Liquid petroleum products – Gas oil for heating and agricultural machinery – Requirements and test methods

Standard vključuje zahteve in preskusne metode za plinska olja, namenjena ogrevanju ter pogonu
kmetijske mehanizacije.
Plinsko olje, definirano v točkah 2.1. in 2.2. tega standarda – kurilno olje ekstra lahko in kurilno olje
ekstra lahko – 10 ppm, se uporablja kot energent za ogrevanje.
Plinsko olje, definirano v točki 2.3 tega standarda – kurilno olje ekstra lahko – GK, se lahko uporablja
kot energent za ogrevanje ali kot energent za pogon kmetijske mehanizacije, pri čemer mora gorivo
poleg zahtevam tega standarda ustrezati tudi zahtevam standarda za dizelsko gorivo – SIST EN 590.
Pri uporabi tega goriva za pogon motorjev mora uporabnik upoštevati vsa določila in omejitve, ki jih s
tem v zvezi predpisuje aktualna nacionalna zakonodaja

Tekoči naftni proizvodi – Plinsko olje za ogrevanje (kurilno olje ekstra lahko) in gorivo za kmetijstvo (kurilno olje ekstra lahko – GK) – Zahteve in preskusne metode

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
02-Jan-2023
Publication Date
08-Jan-2023
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
06-Jan-2023
Due Date
11-Jan-2023
Completion Date
09-Jan-2023
Ref Project

Relations

Buy Standard

Standard
1011:2023
Slovenian language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
1011:2022
Slovenian language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SL O V EN S K I SIST 1011

S T ANDAR D
februar 2023

Tekoči naftni proizvodi – Plinsko olje za ogrevanje (kurilno olje ekstra

lahko) in gorivo za kmetijstvo (kurilno olje ekstra lahko – GK) – Zahteve in
preskusne metode


Liquid petroleum products – Gas oil for heating and agricultural machinery –

Requirements and test methodsReferenčna oznaka
ICS 75.160.20 SIST 1011:2023 (sl)


Nadaljevanje na straneh od 2 do 10

© 2023-02. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST 1011 : 2023
NACIONALNI UVOD
Slovenski standard SIST 1011, Tekoči naftni proizvodi – Plinsko olje za ogrevanje (kurilno olje ekstra
lahko) in gorivo za kmetijstvo (kurilno olje ekstra lahko – GK) – Zahteve in preskusne metode, 2023, je
izvirni standard in ima status slovenskega nacionalnega standarda.
Ta izdaja standarda SIST 1011:2023 razveljavlja in nadomešča izdajo SIST 1011:2017.
NACIONALNI PREDGOVOR
Slovenski standard SIST 1011:2023 je pripravil tehnični odbor SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva
in sorodni proizvodi.
Prevzem mednarodnega oziroma evropskega standarda trenutno ni mogoč, ker še nista izdelana.
Odločitev za izdajo tega standarda je dne 19. oktobra 2022 sprejel SIST/TC NAD Naftni proizvodi,
maziva in sorodni proizvodi.
PREDHODNA IZDAJA
– SIST 1011:2017, Tekoči naftni proizvodi – Kurilno olje (ekstra lahko) – Zahteve in preskusne
metode
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
2

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST 1011 : 2023
VSEBINA Stran
1 Področje uporabe . 4
2 Izrazi in definicije . 4
3 Vzorčenje . 4
4 Označevanje . 4
5 Zahteve in preskusne metode . 6
6 Meroslovni parametri in sporni primeri . 7
7 Zveza z drugimi standardi . 7


3

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST 1011 : 2023
Tekoči naftni proizvodi – Plinsko olje za ogrevanje (kurilno olje ekstra lahko) in
gorivo za kmetijstvo (kurilno olje ekstra lahko – GK) – Zahteve in preskusne
metode
1 Področje uporabe
Standard vključuje zahteve in preskusne metode za plinska olja, namenjena ogrevanju ter pogonu
kmetijske mehanizacije.
Plinsko olje, definirano v točkah 2.1. in 2.2. tega standarda – kurilno olje ekstra lahko in kurilno olje
ekstra lahko – 10 ppm, se uporablja kot energent za ogrevanje.
Plinsko olje, definirano v točki 2.3 tega standarda – kurilno olje ekstra lahko – GK, se lahko uporablja
kot energent za ogrevanje ali kot energent za pogon kmetijske mehanizacije, pri čemer mora gorivo
poleg zahtevam tega standarda ustrezati tudi zahtevam standarda za dizelsko gorivo – SIST EN 590.
Pri uporabi tega goriva za pogon motorjev mora uporabnik upoštevati vsa določila in omejitve, ki jih s
tem v zvezi predpisuje aktualna nacionalna zakonodaja.
2 Izrazi in definicije
2.1
kurilno olje ekstra lahko
zmes ogljikovodikov, ki spada v skupino plinskih olj in lahko vsebuje do 0,1 % (m/m) žvepla
2.2
kurilno olje ekstra lahko – 10 ppm (brez žvepla)
zmes ogljikovodikov, ki spada v skupino plinskih olj in lahko vsebuje do 10 mg/kg žvepla
2.3
kurilno olje ekstra lahko – GK
zmes ogljikovodikov, ki spada v skupino plinskih olj in lahko vsebuje do 10 mg/kg žvepla ter izpolnjuje
tudi zahteve standarda za dizelsko gorivo SIST EN 590
3 Vzorčenje
Vzorčenje mora potekati po postopku, opisanem v SIST EN ISO 3170 ali SIST EN ISO 3171.
4 Označevanje
Glede na posamezno vrsto goriva so možne naslednje oznake:
4.1 Oznaka za plinsko olje po standardu SIST 1011 iz točke 2.1. je:
Kurilno olje ekstra lahko – SIST 1011
Dovoljeni sta tudi skrajšani oznaki:
Kurilno olje EL – SIST 1011 ali
KOEL – SIST 1011
4.2 Oznaka za plinsko olje po standardu SIST 1011 iz točke 2.2. je:
Kurilno olje ekstra lahko – 10 ppm – SIST 1011
Dovoljeni sta tudi skrajšani oznaki:
Kurilno olje EL – 10 ppm – SIST 1011 ali
KOEL – 10 ppm – SIST 1011
4

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST 1011 : 2023
4.3. Oznaka za plinsko olje po standardu SIST 1011 iz točke 2.3. je:
Kurilno olje ekstra lahko – GK – SIST 1011 in SIST EN 590
Dovoljena je tudi skrajšana oznaka:
KOEL – GK – SIST 1011 in SIST EN 590
Kurilno olje EL - GK - SIST 1011 in EN 590
Poleg predpisanih oznak lahko ponudnik goriva pod točkama 4.2 in 4.3 gorivo označi tudi z oznako
»brez žvepla«.

4.4 Naprave za točenje goriva morajo biti obvezno opremljene z napisno tablico ali nalepko, na kateri
sta navedeni oznaka goriva in standard, kateremu ustreza. Priporočene in najmanjše dovoljene mere
te označbe so prikazane v preglednici 1; njena osnovna barva se mora jasno razlikovati od barve
podloge, na kateri je nameščena.

Preglednica 1: Velikost, oblika in vsebina tablice (nalepke) za kurilno olje EL (ekstra lahko)
(mere v mm)

Priporočeno Najmanj
a 25 15
b 15 12
c 165 102


Kurilno olje KOEL

ekstra lahkoSIST 1011
SIST 1011


KOEL
Kurilno olje

ekstra lahko 10 ppm


10 ppm

SIST 1011
SIST 1011Kurilno olje KOEL – GK

ekstra lahko –

SIST 1011 in SIST EN 590
GK

SIST 1011 in SIST EN 590
5
b a
a
c
b a
a
c

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST 1011 : 2023
5 Zahteve in preskusne metode
Goriva iz točk 2.1, 2.2 in 2.3 morajo ustrezati zahtevam iz preglednice 2.
Preglednica 2: Lastnosti in metode preskušanja goriv po SIST 1011
Lastnost Enota Vrednost Preskusna metoda
Videz – bister vizualno
3
Gostota pri 15 °C kg/m SIST EN ISO 3675 ali
≤ 860
SIST EN ISO 12185
Plamenišče °C ≥ 55 SIST EN ISO 2719
a
Točka tečenja °C ≤ –9 SIST EN ISO 3016
2
Kinematična viskoznost pri 20 °C mm /s 2,5 do 6,0 SIST EN ISO 3104
Destilacija
delež predestiliranega do 350 °C % V/V SIST EN ISO 3405
≥ 85
b
Vsebnost žvepla % m/m ≤ 0,10 SIST EN ISO 14596 ali
SIST EN ISO 8754

Vsebnost žvepla mg/kg SIST EN ISO 20846 ali
≤ 10,0

SIST EN ISO 20884
Korozivnost na baker stopnja 1 SIST EN ISO 2160
(3 ure pri 50 °C)
Koksni ostanek % m/m SIST EN ISO 10370
≤ 0,30
(10 % V/V destilacijskega ostanka)
Pepel % m/m SIST EN ISO 6245
≤ 0,010
Vsebnost vode % m/m SIST EN ISO 12937
≤ 0,020

Vsebnost nečistoč mg/kg SIST EN 12662
≤ 24
Kurilna vrednost MJ/kg ≥ 42,6 DIN 51900, 1. in 2. del ali 3. del
ali ASTM D 4868
Vsebnost metil estrov maščobnih kislin % V/V SIST EN 14078
≤ 0,5
c
(FAME) v srednjih destilatih

a Zahteva velja za vse tri vrste goriv iz tega standarda preko celega leta, ne glede na letno obdobje. Za gorivo iz točke 2.3 kurilno olje ekstra lahko
– GK poleg tega veljajo tudi nizkotemperaturne zahteve (CFPP), ki so v odvisnosti od letnega obdobja, opredeljene v nacionalnem dodatku k
standardu SIST EN 590.
b Velja le za gorivo iz točke 2.1 kurilno olje ekstra lahko.
c Glej točko 5.1.


6

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST 1011 : 2023
5.1 Splošne zahteve

Komponente ali produkti, pridobljeni s predelavo rabljenih olj (na primer dodatno obdelana rabljena
olja), niso predmet tega standarda in jih ni dovoljeno dodajati.

Dodajanje metil estrov maščobnih kislin (npr. FAME po EN 14214), rastlinskih olj ali živalskih maščob
ni dovoljeno. To velja tudi za gorivo iz točke 2.3 kurilno olje ekstra lahko – GK, ne glede na določila
standarda SIST EN 590, ki dovoljuje vsebnost FAME do največ 7 % (V/V). Če vendarle pride do
mešanja s tovrstnimi komponentami, na primer zaradi logističnih procesov (prevoza), sme biti njihova
vsebnost največ 0,5 % (V/V). Ta mejna vrednost velja pri dostavi končnemu kupcu. Da se prepreči
čezmerna vsebnost komponent v gorivih, ki jih opredeljuje standard SIST 1011, je treba ustrezne
ukrepe vključiti že v proces proizvodnje ter tudi
...

SL O V EN S K I oSIST 1011

S T ANDAR D
december 2022

Tekoči naftni proizvodi – Plinsko olje za ogrevanje (kurilno olje ekstra

lahko) in gorivo za kmetijstvo (kurilno olje ekstra lahko – GK) – Zahteve in
preskusne metode


Liquid petroleum products – Gas oil for heating and agricultural machinery –

Requirements and test methodsReferenčna oznaka
ICS 75.160.20 oSIST 1011:2022 (sl)


Nadaljevanje na straneh od 2 do 10

© 2022-12. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
oSIST 1011 : 2022
NACIONALNI UVOD
Slovenski standard SIST 1011, Tekoči naftni proizvodi – Plinsko olje za ogrevanje (kurilno olje ekstra
lahko) in gorivo za kmetijstvo (kurilno olje ekstra lahko – GK) – Zahteve in preskusne metode, 2023, je
izvirni standard in ima status slovenskega nacionalnega standarda.
Ta izdaja standarda SIST 1011:2023 razveljavlja in nadomešča izdajo SIST 1011:2017.
NACIONALNI PREDGOVOR
Slovenski standard SIST 1011:2023 je pripravil tehnični odbor SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva
in sorodni proizvodi.
Prevzem mednarodnega oziroma evropskega standarda trenutno ni mogoč, ker še nista izdelana.
Odločitev za izdajo tega standarda je dne 19. oktobra 2022 sprejel SIST/TC NAD Naftni proizvodi,
maziva in sorodni proizvodi.
PREDHODNA IZDAJA
– SIST 1011:2017, Tekoči naftni proizvodi – Kurilno olje (ekstra lahko) – Zahteve in preskusne
metode
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
2

---------------------- Page: 2 ----------------------
oSIST 1011 : 2022
VSEBINA Stran
1 Področje uporabe . 4
2 Izrazi in definicije . 4
3 Vzorčenje . 4
4 Označevanje . 4
5 Zahteve in preskusne metode . 6
6 Meroslovni parametri in sporni primeri . 7
7 Zveza z drugimi standardi . 7


3

---------------------- Page: 3 ----------------------
oSIST 1011 : 2022
Tekoči naftni proizvodi – Plinsko olje za ogrevanje (kurilno olje ekstra lahko) in
gorivo za kmetijstvo (kurilno olje ekstra lahko – GK) – Zahteve in preskusne
metode
1 Področje uporabe
Standard vključuje zahteve in preskusne metode za plinska olja, namenjena ogrevanju ter pogonu
kmetijske mehanizacije.
Plinsko olje, definirano v točkah 2.1. in 2.2. tega standarda – kurilno olje ekstra lahko in kurilno olje
ekstra lahko – 10 ppm, se uporablja kot energent za ogrevanje.
Plinsko olje, definirano v točki 2.3 tega standarda – kurilno olje ekstra lahko – GK, se lahko uporablja
kot energent za ogrevanje ali kot energent za pogon kmetijske mehanizacije, pri čemer mora gorivo
poleg zahtevam tega standarda ustrezati tudi zahtevam standarda za dizelsko gorivo – SIST EN 590.
Pri uporabi tega goriva za pogon motorjev mora uporabnik upoštevati vsa določila in omejitve, ki jih s
tem v zvezi predpisuje aktualna nacionalna zakonodaja.
2 Izrazi in definicije
2.1
kurilno olje ekstra lahko
zmes ogljikovodikov, ki spada v skupino plinskih olj in lahko vsebuje do 0,1 % (m/m) žvepla
2.2
kurilno olje ekstra lahko – 10 ppm (brez žvepla)
zmes ogljikovodikov, ki spada v skupino plinskih olj in lahko vsebuje do 10 mg/kg žvepla
2.3
kurilno olje ekstra lahko – GK
zmes ogljikovodikov, ki spada v skupino plinskih olj in lahko vsebuje do 10 mg/kg žvepla ter izpolnjuje
tudi zahteve standarda za dizelsko gorivo SIST EN 590
3 Vzorčenje
Vzorčenje mora potekati po postopku, opisanem v SIST EN ISO 3170 ali SIST EN ISO 3171.
4 Označevanje
Glede na posamezno vrsto goriva so možne naslednje oznake:
4.1 Oznaka za plinsko olje po standardu SIST 1011 iz točke 2.1. je:
Kurilno olje ekstra lahko – SIST 1011
Dovoljeni sta tudi skrajšani oznaki:
Kurilno olje EL – SIST 1011 ali
KOEL – SIST 1011
4.2 Oznaka za plinsko olje po standardu SIST 1011 iz točke 2.2. je:
Kurilno olje ekstra lahko – 10 ppm – SIST 1011
Dovoljeni sta tudi skrajšani oznaki:
Kurilno olje EL – 10 ppm – SIST 1011 ali
KOEL – 10 ppm – SIST 1011
4

---------------------- Page: 4 ----------------------
oSIST 1011 : 2022
4.3. Oznaka za plinsko olje po standardu SIST 1011 iz točke 2.3. je:
Kurilno olje ekstra lahko – GK – SIST 1011 in SIST EN 590
Dovoljena je tudi skrajšana oznaka:
KOEL – GK – SIST 1011 in SIST EN 590
Kurilno olje EL - GK - SIST 1011 in EN 590
Poleg predpisanih oznak lahko ponudnik goriva pod točkama 4.2 in 4.3 gorivo označi tudi z oznako
»brez žvepla«.

4.4 Naprave za točenje goriva morajo biti obvezno opremljene z napisno tablico ali nalepko, na kateri
sta navedeni oznaka goriva in standard, kateremu ustreza. Priporočene in najmanjše dovoljene mere
te označbe so prikazane v preglednici 1; njena osnovna barva se mora jasno razlikovati od barve
podloge, na kateri je nameščena.

Preglednica 1: Velikost, oblika in vsebina tablice (nalepke) za kurilno olje EL (ekstra lahko)
(mere v mm)

Priporočeno Najmanj
a 25 15
b 15 12
c 165 102


Kurilno olje KOEL

ekstra lahkoSIST 1011
SIST 1011


KOEL
Kurilno olje

ekstra lahko 10 ppm


10 ppm

SIST 1011
SIST 1011Kurilno olje KOEL – GK

ekstra lahko –

SIST 1011 in SIST EN 590
GK

SIST 1011 in SIST EN 590
5
b a
a
c
b a
a
c

---------------------- Page: 5 ----------------------
oSIST 1011 : 2022
5 Zahteve in preskusne metode
Goriva iz točk 2.1, 2.2 in 2.3 morajo ustrezati zahtevam iz preglednice 2.
Preglednica 2: Lastnosti in metode preskušanja goriv po SIST 1011
Lastnost Enota Vrednost Preskusna metoda
Videz – bister vizualno
3
Gostota pri 15 °C kg/m SIST EN ISO 3675 ali
≤ 860
SIST EN ISO 12185
Plamenišče °C ≥ 55 SIST EN ISO 2719
a
Točka tečenja °C ≤ –9 SIST EN ISO 3016
2
Kinematična viskoznost pri 20 °C mm /s 2,5 do 6,0 SIST EN ISO 3104
Destilacija
delež predestiliranega do 350 °C % V/V SIST EN ISO 3405
≥ 85
b
Vsebnost žvepla % m/m ≤ 0,10 SIST EN ISO 14596 ali
SIST EN ISO 8754

Vsebnost žvepla mg/kg SIST EN ISO 20846 ali
≤ 10,0

SIST EN ISO 20884
Korozivnost na baker stopnja 1 SIST EN ISO 2160
(3 ure pri 50 °C)
Koksni ostanek % m/m SIST EN ISO 10370
≤ 0,30
(10 % V/V destilacijskega ostanka)
Pepel % m/m SIST EN ISO 6245
≤ 0,010
Vsebnost vode % m/m SIST EN ISO 12937
≤ 0,020

Vsebnost nečistoč mg/kg SIST EN 12662
≤ 24
Kurilna vrednost MJ/kg ≥ 42,6 DIN 51900, 1. in 2. del ali 3. del
ali ASTM D 4868
Vsebnost metil estrov maščobnih kislin % V/V SIST EN 14078
≤ 0,5
c
(FAME) v srednjih destilatih

a Zahteva velja za vse tri vrste goriv iz tega standarda preko celega leta, ne glede na letno obdobje. Za gorivo iz točke 2.3 kurilno olje ekstra lahko
– GK poleg tega veljajo tudi nizkotemperaturne zahteve (CFPP), ki so v odvisnosti od letnega obdobja, opredeljene v nacionalnem dodatku k
standardu SIST EN 590.
b Velja le za gorivo iz točke 2.1 kurilno olje ekstra lahko.
c Glej točko 5.1.


6

---------------------- Page: 6 ----------------------
oSIST 1011 : 2022
5.1 Splošne zahteve

Komponente ali produkti, pridobljeni s predelavo rabljenih olj (na primer dodatno obdelana rabljena
olja), niso predmet tega standarda in jih ni dovoljeno dodajati.

Dodajanje metil estrov maščobnih kislin (npr. FAME po EN 14214), rastlinskih olj ali živalskih maščob
ni dovoljeno. To velja tudi za gorivo iz točke 2.3 kurilno olje ekstra lahko – GK, ne glede na določila
standarda SIST EN 590, ki dovoljuje vsebnost FAME do največ 7 % (V/V). Če vendarle pride do
mešanja s tovrstnimi komponentami, na primer zaradi logističnih procesov (prevoza), sme biti njihova
vsebnost največ 0,5 % (V/V). Ta mejna vrednost velja pri dostavi končnemu kupcu. Da se prepreči
čezmerna vsebnost komponent v gorivih, ki jih opredeljuje standard SIST 1011, je treba ustrezne
ukrepe vključiti že v proces proizvodnje ter t
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.