Textiles -- Textured filament yarns -- Vocabulary

Names the various types of textured filament yarn and defines them in relation to the processes by which they are produced.

Textiles -- Fils continus texturés -- Vocabulaire

Tekstilije - Teksturirane filamentne preje - Slovar

General Information

Status
Published
Publication Date
30-Nov-1999
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
01-Dec-1999
Due Date
01-Dec-1999
Completion Date
01-Dec-1999

Buy Standard

Standard – translation
SIST ISO 8160:1999
Slovenian language
4 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

S L O V E N S K I SIST ISO 8160
prva izdaja
STANDARD
december 1999
Tekstilije - Teksturirane filamentne preje - Slovar
(enakovreden ISO 8160:1987)
Textiles - Textured filament yarns - Vocabulary
Textiles - Fils continus texturés - Vocabulaire
Deskriptorji: tekstilije, preje, teksturirane preje, slovar
Referenčna številka
ICS 01.040.59, 59.080.20 SIST ISO 8160:1999 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 5

© Standard je založil in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ISO 8160 : 1999
NACIONALNI UVOD

Standard SIST ISO 8160 (sl), Tekstilije - Teksturirane filamentne preje - Slovar, prva izdaja, 1999, ima

status slovenskega standarda in je enakovreden mednarodnemu standardu ISO 8160:1987 (en),

Textiles - Textured filament yarns – Vocabulary, First edition, 1987-03-15.
NACIONALNI PREDGOVOR

Mednarodni standard ISO 8160:1987 je pripravil tehnični odbor Mednarodne organizacije za

standardizacijo ISO/TC 38 Tekstilije.

Slovenski standard SIST ISO 8160:1999 je prevod mednarodnega standarda ISO 8160:1987. V

primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni mednarodni

standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor USM/TC TEK

Tekstil in tekstilni izdelki.
Ta slovenski standard je dne 1999-10-26 odobril direktor USM.
ZVEZA S STANDARDOM

S prevzemom tega mednarodnega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen standarda, ki je že sprejet v nacionalno standardizacijo:

SIST ISO 10132:1999 (sl) Tekstilije - Teksturirana filamentna preja - Definicije
OPOMBE
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “mednarodni standard”, v
SIST ISO 8160:1999 to pomeni “slovenski standard”.
- Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
- Slovenski standard SIST ISO 8160:1999 je enakovreden mednarodnemu standardu

ISO 8160:1987; od njega se razlikuje po tem, da ima dodan abecedni seznam slovenskih

izrazov.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST ISO 8160 : 1999
VSEBINA Stran

1 Namen in področje uporabe...................... ............................................................................................4

2 Izrazi in definicije...................................... .............................................................................................4

Abecedni seznam slovenskih izrazov ...................................................................................................... 5

Abecedni seznam angleških izrazov........................................................................................................ 5

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST ISO 8160 : 1999
Tekstilije - Teksturirane filamentne preje - Slovar
1 Namen in področje uporabe

Ta mednarodni standard poimenuje različne tipe teksturirane filamentne preje in jih opisuje z izrazi

proizvodnih postopkov.
2 Izrazi in definicije

2.1 Teksturirana filamentna preja (kodranka): Multifilamentna ali monofilamentna preja z značilnimi

zavoji oziroma kodri, zaradi katerih ima ali lahko po naknadni obdelavi pridobi raztegljivost oziroma

voluminoznost, nabuhanost.

2.2 Preja iz filamentov različne krčljivosti: Preja, dobljena iz dveh filamentnih prej z različno

krčljivostjo, s popolnoma ali delno razvitimi kodri; v zadnjem prime
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.