Railway Applications - Fixed installations and rolling stock - Technical criteria for the coordination between electric traction power supply systems and rolling stock to achieve interoperability - Part 1: General

This European Standard establishes requirements for the compatibility of rolling stock with infrastructure particularly in relation to:  –   co-ordination of protection principles between power supply and traction units, especially fault discrimination for short-circuits; –   co-ordination of installed power on the line and the power demand of trains; –   co-ordination of traction unit regenerative braking and power supply receptivity; –   co-ordination of harmonic behaviour. This European Standard deals with the definition and quality requirements of the power supply at the interface between traction units and fixed installations. This European Standard specifies the interface between rolling stock and electrical fixed installations for traction, in respect of the power supply system. The interaction between pantograph and overhead contact line is dealt with in EN 50367. The interaction with the “control-command” subsystem (especially signalling) is not dealt with in this standard. Requirements are given for TSI lines (both high speed and conventional) and classical lines. For classical lines, values, where given, are for the existing European networks. Furthermore the maximum values that are specified are applicable to the foreseen developments of the infrastructure of the Trans European rail networks. The following electric traction systems are within scope: –   railways; –   guided mass transport systems that are integrated with railways; –   material transport systems that are integrated with railways. This European Standard does not apply retrospectively to rolling stock already in service.  Information is given on electrification parameters such as to enable train operating companies to confirm, after consultation with the rolling stock manufacturers, that there will be no consequential disturbance on the electrification system.

Bahnanwendungen - Ortsfeste Anlagen und Fahrzeuge - Technische Kriterien für die Koordination zwischen elektrische Bahnenergieversorgungssysteme und Fahrzeugen zum Erreichen der Interoperabilität - Teil 1: Allgemeines

Applications ferroviaires - Installations fixes et matériel roulant - Critères techniques pour la coordination entre les installations fixes de traction électrique et le matériel roulant pour réaliser l'interopérabilité

Le présent document définit les exigences relatives aux critères électriques visant à garantir la compatibilité technique entre les réseaux de traction électrique et le matériel roulant, qui se limitent à : - la coordination des mesures de protection entre l'alimentation électrique et les unités motrices, et plus particulièrement les sections de séparation, la limitation du courant fixé ou de la puissance d train, la discrimination des défauts lors des court-circuits, la coordination des disjoncteurs et l'utilisation du freinage par récupération ; - la coordination entre la puissance installée d'une ligne et la demande en énergie des trains, et plus particulièrement le facteur de puissance d’une unité motrice, la limitation du courant fixé ou de la puissance du train, la performance, le type et les caractéristiques du système électrique ; - l'évaluation de compatibilité relative aux harmoniques et aux effets dynamiques. Les valeurs informatives fournies en annexe concernent certaines parties des réseaux ferroviaires européens. NOTE Pour les réseaux ferroviaires relevant de la directive européenne sur l'interopérabilité, des valeurs définitives sont indiquées dans le registre de l'infrastructure publié conformément à l'Article 49 de la Directive (UE) 2016/797. La liste des éléments inclus dans ce registre est décrite dans la décision de la Commission (UE) 2019/777. Les réseaux de traction électrique suivants relèvent du domaine d'application du présent document : - les réseaux ferroviaires ; - les réseaux de transport en commun guidés intégrés aux réseaux ferroviaires ; - les réseaux de transport de matériaux intégrés aux réseaux ferroviaires. Le présent document fournit des informations relatives aux paramètres d'électrification pour permettre aux exploitants ferroviaires de confirmer, après consultation des constructeurs de matériel roulant, que les risques de non-compatibilité sont réduits au maximum et que le système d'électrification ne fera pas l'objet de perturbations consécutives. L'interaction entre le pantographe et la ligne aérienne de contact est traitée dans l’EN 50367:2020. L'interaction avec le sous-système de contrôle-commande et signalisation n'est pas traitée dans la présente norme. Des considérations fondamentales concernant l'utilisation des trains à accumulateurs ont été intégrées.

Železniške naprave - Fiksni postroji in vozna sredstva - Tehnični kriteriji za uskladitev med napajalnimi viri in voznimi sredstvi za doseganje interoperabilnosti - 1. del: Splošno

Ta evropski standard določa zahteve za združljivost voznih sredstev z infrastrukturo, zlasti v zvezi z:  –   uskladitvijo načel zaščite za napajalne postaje in vlečna vozila, zlasti na področju ugotavljanja napak pri kratkih stikih; –   uskladitvijo napajalne napeljave na progi in potreb bo električni energiji vlakov; –   uskladitvijo regenerativnega zaviranja vlečnih vozil in njihove dovzetnosti za napajanje; –   uskladitvijo harmoničnega delovanja. Ta evropski standard obravnava definicijo in zahteve glede kakovosti za preskrbo z električno energijo na vmesnikih med vlečnimi vozili in nepremičnimi napravami. Ta evropski standard določa vmesnik med voznimi sredstvi in električnimi nepremičnimi napravami za vleko, kar zadeva sistem preskrbe z električno energijo. Interakcija med odjemnikom toka in kontaktnim vodnikom je obravnavana v standardu EN 50367. Interakcija s podsistemom »upravljanja-vodenja« (zlasti signalizacijo) ni obravnavana v tem standardu. Navedene so zahteve za proge, skladne s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) (za visoke in konvencionalne hitrosti), ter za običajne proge. Če so vrednosti za običajne proge navedene, so to vrednosti za obstoječa evropska omrežja. Poleg tega se navedene največje vrednosti uporabljajo za predviden razvoj infrastrukture vseevropskih železniških omrežij. Področje uporabe zajema naslednje električne vlečne sisteme: –   železnice; –   vodene sisteme javnega prevoza, ki so integrirani z železnicami; –   sisteme prevoza blaga, ki so integrirani z železnicami. Ta evropski standard se ne uporablja retrospektivno za vozna sredstva, ki so že v obratovanju.  Navedene so informacije o elektrifikacijskih parametrih, na podlagi katerih se družbam za opravljanje železniških prevozov omogoči, da po posvetovanju s proizvajalci voznih sredstev potrdijo, da ne bo bistvenih motenj na elektrifikacijskem sistemu.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
31-Jan-2021
Publication Date
25-Sep-2022
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
03-Aug-2022
Due Date
08-Oct-2022
Completion Date
26-Sep-2022

RELATIONS

Buy Standard

Standard
SIST EN 50388-1:2022 - BARVE na PDF-str 18,25,27,43,47
English language
64 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
oSIST prEN 50388-1:2021 - BARVEna PDF-str 19,32,34,48,52
English language
65 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50388-1:2022
01-oktober-2022
Nadomešča:
SIST EN 50388:2012
SIST EN 50388:2012/AC:2012
SIST EN 50388:2012/AC:2013
SIST EN 50388:2012/AC:2013
Železniške naprave - Fiksni postroji in vozna sredstva - Tehnični kriteriji za

uskladitev med napajalnimi viri in voznimi sredstvi za doseganje interoperabilnosti

- 1. del: Splošno

Railway Applications - Fixed installations and rolling stock - Technical criteria for the

coordination between electric traction power supply systems and rolling stock to achieve

interoperability - Part 1: General

Applications ferroviaires - Installations fixes et matériel roulant - Critères techniques pour

la coordination entre les installations fixes de traction électrique et le matériel roulant

pour réaliser l'interopérabilité
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50388-1:2022
ICS:
29.280 Električna vlečna oprema Electric traction equipment
45.060.01 Železniška vozila na splošno Railway rolling stock in
general
SIST EN 50388-1:2022 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 50388-1:2022
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 50388-1:2022
EUROPEAN STANDARD EN 50388-1
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM July 2022
ICS 29.280; 45.060.01 Supersedes EN 50388:2012; EN 50388:2012/AC:2013
English Version
Railway Applications - Fixed installations and rolling stock -
Technical criteria for the coordination between electric traction
power supply systems and rolling stock to achieve
interoperability - Part 1: General

Applications ferroviaires - Installations fixes et matériel Bahnanwendungen - Ortsfeste Anlagen und Fahrzeuge -

roulant - Critères techniques pour la coordination entre les Technische Kriterien für die Koordination zwischen

installations fixes de traction électrique et le matériel roulant elektrische Bahnenergieversorgungssysteme und

pour réaliser l'interopérabilité - Partie 1: généralités Fahrzeugen zum Erreichen der Interoperabilität - Teil 1:

Allgemeines

This European Standard was approved by CENELEC on 2022-07-04. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC

Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation

under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the

same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Türkiye and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2022 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN 50388-1:2022 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 50388-1:2022
EN 50388-1:2022 (E)
Contents Page

European foreword ................................................................................................................................... 5

1 Scope ................................................................................................................................................. 7

2 Normative references ....................................................................................................................... 7

3 Terms, definitions and abbreviations ............................................................................................. 8

3.1 Terms and definitions ............................................................................................................... 8

3.2 Term clarification, coherence and translation ......................................................................... 11

3.3 Abbreviations and symbols ..................................................................................................... 12

4 Periods over which parameters should be averaged or integrated - reference time .............. 12

5 Separation sections ........................................................................................................................ 13

5.1 General ................................................................................................................................... 13

5.2 System separation sections .................................................................................................... 13

5.3 Phase separation sections ..................................................................................................... 14

6 Power factor of a traction unit ....................................................................................................... 14

6.1 General requirements ............................................................................................................. 14

6.2 Particular conditions ............................................................................................................... 15

6.2.1 Traction ................................................................................................................... 15

6.2.2 Regenerative braking .............................................................................................. 15

6.2.3 Standstill ................................................................................................................. 15

6.2.4 De-icing ................................................................................................................... 15

6.3 Acceptance criteria ................................................................................................................. 15

7 Train set current and power limitation function .......................................................................... 15

7.1 General ................................................................................................................................... 15

7.2 Current limitation in accordance with infrastructure information............................................. 15

7.3 Automatic current or power limitation as a function of line voltage ........................................ 16

7.4 Automatic power limitation as a function of frequency variation............................................. 16

7.5 Acceptance criteria ................................................................................................................. 18

8 Electric traction power supply system performance .................................................................. 18

8.1 Dimensioning study ................................................................................................................ 18

8.1.1 General ................................................................................................................... 18

8.1.2 Traffic conditions ..................................................................................................... 18

8.1.3 Parameters relating to the rolling stock and train sets ............................................ 18

8.1.4 Parameters relating to infrastructure ...................................................................... 19

8.2 Workflow ................................................................................................................................. 19

8.3 Voltage limits .......................................................................................................................... 20

8.4 Acceptance criteria ................................................................................................................. 21

9 Type and characterization of electric traction power supply system ....................................... 21

9.1 Type of electric traction power supply system ........................................................................ 21

9.2 Characterization of electric traction power supply system ..................................................... 21

10 Harmonic and dynamic effects ...................................................................................................... 21

10.1 General ................................................................................................................................... 21

10.2 Common codes of practice ..................................................................................................... 22

10.3 Compatibility study .................................................................................................................. 22

10.4 Acceptance criteria ................................................................................................................. 23

11 Coordination of protection ............................................................................................................. 23

11.1 General ................................................................................................................................... 23

11.2 Short-circuit current levels and its clearance .......................................................................... 23

11.3 Closing or auto-reclosing of circuit breakers .......................................................................... 25

11.4 Maximum inrush current of AC traction unit ........................................................................... 27

11.5 DC electrification systems, transient current during closure .................................................. 27

11.6 Acceptance criteria ................................................................................................................. 27

12 Regenerative braking ..................................................................................................................... 28

12.1 General considerations on regenerative braking to the contact line ...................................... 28

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 50388-1:2022
EN 50388-1:2022 (E)

12.2 General conditions and requirements on the use of regenerative braking ............................. 28

12.2.1 Traction unit ............................................................................................................ 28

12.2.2 Power supply system conditions ............................................................................. 29

12.3 Acceptance criteria ................................................................................................................. 29

13 Effects of DC operation on AC systems ....................................................................................... 29

14 Tests ................................................................................................................................................. 30

15 Test methodology ........................................................................................................................... 30

15.1 Separation sections ................................................................................................................ 30

15.1.1 Tests for traction unit .............................................................................................. 30

15.1.2 Tests for infrastructure ............................................................................................ 30

15.2 Power factor ............................................................................................................................ 30

15.2.1 Tests for traction unit .............................................................................................. 30

15.3 Train set current and power limitation .................................................................................... 30

15.3.1 Current or power limitation function of the train set as a function of register of

infrastructure information and function of line voltage - Tests for traction unit ....... 30

15.3.2 Power limitation as a function of line frequency - Tests for traction unit ................ 31

15.4 Requirements for performance of power supply - Tests for infrastructure ............................. 31

15.5 Coordination of protection....................................................................................................... 31

15.5.1 Short circuit current levels and its clearance .......................................................... 31

15.5.2 Closing or auto-reclosing of circuit breakers........................................................... 32

15.5.3 Maximum inrush current of AC traction unit - Tests for traction unit ...................... 32

15.5.4 DC traction units; transient current during closure - Tests for traction unit ............ 32

15.6 Regenerative braking .............................................................................................................. 32

15.6.1 Tests for traction unit .............................................................................................. 32

15.6.2 Tests for Substation ................................................................................................ 33

Annex A (informative) Integration periods over which parameters can be averaged .................... 34

A.1 General ............................................................................................................................................. 34

A.2 Reference time period over which values can be averaged or integrated ............................... 34

Annex B (informative) Description, calculation and use of mean useful voltage .......................... 35

B.1 General ............................................................................................................................................. 35

B.2 Description and methodology ....................................................................................................... 35

B.3 Selection criteria determining the voltage U at the pantograph .................................. 36

pantograph

B.4 Values for Minimum Mean Useful Voltage at the pantograph .................................................... 37

B.5 Relation between U and U ......................................................................................... 38

mean useful min1

B.6 Acceptance criteria ......................................................................................................................... 38

B.7 Testing ............................................................................................................................................. 38

Annex C (informative) Sign convention of active and reactive power ............................................. 40

C.1 Sign convention .............................................................................................................................. 40

C.2 description of power factor requirements .................................................................................... 43

Annex D (informative) Maximum allowable train set current ............................................................ 44

Annex E (informative) Power limitation as a function of line frequency - 15 kV 16,7 Hz systems 46

Annex F (normative) Maximum traction current and power of a train set against voltage ........... 47

Annex G (informative) Use of regenerative braking ........................................................................... 49

Annex H (informative) Data related to the compatibility study of harmonics and dynamic effects

.......................................................................................................................................................... 50

H.1 Characterization of the electric traction system installations ................................................... 50

H.2 Characterization of the trains ........................................................................................................ 53

Annex I (normative) Compatibility study ............................................................................................. 56

Annex J (normative) Special national conditions .............................................................................. 61

Annex ZZ (informative) Relationship between this European Standard and the Essential

Requirements of EU Directive 2016/797 aimed to be covered ................................................... 62

Bibliography ............................................................................................................................................ 64

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 50388-1:2022
EN 50388-1:2022 (E)
European foreword

This document (EN 50388-1:2022) has been prepared by CLC/SC 9XC, “Electric supply and earthing systems

for public transport equipment and ancillary apparatus (Fixed installations)”, of Technical Committee

CLC/TC 9X, “Electrical and electronic applications for railways”. It also concerns the expertise of CLC/SC 9XB,

“Electromechanical material on board of rolling stock”.
The following dates are fixed:
• latest date by which this document has to be (dop) 2023-07-04
implemented at national level by publication of an
identical national standard or by endorsement
• latest date by which the national standards (dow) 2025-07-04
conflicting with this document have to
be withdrawn

This document supersedes EN 50388:2012 and all of its amendments and corrigenda (if any).

EN 50388−1:2022 includes the following significant technical changes with respect to EN 50388:2012:

• Clause 1: clarification of scope,
• Clause 2: set dated normative references, simplification,

• Clause 3: clarification of definition, renumbering, coherence among terms, addition of abbreviations,

withdrawal of terms not used anymore,
• Clause 4: clarification of applicability,
• Clause 5: new structure,

• Clause 6: new drafting taking into account the latest development of traction unit drives,

• Clause 7: new structure taking into account the latest development of traction unit and needs from

infrastructure traction power supply system. Addition of power limitation due to frequency variation,

• Clause 8: complete change, giving new parameters to evaluate the capability of the traction power supply

system to supply the trains, definition of new indices,
• Previous text of Clause 8 in new Annex B,

• Clause 9: distinction between the table on traction power supply systems and their characterization,

• Clause 10: new structure and text, reference to future EN 50388-2, description of compatibility study

process moved to Annex I,

• Clause 11: clarification on the use of this chapter, new information on the sequence of tripping among the

circuit breakers, new figure on reclosing sequences, new chapter on maximum inrush current of AC

traction unit,

• Clause 12: clarification and improvement, ex Table 8 in new Annex G, new condition for DC systems

• Clause 15: adaptation of the subclauses due to changes in Clauses 5 to 12
• Clause 15.4.1: new text, former Table 10 in Annex B,
• Annex A: improvement on values,
• Annex B, includes part of the previous Clause 8,
• Former Annex C will be located in part 2 of the EN 50388,
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 50388-1:2022
EN 50388-1:2022 (E)
• New Annex C on sign convention, includes ex Annex E,
• New Annex D including ex Annex F, on maximum allowable train set current,
• New Annex E on power limitation as a function of line frequency,

• New Annex F on maximum traction and power of a train set against voltage, includes parts of ex Clause 7,

• New Annex G includes ex Table 8 on the use of regenerative braking,

• New Annex H includes former Annex D as long as part 2 of the EN 50388 is not issued,

• New Annex I includes former text from 10.3 on compatibility study
• New Annex J includes former Annex G

This version includes technical changes, clarifications without technical changes and best practises coming

from the use of the last version of the document.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent

rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document has been prepared under a Standardization Request given to CENELEC by the European

Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU

Directive(s) / Regulation(s).

For relationship with EU Directive(s) / Regulation(s), see informative Annex ZZ, which is an integral part of this

document.

An additional part 2 is in preparation. In relation to assessment of harmonics and dynamic effects, this

document (Part 1) sets out the generic process in Clause 10, and a future part 2 of this standard will give

details and acceptance criteria related to known stability, harmonic phenomena and technologies.

EN 50388 “Railway applications – Fixed installations and rolling stock - Technical criteria for the coordination

between traction power supply and rolling stock to achieve interoperability” will consist of the following parts:

• EN 50388-1, General
• Future EN 50388-2, Stability and harmonics

Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national committee. A complete

listing of these bodies can be found on the CENELEC website.
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 50388-1:2022
EN 50388-1:2022 (E)
1 Scope

This document establishes requirements for the electrical aspects to achieve technical compatibility between

rolling stock and electric traction systems, limited to:

— co-ordination of protection principles between power supply and traction units, i.e. separation sections,

train set current or power limitation, short circuit current discrimination, breaker coordination and use of

regenerative braking.

— co-ordination of installed power on the line and the power demand of trains, i.e. traction unit power factor,

train set current or power limitation, electric system performance, type and characterization.

— compatibility assessment relating to harmonics and dynamic effects.

Informative values are given for some parts of the existing European railway networks, in annexes.

NOTE For those railways within the scope of EU Interoperability Directive, definitive values are set out in the register

of infrastructure published in accordance with Article 49 of Directive (EU) 2016/797, and the list of items included in the

register is described in the commission decision (EU) 2019/777.
The following electric traction systems are within the scope of this document:
— railways;
— guided mass transport systems that are integrated with railways;
— material transport systems that are integrated with railways.

Information is given on electrification parameters to enable train operating companies to confirm, after

consultation with the rolling stock manufacturers, that risks of non-compatibility are minimized and that there

will be no consequential disturbance on the electrification system.

The interaction between pantograph and overhead contact line is dealt with in EN 50367:2020.

The interaction with the control-command and signalling subsystem is not dealt with in this document.

Basic considerations have been included concerning the use of accumulator trains.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes

requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references,

the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 50122-2:2010, Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit -

Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by d.c. traction systems

EN 50124-1:2017, Railway applications - Insulation coordination - Part 1: Basic requirements - Clearances

and creepage distances for all electrical and electronic equipment

EN 50163:2004, Railway applications - Supply voltages of traction systems (with Corrigenda in May 2010 and

January 2013)

IEC 60050-811:2017, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 811: Electric traction

As impacted by EN 50163:2004/A1:2007, EN 50163:2004/AC:2013 and EN 50163:2004/Corrigendum May

2010.
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 50388-1:2022
EN 50388-1:2022 (E)
3 Terms, definitions and abbreviations
3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050-811:2017 and the following

apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

• ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp
• IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/
3.1.1
contact line

conductor system for supplying electric energy to vehicles through current-collecting equipment

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-33-01, modified - The Note 1 to entry has been removed.]

3.1.2
overhead contact line

contact line placed above the upper limit of the vehicle gauge and supplying vehicles with electric energy

through pantographs

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-33-02, modified - “Catenary” has been removed as synonym, “or beside”

has been removed, “roof mounted current collection equipment” has been replaced by “pantographs“.]

3.1.3
infrastructure manager

any body or undertaking that is responsible in particular for establishing and maintaining railway infrastructure

Note 1 to entry: This may also include the management of infrastructure control and safety systems. The functions of

the infrastructure manager on a network or part of a network may be allocated to different bodies or undertakings.

[SOURCE: Directive 2012/34/EU Article 3 (2) modified - only referring to part of the infrastructure.]

3.1.4
new element

new, rebuilt or modified traction-unit or power supply component (hardware or software) having a possible

influence on the harmonic or dynamic behaviour of the power supply system

Note 1 to entry: This new element can be integrated in an existing power supply network with traction units e.g. for fixed

installation:
• Transformer;
• HV cable;
• Filters;
• Converter.

Note 2 to entry: Depot areas are a combination of equipment listed in note 1 to entry associated with a large number of

traction units and therefore very prone to harmonic and dynamic effects.

Note 3 to entry: New means also introduction of an existing element on another infrastructure system: “new to this

infrastructure”.

Note 4 to entry: This concept will be addressed further in the future part 2 of this document.

3.1.5
normal operating conditions

conditions pertaining when traffic is operating to the design timetable and train formation used for power supply

fixed installation design
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 50388-1:2022
EN 50388-1:2022 (E)

Note 1 to entry: Power supply equipment is operated in accordance with the system specification which is defined by the

infrastructure manager’s policy,

[SOURCE: EN 50163:2004, 3.16, modified – “traffic operating” has been replaced by “Conditions pertaining

when traffic is operating “, last sentence has been removed and the Note 1 to entry has been modified.]

3.1.6
displacement power factor cos φ

ratio of the active power of the fundamental component P to the apparent power of the fundamental

component S1 under periodic conditions
active power of the fundamental
cosϕ=
apparent power of the fundamental
Note 1 to entry: In this document, only the fundamental component is considered
3.1.7
register of infrastructure

for those railways within the scope of EU Interoperability Directive, register stating the values of the network

parameters of each subsystem or part of subsystem concerned, as set out in the relevant TSI

Note 1 to entry: The parameters are given for each section of line and those relevant to the electric traction system are set

out in the Energy subsystem entry.

Note 2 to entry: The register of infrastructure is published in accordance with Article 49 of Directive (EU) 2016/797, and

the list of items included in the register is described in the commission decision (EU) 2019/777.

[SOURCE: derived from Article 49 of Directive (EU) 2016/797]
3.1.8
rolling stock
all vehicles with or without motors
Note 1 to entry: Examples of vehicles include a locomotive, a coach and a wagon.

Note 2 to entry: Preferred German translation “Bahnfahrzeuge”, French translation “Matériel roulant”, other translations

given in IEV.

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-02-01, modified – The Note 2 to entry has been added.]

3.1.9
separation section
section of a contact line provided with a sectioning point at
...

SLOVENSKI STANDARD
oSIST prEN 50388-1:2021
01-januar-2021
Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke in voznih sredstev -
Tehnična merila za uskladitev med elektronapajalnimi postajami in voznimi
sredstvi za doseganje medobratovalnosti - 1. del: Splošno

Railway Applications - Fixed installations and rolling stock - Technical criteria for the

coordination between electric traction power supply systems and rolling stock to achieve

interoperability - Part 1: General

Applications ferroviaires - Installations fixes et matériel roulant - Critères techniques pour

la coordination entre les installations fixes de traction électrique et le matériel roulant

pour réaliser l'interopérabilité
Ta slovenski standard je istoveten z: prEN 50388-1
ICS:
29.280 Električna vlečna oprema Electric traction equipment
45.060.01 Železniška vozila na splošno Railway rolling stock in
general
oSIST prEN 50388-1:2021 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
oSIST prEN 50388-1:2021
---------------------- Page: 2 ----------------------
oSIST prEN 50388-1:2021
EUROPEAN STANDARD DRAFT
prEN 50388-1
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
November 2020
ICS Will supersede EN 50388:2012 and all of its
amendments and corrigenda (if any)
English Version
Railway Applications - Fixed installations and rolling stock -
Technical criteria for the coordination between electric traction
power supply systems and rolling stock to achieve
interoperability - Part 1: General.
Applications ferroviaires - Installations fixes et matériel To be completed
roulant - Critères techniques pour la coordination entre les
installations fixes de traction électrique et le matériel roulant
pour réaliser l'interopérabilité
This draft European Standard is submitted to CENELEC members for enquiry.
Deadline for CENELEC: 2021-02-19.
It has been drawn up by CLC/SC 9XC.

If this draft becomes a European Standard, CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which

stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

This draft European Standard was established by CENELEC in three official versions (English, French, German).

A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to

the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to

provide supporting documentation.

Warning : This document is not a European Standard. It is distributed for review and comments. It is subject to change without notice and

shall not be referred to as a European Standard.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2020 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Project: 68103 Ref. No. prEN 50388-1 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
oSIST prEN 50388-1:2021
prEN 50388-1:2020 (E)
Contents Page

European foreword ........................................................................................................................................... 5

1 Scope ......................................................................................................................................................... 7

2 Normative references ............................................................................................................................... 7

3 Terms, definitions and abbreviations ..................................................................................................... 8

3.1 Terms and definitions ....................................................................................................................... 8

3.2 Term clarification, coherence and translation ................................................................................. 11

3.3 Abbreviations and symbols ............................................................................................................. 12

4 Periods over which parameters should be averaged or integrated - reference time ...................... 12

5 Separation sections ................................................................................................................................ 13

5.1 System separation sections ............................................................................................................ 13

5.1.1 General ................................................................................................................... 13

5.1.2 Pantograph raised ................................................................................................... 13

5.1.3 Pantograph lowered ................................................................................................ 13

5.2 Phase separation sections ............................................................................................................. 14

5.3 Other separation sections ............................................................................................................... 14

6 Power factor of a traction unit ............................................................................................................... 14

6.1 General requirements ..................................................................................................................... 14

6.2 Particular conditions ....................................................................................................................... 15

6.2.1 Traction ................................................................................................................... 15

6.2.2 Regenerative braking .............................................................................................. 15

6.2.3 Standstill ................................................................................................................. 15

6.2.4 De-icing ................................................................................................................... 15

6.3 Acceptance criteria ......................................................................................................................... 15

7 Train set current and power limitation function .................................................................................. 16

7.1 Current or power limitation in accordance with register of infrastructure information .................... 16

7.2 Automatic current or power limitation as a function of line voltage ................................................ 16

7.3 Automatic power limitation as a function of frequency variation..................................................... 17

7.4 Acceptance criteria ......................................................................................................................... 18

8 Requirements for performance of electric traction system ............................................................... 18

8.1 General ........................................................................................................................................... 18

8.1.1 General information ................................................................................................ 18

8.1.2 Information relating to the rolling stock and train sets ............................................ 18

8.1.3 Information relating to infrastructure ....................................................................... 19

8.2 Proposed workflow ......................................................................................................................... 19

8.3 Voltage limits .................................................................................................................................. 20

8.4 Acceptance criteria ......................................................................................................................... 20

9 Type and characterization of electric traction system ........................................................................ 21

9.1 Type of electric traction system ...................................................................................................... 21

9.2 Characterization of traction power supply system .......................................................................... 21

10 Harmonic and dynamic effects .............................................................................................................. 21

10.1 Objectives ....................................................................................................................................... 21

10.2 Roles and responsibility .................................................................................................................. 22

10.3 General ........................................................................................................................................... 22

10.4 Procedure for new elements during its lifetime .............................................................................. 24

10.5 Compatibility study .......................................................................................................................... 24

10.6 Methodology and acceptance criteria ............................................................................................. 28

11 Coordination of protection ..................................................................................................................... 29

11.1 General ........................................................................................................................................... 29

---------------------- Page: 4 ----------------------
oSIST prEN 50388-1:2021
prEN 50388-1:2020 (E)

11.2 Short-circuit current levels and its clearance .................................................................................. 29

11.3 Closing or auto-reclosing of circuit breakers .................................................................................. 31

11.4 Maximum inrush current of AC traction unit ................................................................................... 32

11.5 DC electrification systems, transient current during closure .......................................................... 33

11.6 Acceptance criteria ......................................................................................................................... 33

12 Regenerative braking ............................................................................................................................. 33

12.1 General considerations on regenerative braking to the contact line .............................................. 33

12.2 General conditions and requirements on the use of regenerative braking ..................................... 33

12.2.1 Traction unit ............................................................................................................ 33

12.2.2 Power supply system conditions ............................................................................. 34

12.3 Use of regenerative braking............................................................................................................ 34

12.4 Acceptance criteria ......................................................................................................................... 34

13 Effects of DC operation on AC systems ............................................................................................... 34

14 Tests ......................................................................................................................................................... 35

15 Test methodology ................................................................................................................................... 35

15.1 Separation sections ........................................................................................................................ 35

15.1.1 Tests for traction unit .............................................................................................. 35

15.1.2 Tests for infrastructure ............................................................................................ 35

15.2 Power factor .................................................................................................................................... 35

15.2.1 Tests for traction unit .............................................................................................. 35

15.3 Train set current and power limitation ............................................................................................ 35

15.3.1 Current limitation function of the train set as a function of register of infrastructure

information and function of line voltage - Tests for traction unit ............................. 35

15.3.2 Power limitation as a function of line frequency - Tests for traction unit ................ 36

15.4 Requirements for performance of power supply - Tests for infrastructure ..................................... 36

15.5 Coordination of protection............................................................................................................... 36

15.5.1 Short circuit current levels and its clearance - Tests for traction unit ..................... 36

15.5.2 Closing or auto-reclosing of circuit breakers........................................................... 36

15.5.3 Maximum inrush current of AC traction unit - Tests for traction unit ...................... 37

15.5.4 DC traction units; transient current during closure - Tests for traction unit ............ 37

15.6 Regenerative braking ...................................................................................................................... 37

15.6.1 Tests for traction unit .............................................................................................. 37

15.6.2 Tests for Substation ................................................................................................ 37

Annex A (informative) Integration periods over which parameters can be averaged ............................ 38

A.1 General ..................................................................................................................................................... 38

A.2 Reference time period over which values can be averaged or integrated ....................................... 38

Annex B (informative) Description, calculation and use of mean useful voltage .................................. 39

B.1 General ..................................................................................................................................................... 39

B.2 Description .............................................................................................................................................. 39

B.3 Selection criteria determining the voltage U at the pantograph ................................... 40

pantograph

B.4 Values for Minimum Mean Useful Voltage at the pantograph ............................................................ 41

B.5 Relation between U and U ...................................................................................... 42

mean useful min1

B.6 Acceptance criteria ................................................................................................................................. 42

B.7 Testing ..................................................................................................................................................... 42

Annex C (informative) Sign convention of active and reactive power ..................................................... 44

C.1 Sign convention ...................................................................................................................................... 44

C.2 description of power factor requirements ............................................................................................ 47

Annex D (informative) Maximum allowable train set current .................................................................... 48

Annex E (informative) Power limitation as a function of line frequency - 15 kV 16,7 Hz systems........ 50

Annex F (normative) Maximum traction current and power of a train set against voltage ................... 51

Annex G (informative) Use of regenerative braking ................................................................................... 53

Annex H (informative) Data related to the compatibility study of harmonics and dynamic effects ..... 54

H.1 Characterization of the electric traction system installations ........................................................... 54

---------------------- Page: 5 ----------------------
oSIST prEN 50388-1:2021
prEN 50388-1:2020 (E)

H.2 Characterization of the trains ................................................................................................................ 57

Annex I (normative) Special national conditions ....................................................................................... 60

Annex ZZ (informative) Relationship between this European Standard and the Essential

Requirements of EU Directive 2016/797aimed to be covered ............................................................ 61

Bibliography .................................................................................................................................................... 64

---------------------- Page: 6 ----------------------
oSIST prEN 50388-1:2021
prEN 50388-1:2020 (E)
European foreword

This document (prEN 50388-1:2020) has been prepared by CLC/SC 9XC, “Electric supply and earthing

systems for public transport equipment and ancillary apparatus (Fixed installations)”, of Technical Committee

CLC/TC 9X, “Electrical and electronic applications for railways”. It also concerns the expertise of

CLC/SC 9XB, “Electromechanical material on board of rolling stock”.
The following dates are proposed:
• latest date by which the existence of (doa) dor + 6 months
this document has to be announced
at national level
• latest date by which this document has to be (dop) dor + 12 months
implemented at national level by publication of
an identical national standard or by
endorsement
• latest date by which the national standards (dow) dor + 36 months
conflicting with this document have to (to be confirmed or
be withdrawn modified when voting)
This document will supersede EN 50388:2012.

This document has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European Commission and

the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).

For the relationship with EU Directive(s), see informative Annex ZZ, which is an integral part of this

document.

An additional part 2 is in preparation. In relation to assessment of harmonics and dynamic effects, this

document (Part 1) sets out the generic process in chapter 10, and a future part 2 of this standard will give

details and acceptance criteria related to known stability, harmonic phenomena and technologies.

EN 50388 “Railway applications – Fixed installations and rolling stock - Technical criteria for the coordination

between traction power supply and rolling stock to achieve interoperability” will consist of the following parts:

• EN 50388-1:General
• Future EN 50388-2:Stability and harmonics

EN 50388−1:2020 includes the following significant technical changes with respect to EN 50388:2012:

• Clause 1: clarification of scope,
• Clause 2: set dated normative references, simplification,

• Clause 3: clarification of definition, renumbering, coherence among terms, addition of abbreviations,

withdrawal of terms not used anymore,
• Clause 4: clarification of applicability,
• Clause 5: new structure,

• Clause 6: new drafting taking into account the latest development of traction unit drives,

• Clause 7: new structure taking into account the latest development of traction unit and needs from

infrastructure traction power supply system. Addition of power limitation due to frequency variation,

---------------------- Page: 7 ----------------------
oSIST prEN 50388-1:2021
prEN 50388-1:2020 (E)

• Clause 8: Complete change, giving new parameters to evaluate the capability of the traction power

supply system to supply the trains, definition of new indexes,
• Previous text in new Annex B,

• Clause 9: distinction between the table on traction power supply systems end their characterization,

• Clause 10: clarification with the new part 2, new clause on Roles and responsibility,

• Clause 11: clarification on the use of this chapter, new information on the sequence of tripping among

the circuit breakers, new figure on reclosing sequences, new chapter on maximum inrush current of AC

traction unit,

• Clause 12: Clarification and improvement, ex Table 8 in new Annex G, New condition for DC systems

• Clause 15: adaptation of the subclauses due to changes in Clauses 5 to 12
• Clause 15.4.1: new text, former Table 10 in Annex B,
• Annex A: improvement on values,
• Annex B normative, includes part of the previous Clause 8,
• Former Annex C will be located in part 2 of the EN 50388,
• New Annex C on sign convention, includes ex Annex E,

• Former Annex D remains as Annex H as long as part 2 of the EN 50388 is not issued,

• New Annex D including ex Annex F, on maximum allowable train set current,
• New Annex E on power limitation as a function of line frequency,

• New Annex F on maximum traction and power of a train set against voltage, includes parts of ex

Clause 7,
• New Annex G: includes ex Table 8 on the use of generative Braking,
• New Annex H: ex Annex G on Special National Conditions

Changes include mainly clarifications without technical changes and also the best practises coming from the

use of the last version of the standard.
---------------------- Page: 8 ----------------------
oSIST prEN 50388-1:2021
prEN 50388-1:2020 (E)
1 Scope

This document establishes requirements for the electrical aspects to achieve technical compatibility between

rolling stock and electric traction systems, limited to:

• co-ordination of protection principles between power supply and traction units, especially fault

discrimination for short-circuits;
• co-ordination of installed power on the line and the power demand of trains;

• co-ordination of traction unit regenerative braking and power supply receptivity;

• compatibility assessment relating to harmonics and dynamic effects.

Informative values are given for some parts of the existing European railway networks, in annexes.

NOTE Definitive values are set out in the register of infrastructure published in accordance with Article 49 of

Directive (EU) 2016/797, and the list of items included in the register is described in the commission decision (EU)

2019/777.
The following electric traction systems are within the scope of this document:
• railways;
• guided mass transport systems that are integrated with railways;
• material transport systems that are integrated with railways.

Information is given on electrification parameters to enable train operating companies to confirm, after

consultation with the rolling stock manufacturers, that there will be no consequential disturbance on the

electrification system.

The interaction between pantograph and overhead contact line is dealt with in EN 50367:2020.

The interaction with the control-command and signalling subsystem is not dealt with in this standard.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes

requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references,

the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 50122-2:2010, Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit

- Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by d.c. traction systems

EN 50122-3:2010, Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit

- Part 3: Mutual Interaction of a.c. and d.c. traction systems

EN 50163:2004, Railway applications - Supply voltages of traction systems (with Corrigenda in May 2010

and January 2013)

EN 50367:2020, Railway applications - Fixed installations and rolling stock - Criteria to achieve technical

compatibility between pantographs and overhead contact line

IEC 60050-811:2017, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 811: Electric traction

As impacted by EN 50163:2004/A1:2007, EN 50163:2004/AC:2013 and EN 50163:2004/Corrigendum May 2010.

---------------------- Page: 9 ----------------------
oSIST prEN 50388-1:2021
prEN 50388-1:2020 (E)
3 Terms, definitions and abbreviations
3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050-811:2017 and the following

apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

• ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp
• IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/
3.1.1
contact line

conductor system for supplying electric energy to vehicles through current-collecting equipment

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-33-01, modified - The Note 1 to entry has been removed.]

3.1.2
overhead contact line

contact line placed above the upper limit of the vehicle gauge and supplying vehicles with electric energy

through pantographs

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-33-02, modified - “Catenary” has been removed as synonym, “or

beside” has been removed, “roof mounted current collection equipment” has been replaced by “pantographs;

“.]
3.1.3
infrastructure manager

any body or undertaking that is responsible in particular for establishing and maintaining railway

infrastructure

Note 1 to entry: This may also include the management of infrastructure control and safety systems. The functions of

the infrastructure manager on a network or part of a network may be allocated to different bodies or undertakings.

[SOURCE: Directive 2012/34/EU Article 3 (2) modified - only referring to part of the infrastructure.]

3.1.4
new element

new, rebuilt or modified traction-unit or power supply component (hardware or software) having a possible

influence on the harmonic or dynamic behaviour of the power supply system

Note 1 to entry: This new element can be integrated in an existing power supply network with traction units e.g. for fixed

installation:
• Transformer;
• HV cable;
• Filters;
• Converter.

Note 2 to entry: Depot areas are a combination of equipment listed in note 1 to entry associated with a large number of

traction units and therefore very prone to harmonic and dynamic effects.

Note 3 to entry: New means also introduction of an existing element on another infrastructure system: “new to this

infrastructure”.

Note 4 to entry: This concept will be addressed further in the future part 2 of this document.

---------------------- Page: 10 ----------------------
oSIST prEN 50388-1:2021
prEN 50388-1:2020 (E)
3.1.5
normal operating conditions

traffic operating to the design timetable and train formation used for power supply fixed installation design

Note 1 to entry: Power supply equipment is operated in accordance with the system specification which is defined by the

infrastructure manager’s policy.

[SOURCE: EN 50163:2004, 3.16, modified - last sentence has been removed and the Note 1 to entry has

been modified.]
3.1.6
displacement power factor cos φ

ratio of the active power of the fundamental component P to the apparent power of the fundamental

component S under periodic conditions
active power of the fundamental
cosϕ=
apparent power of the fundamental
Note 1 to entry: In this document, only the fundamental component is considered
3.1.7
register of infrastructure

register stating the values of the network parameters of each subsystem or part subsystem concerned, as

set out in the relevant TSI

Note 1 to entry: The parameters are given for each section of line and those relevant to the electric traction system are

set out in the Energy subsystem entry.

Note 2 to entry: The register of infrastructure is published in accordance with Article 49 of Directive (EU) 2016/797, and

the list of items included in the register is described in the commission decision (EU) 2019/777.

[SOURCE: derived from Article 49 of Directive (EU) 2016/797]
3.1.8
rolling stock
all vehicles with or without motors
Note 1 to entry: Examples of vehicles include a locomotive, a coach and
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.