Railway applications - Requirements for running capability in case of fire on board of rolling stock

This European Standard defines requirements for running capability under fire conditions which are applicable to passenger carrying railway rolling stock. In particular, technical measures are specified, compliance with which will contribute to conformity with the Directive and the relevant Technical Specifications for Interoperability (TSI). The standard specifies the fire conditions: - for which it is not necessary to define running capability requirements as there is no significant potential for serious injury or threat to life; - for which it is reasonable to expect trains to continue to run in a controlled manner; - for which it is not reasonably practicable to define requirements which give complete assurance of running in a controlled manner, due to the exceptional nature of the fire incident. The TSI SRT defines running capability requirements in respect of fires within technical areas/equipment only. However for general guidance the scope of this standard is extended to include fires from non-technical causes within passenger/staff areas which may impact train system functions adjacent to and/or passing through the affected area. This extension of applicability significantly increases the number of system functions which are potentially at risk and therefore requires that the "reasonably practicable" principles be extended to this new condition. The standard does not consider situations where a primary non-fire incident is likely to immobilise the train by definition; for example major mechanical defect leading to derailment, even when fire then occurs.

Bahnanwendungen – Anforderungen an die Fahrfähigkeit im Brandfall an Bord von Bahnfahrzeugen

Applications ferroviaires - Exigences en matière d’aptitude au roulement en cas d’incendie à bord des véhicules ferroviaires

Železniške naprave - Zahteve za sposobnost vožnje tirnih vozil v primeru požara

Ta evropski standard določa zahteve za sposobnost vožnje v primeru požara, ki se uporabljajo za tirna vozila, ki prevažajo potnike. Opredeljeni so zlasti tehnični ukrepi, pri čemer bo skladnost z njimi pomagala zagotoviti skladnost z direktivo in ustreznimi tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI). Standard določa požarne razmere: – za katere ni treba opredeliti zahtev za sposobnost vožnje, saj ne obstaja velika možnost za resne poškodbe ali življenjsko ogroženost; – za katere je razumno pričakovati, da bodo vlaki še naprej nadzorovano obratovali; – za katere ni razumno izvedljivo opredeliti zahteve, ki v celoti zagotavljajo nadzorovano vožnjo, zaradi izjemne narave požara. Tehnične specifikacije za interoperabilnost v zvezi z varnostjo v železniških predorih določajo zahteve za sposobnost vožnje le za požare znotraj tehničnih območij/opreme. Vendar se za splošne napotke področje uporabe tega standarda razširi na požare zaradi netehničnih razlogov v prostorih za potnike/osebje, ki lahko vplivajo na sistemske funkcije vlaka, ki so poleg in/ali potekajo skozi prizadeto območje. Ta razširitev uporabnosti bistveno poveča število sistemskih funkcij, ki so potencialno ogrožene, zato je potrebno, da se »razumno izvedljiva« načela razširijo na ta novi pogoj. Standard ne zajema primerov, v katerih obstaja verjetnost, da bo nesreča, ki ni požar, sama po sebi povzročila zaustavitev vlaka, na primer obsežna mehanska okvara, ki povzroči iztirjenje, celo kadar nato pride do požara.

General Information

Status
Published
Publication Date
02-Dec-2013
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
20-Nov-2013
Due Date
25-Jan-2014
Completion Date
03-Dec-2013

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
SIST EN 50553:2012/AC:2014
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Železniške naprave - Zahteve za sposobnost vožnje tirnih vozil v primeru požaraBahnanwendungen – Anforderungen an die Fahrfähigkeit im Brandfall an Bord von BahnfahrzeugenApplications ferroviaires - Exigences en matière d’aptitude au roulement en cas d’incendie à bord des véhicules ferroviairesRailway applications - Requirements for running capability in case of fire on board of rolling stock45.060.01Železniška vozila na splošnoRailway rolling stock in general13.220.99Drugi standardi v zvezi z varstvom pred požaromOther standards related to protection against fireICS:Ta slovenski stand

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.