
7 Prednapenjanje .11
E.7.3 Transport in skladiščenje .11
8 Betoniranje .11
8.8 Obdelava površine.11
Dodatek A: Neodvisna kontrola kakovosti.12
A.1 Področje uporabe.12
A.2 Definicije.12
A.2.1 Neodvisna kontrola kakovosti .12
3

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 13670:2010/A101 : 2010
A.2 Splošno .12
A.3 Začetni pregled sistema notranje kontrole na objektu .12
A.4 Nadzor notranje kontrole izvajanja del.13
A.5 Overovitev ocene skladnosti vgrajenega betona .13
Dodatek B: Izvajanje betonskih konstrukcij – obdelava površine.14
B.1 Področje uporabe.14
B.2 Definicije.14
B.3 Obdelava površine .16
B.3.1 Neopažene površine .16
B.3.2 Opažene površine.16
B.3.3 Materiali za oblogo opaža .21
B.3.3.1 Večslojne vezane lesene plošče.21
B.3.3.2 Večslojne vezane lesene plošče s posebnim umetnim premazom .21
B.3.3.3 Umetni materiali .21
B.3.4 Dopustna odstopanja na oblogi gladkega opaža.22
B.3.5 Popravila .22
B.3.5.1 Eflorescenca .22
B.3.5.2 Grafiti.22
B.3.5.3 Lise in madeži od rje .22
B.3.5.4 Barvno odstopanje, mastni madeži, rože po razopaženju.22
B.3.5.5 Odlomi ali krušenje robov, segregacija.23
Literatura.24
4

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 13670:2010/A101 : 2010
1 Področje uporabe

OPOMBA: Področje uporabe je navedeno v poglavju 1 Področje uporabe standarda SIST EN 13670:2010.
2 Zveze z drugimi standardi

OPOMBA: Poleg tu navedenih referenčnih dokumentov je pri uporabi tega standarda treba uporabljati referenčne
dokumente, navedene v poglavju 2 Zveze z drugimi standardi osnovnega standarda SIST EN 13670:2010.
SIST EN 206-1 Beton – 1. del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost
SIST 1026 Beton – 1. del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost – Pravila za uporabo SIST
EN 206-1
SIST EN 13670 Izvajanje betonskih konstrukcij
SIST EN 1504 (skupina) Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij
SIST-TP CEN/TR 15739 Betonski izdelki – Betonski zaključki – Identifikacija
SIST EN 12350 (skupina) Preskušanje svežega betona
SIST EN 12390: (skupina Preskušanje strjenega betona
SIST EN 10080:2005 Jeklo za armiranje betona – Varivo armaturno jeklo - Splošno
SIST EN 1992-1-1 Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe
SIST EN ISO 17660-2 Varjenje - Varjenje betonskega jekla - 2. del: Neobremenjeni zvarni spoji
SIST EN ISO 17660-1 Varjenje – Varjenje betonskega jekla – 1. del: Obremenjeni zvarni spoji
SIST EN 636 Vezane plošče – Specifikacije
3 Definicije
OPOMBA: V tem standardu veljajo poleg definicij, navedenih v dodatku B, tudi definicije iz poglavja 3 izrazi in definicije v
osnovnem standardu SIST EN 13670:2010.
1
4 Vodenje del
4.2 Dokumentacija

4.2.2 Plan kakovosti

Plan kakovosti je treba zahtevati v primerih 2. in 3. izvedbenega razreda.
4.2.5 Projekt izvajanja betonske konstrukcije

4.2.5.1 Splošno

Projekt izvajanja betonske konstrukcije združuje specifikacijo za gradnjo objekta v pomenu SIST EN
13670, drugi odstavek točke 4.2.1 in A.4.2.1, in plan kakovosti v pomenu SIST EN 13670, točka 4.2.2.
Pripraviti ga je treba pred začetkom izvajanja kateregakoli dela zgradbe, če je v izvedbeni specifikaciji
za gradnjo konstrukcije določen izvedbeni razred 2 ali 3 v skladu s točko 4.3.1.
Projekt izvajanja betonske konstrukcije vsebuje zahteve za gradnjo betonske konstrukcije in postopke,
ki zagotavljajo izpolnitev zahtev za gradnjo objekta. Zato je sestavljen iz:
– splošnih podatkov o objektu in opisa konstrukcije,
– zahtev za izvajanje,
– organizacije gradnje,
– načrta betoniranja s potrebnimi postopkovnimi navodili,
– načrta kontrole kakovosti betoniranja ter

1
Opomba: Točke v nacionalnem dodatku so usklajene s točkami standardu SIST EN 13670. Nekatere točke samo pojasnjujejo
osnovni standarda, druge pa ga dopolnjujejo.

5

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 13670:2010/A101 : 2010
– vseh morebitnih dopolnitev in sprememb.
Projekt izvajanja betonske konstrukcije mora pripraviti izvajalec.
Za izvedbeno specifikacijo je odgovoren projektant.
4.2.5.2 Opis konstrukcije
V opisu konstrukcije je treba za posamezne elemente konstrukcije navesti tudi:
– količino betona,
– nazivno debelino krovne plasti nad armaturo,
– izvedbeni razred v skladu s SIST EN 13670, točka 4.3.1,
– pri prednapetih konstrukcijah: opis kablov za prednapenjanje.
4.2.5.3 Zahteve za izvajanje betonskih konstrukcij
Podlaga za določitev zahtev je izvedbena specifikacija. Obvezno pa mora ta del projekta betoniranja
vsebovati:
– zahtevane lastnosti betona,
– zahtevane lastnosti jekla za armiranje in prednapenjanje,
– opis vseh drugih uporabljenih proizvodov in zahtevane lastnosti,
– zahteve za zaključno obdelavo površine, če je potrebno,
– zahteve za začasno podpiranje in za odstranjevanje nosilnih odrov, če so predvideni,
– zahteve za montažo montažnih betonskih elementov, če so predvideni,
– druge smiselne zahteve s kontrolnega seznama v SIST EN 13670, preglednica A.1.
4.2.5.4 Organizacija izvajanja betonskih konstrukcij
Opis organizacije izvajanja betonskih konstrukcij mora vsebovati:
– imenovano strokovno osebo ali osebe, ki vodijo izvajanje betonskih konstrukcij,
– imenovano strokovno osebo, ki vodi kontrolo kakovosti,
– podatke o dobaviteljih betona in drugih materialov za gradnjo s priloženimi izjavami o skladnosti,
– podatke o opremi za transport in vgrajevanje betona,
– podatke o opremi za montažo montažnih betonskih elementov.
4.2.5.5 Načrt betoniranja
V načrtu betoniranja je treba:
a) določiti specifikacijo betona, ki ustreza predpisanim zahtevam za posamezne elemente
konstrukcije,
b) prikazati predvideni način oziroma postopek:
– opaževanja in odranja,
– zunanjega in notranjega transporta betona,
– vgrajevanja betona v posamezne elemente konstrukcije, in če je potrebno, tudi vrstni red
vnašanja betona v opaž,
– zaščite in nege vgrajenega betona,
– površinske obdelave,
– montaže montažnih betonskih elementov.
6

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 13670:2010/A101 : 2010
4.2.5.6 Načrt kontrole kakovosti
V načrtu kontrole je treba v skladu s točko 4.3.1.4 določiti zahteve za:
a) notranjo kontrolo:
– elemente konstrukcije oziroma dela, ki jih mora zajeti sistematična notranja kontrola,
– kontrolo betona na mestu vgrajevanja v skladu s preglednico N.3,
– količine betona za ocenjevanje skladnosti ali preskušanje istovetnosti betona pri vgrajevanju,
– kontrolo drugih materialov: zahtevane vizualne kontrole, meritve in preskuse ter njihove
pogostosti,
– kontrolo izvajanja del v skladu s SIST EN 13670, preglednica 2,
b) neodvisno kontrolo, če se zahteva:
– področje izvajanja neodvisne kontrole,
– vrsto in pogostost kontrolnih preskusov,
– pogostost rednih pregledov.
4.2.5.7 Dopolnitve in spremembe
Vse dopolnitve in spremembe v projektu betoniranja, ki bi jih narekoval potek gradnje, je treba
zabeležiti.
4.3 Vodenje kakovosti
OPOMBA: Poleg tu navedenih zahtev veljajo pri uporabi tega standarda zahteve, navedene v točki 4.3 Vodenje
kakovosti in dodatku B Vodilo o vodenju kakovosti v standardu SIST EN 13670:2010.
4.3.1 Izvedbeni razredi
4.3.1.1 Značilnosti kontrole izvedbenih razredov
Značilnosti posameznega izvedbenega razreda so prikazane v SIST EN 13670:2010, preglednica 3, in
v preglednici N.1.
Preglednica N.1: Značilnosti kontrole kakovosti izvedbenih razredov

2)
1. izvedbeni razred 2. izvedbeni razred 3. izvedbeni razred
Vrsta kontrole, ki jo je Samokontrola Samokontrola Samokontrola
1)
treba izvajati
Notranja kontrola izvajalca del Notranja kontrola izvajalca del
Obseg in usmeritev Kontrola vseh Sistematična kontrola del na Detajlna sistematična kontrola
kontrole opravljenih del elementih, ki so posebej del na vseh elementih, ki so
pomembni za nosilnost in pomembni za nosilnost in
trajnost konstrukcije trajnost konstrukcije
Vsebina kontrole Vizualna kontrola in Vizualna kontrola in preskusi po Vizualna kontrola in preskusi
naključne meritve načrtu kontrole po načrtu kontrole
1)
V točkah 4.3.1.3 in 4.3.1.4 je posamezna vrsta kontrole podrobneje opisana.
2)
OPOMBA: Priporočljivo je izvajanje zunanje kontrole kakovosti. Vodila so podana v dodatku A.

4.3.1.2 Določanje izvedbenega razreda

Preglednica N.2 vsebuje priporočilo za določitev izvedbenega razreda v izvedbeni specifikaciji. Velja
tisto merilo, ki zahteva višji izvedbeni razred.

7

---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 13670:2010/A101 : 2010
Preglednica N.2: Priporočilo za določitev izvedbenega razreda

Merilo za določitev
1. izvedbeni razred 2. izvedbeni razred 3. izvedbeni razred
izvedbenega razreda
Vrsta konstrukcij Stavbe do dveh Stavbe, višje od dveh nadstropij Mostovi z razponom nad 15 m
nadstropij
Mostovi z razponom do 15 m Stolpnice
Enostavni hidrotehnični objekti Hidrotehnični objekti
Enostavni objekti na cestah Energetski objekti
Objekti prometne infrastrukture
Konstrukcijski element Nosilci in plošče z Nosilci in plošče z razponom Zelo zahtevni plitvi in globoki
razponom do 10 m nad 10 m temelji
Običajne stene in Vitke stene in stebri Lokii z razponom nad 10 m
stebri
Zahtevnejši plitvi in globoki temelji Prednapeti elementi
Enostavni pasovni in
Oboki in loki z razponom do
točkovni temelji
10 m
Enostavni prednapeti elementi
Tehnologija gradnje Betoniranje na Betoniranje na objektu Podvodno betoniranje
objektu
Gradnja z montažnimi Gradnja po tehnologiji narivanja
betonskimi elementi
Prostokonzolna gradnja
Gradnja z montažnimi
betonskimi elementi s
posebnimi tolerancami
Trdnostni razred betona Do vključno C 25/30 Vsi Od vključno C 50/60
Stopnja X0, XC 1, XC 2 Vse Vse
izpostavljenosti
Armiranje Običajno jeklo Običajno jeklo in jeklo za Običajno jeklo in jeklo za
prednapenjanje prednapenjanje

4.3.1.3 Samokontrola

To je kontrola delovnega opravila (operacije), ki jo opravi njen neposredni izvajalec.
Samokontrola obsega kontrolo materialov in proizvodov v skladu s SIST EN 13670:2010, preglednica
1, ter kontrolo izvajanja del v skladu s SIST EN 13670:2010, preglednica 2. Sestavljajo jo vizualna
kontrola in naključne meritve oziroma preskusi.

4.3.1.4 Notranja kontrola graditelja

Notranja kontrola je sistematična in redna kontrola, ki jo za svoj račun opravlja graditelj po predpisanih
postopkih sistema kakovosti, vpeljanega v okviru organizacije graditelja. Izvedena mora bti v skladu z
zahtevami izvedbene specifikacije in z načrtom kontrole.
Notranja kontrola obsega kontrolo materialov in proizvodov v skladu s SIST EN 13670:2010,
preglednica 1, ter kontrolo izvajanja del v skladu s SIST EN 13670:2010, preglednica 2. Sestavljajo jo
vizualna kontrola ter sistematične in redne meritve oziroma preskusi, določeni v načrtu kontrole. V
preglednici N.3 je za posamezni izvedbeni razred predpisan najmanjši obseg kontrole svežega betona
ob vgrajevanju.
Obvezni sestavni del notranje kontrole je samokontrola.
Pri konstrukcijah v 2. izvedbenem razredu mora sistematična notranja kontrola zajeti zlasti dela z
betonom in armaturo na elementih, ki so posebej pomembni za nosilnost in trajnost konstrukcije. Pri
8

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 13670:2010/A101 : 2010
drugih konstruktivnih elementih se izvajajo naključna preverjanja, katerih obseg je odvisen od pomena
elementa za nosilnost in trajnost konstrukcije.
Pri konstrukcijah v 3. izvedbenem razredu je treba izvajati detajlno sistematično notranjo kontrolo na
vseh elementih, ki so pomembni za nosilnost in trajnost konstrukcije. Zajeti mora vsa dela in zahteve,
navedene v SIST EN 13670:2010, poglavja 5 do 10.
Za izvajanje notranje kontrole je odgovorna oseba, ki jo imenuje vodstvo graditelja. Če je v izvedbeni
specifikaciji določen 2. izvedbeni razred, mora ta oseba imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj pri izvajanju
betonskih konstrukcij, če je določen 3. izvedbeni razred, pa najmanj pet let delovnih izkušenj.
Preglednica N.3: Obseg in najmanjša pogostost pregledov in preskusov posamezne vrste
betona na mestu vgrajevanja za notranjo kontrolo kakovosti

Pogostost za izvedbeni razred
Metoda
Pregled/lastnost
pregleda/preskusa 1)
1 2 3
1 Dobavnica Vizualno Vsaka dostavljena količina
2 Enakomernost/homogenost
Vizualno Občasno Vsaka dostavljena količina
mešanice
3 Konsistenca Vizualno Občasno Vsaka dostavljena količina
Skupina standardov V primeru dvoma Prva dostavljena količina v
SIST EN 12350 dnevu
Po prilagajanju
zahtevani vrednosti Ob izdelavi preskušancev
Po prilagajanju zahtevani
vrednosti
V primeru dvoma
4 Gostota svežega betona SIST EN 12350-6 Če je predpisana, potem
– ob izdelavi preskušancev
– v primeru dvoma
3
5 Vsebnost zraka v aeriranih SIST EN 12350-7 Ni predvideno Prvih 20 m vsake dostavljene
2)
betonih za betone NOZT količine, nato 1 preiskava na
3
in OPZT vsakih 20 m dobavljenega
betona
6 Tlačna trdnost SIST EN 12390-3 V primeru dvoma V skladu s SIST EN 206-1,
3)
dodatek B, točka B.2
7 Druge lastnosti strjenega
betona
a) – odpornost proti prodoru SIST EN 12390-8 Ni predvideno 1 preiskava/objekt oz.
3
vode (PV) za stopnje  1 preiskava/2.000 m
agresivnosti III, IV in V po
SIST 1026:2008,
preglednica N.4, in za
posebne vrste betonov
b) – notranja odpornost proti SIST 1026:2008, 1 preiskava/objekt oz.
3
zmrzovanju/tajanju (NOZT) dodatek 4 1 preiskava/2.000 m
c) – odpornost površine proti SIST 1026:2008, 1 preiskava/objekt
zmrzovanju/tajanju dodatek 5
(OPZT)
d) – odpornost proti obrabi SIST 1026:2008, 1 preiskava/objekt
površine OO dodatek 6
e) Druge lastnosti, specificirane SIST EN ali drugi Po izvedbeni specifikaciji
4)
v izvedbeni specifikaciji standardi
9

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 13670:2010/A101 : 2010
Pogostost za izvedbeni razred
Metoda
Pregled/lastnost
pregleda/preskusa
1)
1 2 3
2)
Če se beton pripravlja na gradbišču, mora ustrezati določbam SIST 1026:2008, točka 5.2.1 za standardizirani projektirani
beton. Kontrolo tlačne trdnosti je treba v tem primeru izvesti v skladu s SIST EN 206-1, točka 8.2.1, in sicer po določbah, ki
veljajo za začetno proizvodnjo betona brez certificirane kontrole proizvodnje.
3)
Le v primeru, ko se NOZT oziroma OPZT zagotavljata z aeracijo betona.
4)
Najmanjše število vzorcev, odvzetih iz opredeljene količine betona, je 3.
5)
Npr.: E-modul, upogibna trdnost, cepilna trdnost.


4.3.1.5 Ocena skladnosti vgrajenega betona
Ocena skladnosti vgrajenega betona se poda v obliki končne ocene o kakovosti vgrajenega betona, ki
ga mora pripraviti izvajalec ali izvajalec notranje kontrole kakovosti.
Končna ocena mora obsegati:
– poročilo o vizualnem pregledu zgrajene konstrukcije ter ugotovljenih napakah in poškodbah na
površini posameznih elementov,
– poročilo o vrednotenju rezultatov pregledov in preskusov vseh lastnosti, zahtevanih v preglednici
N.3, in ocena skladnosti po merilih iz preglednice N.4,
– izjavo, da vgrajeni beton izpolnjuje zahteve, navedene v izvedbeni specifikaciji in v projektu
betoniranja.
Preglednica N.4: Merila skladnosti

Pregled/lastnost Zahteva
1 Dobavnica Skladnost dostavljenega betona s podatki na dobavnici
2 Enakomernost/homogenost Normalen videz betona glede na projektirane lastnosti svežega
mešanice betona
3 Konsistenca Dovoljena odstopanja od vrednosti, deklarirane na dobavnici:
glej SIST EN 206-1, preglednica 18
4 Gostota svežega betona Dovoljeno odstopanje navzdol od projektirane vrednosti: glej SIST
EN 206-1, preglednica 17
5 Vsebnost zraka v aeriranem Dovoljena odstopanja od vrednosti, deklarirane na dobavnici:
betonu glej SIST EN 206-1, preglednica 17
6 Tlačna trdnost – preskušanje SIST 1026:2008, dodatek B, točka B.3.1 (preglednica B-N.1)
istovetnosti
7 Druge lastnosti strjenega betona
a) – odpornost proti prodoru vode glej: SIST 1026:2008, točka 5.5.3, N.6
b) – notranja odpornost proti glej: SIST 1026: 2008, točka 5.5.5
zmrzovanju/tajanju
c) – odpornost površine proti glej: SIST 1026: 2008, točka 5.5.6, N.7
zmrzovanju/tajanju
d) – odpornost proti obrabi glej: SIST 1026:2008, točka 5.5.7, N.8
površine

4.3.2 Kontrola materialov in proizvodov

Za vsako vrsto del je treba na podlagi SIST EN 13670, preglednica 1, izdelati načrt kontrole.

10

---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN 13670:2010/A101 : 2010
4.3.3 Kontrola betona ob vgrajevanju

4.3.3.1 Obseg in pogostost pregledov in preskusov

Obseg in najmanjša pogostost pregledov in preskusov betona, dostavljenega na mesto vgrajevanja,
sta določena v preglednici N.3. Zahtevane preskuse in njihove pogostosti je treba predpisati v
izvedbeni specifikaciji in določiti v načrtu kontrole betona.

Vzorce betona za izdelavo preskušancev je treba jemati v skladu s SIST EN 12350-1, preskušance pa
izdelati in negovati v skladu s SIST EN 12390-2.

4.3.3.2 Merila za oceno skladnosti

Ugotovitve pregledov in rezultate opravljenih preskusov betona je treba ocenjevati na podlagi meril
skladnosti, navedenih v preglednici N.4.
6 Armatura
6.2 Materiali
OPOMBA: Lastnosti armature in nosilcev armature se preverjajo, dokumentirajo in označujejo skladno z določili
slovenskega tehničnega soglasja.
OPOMBA: V Sloveniji izkušenj s cinkovo (galvansko) zaščito do sedaj ni!
6.3 Krivljenje, rezanje, transport in skladiščenje armature
OPOMBA: Krivljenje, rezanje, transport in skladiščenje jekla za armiranje mora biti v skladu z določili slovenskega
tehničnega soglasja.
6.4 Varjenje
(2) Varjenje armaturnega jekla in varjenje armaturnega jekla na konstrukcijsko jeklo v nosilnih stikih se
morata izvajati tako, kot je predpisano v izvedbeni specifikaciji in v skladu s SIST EN ISO 17660-1.
(3) Če v izvedbeni specifikaciji ni predpisano drugače, je dovoljeno točkovno varjenje nenosilnih
zvarov, izvedeno v skladu s SIST EN ISO 17660-2.
D.6.2 Materiali
(4) Jeklo za armiranje je treba predpisovati v skladu z nacionalnim evropskim standardom, ki je
usklajen s SIST EN 10080.
D.6.3 Krivljenje, rezanje, transport in skladiščenje armature
OPOMBA: V slovenskem tehničnem soglasju je podana minimalna zahteva za preskus sposobnosti upogibanja armature,
ki je skladna s priporočenimi vrednostmi v SIST EN 1992-1-1.
7 Prednapenjanje
E.7.3 Transport in skladiščenje
(5) Jeklo za prednapenjanje mora biti na gradbišču skladiščeno pokrito. Dovoljeni čas skladiščenja
na gradbišču je do 6 tednov.
8 Betoniranje
8.8 Obdelava površine
Obdelava površine je obravnavana v dodatku B.
Če v izvedbeni specifikaciji niso predpisane splošne ali posebne zahteve za obdelavo površine, veljajo
zahteve za osnovno obdelavo (N.7, VB0).
11

---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN 13670:2010/A101 : 2010
Dodatek A
(informativni)
Neodvisna kontrola kakovosti

A.1 Področje uporabe
OPOMBA: Neodvisna kontrola je kontrola, ki ni obvezna. Če ni predpisana z drugimi tehničnimi
predpisi (npr. tehničnimi specifikacijami za ceste), tenderjem ali izvedbeno specifikacijo, ni obvezna.
Za stroške investitorja jo izvaja neodvisna tretja stranka. Priporočljivo je, da jo zahteva oziroma
predpiše investitor oziroma v njegovem imenu projektant, kadar želi nadstandardno zagotovilo za
kakovostno izvedbo del, v primerih zahtevnejših konstrukcij, nadstandardnih materialov zahtevnejših
tehnologij, želje po daljši življenjski dobi ipd. Priporočljivo je, da se neodvisna kontrola kakovosti
predpiše in izvaja v primeru 3. izvedbenega razreda.
A.2 Definicije
V tem standardu veljajo naslednje definicije
OPOMBA: Poleg tu navedenih definicij veljajo pri uporabi tega standarda definicije, navedene v poglavju 3 Izrazi in
definicije osnovnega standarda SIST EN 13670:2010.
A.2.1 Neodvisna kontrola kakovosti
Neodvisna kontrola kakovosti je sklop aktivnosti, predvsem pregledov ter terenskih in l
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.