Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems

This European Standard specifies the process and technical requirements for the development of software for programmable electronic systems for use in railway control and protection applications. It is aimed at use in any area where there are safety implications. These systems can be implemented using dedicated microprocessors, programmable logic controllers, multiprocessor distributed systems, larger scale central processor systems or other architectures. This European Standard is applicable exclusively to software and the interaction between software and the system of which it is part. This European Standard is not relevant for software that has been identified as having no impact on safety, i.e. software of which failures cannot affect any identified safety functions. This European Standard applies to all safety related software used in railway control and protection systems, including - application programming, - operating systems, - support tools, - firmware. Application programming comprises high level programming, low level programming and special purpose programming (for example: Programmable logic controller ladder logic). This European Standard also addresses the use of pre-existing software and tools. Such software may be used, if the specific requirements in 7.3.4.7 and 6.5.4.16 on pre-existing software and for tools in 6.7 are fulfilled. Software developed according to any version of this European Standard will be considered as compliant and not subject to the requirements on pre-existing software. This European Standard considers that modern application design often makes use of generic software that is suitable as a basis for various applications. Such generic software is then configured by data, algorithms, or both, for producing the executable software for the application. The general Clauses 1 to 6 and 9 of this European Standard apply to generic software as well as for application data or algorithms. The specific Clause 7 applies only for generic software while Clause 8 provides the specific requirements for application data or algorithms. This European Standard is not intended to address commercial issues. These should be addressed as an essential part of any contractual agreement. All the clauses of this European Standard will need careful consideration in any commercial situation. This European Standard is not intended to be retrospective. It therefore applies primarily to new developments and only applies in its entirety to existing systems if these are subjected to major modifications. For minor changes, only 9.2 applies. The assessor has to analyse the evidences provided in the software documentation to confirm whether the determination of the nature and scope of software changes is adequate. However, application of this European Standard during upgrades and maintenance of existing software is highly recommended.

Bahnanwendungen - Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme - Software für Eisenbahnsteuerungs- und Überwachungssysteme

Applications ferroviaires - Systèmes de signalisation, de télécommunication et de traitement - Logiciels pour systèmes de commande et de protection ferroviaire

Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi - Programska oprema za železniške krmilne in zaščitne sisteme

Ta evropski standard določa procesne in tehnične zahteve za razvoj programske opreme programirljivih elektronskih sistemov za uporabo pri železniških krmilnih in zaščitnih aplikacijah. Namenjen je uporabi na vseh področjih glede varnosti. Ti sistemi so lahko izvedeni z namenskimi mikroprocesorji, programirljivimi logičnimi krmilniki, mikroprocesorsko porazdeljenimi sistemi, večjimi centralnimi procesorskimi sistemi ali drugimi arhitekturami. Ta evropski standard velja izključno za programsko opremo in interakcijo med programsko opremo in sistemom, katerega del je. Ta evropski standard ni pomemben za programsko opremo, ki ne učinkuje na varnost, tj. programsko opremo, katere odpovedi ne vplivajo na prepoznane varnostne funkcije. Ta evropski standard velja za vse programske opreme, povezane z varnostjo, ki se uporabljajo v železniških krmilnih in zaščitnih sistemih, vključno z/s – aplikacijskim programiranjem, - operacijskimi sistemi, - podpornim orodjem, - sistemskimi programi. Aplikacijsko programiranje zajema programiranje na visoki ravni, programiranje na nizki ravni in programiranje za posebne namene (na primer: programirljiv logični krmilnik z lestvično logiko). Ta evropski standard obravnava tudi uporabo predobstoječe programske opreme in orodij. Taka programska oprema se lahko uporabi, če so izpolnjene zahteve iz točk 7.3.4.7 in 6.5.4.16 za predobstoječo programsko opremo in iz točke 6.7 za orodja. Programska oprema, razvita v skladu s katero koli različico tega evropskega standarda, velja za skladno in zanjo ne veljajo zahteve za predobstoječo programsko opremo. Ta evropski standard upošteva, da se pri modernem načrtovanju aplikacij pogosto uporablja univerzalna programska oprema, ki je primerna kot osnova za različne aplikacije. Taka univerzalna programska oprema se nato konfigurira s podatki, algoritmi ali obojim, da nastane izvršljiva programska oprema za določeno aplikacijo. Splošne točke 1 do 6 in 9 tega evropskega standard veljajo za univerzalno programsko opremo in za aplikacijske podatke ali algoritme. Specifična točka 7 velja samo za univerzalno programsko opremo, medtem ko točka 8 podaja specifične zahteve za aplikacijske podatke ali algoritme. Ta evropski standard ne obravnava komercialnih vprašanj, ki naj se obravnavajo kot bistveni del kakršnega koli pogodbenega dogovora Vse točke tega evropskega standarda je treba skrbno upoštevati v vseh komercialnih situacijah. Ta evropski standard ni retrospektiven. Velja torej predvsem za nov razvoj in v celoti velja le za obstoječe sisteme, če pri njih pride do večjih sprememb. Pri manjših spremembah velja le točka 9.2. Ocenjevalec mora analizirati dokaze v dokumentaciji programske opreme, s katerimi potrdi, da je ugotavljanje narave in obsega sprememb programske opreme ustrezno. Uporaba tega evropskega standarda se kljub temu močno priporoča med nadgradnjami in vzdrževanjem obstoječe programske opreme.

General Information

Status
Published
Publication Date
08-Apr-2014
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
06-Mar-2014
Due Date
11-May-2014
Completion Date
09-Apr-2014

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 50128:2011/AC:2014
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Bahnanwendungen - Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme - Software für Eisenbahnsteuerungs- und ÜberwachungssystemeApplications ferroviaires - Systèmes de signalisation, de télécommunication et de traitement - Logiciels pour systèmes de commande et de protection ferroviaireRailway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems45.020Železniška tehnika na splošnoRailw
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.