Screens for laser working places - Safety requirements and testing

This European Standard specifies functional requirements and a product labelling applicable to temporary and permanent passive guards (in the following called screens) for protection against laser radiation. This standard includes test methods for testing functional performance and the specification of the user documentation to be supplied with the product. The screens are designed to protect the user from: unintentional exposure to direct and/or diffuse laser radiation; a time limited exposure to laser radiation, based on the functional requirements determined by risk assessment. This European Standard applies to supervised screens for installations in working places at which laser radiation up to a maximum mean power of 100 W or single pulse energy of 30 J occurs within the spectral range between 180 nm (0,18 μm) and 106 nm (1 000 μm). This European Standard applies to the protection against laser radiation only. This standard does not apply to other hazards including hazards from secondary radiation that can arise during, for example, material processing. This European Standard gives guidance on how to select such screens. Laser enclosures and housings that are supplied as part of the laser product or are supplied to be fitted to a laser system to form a laser product (according to EN 60825-1) are not considered to be within the scope of the standard.

Abschirmungen an Laserarbeitsplätzen - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung

Écrans pour postes de travail au laser - Exigences et essais de sécurité

Zasloni pri delu z laserji - Varovalne zahteve in preskušanje

Ta evropski standard opredeljuje funkcionalne zahteve in etiketiranje proizvodov, ki se uporablja za začasna in stalna pasivna varovala (v nadaljevanju: zasloni) za zaščito pred laserskim sevanjem. Ta standard zajema metode preskušanja za preskušanje funkcionalnega delovanja in specifikacijo dokumentacije za uporabnika, ki mora biti dobavljena s proizvodom. Zasloni so zasnovani za zaščito uporabnika pred: nenamerno izpostavljenostjo neposrednemu in/ali razpršenemu laserskemu sevanju; časovno omejeno izpostavljenostjo laserskemu sevanju, osnovano na funkcionalnih zahtevah, ki jih opredeljuje ocena tveganja. Ta evropski standard se uporablja za nadzorovane zaslone za objekte in naprave na delovnih mestih, kjer je lasersko sevanje do najvišje povprečne moči 100 W ali pulzirajoče enosmerne energije 30 J, v območju spektra med 180 nm (0,18 μm) in 106 nm (1 000 μm). Ta evropski standard se uporablja samo za zaščito pred laserskim sevanjem. Ta standard se ne uporablja za druge nevarnosti, vključno z nevarnostmi, ki izvirajo iz sekundarnega sevanja, do katerega lahko pride med, na primer predelavo materiala. Ta evropski standard podaja vodilo, kako izbrati takšne zaslone. Ograde in ohišja laserjev, ki so dobavljeni kot del laserskega proizvoda ali so dobavljeni z namenom, da bi bili pritrjeni na laserski sistem, s čimer tvorijo laserski proizvod (v skladu z EN 60825-1), se ne štejejo v področje uporabe tega standarda.

General Information

Status
Published
Publication Date
12-Jan-2012
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
03-Jan-2012
Due Date
09-Mar-2012
Completion Date
13-Jan-2012

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
SIST EN 12254:2010/AC:2012
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Zasloni pri delu z laserji - Varovalne zahteve in preskušanjeAbschirmungen an Laserarbeitsplätzen - Sicherheitstechnische Anforderungen und PrüfungÉcrans pour postes de travail au laser - Exigences et essais de sécuritéScreens for laser working places - Safety requirements and testing31.260Optoelektronika, laserska opremaOptoelectronics. Laser equipment13.340.20Varovalna oprema za glavoHead protective equipment13.280Varstvo pred sevanjemRadiation protectionICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 12254:2010/AC:2011SIST EN 12254:2010/AC:2012en,de01-februar-2012SIST EN 12254:2010/AC:2012SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 12254:2010/AC:2012
EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 12254:2010/AC
December 2011
Décembre 2011
Dezember 2011 ICS 13.280 English version Version Française Deutsche Fassung
Screens for laser working places - Safety requirements and testing
Écrans pour postes de travail au laser - Exigences et essais de sécurité

Abschirmungen an Laserarbeitsplätzen - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung This corrigendum becomes effective on 21 December 2011 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 21 décembre 2011 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 21. Dezember 2011 zur Einarbeitu
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.