Radiation protection instrumentation - Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation - Part 2: High range beta and photon dose and dose rate portable instruments for emergency radiation protection purposes (IEC 60846-2:2015)

This part of IEC 60846 applies to portable or transportable dose equivalent (rate) meters
and/or monitors for the measurement of ambient and/or directional dose equivalent (rate) from
external beta, X and gamma radiation for energies up to 10 MeV during emergency situations.
The object of this International Standard is to specify the design requirements and the
performance characteristics of dose equivalent (rate) meters intended for the determination of
ambient and/or directional dose equivalent (rate) as defined in ICRU Report 47 under
emergency conditions. With the exception of modified or new clauses listed below, all clauses
in IEC 60846-1:2009 are applicable for instruments used for emergency purposes.
This International Standard does not specify which instruments are required nor does it
consider the numbers or specific locations of such instruments. This International Standard
does not identify instrumentation for specific types of accidents. It is essential that the rated
ranges of the instruments and the radiological and non-radiological conditions for which the
instruments are designed adequately cover the accident and post-accident conditions as
determined by accident analysis and/or specified by appropriate regulatory authorities or
qualified individuals. It is expected that accidents will involve both dose equivalent (rate) and
environmental extremes (e.g. temperature and humidity). Specifications for instruments for
measuring dose equivalent rates less than the minimum detectable dose rate level specified
in this International Standard are contained in IEC 60846-1:2009. Where such instruments are
also used for emergency measurements, the requirements of this International Standard
apply.
Although this International Standard specifies the requirements for instruments primarily for
emergency use, such instruments may also be used for on-site measurements at other times.
If the instrument has a remote detector and if an additional detector is provided in the
measuring assembly to measure dose equivalent rate at the location of the operator, the
requirements apply to both of the detectors.

Strahlenschutz-Messgeräte - Umgebungs- und Richtungs-Äquivalentdosis(leistungs)-Messgeräte und/oder Monitore für Beta-, Röntgen- und Gammastrahlung - Teil 2: Tragbare Messgeräte mit erweiterten Messbereichen zur Notfall-Strahlenschutzdosimetrie für Beta- und Photonendosis und -dosisleistung (IEC 60846-2:2015)

Instrumentation pour la radioprotection - Instruments pour la mesure et/ou la surveillance de l'équivalent de dose (ou du débit d'équivalent de dose) ambiant et/ou directionnel pour les rayonnements bêta, X et gamma - Partie 2: Instruments portables de grande étendue, pour la mesure de la dose et du débit de dose des rayonnements photoniques et bêta dans des situations d'urgence de radioprotection (IEC 60846-2:2015)

L'IEC 60846-2:2015 est applicable aux instruments portables ou transportables de mesure et/ou de surveillance de l'équivalent de dose (ou du débit d'équivalent de dose) ambiant et/ou directionnel pour les rayonnements externes bêta, X et gamma d'énergie jusqu'à 10 MeV, dans des situations d'urgence. L'objet de la présente Norme internationale est de spécifier les exigences de conception et les caractéristiques d'aptitude à la fonction des instruments de mesure d'équivalent de dose (ou du débit d'équivalent de dose) destinés à la détermination de l'équivalent de dose (ou du débit d'équivalent de dose) ambiant et/ou directionnel tel que défini dans le rapport ICRU 47, pour les situations d'urgence. La modification technique majeure par rapport à l'édition précédente consiste en une mise à jour prenant en compte l'édition révisée de l'IEC 60846-1:2009.
Cette publication doit être lue conjointement avec la IEC 60846-1:2009.

Instrumenti za zaščito pred sevanjem - Merilniki ekvivalentne doze v prostoru in/ali usmerjene ekvivalentne doze in/ali monitorji sevanja beta, rentgenskega sevanja in sevanja gama - 2. del: Prenosni merilni instrumenti z razširjenimi merilnimi območji za dozimetrijo v sili za odmerjanje beta in fotona ter hitrost odmerka (IEC 60846-2:2015)

Ta del standarda IEC 60846 se uporablja za prenosne in premične merilnike in/ali monitorje ekvivalentne doze za merjenje ekvivalentne doze v prostoru in/ali usmerjene ekvivalentne doze sevanja beta, rentgenskega sevanja in sevanja gama za energije do 10 MeV v sili.
Namen tega mednarodnega standarda je določiti zahteve za načrtovanje in lastnosti delovanja merilnikov ekvivalentne doze, ki so namenjeni za določevanje ekvivalentne doze v prostoru in/ali usmerjene ekvivalentne doze, kot je opredeljena v poročilu 47 ICRU, v sili. Z izjemo spodaj navedenih spremenjenih ali novih točk, se vse točke iz standarda IEC 60846-1:2009 uporabljajo za instrumente, ki se uporabljajo v sili.
Ta mednarodni standard ne določa, kateri instrumenti so zahtevani, niti ne določa števila mest, ki so namenjena posebej za te instrumente. Ta mednarodni standard ne določa instrumentov za določene vrste nesreč. Ključnega pomena je, da merilna območja instrumentov ter radiološki in neradiološki pogoji, za katere so instrumenti zasnovani, ustrezno zajemajo pogoje med nesrečo in po njej, kot določa analiza nesreče in/ali ustrezni regulativni organi ali usposobljene osebe. Pričakuje se, da bodo nesreče vključevale ekstreme ekvivalentne doze in okoljske ekstreme (npr. temperatura in vlaga). Specifikacije za instrumente za merjenje ekvivalentnih doz, manjših od najmanjše ravni doze, ki jo je mogoče zaznati in ki je navedena v tem mednarodnem standardu, so zajete v standardu IEC 60846-1:2009. Če se ti instrumenti uporabljajo tudi za meritve v sili, se zanje uporabljajo zahteve iz tega mednarodnega standarda.
Čeprav ta mednarodni dokument določa zahteve za instrumente, ki so primarno namenjeni za uporabo v sili, se lahko ti instrumenti uporabljajo tudi za splošno opravljanje meritev na mestu uporabe. Če je instrument opremljen z daljinskim detektorjem in če je tudi merilni sestav opremljen z detektorjem za merjenje ekvivalentne doze v okolici upravljavca, se zahteve uporabljajo za oba detektorja.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
30-Sep-2017
Publication Date
23-Apr-2018
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
19-Apr-2018
Due Date
24-Jun-2018
Completion Date
24-Apr-2018

Buy Standard

Standard
SIST EN 60846-2:2018
English language
21 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60846-2:2018
01-junij-2018

,QVWUXPHQWL]D]DãþLWRSUHGVHYDQMHP0HULOQLNLHNYLYDOHQWQHGR]HYSURVWRUXLQDOL

XVPHUMHQHHNYLYDOHQWQHGR]HLQDOLPRQLWRUMLVHYDQMDEHWDUHQWJHQVNHJDVHYDQMDLQ

VHYDQMDJDPDGHO3UHQRVQLPHULOQLLQVWUXPHQWL]UD]ãLUMHQLPLPHULOQLPL

REPRþML]DGR]LPHWULMRYVLOL]DRGPHUMDQMHEHWDLQIRWRQDWHUKLWURVWRGPHUND ,(&Radiation protection instrumentation - Ambient and/or directional dose equivalent (rate)

meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation - Part 2: High range beta and

photon dose and dose rate portable instruments for emergency radiation protection

purposes (IEC 60846-2:2015)
Strahlenschutz-Messgeräte - Umgebungs- und Richtungs-Äquivalentdosis(leistungs)-
Messgeräte und/oder Monitore für Beta-, Röntgen- und Gammastrahlung - Teil 2:
Tragbare Messgeräte mit erweiterten Messbereichen zur Notfall-

Strahlenschutzdosimetrie für Beta- und Photonendosis und -dosisleistung (IEC 60846-

2:2015)

Instrumentation pour la radioprotection - Instruments pour la mesure et/ou la surveillance

de l'équivalent de dose (ou du débit d'équivalent de dose) ambiant et/ou directionnel

pour les rayonnements bêta, X et gamma - Partie 2: Instruments portables de grande

étendue, pour la mesure de la dose et du débit de dose des rayonnements photoniques

et bêta dans des situations d'urgence de radioprotection (IEC 60846-2:2015)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60846-2:2018
ICS:
13.280 Varstvo pred sevanjem Radiation protection
SIST EN 60846-2:2018 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 60846-2:2018
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 60846-2:2018
EUROPEAN STANDARD EN 60846-2
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
April 2018
ICS 13.280
English Version
Radiation protection instrumentation - Ambient and/or directional
dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and
gamma radiation - Part 2: High range beta and photon dose and
dose rate portable instruments for emergency radiation
protection purposes
(IEC 60846-2:2015 , modified)

Instrumentation pour la radioprotection - Instruments pour la Strahlenschutz-Messgeräte - Umgebungs- und Richtungs-

mesure et/ou la surveillance de l'équivalent de dose (ou du Äquivalentdosis(leistungs)-Messgeräte und/oder Monitore

débit d'équivalent de dose) ambiant et/ou directionnel pour für Beta-, Röntgen- und Gammastrahlung - Teil 2: Tragbare

les rayonnements bêta, X et gamma - Partie 2: Instruments Messgeräte mit erweiterten Messbereichen zur Notfall-

portables de grande étendue, pour la mesure de la dose et Strahlenschutzdosimetrie für Beta- und Photonendosis und

du débit de dose des rayonnements photoniques et bêta -dosisleistung

dans des situations d'urgence de radioprotection (IEC 60846-2:2015 , modifiziert)

(IEC 60846-2:2015 , modifiée)

This European Standard was approved by CENELEC on 2017-11-13. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC

Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation

under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the

same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,

Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,

Switzerland, Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2018 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN 60846-2:2018 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 60846-2:2018
EN 60846-2:2018
European foreword

This document (EN 60846-2:2018) consists of the text of IEC 60846-2:2015 prepared by SC 45B

"Radiation protection instrumentation" of IEC/TC 45 "Nuclear instrumentation", together with the

common modifications prepared by CLC/TC 45B "Radiation protection instrumentation".

The following dates are fixed:
• latest date by which this document has to be implemented (dop) 2018-10-13
at national level by publication of an identical national
standard or by endorsement
• latest date by which the national standards conflicting with (dow) 2021-04-13
this document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 60846-2:2018
EN 60846-2:2018
Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 60846-2:2015 was approved by CENELEC as a

European Standard with agreed common modifications.
COMMON MODIFICATIONS
All over the document

Replace all references to “IEC 60846-1:2009” with references to “EN 60846-1:2014”.

Replace all references to “IEC 60846-1” with references to “EN 60846-1”.
Modification to 8.4.3
Replace 8 times “1,5 MeV” with “1,33 MeV”.
Modification to Table 5
Replace 2 times “1,5 MeV” with “1,33 MeV”.
Modification to Table 6
Replace 3 times “1,5 MeV” with “1,33 MeV”.
Annexes
Add the following new Annex ZA:
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 60846-2:2018
EN 60846-2:2018
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content

constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments)

applies.

NOTE 1 When an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod),

the relevant EN/HD applies.

NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is

available here: www.cenelec.eu.
Annex ZA of EN 60846-1:2014 applies except as follows:
Add
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 60325 (mod.) 2002 Radiation protection instrumentation - EN 60325 2004
Alpha, beta and alpha/beta (beta energy
> 60 keV) contamination meters and
monitors
IEC 60846-1 (mod.) 2009 Radiation protection instrumentation - EN 60846-1 2014
Ambient and/or directional dose
equivalent (rate) meters and/or monitors
for beta, X and gamma radiation –
Part 1: Portable workplace and
environmental meters and monitors
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 60846-2:2018
IEC 60846-2
Edition 2.0 2015-12
INTERNATIONAL
STANDARD
NORME
INTERNATIONALE
Radiation protection instrumentation – Ambient and/or directional dose
equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation –
Part 2: High range beta and photon dose and dose rate portable instruments for
emergency radiation protection purposes
Instrumentation pour la radioprotection – Instruments pour la mesure et/ou la
surveillance de l’équivalent de dose (ou du débit d’équivalent de dose) ambiant
et/ou directionnel pour les rayonnements bêta, X et gamma –
Partie 2: Instruments portables de grande étendue, pour la mesure de la dose et
du débit de dose des rayonnements photoniques et bêta dans des situations
d’urgence de radioprotection
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE
ICS 13.280 ISBN 978-2-8322-3076-3

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 60846-2:2018
– 2 – IEC 60846-2:2015 © IEC 2015
CONTENTS

FOREWORD ........................................................................................................................... 4

1 Scope and object ............................................................................................................. 6

2 Normative references ...................................................................................................... 6

3 Terms and definitions ...................................................................................................... 7

4 Units and list of symbols .................................................................................................. 7

5 General characteristics of ambient dose equivalent (rate) meters for emergency

purposes ......................................................................................................................... 7

5.2 Read-out ................................................................................................................. 7

5.3 Dose equivalent and dose equivalent rate range ..................................................... 7

5.5 Minimum range of measurement ............................................................................. 7

5.15 Portability ............................................................................................................... 7

5.16 Protection of switches ............................................................................................. 8

5.17 Use of extension probe ........................................................................................... 8

5.18 Contamination probe ............................................................................................... 8

6 General test procedures .................................................................................................. 8

7 Additivity of indicated value ............................................................................................. 8

8 Radiation performance requirements and tests ................................................................ 8

8.4 Variation of the response due to photon radiation energy and angle of

incidence ................................................................................................................ 8

 
8.4.3 Measuring quantity H'(0,07), H'(0,07), H*(10) or H*(10) for telescopic

or remote cylindrical probes ............................................................................. 8

8.5 Variation of the response due to beta radiation energy and angle of

incidence .............................................................................................................. 10

8.5.1 Measuring quantity H'(0,07) or H ′(0,07) ........................................................ 10

8.7 Linearity and statistical fluctuations....................................................................... 10

8.7.2 Requirements ................................................................................................ 10

8.14 Extracameral response ......................................................................................... 10

8.14.1 Requirements ................................................................................................ 10

8.14.2 Method of test................................................................................................ 10

8.15 Response of instrument with extended probe ........................................................ 10

8.15.1 Requirements ................................................................................................ 10

8.15.2 Method of test................................................................................................ 11

9 Electrical characteristics of directional and ambient dose equivalent (rate) meters ........ 11

9.2 Warm-up time ....................................................................................................... 11

9.2.1 Requirements ................................................................................................ 11

9.2.2 Test method .................................................................................................. 11

9.2.3 Interpretation of the results ............................................................................ 11

10 Mechanical characteristics of directional and ambient dose equivalent (rate)

meters ........................................................................................................................... 11

10.4 Drop test ............................................................................................................... 11

10.4.1 Requirements ................................................................................................ 11

10.4.2 Method of test................................................................................................ 12

10.4.3 Interpretation of the results ............................................................................ 12

11 Environmental characteristics, performance requirements and tests .............................. 12

11.2 Ambient temperature............................................................................................. 12

11.2.1 Requirements ................................................................................................ 12

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 60846-2:2018
IEC 60846-2:2015 © IEC 2015 – 3 –

11.2.2 Test method .................................................................................................. 12

11.2.3 Interpretation of the results ............................................................................ 13

11.3 Relative humidity .................................................................................................. 13

11.3.1 Requirements ................................................................................................ 13

11.8 Temperature shock ............................................................................................... 13

11.8.1 Requirements ................................................................................................ 13

11.8.2 Method of test................................................................................................ 13

11.8.3 Interpretation of the results ............................................................................ 14

12 Software ........................................................................................................................ 14

13 Summary of characteristics ............................................................................................ 14

14 Documentation .............................................................................................................. 14

Table 5 – Radiation characteristics of directional dose equivalent (rate) meters .................... 15

Table 6 – Radiation characteristics of ambient dose equivalent (rate) meters ....................... 16

Table 7 – Electrical, mechanical and environmental characteristics of directional and

ambient dose equivalent (rate) meters .................................................................................. 17

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 60846-2:2018
– 4 – IEC 60846-2:2015 © IEC 2015
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________
RADIATION PROTECTION INSTRUMENTATION –
AMBIENT AND/OR DIRECTIONAL DOSE EQUIVALENT (RATE)
METERS AND/OR MONITORS FOR BETA, X AND GAMMA RADIATION –
Part 2: High range beta and photon dose and dose rate portable
instruments for emergency radiation protection purposes
FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote

international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To

this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC

Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested

in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-

governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely

with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by

agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all

interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National

Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC

Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any

misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications

transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence

between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in

the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity

assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any

services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and

members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or

other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and

expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60846-2 has been prepared by subcommittee 45B: Radiation

protection instrumentation, of IEC technical committee 45: Nuclear instrumentation.

This second edition cancels and replaces the first edition of IEC 60846-2, issued in 2007, as

well as IEC 61018, issued in 1991; it constitutes a technical revision.

The main technical change with regard to the previous edition consists of an update to the

revised edition of IEC 60846-1:2009.

This International Standard IEC 60846-2 is to be used in conjunction with IEC 60846-1:2009.

For the purposes of this standard, clauses/subclauses of IEC 60846-1:2009 apply, without

modifications, except when stated. The modified clauses/subclauses are identified by the

same number as in IEC 60846-1:2009 or, for new clauses/subclauses, by a higher number not

used in IEC 60846-1:2009.
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN 60846-2:2018
IEC 60846-2:2015 © IEC 2015 – 5 –
The text of this standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
45B/822/FDIS 45B/834/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 60846 series, under the general title Radiation protection

instrumentation – Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for

beta, X and gamma radiation, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until

the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data

related to the specific publication. At this date, the publication will be
• reconfirmed,
• withdrawn,
• replaced by a revised edition, or
• amended.
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN 60846-2:2018
– 6 – IEC 60846-2:2015 © IEC 2015
RADIATION PROTECTION INSTRUMENTATION –
AMBIENT AND/OR DIRECTIONAL DOSE EQUIVALENT (RATE)
METERS AND/OR MONITORS FOR BETA, X AND GAMMA RADIATION –
Part 2: High range beta and photon dose and dose rate portable
instruments for emergency radiation protection purposes
1 Scope and object

This part of IEC 60846 applies to portable or transportable dose equivalent (rate) meters

and/or monitors for the measurement of ambient and/or directional dose equivalent (rate) from

external beta, X and gamma radiation for energies up to 10 MeV during emergency situations.

The object of this International Standard is to specify the design requirements and the

performance characteristics of dose equivalent (rate) meters intended for the determination of

ambient and/or directional dose equivalent (rate) as defined in ICRU Report 47 under

emergency conditions. With the exception of modified or new clauses listed below, all clauses

in IEC 60846-1:2009 are applicable for instruments used for emergency purposes.

This International Standard does not specify which instruments are required nor does it

consider the numbers or specific locations of such instruments. This International Standard

does not identify instrumentation for specific types of accidents. It is essential that the rated

ranges of the instruments and the radiological and non-radiological conditions for which the

instruments are designed adequately cover the accident and post-accident conditions as

determined by accident analysis and/or specified by appropriate regulatory authorities or

qualified individuals. It is expected that accidents will involve both dose equivalent (rate) and

environmental extremes (e.g. temperature and humidity). Specifications for instruments for

measuring dose equivalent rates less than the minimum detectable dose rate level specified

in this International Standard are contained in IEC 60846-1:2009. Where such instruments are

also used for emergency measurements, the requirements of this International Standard

apply.

Although this International Standard specifies the requirements for instruments primarily for

emergency use, such instruments may also be used for on-site measurements at other times.

If the instrument has a remote detector and if an additional detector is provided in the

measuring assembly to measure dose equivalent rate at the location of the operator, the

requirements apply to both of the detectors.
2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and

are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.

This clause of IEC 60846-1:2009 applies, with the following additional references:

IEC 60325:2002, Radiation protection instrumentation – Alpha, beta and alpha/beta (beta

energy > 60 keV) contamination meters and monitors

IEC 60846-1:2009, Radiation protection instrumentation – Ambient and/or directional dose

equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation – Part 1: Portable

workplace and environmental meters and monitors
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST EN 60846-2:2018
IEC 60846-2:2015 © IEC 2015 – 7 –
3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in 3.1 to 3.33 of

IEC 60846-1:2009 and the following apply:
3.34
extracameral response

response to radiation of all the parts of the instrument except the detector itself

3.35
emergency situation

situation in which the dose equivalent (rates) of interest and one or more of the influence

quantities are not covered in IEC 60846-1
4 Units and list of symbols

For the purposes of this standard, the units and list of symbols given in 4.1 to 4.2 of

IEC 60846-1:2009 apply, without modifications.
5 General characteristics of ambient dose equivalent (rate) meters for
emergency purposes

For the purposes of this standard, 5.1 to 5.14 of IEC 60846-1:2009 apply, without

modifications, except as stated in the following subclauses. The changed subclauses are

identified by the same number as in IEC 60846-1:2009 or, for new subclauses, by a higher

number not used in IEC 60846-1:2009.
5.2 Read-out

Single scale is preferred. If multiple scales are used, the changing of measuring range and

read-out scale shall be simultaneous and shall be clearly displayed. All scales shall be

readable under normal lighting conditions.
5.3 Dose equivalent and dose equivalent rate range

The implementation of ICRP recommendations requires the determination of dose equivalent

rate over a wide range of values. Under some circumstances, dose equivalent rates as high

require measurement. For application as an emergency instrument, the dose
as 10 Sv h
–1 –1

equivalent rates of interest are within the range from approximately 1 mSv h to 10 Sv h . If

integrating capability is provided, the range between 1 mSv to 10 Sv usually is of interest.

5.5 Minimum range of measurement

The minimum effective range of measurement of dose equivalent rate shall cover at least four

–1 –1

orders of magnitude and shall include the range from 1 mSv h to 10 Sv h . The minimum

effective range of dose equivalent shall cover at least four orders of magnitude and shall

include 10 Sv.
5.15 Portability

In the case of survey meters, the complete instrument should not exceed 4 kg in weight and

shall be equipped with handles, straps or other means to facilitate operation while being

carried. It is recognized that an extension probe or some other means may be required to

reduce the dose to the operator.
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST EN 60846-2:2018
– 8 – IEC 60846-2:2015 © IEC 2015
5.16 Protection of switches

Switches and other controls shall be protected to prevent inadvertent de-activation or mal-

operation of the instrument.
5.17 Use of extension probe

If an extension probe is to be used, the instrument including the probe and all associated

equipment necessary for measurements including the extension device extended to the worst

case configuration shall be tested. Details of the test method shall be made available along

with the results.
5.18 Contamination probe

Emergency dose rate monitors are frequently provided with a surface contamination probe.

This probe shall meet the requirements of IEC 60325.
6 General test procedures

For the purposes of this standard, 6.1 to 6.14 of IEC 60846-1:2009 apply, without

modifications.
7 Additivity of indicated value
For the purposes of this standard, 7.1 to 7.3 of IEC 60846-1:2009 apply, without
modifications.
8 Radiation performance requirements and tests

For the purposes of this standard, 8.1 to 8.13 of IEC 60846-1:2009 apply, without

modifications, except as stated in the following subclauses. The changed subclauses are

identified by the same number as in IEC 60846-1:2009 or, for new subclauses, by a higher

number not used in IEC 60846-1:2009.

8.4 Variation of the response due to photon radiation energy and angle of incidence

 
8.4.3 Measuring quantity H'(0,07), (0,07), H*(10) or *(10) for telescopic or
H' H
remote cylindrical probes
8.4.3.1 General

Where telescopic or remote cylindrical probes with their calibration direction perpendicular to

the axis of symmetry are used for emergency instrumentation, this subclause 8.4.3 replaces

8.4.1 and 8.4.2 of IEC 60846-1:2009. In all other cases, subclauses 8.4.1 and 8.4.2 of

IEC 60846-1:2009 apply, without modification.
8.4.3.2 Requirements

The variation of the relative response due to a change of the photon radiation energy and

angle of photon radiation incidence shall not exceed the following values:
• –29 % to 67 % for photon radiation energies of 80 keV to 1,5 MeV and angl
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.