Liquid petroleum products - Fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel engines and heating applications - Requirements and test methods

Flüssige Mineralölerzeugnisse - Fettsäure-Methylester (FAME) zur Verwendung in Dieselmotoren und als Heizöl - Anforderungen und Prüfverfahren

Produits pétroliers liquides - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) pour moteurs diesel et comme combustible de chauffage - Exigences et méthodes d'essai

Tekoči naftni proizvodi - Metilni estri maščobnih kislin (FAME) za dizelske motorje in ogrevanje - Zahteve in preskusne metode - Dopolnilo A101

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
30-May-2019
Publication Date
03-Jun-2019
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
31-May-2019
Due Date
05-Jun-2019
Completion Date
04-Jun-2019
Ref Project

RELATIONS

Buy Standard

Addendum
SIST EN 14214:2012+A2:2019/A101:2019
Slovenian language
4 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI SIST EN 14214:2012+
STANDARD A2:2019/A101
julij 2019
Tekoči naftni proizvodi – Metilni estri maščobnih kislin (FAME) za uporabo
v dizelskih motorjih in za ogrevanje – Zahteve in preskusne metode –
Dopolnilo A101
Liquid petroleum products – Fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel
engines and heating applications – Requirements and test methods
Referenčna oznaka
ICS 75.160.20 SIST EN 14214:2012+A2:2019/A101:2019 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 5

© 2019-07. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 14214:2012+A2:2019/A101 : 2019
NACIONALNI UVOD

Dopolnilo SIST EN 14214:2012+A2:2019/A101 (sl), Metilni estri maščobnih kislin (FAME) za uporabo v

dizelskih motorjih in za ogrevanje – Zahteve in preskusne metode – Dopolnilo A101, 2019, ima status

slovenskega dopolnila k standardu SIST EN 14214:2012+A2:2019.
NACIONALNI PREDGOVOR

Slovensko dopolnilo k standardu SIST EN 14214:2012+A2:2019/A101:2019 je pripravil tehnični odbor

SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 30. januarja 2019 sprejel SIST/TC NAD Naftni proizvodi,

maziva in sorodni proizvodi.
ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

SIST EN 14214:2012+A2:2019 Metilni estri maščobnih kislin (FAME) za uporabo v dizelskih motorjih in

za ogrevanje – Zahteve in preskusne metode
OPOMBI
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

– Nacionalni dodatek k temu standardu se ne uporablja za FAME za namen ogrevanja.

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 14214:2012+A2:2019/A101 : 2019
Dopolnilo A101
1 Vzorčenje

Vzorčenje mora potekati po postopku, opisanem v SIST EN ISO 3170 ali SIST EN ISO 3171 ali

SIST EN 14275.
2 Poimenovanje goriva
Za gorivo po standardu SIST EN 14214 je dovoljena uporaba naslednjih nazivov:
Biodizel SIST EN 14214 ali
Biodiesel SIST EN 14214
Za komercialno rabo je dovoljena tudi uporaba naslednjih nazivov:
BIODIZEL, Biodizelsko gorivo, BIODIESEL, Biodieselsko gorivo, FAME
3 Označevanje goriva – identifikacijske oznake

Skladno s standardom SIST EN 16942 se biodizelsko gorivo po tem standardu označuje z enotno

identifikacijsko oznako. Z njo morajo biti označena:

– vsa polnilna mesta na javnih oskrbnih mestih z biodizelskim gorivom (na ohišju polnilnega sklopa

ter na vsaki izlivni pipi),
– mesta za polnjenje goriva na vozilih (v neposredni bližini polnilne odprtine),

– navodila za uporabo vozila ne glede na to, v kakšni obliki so na voljo uporabniku (tiskani, elektronski

ipd.),
– prodajna mesta za vozila, kjer se označuje tip uporabljenega goriva.
3.1 Mere in videz identifikacijskih oznak

Oblika identifikacijske oznake za biodizelsko gorivo je kvadrat z zaobljenimi robovi, v katerem je oznaka

"B100".
Najmanjše mere identifikacijske oznake:
– Za označevanje izlivne pipe, odprtine za polnjenje na
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.