Therapy dogs

Ta standard določa osnovno izrazoslovje, ki se uporablja v PPP, pravila in smernice za preverjanje
primernosti ter usposabljanje vodnikov, psov in strokovnih sodelavcev PPP, za strokovno, varno in
učinkovito izvajanje programov PPP v ustanovah ter pravila in smernice za zagotavljanje dobrobiti vseh
udeležencev in sodelujočih v PPP.
Ta standard predstavlja shemo za certificiranje storitve PPP. Zajema splošne in specifične smernice za
izvajanje programov PPP.

Terapevtski psi

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
01-Mar-2023
Publication Date
12-Mar-2023
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
03-Mar-2023
Due Date
08-Mar-2023
Completion Date
13-Mar-2023
Ref Project

Buy Standard

Standard
1192:2023
Slovenian language
27 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
1192:2023
Slovenian language
27 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SIST 1192
SL O V EN S K I
S T ANDAR D april 2023
Terapevtski psi
Therapy dogs
Referenčna oznaka
ICS 03.080.99 SIST 1192:2023 (sl)
Nadaljevanje na straneh 2 do 28

© 2023-04. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST 1192 : 2023
NACIONALNI UVOD

Slovenski osnutek standarda SIST 1192 (sl), Terapevtski psi, 2023, je izvirni standard in ima status

slovenskega nacionalnega standarda.
NACIONALNI PREDGOVOR

Slovenski osnutek standarda SIST 1192:2023 je pripravil tehnični odbor SIST/TC IPV Psi pomočniki.

Odločitev za izdajo tega standarda je 16. decembra 2020 sprejel SIST/TC IPV Psi pomočniki.

OPOMBA
‒ Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST 1192 : 2023
VSEBINA Stran

1 PREDGOVOR ...................................................................................................................................... 6

2 UVOD ................................................................................................................................................... 6

3 IZRAZI IN DEFINICIJE ......................................................................................................................... 6

3.1 KRATICE IN POIMENOVANJA PROGRAMOV ................................................................................ 6

3.1.1 PPP – posredovanje s pomočjo psa .............................................................................................. 7

3.1.2 TPP – terapija s pomočjo psa ........................................................................................................ 7

3.1.3 APP – aktivnost s pomočjo psa ...................................................................................................... 7

3.1.4 IPP – izobraževanje s pomočjo psa ............................................................................................... 7

3.2 SPECIFIČNI IZRAZI IN DEFINICIJE – SODELUJOČI NA USPOSABLJANJU IN PROGRAMIH PPP

.................................................................................................................................................................. 8

3.2.1 Inštruktor terapevtskih parov .......................................................................................................... 8

3.2.2 Mentor terapevtskih parov .............................................................................................................. 8

3.2.3 Ocenjevalec dela terapevtskih parov ............................................................................................. 8

3.2.4 Organizacija PPP ........................................................................................................................... 8

3.2.5 Strokovni sodelavec PPP ............................................................................................................... 8

3.2.6 Šolski pes ....................................................................................................................................... 9

3.2.7 Terapevtski par ............................................................................................................................... 9

3.2.8 Terapevtski pes .............................................................................................................................. 9

3.2.9 Vodnik terapevtskega psa .............................................................................................................. 9

3.2.10 Uporabnik ..................................................................................................................................... 9

3.2.11 Ustanova ...................................................................................................................................... 9

3.3 SPECIFIČNI IZRAZI IN DEFINICIJE – ŠOLANJE IN DELO TERAPEVTSKEGA PSA .................... 9

3.3.1 Dobrobit psa ................................................................................................................................... 9

3.3.2 Miritveni signali ............................................................................................................................... 9

3.3.3 Osebnost ......................................................................................................................................10

3.3.4 Poslušnost in vodljivost psa .........................................................................................................10

3.3.5 Pripomoček ...................................................................................................................................10

3.3.6 Stresni signali ...............................................................................................................................10

3.3.7 Svarilni signali ...............................................................................................................................12

3.3.8 Šolanje po principih pozitivne motivacije ......................................................................................12

4 OSEBNOST, SPOSOBNOSTI IN VEŠČINE TERAPEVTSKEGA PSA; KOMPETENCE
VODNIKA TERAPEVTSKEGA PSA, STROKOVNEGA SODELAVCA PPP,

OCENJEVALCA, INŠTRUKTORJA IN MENTORJA TERAPEVTSKIH PAROV ....................................12

4.1 OSEBNOST, SPOSOBNOSTI IN VEŠČINE TERAPEVTSKEGA PSA ..........................................12

4.1.1 Splošno .........................................................................................................................................12

4.1.2 Socialna interakcija.......................................................................................................................13

4.1.3 Poslušnost in vodljivost ................................................................................................................13

4.1.4 Okolje in pripomočki .....................................................................................................................13

4.2 KOMPETENCE VODNIKA TERAPEVTSKEGA PSA .....................................................................14

4.3 KOMPETENCE STROKOVNEGA SODELAVCA PPP ...................................................................14

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST 1192 : 2023

4.4 KOMPETENCE OCENJEVALCA VODNIKOV DELA TERAPEVTSKIH PAROV ...........................15

4.5 KOMPETENCE INŠTRUKTORJA TERAPEVTSKIH PAROV ........................................................15

4.6 KOMPETENCE MENTORJA TERAPEVTSKIH PAROV ................................................................16

5 PREVERJANJE PRIMERNOSTI ZA VKLJUČEVANJE V PPP, USPOSABLJANJE VODNIKA

IN STROKOVNIH SODELAVCEV PPP TER ŠOLANJE PSA ...............................................................16

5.1 PREVERJANJE PRIMERNOSTI VODNIKA IN PSA PRED SAMOSTOJNIM VKLJUČEVANJEM

V PPP .....................................................................................................................................................16

5.1.1 Testiranje vodnikov in psov za vključevanje v programe PPP .....................................................17

5.2 OSNOVNO USPOSABLJANJE VODNIKA ZA VKLJUČEVANJE V PROGRAME PPP .................18

5.3 OSNOVNO ŠOLANJE PSA ZA VKLJUČEVANJE V PROGRAME PPP ........................................18

5.4 PREVERJANJE PRIMERNOSTI TERAPEVTSKEGA PARA TER USPOSABLJANJE

MED SAMOSTOJNIM DELOVANJEM ...................................................................................................18

5.5 USPOSABLJANJE STROKOVNEGA SODELAVCA PPP ..............................................................19

5.6 PREVERJANJE KOMPETENC OCENJEVALCA, INŠTRUKTORJA IN MENTORJA

TERAPEVTSKIH PAROV .......................................................................................................................19

6 ZDRAVSTVENI UKREPI IZVAJANJA PPP........................................................................................19

6.1 UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PSA ....................................................................19

6.2 VETERINARSKI KLINIČNI PREGLED ............................................................................................19

6.2.1 Termini veterinarskih pregledov ...................................................................................................19

6.2.2 Kaj klinični pregled zajema ...........................................................................................................20

6.2.3 Veterinarsko spričevalo ................................................................................................................20

6.3 UKREPI ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN PREPREČEVANJE ZDRAVSTVENEGA TVEGANJA

UDELEŽENCEV PPP .............................................................................................................................20

6.3.1 Prepoved sodelovanja v PPP .......................................................................................................20

6.3.2 Prepoved vstopa v ustanovo ........................................................................................................20

6.3.3 Preprečevanje poškodb in okužb .................................................................................................21

6.4 POSLABŠANJE ZDRAVJA PSA IN/ALI OSEBE MED IZVAJANJEM PROGRAMA PPP ..............22

6.5 ZAVAROVANJE ..............................................................................................................................22

7 VKLJUČEVANJE PPP V USTANOVO – DOSTOPNOST V JAVNE USTANOVE IN

JAVNE PROSTORE ...............................................................................................................................22

7.1 FORMALNA PODPORA VODSTVA USTANOVE ..........................................................................22

7.2 OZNAKE ..........................................................................................................................................22

7.3 DOGOVOR Z ORGANIZACIJO PPP ..............................................................................................22

7.4 INFORMIRANJE IN SKRB ZA VARNOST ZAPOSLENIH, UPORABNIKOV IN

OBISKOVALCEV ....................................................................................................................................22

7.5 SOGLASJA UPORABNIKOV ..........................................................................................................23

7.6 ZADRŽKI .........................................................................................................................................23

7.7 SODELOVANJE Z VODNIKOM PSA ..............................................................................................23

7.8 POSEBNA TVEGANJA ...................................................................................................................23

7.9 PODPORA USTANOVE STROKOVNEMU SODELAVCU PPP .....................................................23

7.10 MATERIALNI POGOJI ..................................................................................................................23

7.11 ČASOVNA PRILAGODITEV .........................................................................................................23

7.12 USTREZNOST PROSTOROV ......................................................................................................23

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST 1192 : 2023

7.13 SKRB ZA VARNO RAVNANJE UPORABNIKOV .........................................................................24

7.14 ZAVEZA K SPOŠTLJIVEMU RAVNANJU S PSOM .....................................................................24

7.15 EVALVACIJA IN ZAGOTAVLJANJE STROKOVNOSTI ...............................................................24

7.16 USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V USTANOVI .........................................................................24

8 DOBROBIT TERAPEVTSKEGA PSA ................................................................................................24

8.1 OSNOVNE PRAVICE TERAPEVTSKEGA PSA .............................................................................24

8.2 IZBIRA TERAPEVTSKEGA PSA ....................................................................................................25

8.3 SKRB ZA DOBROBIT PSA MED ŠOLANJEM................................................................................25

8.4 SKRB ZA DOBROBIT PSA MED IZVAJANJEM PPP .....................................................................25

8.4.1 Časovne omejitve .........................................................................................................................25

8.4.2 Prihod v ustanovo in priprava na vključevanje v programe PPP .................................................26

8.4.3 Delovno okolje ..............................................................................................................................26

8.4.4 Pripomočki in oprema ...................................................................................................................26

8.4.5 Socialna interakcija in naloge .......................................................................................................26

8.4.6 Prisotnost drugih živali..................................................................................................................27

8.4.7 Komuniciranje vodnika s psom .....................................................................................................27

8.4.8 Sprostitev in počitek psa ..............................................................................................................27

9 LITERATURA .....................................................................................................................................28

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST 1192 : 2023
1 PREDGOVOR

Slovenski izvirni standard Terapevtski psi je nastal na pobudo organizacij, ki so dolgoletno aktivne na

področju vključevanja psov v programe pomoči ljudem na zdravstvenem, psihosocialnem in vzgojno-

izobraževalnem področju. Nastal je na podlagi dolgoletnega dela, izkušenj in raziskav naslednjih

organizacij:
‒ PET – Pasja enota terapevtov, Zavod za posredovanje s pomočjo psov
‒ Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke

‒ Slovensko združenje inštruktorjev, Center za šolanje psov vodičev in psov pomočnikov SLO-

CANIS
‒ Zveza paraplegikov Slovenije
2 UVOD

Vključevanje terapevtskih psov v programe zdravstvenih, rehabilitacijskih, izobraževalnih in

socialnovarstvenih ustanov v Sloveniji poteka že od leta 2004. Dobro znani in dokumentirani so

blagodejni učinki psov na uporabnike teh ustanov.

Organizacije, ki so dolgoletno aktivne na tem področju, imajo že uveljavljene postopke in strategije

preverjanja primernosti ter usposabljanja psov in vodnikov za vključevanje v programe PPP, uveljavljene

postopke usposabljanja strokovnih sodelavcev PPP, uveljavljene načine sodelovanja z ustanovami,

postopke in strategije za zagotavljanje zdravja in varnosti pri izvajanju programov ter zagotavljanje

dobrobiti vseh udeleženih v programih. Posebno pozornost posvečajo skrbi za zdravje in dobrobit psov,

ki jih vključujejo v programe. Delovanje organizacij temelji na strokovnih izhodiščih in dolgoletnih

izkušnjah njihovih aktivnih članov. Z namenom zagotavljanja kakovostnega, strokovnega in učinkovitega

delovanja na področju PPP organizacije sodelujejo tudi s sorodnimi evropskimi in svetovnimi

organizacijami in zvezami organizacij.

Uporabnikom pripada pravica do vključitve v program PPP ne glede na spol, raso, narodnost, versko ali

politično prepričanje, starost, spolno usmerjenost, gmotni ali družbeni položaj, življenjski slog ter

zmanjšane telesne sposobnosti. Uporabnik ima pravico sodelovati s psom, ki najbolj ustreza njegovim

potrebam, zmožnostim in željam.

Z namenom zagotavljanja kakovostnega in strokovnega dela, ocenjevanja učinkovitosti izvajanja

posameznih programov, zagotavljanja napredka ter z namenom pretoka potrebnih informacij med

sodelujočimi organizacija PPP vodi in shranjuje vso potrebno dokumentacijo.

Organizacija PPP se zaveže odgovornosti ravnanja z dokumentacijo, ki jo določajo zakonodaja in drugi

deležniki.

Ta standard določa osnovno izrazoslovje, ki se uporablja v PPP, pravila in smernice za preverjanje

primernosti ter usposabljanje vodnikov, psov in strokovnih sodelavcev PPP, za strokovno, varno in

učinkovito izvajanje programov PPP v ustanovah ter pravila in smernice za zagotavljanje dobrobiti vseh

udeležencev in sodelujočih v PPP.

Ta standard predstavlja shemo za certificiranje storitve PPP. Zajema splošne in specifične smernice za

izvajanje programov PPP.
3 IZRAZI IN DEFINICIJE
3.1 KRATICE IN POIMENOVANJA PROGRAMOV

V Sloveniji so, po zgledu tujih organizacij, uveljavljene kratice in poimenovanja, ki se nanašajo na živali

na splošno, in kratice ter poimenovanja v angleškem jeziku.

Standard Terapevtski psi navaja kratice in polna poimenovanja dejavnosti v slovenskem jeziku. Nanaša

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST 1192 : 2023

se le na delo s psi, zato se tudi kratice in poimenovanja programov v besedilu nanašajo na pse.

Organizacija PPP po lastni presoji uporablja ali angleške ali slovenske kratice in poimenovanja

programov (preglednica 1).
SLOVENSKO ANGLEŠKO
PPŽ – posredovanje s pomočjo živali AAI – Animal Assisted Intervention
PPP – posredovanje s pomočjo psa DAI – Dog Assisted Intervention
TPŽ – terapija s pomočjo živali AAT – Animal Assisted Therapy
TPP – terapija s pomočjo psa DAT – Dog Assisted Therapy
APŽ – aktivnost s pomočjo živali AAA – Animal Assisted Activity
APP – aktivnost s pomočjo psa DAA – Dog Assisted Activity
IPŽ – izobraževanje s pomočjo živali AAE – Animal Assisted Education
IPP – izobraževanje s pomočjo psa DAE – Dog Assisted Education
Branje s pomočjo psa R.E.A.D.® – Reading Education Assistance Dogs ®
Preglednica 1: Kratice in njihova poimenovanja
3.1.1 PPP – posredovanje s pomočjo psa

Posredovanje, ki kot del terapevtskega procesa ali za izboljšanje kakovosti življenja posameznika na

motoričnem, senzoričnem, socialnem, emocionalnem in kognitivnem področju namensko vključuje

terapevtskega psa.
Izvaja se v obliki naslednjih programov:
3.1.2 TPP – terapija s pomočjo psa

Ciljno usmerjeno posredovanje, v katerem je terapevtski pes sestavni del terapevtskega procesa. TPP

izvajajo strokovni sodelavci PPP. Ti v terapevtski proces vključujejo svojega terapevtskega psa ali

sodelujejo s terapevtskim parom.

Ključne značilnosti so: točno določeni cilji za vsakega posameznika, beleženje in ovrednotenje

napredka.
3.1.3 APP – aktivnost s pomočjo psa

Posredovanje, ki zagotavlja možnosti za motivacijske, izobraževalne, rekreacijske in/ali terapevtske

koristi, s katerimi izboljšamo kakovost življenja posameznika. APP izvaja strokovni sodelavec PPP, ki v

program vključi svojega terapevtskega psa ali sodeluje z drugim terapevtskim parom. APP lahko izvaja

tudi terapevtski par sam. Prisotnost strokovnega sodelavca PPP ni obvezna.

Ključne značilnosti: cilji niso točno določeni, beleženje in ovrednotenje napredka ni obvezno, vsebina

obiska je spontana.
3.1.4 IPP – izobraževanje s pomočjo psa

Ciljno usmerjeno posredovanje s pomočjo psa v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izvaja se lahko s

posameznikom ali skupino, kot enkratno srečanje ali kot sklop srečanj v daljšem časovnem obdobju.

IPP izvaja strokovni sodelavec PPP, ki v program vključi svojega terapevtskega psa ali sodeluje z

R.E.A.D.® je program INTERMOUNTAIN THERAPY ANIMALS, organizacije iz Salt Lake Cityja v Združenih državah Amerike.

Organizacije PPP, ki program izvajamo v Sloveniji, delujemo kot njene pridružene članice. Izvaja se v knjižnicah in vzgojno-

izobraževalnih ustanovah.
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST 1192 : 2023
drugim terapevtskim parom. IPP se lahko izvaja tudi v sklopu Mreže šolski pes.
3.1.4.1 R.E.A.D.® – Reading Education Assistance Dogs® – Branje s pomočjo psa

Program, ki se izvaja v sklopu IPP. Izvaja se s posameznikom. Cilj je izboljšanje bralne pismenosti otrok,

povečanje motivacije, interesa ter pozitivnega odnosa do knjig in branja. Izvaja se v knjižnicah in

vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
3.1.4.2 Bralne urice

Program, ki se izvaja v slopu IPP. Izvaja se s skupino, z namenom izboljšanja bralnih spretnosti v

prisotnosti terapevtskega psa.

Ključne značilnosti: cilji niso točno določeni, beleženje in ovrednotenje napredka ni obvezno.

3.2 SPECIFIČNI IZRAZI IN DEFINICIJE – SODELUJOČI NA USPOSABLJANJU IN V PROGRAMIH

PPP
3.2.1 Inštruktor terapevtskih parov

Oseba z večletnimi izkušnjami na področju vzgoje in šolanja psov, ki mu je organizacija PPP podelila

naziv inštruktor terapevtskih parov zaradi dodatnih znanj in izkušenj na področju PPP. Inštruktor

terapevtskih parov usposablja vodnike in pse za samostojno vključevanje v programe PPP in dodatno

usposablja terapevtske pare.
3.2.2 Mentor terapevtskih parov

Oseba, ki mu je organizacija PPP podelila naziv mentor terapevtskih parov zaradi znanj in izkušenj na

področju PPP. Mentor terapevtskih parov je lahko vodnik terapevtskega psa ali strokovni sodelavec

PPP, ki s svojim strokovnim znanjem pomaga vodniku in psu med usposabljanjem za delovanje na

področju PPP ter je vezni člen med vodnikom psa in ustanovo.
3.2.3 Ocenjevalec dela terapevtskih parov

Oseba, ki mu je organizacija PPP podelila naziv ocenjevalec dela terapevtskih parov zaradi znanj in

izkušenj na področju vedenja psov ter znanja in izkušenj s področja PPP. Odgovoren je za ocenjevanje

primernosti vodnikov in psov pred samostojnim vključevanjem v PPP in za redno ocenjevanje dela

terapevtskih parov.
3.2.4 Organizacija PPP

Nevladna organizacija (društvo, zavod, zveza), ustanovljena v RS, ki deluje na področju PPP in ima v

temeljnem aktu zavedene naslednje dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (SKD 2008):

‒ Q86.90 – Druge dejavnosti za zdravje
‒ Q88.991 – Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
‒ P85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
‒ P85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje
3.2.5 Strokovni sodelavec PPP

Oseba, ki je poleg osnovne izobrazbe za delo z uporabniki usposobljena tudi na področju PPP in ga

izvaja v okviru svoje stroke. Pri tem lahko hkrati deluje kot vodnik terapevtskega psa ali v PPP vključuje

drug terapevtski par.

Mreža Šolski pes združuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v svoje delo redno vključujejo delovanje šolskega psa.

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST 1192 : 2023

PPP v okviru svoje stroke izvajajo fizioterapevti, delovni terapevti, psihoterapevti, psihologi, socialni

delavci, logopedi, strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju ter zdravstveni delavci.

3.2.6 Šolski pes
Terapevtski pes, ki je v programe IPP vključen v sklopu Mreže Šolski pes.
3.2.7 Terapevtski par

Vodnik in pes, ki sta usposobljena za vključevanje v programe PPP in na tem področju delujeta v okviru

delovnega članstva organizacije PPP.
3.2.8 Terapevtski pes

Dobro socializiran, vzgojen in v namene izvajanja PPP šolan pes z visokim tolerančnim pragom do ljudi,

drugih živali in nenavadnih situacij, zvokov, predmetov. Je zdrav in negovan. V Centralnem registru

psov (CRPsi) nima zavedenega ugriza. Pes je z vodnikom uspešno opravil usposabljanje po programu

za terapevtske pare.
3.2.9 Vodnik terapevtskega psa

Polnoletna oseba, s strani organizacije PPP usposobljena na področju PPP. Je delovni član ene od

organizacij, ki delujejo na področju PPP. Je lastnik in skrbnik psa. Psa pri vključevanju v programe vodi.

3.2.10 Uporabnik

Posameznik, ki se prostovoljno odloči za vključitev v enega ali več programov PPP.

3.2.11 Ustanova

Je pravna oseba, s katero organizacija PPP sodeluje na formalni ali neformalni ravni. Namen ustanove

je splošnokoristen (šport, vzgoja in izobraževanje, znanost, kultura, zdravstvo, otroško, invalidsko in

socialno varstvo) in dobrodelen, če je ustanovljena z namenom pomagati pomoči potrebnim osebam.

Ustanova je lahko tudi nevladna organizacija.
3.3 SPECIFIČNI IZRAZI IN DEFINICIJE – ŠOLANJE IN DELO TERAPEVTSKEGA PSA
3.3.1 Dobrobit psa

Fizično in mentalno zdravje psa glede na pogoje v okolju, v katerem živi, pri čemer je ključnega pomena

spoštovanje psa kot čutečega živega bitja. Izraz opredeljuje kakovost življenja psa, kot jo zaznava pes

in to izraža z vedenjem.
3.3.2 Miritveni signali

Telesna ali glasovna govorica psa, s katero izraža svoje počutje v socialnih situacijah in s pomočjo

katere se želi izogniti konfliktnim situacijam ali jih umiriti.

Najbolj značilni miritveni signali so: umikanje pogleda, mežikanje oz. zapiranje oči, obračanje glave ali

V Sloveniji poznamo poleg terapevtskih psov in psov pomočnikov tudi t.i. pse družabnike v ustanovi (ang. residential

companion dog). Pes družabnik je s strani organizacije, ki je stanovsko akreditirana po mednarodnih standardih in deluje na

področju šolanja psov pomočnikov, posebej izbran in šolan za življenje z uporabniki v ustanovah za dolgotrajno oskrbo.

Formalni lastnik psa družabnika v ustanovi je lahko ustanova sama ali organizacija, ki psa izšola, eden od uporabnikov, ki

prebiva v ustanovi in koristi njene usluge, pa je formalni skrbnik psa. Pes prebiva v ustanovi in je družabnik, motivator in

spremljevalec uporabnikov.

Pes družabnik ni terapevtski pes, se pa standard lahko smiselno uporablja tudi za t.i. pse družabnike v ustanovi.

Definicija izvira iz naslednjih dokumentov: Duncan, Ian. 2005. Science-based assessment of animal welfare: farm animals.

Stvarnopravni zakonik (15.a člen) in definicije, navedene na portalu gov.si, področje veterinarstva.

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST 1192 : 2023

celotnega telesa stran od dejavnika, ki sproža nelagodje, oblizovanje smrčka in/ali gobčka, oblizovanje

drugih oseb, zehanje, cmokanje, dvigovanje robov ustnic, vohljanje, dvigovanje tačke, praskanje,

raztegovanje v predklon z raztegnjenima sprednjima tacama, nenadno uleganje na tla (v prežo),

mahanje z repom, otrplost, gibanje v loku in zelo počasna ter previdna hoja.
3.3.3 Osebnost

Je trajna in edinstvena celota vseh duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti posameznika.

3.3.4 Poslušnost in vodljivost psa

Stopnja, do katere se pes zanesljivo odziva na navodila v zvezi z naučenimi veščinami in/ali vedenjem.

Pes, ki deluje v APP, se odzove na navodila vodnika minimalno v 80 %. Pes, ki deluje v TPP ali IPP, se

na navodila vodnika odzove minimalno v 90 %.
3.3.5 Pripomoček

Delovni pripomoček, ki se uporablja za opravljanje določene dejavnosti in za dosego določenega cilja

med izvajanjem PPP.
3.3.6 Stresni signali

Telesna in/ali glasovna govorica psa, s katero izraža, da je v stresu. Zajemajo raznolike signale telesne

in/ali glasovne govorice psa ter njihove sekvence, ki se lahko izražajo tudi kot miritveni ali svarilni signali.

Najbolj značilni stresni signali so:
a) Telesna drža in način premikanja:
‒ otopelost, napete mišice
‒ povešenost telesa, kot da je pes utrujen
‒ prenašanje teže na zadnji del telesa
‒ počasno gibanje
‒ tresenje
‒ prestopanje, stopicanje
‒ vrtenje v krogu
‒ hoja sem in tja
‒ nenadna sprememba ritma
‒ usedanje ali uleganje
‒ dvigovanje tačke
‒ mahanje z repom, ki je drugačno od poznanega
b) Oči:
‒ razširjene zenice
‒ steklen pogled
‒ mežikanje
‒ begajoče oči
‒ vidna beločnica
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST 1192 : 2023
‒ pordelost okoli oči
c) Način pogleda:
‒ izogibanje očesnemu stiku (obračanje glave vstran)
‒ preplašen pogled
‒ večkratno pogledovanje psa proti vodniku
d) Usta:
‒ usta so zaprta in napeta
‒ dvigovanje ustnic in kazanje zob
‒ kotički ust potegnjeni nazaj
‒ pospešeno dihanje, ki je lahko pregloboko ali preplitvo
‒ lizanje smrčka ali ustnic, tudi zraka
‒ zehanje
‒ prekomerno slinjenje
‒ šklepetanje z zobmi oz. s čeljustmi
e) Ušesa:
‒ potegnjena nazaj, napeta
‒ napeta in obrnjena vsako uho v svojo smer
‒ pordela notranjost uhlja
f) Obraz:
‒ napete mišice oz. napet celoten izraz
‒ dvignjene oz. nasršene obrvi
‒ vidne vene pod očmi
g) Rep:
‒ nošen nižje kot navadno ali celo spodvit med nogama
h) Drugi fiziološki znaki:
‒ potenje
‒ pojav prhljaja
‒ pospešena peristaltika
‒ opravljanje potrebe
‒ bruhanje
i) Druga vedenja:
‒ praskanje ali grizenje samega sebe
‒ kopanje po tleh
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST 1192 : 2023
‒ vohljanje
‒ prihaja k vodniku in zahteva pozornost
‒ slaba pozornost in neupoštevanje povelj
‒ umikanje in skrivanje
‒ ščipanje oz. grizljanje
‒ druga vedenja, ki odstopajo od normale
j) Glasovna govorica
‒ vzdihovanje
‒ cviljenje
‒ renčanje
‒ lajanje
3.3.7 Svarilni signali

Telesna ali glasovna govorica psa, s katero v neki socialni situaciji nekoga/nekaj posvari ali mu/nečemu

zagrozi z napadom. Najpogosteje jih pes izraža
...

oSIST 1192
SL O V EN S K I
S T ANDAR D februar 2023
Terapevtski psi
Therapy dogs
Referenčna oznaka
ICS 03.080.99 oSIST 1192:2023 (sl)
Nadaljevanje na straneh 2 do 28

© 2023-02. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
oSIST 1192 : 2023
NACIONALNI UVOD

Slovenski osnutek standarda oSIST 1192 (sl), Terapevtski psi, 2023, je izvirni standard in ima status

slovenskega nacionalnega standarda.
NACIONALNI PREDGOVOR

Slovenski osnutek standarda oSIST 1192:2023 je pripravil tehnični odbor SIST/TC IPV Psi pomočniki.

Odločitev za izdajo tega standarda je 16. decembra 2020 sprejel SIST/TC IPV Psi pomočniki.

OPOMBA
‒ Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 2 ----------------------
oSIST 1192 : 2023
VSEBINA Stran

1 PREDGOVOR ...................................................................................................................................... 6

2 UVOD ................................................................................................................................................... 6

3 IZRAZI IN DEFINICIJE ......................................................................................................................... 6

3.1 KRATICE IN POIMENOVANJA PROGRAMOV ................................................................................ 6

3.1.1 PPP – posredovanje s pomočjo psa .............................................................................................. 7

3.1.2 TPP – terapija s pomočjo psa ........................................................................................................ 7

3.1.3 APP – aktivnost s pomočjo psa ...................................................................................................... 7

3.1.4 IPP – izobraževanje s pomočjo psa ............................................................................................... 7

3.2 SPECIFIČNI IZRAZI IN DEFINICIJE – SODELUJOČI V USPOSABLJANJU IN PROGRAMIH PPP

.................................................................................................................................................................. 8

3.2.1 Inštruktor terapevtskih parov .......................................................................................................... 8

3.2.2 Mentor terapevtskih parov .............................................................................................................. 8

3.2.3 Ocenjevalec dela terapevtskih parov ............................................................................................. 8

3.2.4 Organizacija PPP ........................................................................................................................... 8

3.2.5 Strokovni sodelavec PPP ............................................................................................................... 8

3.2.6 Šolski pes ....................................................................................................................................... 9

3.2.7 Terapevtski par ............................................................................................................................... 9

3.2.8 Terapevtski pes .............................................................................................................................. 9

3.2.9 Vodnik terapevtskega psa .............................................................................................................. 9

3.2.10 Uporabnik ..................................................................................................................................... 9

3.2.11 Ustanova ...................................................................................................................................... 9

3.3 SPECIFIČNI IZRAZI IN DEFINICIJE – ŠOLANJE IN DELO TERAPEVTSKEGA PSA .................... 9

3.3.1 Dobrobit psa ................................................................................................................................... 9

3.3.2 Miritveni signali ............................................................................................................................... 9

3.3.3 Osebnost ......................................................................................................................................10

3.3.4 Poslušnost in vodljivost psa .........................................................................................................10

3.3.5 Pripomoček ...................................................................................................................................10

3.3.6 Stresni signali ...............................................................................................................................10

3.3.7 Svarilni signali ...............................................................................................................................12

3.3.8 Šolanje po principih pozitivne motivacije ......................................................................................12

4 OSEBNOST, SPOSOBNOSTI IN VEŠČINE TERAPEVTSKEGA PSA; KOMPETENCE
VODNIKA TERAPEVTSKEGA PSA, STROKOVNEGA SODELAVCA PPP,

OCENJEVALCA, INŠTRUKTORJA IN MENTORJA TERAPEVTSKIH PAROV ....................................12

4.1 OSEBNOST, SPOSOBNOSTI IN VEŠČINE TERAPEVTSKEGA PSA ..........................................12

4.1.1 Splošno .........................................................................................................................................12

4.1.2 Socialna interakcija.......................................................................................................................13

4.1.3 Poslušnost in vodljivost ................................................................................................................13

4.1.4 Okolje in pripomočki .....................................................................................................................13

4.2 KOMPETENCE VODNIKA TERAPEVTSKEGA PSA .....................................................................13

4.3 KOMPETENCE STROKOVNEGA SODELAVCA PPP ...................................................................14

---------------------- Page: 3 ----------------------
oSIST 1192 : 2023

4.4 KOMPETENCE OCENJEVALCA VODNIKOV DELA TERAPEVTSKIH PAROV ...........................15

4.5 KOMPETENCE INŠTRUKTORJA TERAPEVTSKIH PAROV ........................................................15

4.6 KOMPETENCE MENTORJA TERAPEVTSKIH PAROV ................................................................16

5 PREVERJANJE PRIMERNOSTI ZA VKLJUČEVANJE V PPP, USPOSABLJANJE VODNIKA

IN STROKOVNIH SODELAVCEV PPP TER ŠOLANJE PSA ...............................................................16

5.1 PREVERJANJE PRIMERNOSTI VODNIKA IN PSA PRED SAMOSTOJNIM VLKJUČEVANJEM

V PPP .....................................................................................................................................................16

5.1.1 Testiranje vodnikov in psov za vključevanje v programe PPP .....................................................17

5.2 OSNOVNO USPOSABLJANJE VODNIKA ZA VKLJUČEVANJE V PROGRAME PPP .................18

5.3 OSNOVNO ŠOLANJE PSA ZA VKLJUČEVANJE V PROGRAME PPP ........................................18

5.4 PREVERJANJE PRIMERNOSTI TERAPEVTSKEGA PARA TER USPOSABLJANJE

MED SAMOSTOJNIM DELOVANJEM ...................................................................................................18

5.5 USPOSABLJANJE STROKOVNEGA SODELAVCA PPP ..............................................................19

5.6 PREVERJANJE KOMPETENC OCENJEVALCA, INŠTRUKTORJA IN MENTORJA

TERAPEVTSKIH PAROV .......................................................................................................................19

6 ZDRAVSTVENI UKREPI IZVAJANJA PPP........................................................................................19

6.1 UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PSA ....................................................................19

6.2 VETERINARSKI KLINIČNI PREGLED ............................................................................................19

6.2.1 Termini veterinarskih pregledov ...................................................................................................19

6.2.2 Kaj klinični pregled zajema ...........................................................................................................19

6.2.3 Veterinarsko spričevalo ................................................................................................................20

6.3 UKREPI ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN PREPREČEVANJE ZDRAVSTVENEGA TVEGANJA

UDELEŽENCEV PPP .............................................................................................................................20

6.3.1 Prepoved sodelovanja v PPP .......................................................................................................20

6.3.2 Prepoved vstopa v ustanovo ........................................................................................................20

6.3.3 Preprečevanje poškodb in okužb .................................................................................................21

6.4 POSLABŠANJE ZDRAVJA PSA IN/ALI OSEBE MED IZVAJANJEM PROGRAMA PPP ..............21

6.5 ZAVAROVANJE ..............................................................................................................................22

7 VKLJUČEVANJE PPP V USTANOVO – DOSTOPNOST V JAVNE USTANOVE IN

JAVNE PROSTORE ...............................................................................................................................22

7.1 FORMALNA PODPORA VODSTVA USTANOVE ..........................................................................22

7.2 OZNAKE ..........................................................................................................................................22

7.3 DOGOVOR Z ORGANIZACIJO PPP ..............................................................................................22

7.4 INFORMIRANJE IN SKRB ZA VARNOST ZAPOSLENIH, UPORABNIKOV IN

OBISKOVALCEV ....................................................................................................................................22

7.5 SOGLASJA UPORABNIKOV ..........................................................................................................23

7.6 ZADRŽKI .........................................................................................................................................23

7.7 SODELOVANJE Z VODNIKOM PSA ..............................................................................................23

7.8 POSEBNA TVEGANJA ...................................................................................................................23

7.9 PODPORA USTANOVE STROKOVNEMU SODELAVCU PPP .....................................................23

7.10 MATERIALNI POGOJI ..................................................................................................................23

7.11 ČASOVNA PRILAGODITEV .........................................................................................................23

7.12 USTREZNOST PROSTOROV ......................................................................................................23

---------------------- Page: 4 ----------------------
oSIST 1192 : 2023

7.13 SKRB ZA VARNO RAVNANJE UPORABNIKOV .........................................................................24

7.14 ZAVEZA K SPOŠTLJIVEMU RAVNANJU S PSOM .....................................................................24

7.15 EVALVACIJA IN ZAGOTAVLJANJE STROKOVNOSTI ...............................................................24

7.16 USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V USTANOVI .........................................................................24

8 DOBROBIT TERAPEVTSKEGA PSA ................................................................................................24

8.1 OSNOVNE PRAVICE TERAPEVTSKEGA PSA .............................................................................24

8.2 IZBIRA TERAPEVTSKEGA PSA ....................................................................................................25

8.3 SKRB ZA DOBROBIT PSA MED ŠOLANJEM................................................................................25

8.4 SKRB ZA DOBROBIT PSA MED IZVAJANJEM PPP .....................................................................25

8.4.1 Časovne omejitve .........................................................................................................................25

8.4.2 Prihod v ustanovo in priprava na vključevanje v programe PPP .................................................26

8.4.3 Delovno okolje ..............................................................................................................................26

8.4.4 Pripomočki in oprema ...................................................................................................................26

8.4.5 Socialna interakcija in naloge .......................................................................................................26

8.4.6 Prisotnost drugih živali..................................................................................................................27

8.4.7 Komuniciranje vodnika s psom .....................................................................................................27

8.4.8 Sprostitev in počitek psa ..............................................................................................................27

9 LITERATURA .....................................................................................................................................28

---------------------- Page: 5 ----------------------
oSIST 1192 : 2023
1 PREDGOVOR

Slovenski izvirni standard Terapevtski psi je nastal na pobudo organizacij, ki so dolgoletno aktivne na

področju vključevanja psov v programe pomoči ljudem na zdravstvenem, psihosocialnem in vzgojno-

izobraževalnem področju. Nastal je na podlagi dolgoletnega dela, izkušenj in raziskav naslednjih

organizacij:
‒ PET – Pasja enota terapevtov, Zavod za posredovanje s pomočjo psov
‒ Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke

‒ Slovensko združenje inštruktorjev, Center za šolanje psov vodičev in psov pomočnikov SLO-

CANIS
‒ Zveza paraplegikov Slovenije
2 UVOD

Vključevanje terapevtskih psov v programe zdravstvenih, rehabilitacijskih, izobraževalnih in

socialnovarstvenih ustanov v Sloveniji poteka že od leta 2004. Dobro znani in dokumentirani so

blagodejni učinki psov na uporabnike teh ustanov.

Organizacije, ki so dolgoletno aktivne na tem področju, imajo že uveljavljene postopke in strategije

preverjanja primernosti ter usposabljanja psov in vodnikov za vključevanje v programe PPP, uveljavljene

postopke usposabljanja strokovnih sodelavcev PPP, uveljavljene načine sodelovanja z ustanovami,

postopke in strategije za zagotavljanje zdravja in varnosti pri izvajanju programov ter zagotavljanje

dobrobiti vseh udeleženih v programih. Posebno pozornost posvečajo skrbi za zdravje in dobrobit psov,

ki jih vključujejo v programe. Delovanje organizacij temelji na strokovnih izhodiščih in dolgoletnih

izkušnjah njihovih aktivnih članov. Z namenom zagotavljanja kakovostnega, strokovnega in učinkovitega

delovanja na področju PPP organizacije sodelujejo tudi s sorodnimi evropskimi in svetovnimi

organizacijami in zvezami organizacij.

Uporabnikom pripada pravica do vključitve v program PPP ne glede na spol, raso, narodnost, versko ali

politično prepričanje, starost, spolno usmerjenost, gmotni ali družbeni položaj, življenjski slog ter

zmanjšane telesne sposobnosti. Uporabnik ima pravico sodelovati s psom, ki najbolj ustreza njegovim

potrebam, zmožnostim in željam.

Z namenom zagotavljanja kakovostnega in strokovnega dela, ocenjevanja učinkovitosti izvajanja

posameznih programov, zagotavljanja napredka ter z namenom pretoka potrebnih informacij med

sodelujočimi organizacija PPP vodi in shranjuje vso potrebno dokumentacijo.

Organizacija PPP se zaveže odgovornosti ravnanja z dokumentacijo, ki jo določajo zakonodaja in drugi

deležniki.

Ta standard določa osnovno izrazoslovje, ki se uporablja v PPP, pravila in smernice za preverjanje

primernosti ter usposabljanje vodnikov, psov in strokovnih sodelavcev PPP, za strokovno, varno in

učinkovito izvajanje programov PPP v ustanovah ter pravila in smernice za zagotavljanje dobrobiti vseh

udeležencev in sodelujočih v PPP.

Ta standard predstavlja shemo za certificiranje storitve PPP. Zajema splošne in specifične smernice za

izvajanje programov PPP.
3 Izrazi in definicije
3.1 KRATICE IN POIMENOVANJA PROGRAMOV

V Sloveniji so, po zgledu tujih organizacij, uveljavljene kratice in poimenovanja, ki se nanašajo na živali

na splošno, in kratice ter poimenovanja v angleškem jeziku.

Standard Terapevtski psi navaja kratice in polna poimenovanja dejavnosti v slovenskem jeziku. Nanaša

---------------------- Page: 6 ----------------------
oSIST 1192 : 2023

se le na delo s psi, zato se tudi kratice in poimenovanja programov v besedilu nanašajo na pse.

Organizacija PPP po lastni presoji uporablja ali angleške ali slovenske kratice in poimenovanja

programov (preglednica 1).
SLOVENSKO ANGLEŠKO
PPŽ – posredovanje s pomočjo živali AAI – Animal Assisted Intervention
PPP – posredovanje s pomočjo psa DAI – Dog Assisted Intervention
TPŽ – terapija s pomočjo živali AAT – Animal Assisted Therapy
TPP – terapija s pomočjo psa DAT – Dog Assisted Therapy
APŽ – aktivnost s pomočjo živali AAA – Animal Assisted Activity
APP – aktivnost s pomočjo psa DAA – Dog Assisted Activity
IPŽ – izobraževanje s pomočjo živali AAE – Animal Assisted Education
IPP – izobraževanje s pomočjo psa DAE – Dog Assisted Education
Branje s pomočjo psa R.E.A.D.® – Reading Education Assistance Dogs ®
Preglednica 1: Kratice in njihova poimenovanja
3.1.1 PPP – posredovanje s pomočjo psa

Posredovanje, ki kot del terapevtskega procesa ali za izboljšanje kakovosti življenja posameznika na

motoričnem, senzoričnem, socialnem, emocionalnem in kognitivnem področju namensko vključuje

terapevtskega psa.
Izvaja se v obliki naslednjih programov:
3.1.2 TPP – terapija s pomočjo psa

Ciljno usmerjeno posredovanje, v katerem je terapevtski pes sestavni del terapevtskega procesa. TPP

izvajajo strokovni sodelavci PPP. Ti v terapevtski proces vključujejo svojega terapevtskega psa ali

sodelujejo s terapevtskim parom.

Ključne značilnosti so: točno določeni cilji za vsakega posameznika, beleženje in ovrednotenje

napredka.
3.1.3 APP – aktivnost s pomočjo psa

Posredovanje, ki zagotavlja možnosti za motivacijske, izobraževalne, rekreacijske in/ali terapevtske

koristi, s katerimi izboljšamo kakovost življenja posameznika. APP izvaja strokovni sodelavec PPP, ki v

program vključi svojega terapevtskega psa ali sodeluje z drugim terapevtskim parom. APP lahko izvaja

tudi terapevtski par sam. Prisotnost strokovnega sodelavca PPP ni obvezna.

Ključne značilnosti: cilji niso točno določeni, beleženje in ovrednotenje napredka ni obvezno, vsebina

obiska je spontana.
3.1.4 IPP – izobraževanje s pomočjo psa

Ciljno usmerjeno posredovanje s pomočjo psa v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izvaja se lahko s

posameznikom ali skupino, kot enkratno srečanje ali kot sklop srečanj v daljšem časovnem obdobju.

IPP izvaja strokovni sodelavec PPP, ki v program vključi svojega terapevtskega psa ali sodeluje z

R.E.A.D.® je program INTERMOUNTAIN THERAPY ANIMALS, organizacije iz Salt Lake Cityja v Združenih državah Amerike.

Organizacije PPP, ki program izvajamo v Sloveniji, delujemo kot njene Pridružene članice. Izvaja se v knjižnicah in vzgojno –

izobraževalnih ustanovah.
---------------------- Page: 7 ----------------------
oSIST 1192 : 2023
drugim terapevtskim parom. IPP se lahko izvaja tudi v sklopu Mreže šolski pes.
3.1.4.1 R.E.A.D.® – Reading Education Assistance Dogs® – Branje s pomočjo psa

Program, ki se izvaja v sklopu IPP. Izvaja se s posameznikom. Cilj je izboljšanje bralne pismenosti otrok,

povečanje motivacije, interesa ter pozitivnega odnosa do knjig in branja. Izvaja se v knjižnicah in

vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
3.1.4.2 Bralne urice

Program, ki se izvaja v slopu IPP. Izvaja se s skupino, z namenom izboljšanja bralnih spretnosti v

prisotnosti terapevtskega psa.

Ključne značilnosti: cilji niso točno določeni, beleženje in ovrednotenje napredka ni obvezno.

3.2 SPECIFIČNI IZRAZI IN DEFINICIJE – SODELUJOČI V USPOSABLJANJU IN PROGRAMIH PPP

3.2.1 Inštruktor terapevtskih parov

Oseba z večletnimi izkušnjami na področju vzgoje in šolanja psov, ki mu je organizacija PPP podelila

naziv inštruktor terapevtskih parov zaradi dodatnih znanj in izkušenj na področju PPP. Inštruktor

terapevtskih parov usposablja vodnike in pse za samostojno vključevanje v programe PPP in dodatno

usposablja terapevtske pare.
3.2.2 Mentor terapevtskih parov

Oseba, ki mu je organizacija PPP podelila naziv mentor terapevtskih parov zaradi znanj in izkušenj na

področju PPP. Mentor terapevtskih parov je lahko vodnik terapevtskega psa ali strokovni sodelavec

PPP, ki s svojim strokovnim znanjem pomaga vodniku in psu med usposabljanjem za delovanje na

področju PPP ter je vezni člen med vodnikom psa in ustanovo.
3.2.3 Ocenjevalec dela terapevtskih parov

Oseba, ki mu je organizacija PPP podelila naziv ocenjevalec dela terapevtskih parov zaradi znanj in

izkušenj na področju vedenja psov ter znanja in izkušenj s področja PPP. Odgovoren je za ocenjevanje

primernosti vodnikov in psov pred samostojnim vključevanjem v PPP in za redno ocenjevanje dela

terapevtskih parov.
3.2.4 Organizacija PPP

Nevladna organizacija (društvo, zavod, zveza), ustanovljena v RS, ki deluje na področju PPP in ima v

temeljnem aktu zavedene naslednje dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (SKD 2008):

‒ Q86.90 – Druge dejavnosti za zdravje
‒ Q88.991 – Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
‒ P85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
‒ P85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
3.2.5 Strokovni sodelavec PPP

Oseba, ki je poleg osnovne izobrazbe za delo z uporabniki usposobljena tudi na področju PPP in ga

izvaja v okviru svoje stroke. Pri tem lahko hkrati deluje kot vodnik terapevtskega psa ali v PPP vključuje

drug terapevtski par.

PPP v okviru svoje stroke izvajajo fizioterapevti, delovni terapevti, psihoterapevti, psihologi, socialni

Mreža Šolski pes združuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v svoje delo redno vključujejo delovanje šolskega psa.

---------------------- Page: 8 ----------------------
oSIST 1192 : 2023

delavci, logopedi, strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju ter zdravstveni delavci.

3.2.6 Šolski pes
Terapevtski pes, ki je v programe IPP vključen v sklopu Mreže Šolski pes.
3.2.7 Terapevtski par

Vodnik in pes, ki sta usposobljena za vključevanje v programe PPP in na tem področju delujeta v okviru

delovnega članstva organizacije PPP.
3.2.8 Terapevtski pes

Dobro socializiran, vzgojen in v namene izvajanja PPP šolan pes z visokim tolerančnim pragom do ljudi,

drugih živali in nenavadnih situacij, zvokov, predmetov. Je zdrav in negovan. V Centralnem registru

psov (CRPsi) nima zavedenega ugriza. Pes je z vodnikom uspešno opravil usposabljanje po programu

za terapevtske pare.
3.2.9 Vodnik terapevtskega psa

Polnoletna oseba, s strani organizacije PPP usposobljena na področju PPP. Je delovni član ene od

organizacij, ki delujejo na področju PPP. Je lastnik in skrbnik psa. Psa pri vključevanju v programe vodi.

3.2.10 Uporabnik

Posameznik, ki se prostovoljno odloči za vključitev v enega ali več programov PPP.

3.2.11 Ustanova

Je pravna oseba, s katero organizacija PPP sodeluje na formalni ali neformalni ravni. Namen ustanove

je splošnokoristen (šport, vzgoja in izobraževanje, znanost, kultura, zdravstvo, otroško, invalidsko in

socialno varstvo) in dobrodelen, če je ustanovljena z namenom pomagati pomoči potrebnim osebam.

Ustanova je lahko tudi nevladna organizacija.
3.3 SPECIFIČNI IZRAZI IN DEFINICIJE – ŠOLANJE IN DELO TERAPEVTSKEGA PSA
3.3.1 Dobrobit psa

Fizično in mentalno zdravje psa glede na pogoje v okolju, v katerem živi, pri čemer je ključnega pomena

spoštovanje psa kot čutečega živega bitja. Izraz opredeljuje kakovost življenja psa, kot jo zaznava pes

in to izraža z vedenjem.
3.3.2 Miritveni signali

Telesna ali glasovna govorica psa, s katero izraža svoje počutje v socialnih situacijah in s pomočjo

katere se želi izogniti konfliktnim situacijam ali jih umiriti.

Najbolj značilni miritveni signali so: umikanje pogleda, mežikanje oz. zapiranje oči, obračanje glave ali

celotnega telesa stran od dejavnika, ki sproža nelagodje, oblizovanje smrčka in/ali gobčka, oblizovanje

drugih oseb, zehanje, cmokanje, dvigovanje robov ustnic, vohljanje, dvigovanje tačke, praskanje,

raztegovanje v predklon z raztegnjenima sprednjima tacama, nenadno uleganje na tla (v prežo),

mahanje z repom, otrplost, gibanje v loku in zelo počasna ter previdna hoja.

V Sloveniji poznamo poleg terapevtskih psov in psov pomočnikov tudi t.i. pse družabnike v ustanovi (ang. residential

companion dog). Pes družabnik je s strani organizacije, ki je stanovsko akreditirana po mednarodnih standardih in deluje na

področju šolanja psov pomočnikov, posebej izbran in šolan za življenje z uporabniki v ustanovah za dolgotrajno oskrbo.

Formalni lastnik psa družabnika v ustanovi je lahko ustanova sama ali organizacija, ki psa izšola, eden od uporabnikov, ki

prebiva v ustanovi in koristi njene usluge, pa je formalni skrbnik psa. Pes prebiva v ustanovi in je družabnik, motivator in

spremljevalec uporabnikov.

Pes družabnik ni terapevtski pes, se pa standard lahko smiselno uporablja tudi za t.i. pse družabnike v ustanovi.

---------------------- Page: 9 ----------------------
oSIST 1192 : 2023
3.3.3 Osebnost

Je trajna in edinstvena celota vseh duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti posameznika.

3.3.4 Poslušnost in vodljivost psa

Stopnja, do katere se pes zanesljivo odziva na navodila v zvezi z naučenimi veščinami in/ali vedenjem.

Pes, ki delujejo v APP, se odzove na navodila vodnika minimalno v 80 %. Pes, ki deluje v TPP ali IPP,

se na navodila vodnika odzove minimalno v 90 %.
3.3.5 Pripomoček

Delovni pripomoček, ki se uporablja za opravljanje določene dejavnosti in za dosego določenega cilja

med izvajanjem PPP.
3.3.6 Stresni signali

Telesna in/ali glasovna govorica psa, s katero izraža, da je v stresu. Zajemajo raznolike signale telesne

in/ali glasovne govorice psa ter njihove sekvence, ki se lahko izražajo tudi kot miritveni ali svarilni signali.

Najbolj značilni stresni signali so:
a) Telesna drža in način premikanja:
‒ otopelost, napete mišice
‒ povešenost telesa, kot da je pes utrujen
‒ prenašanje teže na zadnji del telesa
‒ počasno gibanje
‒ tresenje
‒ prestopanje, stopicanje
‒ vrtenje v krogu
‒ hoja sem in tja
‒ nenadna sprememba ritma
‒ usedanje ali uleganje
‒ dvigovanje tačke
‒ mahanje z repom, ki je drugačno od poznanega
b) Oči:
‒ razširjene zenice
‒ steklen pogled
‒ mežikanje
‒ begajoče oči
‒ vidna beločnica
‒ pordelost okoli oči
c) Način pogleda:
‒ izogibanje očesnemu stiku (obračanje glave vstran)
---------------------- Page: 10 ----------------------
oSIST 1192 : 2023
‒ preplašen pogled
‒ večkratno pogledovanje psa proti vodniku
d) Usta:
‒ usta so zaprta in napeta
‒ dvigovanje ustnic in kazanje zob
‒ kotički ust potegnjeni nazaj
‒ pospešeno dihanje, ki je lahko pregloboko ali preplitvo
‒ lizanje smrčka ali ustnic, tudi zraka
‒ zehanje
‒ prekomerno slinjenje
‒ šklepetanje z zobmi oz. s čeljustmi
e) Ušesa:
‒ potegnjena nazaj, napeta
‒ napeta in obrnjena vsako v svojo smer
‒ pordela notranjost uhlja
f) Obraz:
‒ napete mišice oz. napet celoten izraz
‒ dvignjene oz. nasršene obrvi
‒ vidne vene pod očmi
g) Rep:
‒ nošen nižje kot navadno ali celo spodvit med nogama
h) Drugi fiziološki znaki:
‒ potenje
‒ pojav prhljaja
‒ pospešena peristaltika
‒ opravljanje potrebe
‒ bruhanje
i) Druga vedenja:
‒ praskanje ali grizenje samega sebe
‒ kopanje po tleh
‒ vohljanje
‒ prihaja k vodniku in zahteva pozornost
‒ slaba pozornost in neupoštevanje povelj
---------------------- Page: 11 ----------------------
oSIST 1192 : 2023
‒ umikanje in skrivanje
‒ ščipanje oz. grizljanje
‒ druga vedenja, ki odstopajo od normale
j) Glasovna govorica
‒ vzdihovanje
‒ cviljenje
‒ renčanje
‒ lajanje
3.3.7 Svarilni signali

Telesna ali glasovna govorica psa, s katero v neki socialni situaciji nekoga/nekaj posvari ali mu/nečemu

zagrozi z napadom. Najpogosteje jih pes izraža v situacijah, v katerih z miritvenimi signali ne doseže

umiritve ali prekinitve konfliktne ali za psa ogrožajoče situacije, v katerih želi ubraniti socialni položaj ali

resurs ali kadar si želi nek resurs prisvojiti. Lah
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.