Explosive atmospheres - Part 29-2: Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and oxygen (IEC 60079-29-2:2015)

This part of IEC 60079-29 gives guidance on, and recommended practice for, the selection,
installation, safe use and maintenance of electrically operated Group II equipment intended
for use in industrial and commercial safety applications and Group I equipment in
underground coal mines for the detection and measurement of flammable gases complying
with the requirements of IEC 60079-29-1 or IEC 60079-29-4.
This standard is applicable for oxygen measurement for the purpose of inertisation where
explosion protection is provided by the exclusion of oxygen instead of measuring the
flammable gases or vapours present. A similar application is measuring oxygen when
inertising a goaf (mined out) area in an underground coal mine.
This standard is a compilation of practical knowledge to assist the user, and applies to
equipment, instruments and systems that indicate the presence of a flammable or potentially
explosive mixture of gas or vapour with air by using an electrical signal from a gas sensor to
produce a meter reading, to activate a visual or audible pre-set alarm or other device, or any
combination of these.
Such equipment may be used as a means of reducing the risk whenever there is the
possibility of a risk to life or property specifically due to the accumulation of a flammable gasair
mixture, by providing such warnings. It may also be used to initiate specific safety
precautions (e.g. plant shutdown, evacuation, fire extinguishing procedures).
This standard is applicable to fixed installations and transportable equipment. Similarly it is
applicable to the safe use of portable equipment. Since much modern equipment of this type
also includes oxygen deficiency detection and/or specific toxic gas sensors, some additional
guidance is given for these topics.
For the purposes of this standard, except where specifically stated otherwise, flammable
gases include flammable vapours.
Mists are not covered by this standard due to measurement techniques currently used.
This standard applies to Group II equipment (i.e. equipment intended for use in industrial and
commercial safety applications, involving areas classified in accordance with IEC 60079-10-1)
and Group I equipment.
For the purposes of this standard, equipment includes
a) fixed equipment including equipment mounted on a vehicle;
b) transportable equipment; and
c) portable equipment.
This standard is not intended to cover, but may provide useful information, for the following:
a) equipment intended only for the detection of non-flammable toxic gases;
b) equipment of laboratory or scientific type intended only for analysis or measurement
purposes;
c) equipment intended only for process control applications;
d) equipment intended for applications in explosives processing and manufacture;
e) equipment intended for the detection of a explosive atmosphere resulting from dust or
mist in air.

Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-2: Gasmessgeräte - Auswahl, Installation, Einsatz und Wartung von Geräten für die Messung von brennbaren Gasen und Sauerstoff (IEC 60079-29-2:2015)

Atmosphères explosives - Partie 29-2: Détecteurs de gaz - Sélection, installation, utilisation et maintenance des détecteurs de gaz inflammables et d'oxygène (IEC 60079-29-2:2015)

IEC 60079-29-2:2015 donne des lignes directrices et des recommandations pratiques pour la sélection, l’installation, l’utilisation en toute sécurité et la maintenance des matériels électriques de groupe II destinés à une utilisation dans des applications de sécurité sur des sites industriels et commerciaux, et des matériels de groupe I utilisés dans les mines de charbon souterraines pour la détection et le mesurage des gaz inflammables conformément aux exigences de l'IEC 60079-29-1 ou de l'IEC 60079-29-4.
La présente version bilingue (2017-12) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 2015-03.
Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2007. Cette édition constitue une révision technique.
Cette édition inclut les modifications majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:
1) Ajout du Groupe 1 au Domaine d’application
2) Ajout de la Détection de gaz à chemin ouvert
3) Ajout d’applications spécifiques
4) Améliorations apportées aux systèmes d’échantillonnage
Mots-clés: détecteurs de gaz, gaz inflammables, vapeurs

Eksplozivne atmosfere - 29-2. del: Javljalniki plina - Izbira, vgradnja, uporaba in vzdrževanje detektorjev za gorljive pline in kisik (IEC 60079-29-2:2015)

Ta del standarda IEC 60079-29 podaja smernice in priporočeno prakso za izbiro, namestitev, varno uporabo in vzdrževanje električno upravljane opreme skupine II, namenjene varnostni uporabi v industrijske in komercialne namene, in opreme skupine I v podzemnih premogovnikih za zaznavanje in merjenje gorljivih plinov, ki ustreza zahtevam standarda IEC 60079-29-1 ali IEC 60079-29-4.
Ta standard se uporablja za merjenje kisika za namene inertizacije v okoljih, kjer se zaščita pred eksplozijami zagotavlja z izključevanjem kisika namesto z merjenjem prisotnih gorljivih plinov ali hlapov. Uporablja se tudi za merjenje kisika pri inertizaciji izčrpanih območij v podzemnem premogovniku.
Ta standard je zbirka praktičnega znanja za pomoč uporabniku in se uporablja za opremo, instrumente in sisteme, ki kažejo na prisotnost gorljive ali potencialno eksplozivne mešanice plina ali hlapov z zrakom z uporabo električnega signala iz senzorjev plina, ki izvede meritve za odbiranje, aktivira vidni ali zvočni prednastavljeni alarm ali drugo napravo ali izvede kombinacijo obojega.
Taka oprema se lahko uporablja za zmanjševanje tveganja, kjer obstaja možnost, da je ogroženo človeško življenje ali lastnina predvsem zaradi nabiranja gorljive mešanice zraka in plina, in sicer tako, da opozarja na možno nevarnost. Uporablja se lahko tudi za sprožanje določenih varnostnih preventivnih ukrepov (npr. zaustavitev obrata, evakuacijo, sprožanje gasilnih postopkov).
Ta standard se uporablja za fiksne naprave in prevozno opremo. Uporablja se tudi za varno rabo prenosne opreme. Ker veliko moderne opreme te vrste vključuje tudi zaznavanje pomanjkanja kisika in/ali določene detektorje strupenega plina, so podane tudi dodatne smernice, ki pokrivajo te teme. Za potrebe tega standarda, razen kjer je izrecno drugače določeno, gorljivi
plini vključujejo tudi gorljive hlape. Ta standard ne zajema meglic zaradi trenutno uporabljeni tehnik merjenja,
Ta standard velja za opremo skupine II (tj. oprema, namenjena varnostni uporabi v industrijske in komercialne namene na območjih, ki so razvrščena v skladu s standardom IEC 60079-10-1) in opremo skupine I.
Za potrebe tega standarda oprema vključuje
a) fiksno opremo vključno z opremo, nameščeno na vozila;
b) prevozno opremo in
c) portable equipment.
Ta standard ne pokriva, vendar lahko nudi koristne informacije v zvezi z:
a) opremo, namenjeno izključno zaznavanju negorljivih strupenih plinov;
b) laboratorijsko ali znanstveno opremo, namenjeno izključno analizi ali merjenju;
c) opremo, namenjeno izključno nadzoru procesov;
d) opremo, namenjeno obdelavi in izdelavi eksplozivov;
e) opremo, namenjeno zaznavanju eksplozivne atmosfere, ki je posledica prahu ali meglic v zraku.

General Information

Status
Published
Publication Date
28-Jul-2015
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
22-May-2015
Due Date
27-Jul-2015
Completion Date
29-Jul-2015

Relations

Buy Standard

Standard
EN 60079-29-2:2015
English language
116 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60079-29-2:2015
01-september-2015
Eksplozivne atmosfere - 29-2. del: Javljalniki plina - Izbira, vgradnja, uporaba in
vzdrževanje detektorjev za gorljive pline in kisik (IEC 60079-29-2:2015)
Explosive atmospheres - Part 29-2: Gas detectors - Selection, installation, use and
maintenance of detectors for flammable gases and oxygen (IEC 60079-29-2:2015)
Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-2: Gasmessgeräte - Auswahl, Installation,
Einsatz und Wartung von Geräten für die Messung von brennbaren Gasen und
Sauerstoff (IEC 60079-29-2:2015)
$WPRVSKqUHVH[SORVLYHV3DUWLH'pWHFWHXUVGHJD]6pOHFWLRQLQVWDOODWLRQ
XWLOLVDWLRQHWPDLQWHQDQFHGHVGpWHFWHXUVGHJD]LQIODPPDEOHVHWG
R[\JqQH
,(&
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60079-29-2:2015
ICS:
13.320 Alarmni in opozorilni sistemi Alarm and warning systems
29.260.20 (OHNWULþQLDSDUDWL]D Electrical apparatus for
HNVSOR]LYQDR]UDþMD explosive atmospheres
SIST EN 60079-29-2:2015 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 60079-29-2:2015

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 60079-29-2:2015


EUROPEAN STANDARD EN 60079-29-2

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
May 2015
ICS 29.260.20 Supersedes EN 60079-29-2:2007
English Version
Explosive atmospheres - Part 29-2: Gas detectors - Selection,
installation, use and maintenance of detectors for flammable
gases and oxygen
(IEC 60079-29-2:2015)
Atmosphères explosives - Partie 29-2: Détecteurs de gaz - Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-2: Gasmessgeräte -
Sélection, installation, utilisation et maintenance des Auswahl, Installation, Einsatz und Wartung von Geräten für
détecteurs de gaz inflammables et d'oxygène die Messung von brennbaren Gasen und Sauerstoff
(IEC 60079-29-2:2015) (IEC 60079-29-2:2015)
This European Standard was approved by CENELEC on 2015-04-20. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2015 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN 60079-29-2:2015 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 60079-29-2:2015
EN 60079-29-2:2015 - 2 -
Foreword
The text of document 31/1169/FDIS, future edition 2 of IEC 60079-29-2, prepared by IEC TC 31,
Equipment for explosive atmospheres, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved
by CENELEC as EN 60079-29-2:2015.

The following dates are fixed:

(dop) 2016-01-20
• latest date by which the document has to be
implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
• latest date by which the national (dow) 2018-04-20
standards conflicting with the
document have to be withdrawn

This document supersedes EN 60079-29-2:2007.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such patent
rights.
Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 60079-29-2:2015 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:
IEC 60079-14 NOTE Harmonized as EN 60079-14.
IEC 60079-20-1 NOTE Harmonized as EN 60079-20-1.
IEC 61326-1 NOTE Harmonized as EN 61326-1.
IEC 60079-29-3 NOTE Harmonized as EN 60079-29-3.

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 60079-29-2:2015
- 3 - EN 60079-29-2:2015

Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications
The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated
references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.
NOTE 1 When an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD

applies.

NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is available here:
www.cenelec.eu.
Publication Year Title EN/HD Year

IEC 60079-0 -  Explosive atmospheres -- Part 0: Equipment EN 60079-0 -
- General requirements
- -  +A11 -
IEC 60079-10-1 2008 Explosive atmospheres -- Part 10-1: EN 60079-10-1 2009
Classification of areas - Explosive gas
atmospheres
IEC 60079-10-2 -  Explosive atmospheres -- Part 10-2: EN 60079-10-2 -
Classification of areas - Combustible dust
atmospheres
IEC 60079-13 -  Explosive atmospheres -- Part 13: EN 60079-13 -
Equipment protection by pressurized room
"p"
IEC 60079-17 -  Explosive atmospheres -- Part 17: Electrical EN 60079-17 -
installations inspection and maintenance
IEC 60079-19 -  Explosive atmospheres -- Part 19: EN 60079-19 -
Equipment repair, overhaul and reclamation
IEC 60079-29-1 2007 Explosive atmospheres -- Part 29-1: Gas EN 60079-29-1 2007
(mod) detectors - Performance requirements of
detectors for flammable gases
IEC 60079-29-4 -  Explosive atmospheres -- Part 29-4: Gas EN 60079-29-4 -
detectors - Performance requirements of
open path detectors for flammable gases
IEC 61285 -  Industrial-process control - Safety of EN 61285 -
analyzer houses

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN 60079-29-2:2015

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST EN 60079-29-2:2015IEC 60079-29-2

®


Edition 2.0 2015-03
INTERNATIONALSTANDARDExplosive atmospheres –

Part 29-2: Gas detectors – Selection, installation, use and maintenance of

detectors for flammable gases and oxygen


INTERNATIONAL

ELECTROTECHNICAL


COMMISSION

ICS 29.260.20 ISBN 978-2-8322-2342-0  Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.


® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission

---------------------- Page: 7 ----------------------

SIST EN 60079-29-2:2015
– 2 – IEC 60079-29-2:2015  IEC 2015
CONTENTS
FOREWORD . 8
INTRODUCTION . 11
1 Scope . 13
2 Normative references . 14
3 Terms and definitions . 14
3.1 Gas properties and other physics . 14
3.2 Types of equipment . 16
3.3 Sensors and detectors . 18
3.4 Supply of gas to instruments . 19
3.5 Signals and alarms . 19
3.6 Times, checks and equipment behaviour . 20
3.7 Terms exclusive to open path equipment . 21
4 Basic information on the properties, behaviour, gases and vapours, and specific
applications of gas detection . 23
4.1 Detecting gases and vapours . 23
4.1.1 General . 23
4.1.2 Safety when monitoring for flammable gases where personnel could be
present . 24
4.2 Some common properties of gases and vapours . 25
4.3 The differences between detecting gases and vapours . 26
4.3.1 General . 26
4.3.2 Detection of gases . 26
4.3.3 Detection of vapours . 28
4.4 Oxygen deficiency. 31
4.4.1 General . 31
4.4.2 Chemical reaction of oxygen, with solid products . 31
4.4.3 Chemical reaction of oxygen, with gaseous products . 31
4.4.4 Dilution of the air by displacement by some other gas or vapour . 32
4.5 Specific applications of gas detection . 32
4.5.1 Gas detection as means of reducing risk of explosion . 32
4.5.2 Gas free work permit . 35
4.5.3 Monitoring of air inlets . 36
4.6 Specific considerations for open path detection . 36
5 Measuring principles . 37
5.1 General . 37
5.2 Catalytic sensors . 39
5.2.1 General . 39
5.2.2 Common applications . 39
5.2.3 Limitations . 39
5.2.4 Interferences . 40
5.2.5 Poisoning . 40
5.3 Thermal conductivity sensors . 41
5.3.1 General . 41
5.3.2 Common applications . 41
5.3.3 Limitations . 41
5.3.4 Interferences . 41

---------------------- Page: 8 ----------------------

SIST EN 60079-29-2:2015
IEC 60079-29-2:2015  IEC 2015 – 3 –
5.3.5 Poisoning . 41
5.4 Infrared sensors . 41
5.4.1 General . 41
5.4.2 Common applications . 42
5.4.3 Limitations . 42
5.4.4 Interferences . 42
5.4.5 Poisoning . 42
5.5 Semiconductor sensors . 43
5.5.1 General . 43
5.5.2 Common applications . 43
5.5.3 Limitations . 43
5.5.4 Interferences . 43
5.5.5 Poisoning . 43
5.6 Electrochemical sensors . 44
5.6.1 General . 44
5.6.2 Common applications . 44
5.6.3 Limitations . 44
5.6.4 Interferences . 44
5.6.5 Poisoning . 44
5.7 Flame ionization detectors (FID) . 45
5.7.1 General . 45
5.7.2 Common applications . 45
5.7.3 Limitations . 45
5.7.4 Interferences . 45
5.7.5 Poisoning . 45
5.8 Flame temperature analysers (FTA) . 45
5.8.1 General . 45
5.8.2 Common applications . 45
5.8.3 Limitations . 46
5.8.4 Interferences . 46
5.8.5 Poisoning . 46
5.9 Photo ionisation detector (PID) . 46
5.9.1 General . 46
5.9.2 Common applications . 46
5.9.3 Limitations . 46
5.9.4 Interferences . 46
5.9.5 Poisoning . 47
5.10 Paramagnetic oxygen detector . 47
5.10.1 General . 47
5.10.2 Common applications . 47
5.10.3 Limitations . 47
5.10.4 Interference . 47
5.10.5 Poisoning . 47
6 Selection of equipment . 47
6.1 General . 47
6.2 Selection criteria . 48
6.2.1 General criteria . 48
6.2.2 Gases to be detected by the equipment . 49
6.2.3 Application of fixed equipment . 50

---------------------- Page: 9 ----------------------

SIST EN 60079-29-2:2015
– 4 – IEC 60079-29-2:2015  IEC 2015
6.2.4 Application of transportable and portable equipment . 54
6.3 Miscellaneous factors affecting selection of equipment . 55
6.3.1 Electromagnetic immunity . 55
6.3.2 Intended Zone(s) of use . 55
7 Behaviour of gas releases . 55
7.1 Nature of a release . 55
7.1.1 General . 55
7.1.2 Release rate of gas or vapour . 55
7.1.3 Flammable limits . 56
7.1.4 Ventilation . 56
7.1.5 Relative density of the released gas or vapour. 56
7.1.6 Temperature and/or pressure. 57
7.1.7 Other parameters to be considered . 57
7.1.8 Outdoor sites and open structures . 57
7.2 Buildings and enclosures . 57
7.2.1 General . 57
7.2.2 Unventilated buildings and enclosures . 57
7.2.3 Ventilated buildings and enclosures . 58
7.3 Environmental considerations . 59
8 Design and installation of fixed gas detection systems . 59
8.1 General . 59
8.2 Basic considerations for the installation of fixed systems . 59
8.2.1 General . 59
8.2.2 Point detection equipment and remote sensors . 60
8.2.3 Systems consisting of sampling equipment . 60
8.2.4 Open path (line of sight) equipment . 61
8.3 Location of detection points . 61
8.3.1 General . 61
8.3.2 General site considerations . 61
8.3.3 Environmental conditions . 62
8.4 Access for calibration and maintenance . 65
8.5 Additional considerations for sample lines . 65
8.6 Additional considerations for open path equipment . 66
8.7 Summary of considerations for the location of measuring points and open
paths . 66
8.8 Installation of measuring point and open path equipment . 67
8.9 Integrity and safety of fixed systems . 67
8.9.1 General . 67
8.9.2 Redundancy in fixed systems. 68
8.9.3 Protection against loss of main power supply . 68
8.10 Timing of installation during construction operations . 68
8.11 Commissioning . 68
8.11.1 Inspection . 68
8.11.2 Initial gas calibration . 69
8.11.3 Adjustment of alarm set points . 69
8.12 Operating instructions, plans and records . 70
9 Use of portable and transportable flammable gas detection equipment . 70
9.1 General . 70

---------------------- Page: 10 ----------------------

SIST EN 60079-29-2:2015
IEC 60079-29-2:2015  IEC 2015 – 5 –
9.2 Initial and periodic check procedures for portable and transportable
instrumentation . 71
9.2.1 General . 71
9.2.2 Inspection and functional checks . 72
9.2.3 Routine tests and recalibration . 73
9.2.4 Maintenance and recalibration . 73
9.3 Guidance on the use of portable and transportable equipment . 74
9.3.1 Electrical safety in hazardous atmospheres . 74
9.3.2 Safety of personnel . 74
9.3.3 Spot tests and sampling . 75
9.3.4 Sampling above liquids . 75
9.3.5 Avoidance of condensation . 75
9.3.6 Poisoning of sensors . 75
9.3.7 Changes of temperature . 76
9.3.8 Accidental damage . 76
9.3.9 Minimalist operation, the “Read and run” concept . 76
10 Training of operational personnel . 76
10.1 General . 76
10.2 General training – Basic limitations and safety . 77
10.3 Operator training . 77
10.4 Maintenance training . 78
11 Maintenance, routine procedures and general administrative control . 78
11.1 General . 78
11.2 Operational checks . 80
11.2.1 General . 80
11.2.2 Fixed systems . 80
11.2.3 Portable and transportable gas detection equipment . 81
11.3 Maintenance . 81
11.3.1 General . 81
11.3.2 Fixed equipment . 81
11.3.3 Portable and transportable gas detection equipment . 82
11.3.4 Off-site maintenance, general . 82
11.3.5 Maintenance procedures. 82
11.4 Sensors . 82
11.4.1 General . 82
11.4.2 Flame arrestor . 83
11.5 Flow systems . 83
11.5.1 General . 83
11.5.2 Inspection . 83
11.5.3 Filters, traps and flame arrestors . 83
11.5.4 Flow system and sample chamber . 83
11.5.5 Flow connections . 83
11.5.6 Moving parts . 83
11.5.7
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.