Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-2: Rolling stock - Apparatus

This European Standard applies to emission and immunity aspects of EMC for electrical and electronic apparatus intended for use on railway rolling stock. EN 50121-3-2 applies for the integration of apparatus on rolling stock.
The frequency range considered is from DC to 400 GHz. No measurements need to be performed at frequencies where no requirement is specified.
The application of tests shall depend on the particular apparatus, its configuration, its ports, its technology and its operating conditions.
This standard takes into account the internal environment of the railway rolling stock and the external environment of the railway, and interference to the apparatus from equipment such as hand-held radio-transmitters.
If a port is intended to transmit or receive for the purpose of radio communication (intentional radiators, e.g. transponder systems), then the radiated emission requirement in this standard is not intended to be applicable to the intentional transmission from a radio-transmitter as defined by the ITU.
Immunity limits do not apply in the exclusion bands as defined in the corresponding EMC related standard for radio equipment.
This standard does not apply to transient emissions when starting or stopping the apparatus.
The objective of this standard is to define limits and test methods for electromagnetic emissions and immunity test requirements in relation to conducted and radiated disturbances.
These limits and tests represent essential electromagnetic compatibility requirements.
Emission requirements have been selected so as to ensure that disturbances generated by the apparatus operated normally on railway rolling stock do not exceed a level which could prevent other apparatus from operating as intended. The emission limits given in this standard take precedence over emission requirements for individual apparatus on board the rolling stock given in other standards.
Likewise, the immunity requirements have been selected so as to ensure an adequate level of immunity for rolling stock apparatus.
The levels do not however cover all cases which may occur with an extremely low probability of occurrence in any location. Specific requirements which deviate from this standard shall be specified.
Test requirements are specified for each port considered.
These specific provisions are to be used in conjunction with the general provisions in EN 50121-1.

Bahnanwendungen - Elektromagnetische Verträglichkeit - Teil 3-2: Bahnfahrzeuge - Geräte

Applications ferroviaires - Compatibilité électromagnétique - Partie 3-2: Matériel roulant - Appareils

Železniške naprave - Elektromagnetna združljivost - 3-2. del: Vozna sredstva - Naprave - Dopolnilo A1

Ta evropski standard se uporablja za vidike sevanja in odpornosti elektromagnetne združljivosti za električne in elektronske naprave, namenjene za uporabo v železniških vozilih. Standard EN 50121-3-2 se uporablja za integracijo naprav v voznih sredstvih.
Obravnavan frekvenčni razpon je od DC do 400 GHz. Za frekvence, za katere ni določenih zahtev, ni treba opraviti meritev.
Uporaba preskusov je odvisna od določenih naprav, njihovih konfiguracij, vrat, tehnologije in obratovalnih pogojev.
Ta standard upošteva notranje okolje železniškega vozila in zunanje okolje železnice ter motnje v napravah zaradi opreme, kot so ročni radijski oddajniki.
Če so vrata namenjena oddajanju ali sprejemanju za radijsko komunikacijo (namenski radiatorji, npr. sistemi transponderjev), se zahteva glede sevanja v tem standardu ne uporablja za namensko oddajanje radijskega oddajnika, kot je opredeljeno v ITU.
Omejitve odpornosti ne veljajo za pasove izključenosti, kakor je opredeljeno v ustreznem standardu glede elektromagnetne združljivosti za radijsko opremo.
Ta standard se ne uporablja za prehodno sevanje pri zagonu ali zaustavitvi naprave.
Cilj tega standarda je opredeliti mejne vrednosti in preskusne metode za zahteve glede elektromagnetnega sevanja in preskusa odpornosti v zvezi z prevodnimi in sevanimi motnjami.
Te mejne vrednosti in preskusi predstavljajo osnovne zahteve elektromagnetne združljivosti.
Zahteve glede sevanja so izbrane tako, da zagotavljajo, da motnje, ki jih proizvedejo naprave pri običajnem delovanju v železniških vozilih, ne presežejo ravni, ki bi lahko drugim napravam preprečila delovanje, za katerega so namenjene. Mejne vrednosti sevanja, podane v tem standardu, imajo prednost pred zahtevami glede sevanja posameznih naprav v voznem sredstvu, ki so podane v drugih standardih.
Prav tako so zahteve glede odpornosti izbrane tako, da zagotavljajo ustrezno raven odpornosti naprav v voznih sredstvih.
Vendar stopnje ne zajemajo vseh primerov, ki se lahko z zelo majhno verjetnostjo zgodijo na kateri koli lokaciji. Določiti je treba posebne zahteve, ki odstopajo od tega standarda.
Preskusne zahteve so določene za vsaka obravnavana vrata.
Te posebne določbe je treba uporabljati v povezavi s splošnimi določbami standarda EN 50121-1.

General Information

Status
Published
Publication Date
18-Nov-2019
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
12-Jul-2019
Due Date
16-Sep-2019
Completion Date
19-Nov-2019

RELATIONS

Buy Standard

Amendment
SIST EN 50121-3-2:2017/A1:2019
English language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50121-3-2:2017/A1:2019
01-december-2019
Železniške naprave - Elektromagnetna združljivost - 3-2. del: Vozna sredstva -
Naprave - Dopolnilo A1

Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-2: Rolling stock - Apparatus

Bahnanwendungen - Elektromagnetische Verträglichkeit - Teil 3-2: Bahnfahrzeuge -
Geräte

Applications ferroviaires - Compatibilité électromagnétique - Partie 3-2: Matériel roulant -

Appareils
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50121-3-2:2016/A1:2019
ICS:
33.100.01 Elektromagnetna združljivost Electromagnetic compatibility
na splošno in general
45.060.01 Železniška vozila na splošno Railway rolling stock in
general
SIST EN 50121-3-2:2017/A1:2019 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 50121-3-2:2017/A1:2019
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 50121-3-2:2017/A1:2019
EUROPEAN STANDARD EN 50121-3-2:2016/A1
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
April 2019
ICS 33.100.01; 45.060.01
English Version
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-2:
Rolling stock - Apparatus

Applications ferroviaires - Compatibilité électromagnétique - Bahnanwendungen - Elektromagnetische Verträglichkeit -

Partie 3-2: Matériel roulant - Appareils Teil 3-2: Bahnfahrzeuge - Geräte

This amendment A1 modifies the European Standard EN 50121-3-2:2016; it was approved by CENELEC on 2018-10-30. CENELEC

members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this amendment the

status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the

responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as

the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,

Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,

Switzerland, Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2019 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN 50121-3-2:2016/A1:2019 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 50121-3-2:2017/A1:2019
EN 50121-3-2:2016/A1:2019
European foreword

This document (EN 50121-3-2:2016/A1:2019) has been prepared by CLC/ TC 9X, “Electrical and

electronic applications for railways”.
The following dates are fixed:
• latest date by which this document has (dop) 2019–10–05
to be implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
• latest date by which the national (dow) 2019–10–24
standards conflicting w
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.