Solid recovered fuels - Quality management systems - Particular requirements for their application to the production of solid recovered fuels

This European Standard specifies requirements for the quality management system for the production and trade of solid recovered fuels from the reception of waste(s) up to the delivery of solid recovered fuels
(Figure 1).
Figure 1 - Quality management systems within the solid recovered fuels chain

Feste Sekundärbrennstoffe - Qualitätsmanagementsysteme - Besondere Anforderungen für die Anwendung bei der Herstellung von festen Sekundärbrennstoffen

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem für die Herstellung von
und den Handel mit festen Sekundärbrennstoffen fest, beginnend mit der Annahme des Abfalls (der Abfälle)
bis hin zur Lieferung von festen Sekundärbrennstoffen (siehe Bild 1).

Combustibles solides de récupération - Systèmes de management de la qualité - Impositions particulières pour leur application à la production de combustibles solides de récupération

La présente Norme européenne établit les prescriptions applicables à un système de management de la qualité pour la production et le commerce de combustibles solides de récupération de la réception des déchets à la livraison des combustibles solides de récupération (Figure 1).

Trdna alternativna goriva - Sistemi vodenja kakovosti - Posebne zahteve za njihovo uporabo pri proizvodnji trdnih alternativnih goriv

Ta evropski standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti za proizvodnjo in promet s trdnimi alternativnimi gorivi od sprejema odpadkov do dostave trdnih alternativnih goriv (slika 1).

General Information

Status
Published
Publication Date
08-Mar-2011
Withdrawal Date
29-Sep-2011
Current Stage
9020 - Submission to 2 Year Review Enquiry - Review Enquiry
Start Date
15-Apr-2024
Completion Date
15-Apr-2024

Relations

Buy Standard

Standard
EN 15358:2011 - BARVE
English language
40 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN 15358:2011 - BARVE
Slovenian language
36 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)


2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Trdna alternativna goriva - Sistemi vodenja kakovosti - Posebne zahteve za njihovo uporabo pri proizvodnji trdnih alternativnih gorivFeste Sekundärbrennstoffe - Qualitätsmanagementsysteme - Besondere Anforderungen für die Anwendung bei der Herstellung von festen SekundärbrennstoffenCombustibles solides de récupération - Systèmes de management de la qualité - Impositions particulières pour leur application à la production de combustibles solides de récupérationSolid recovered fuels - Quality management systems - Particular requirements for their application to the production of solid recovered fuels75.160.10Trda gorivaSolid fuels03.120.99Drugi standardi v zvezi s kakovostjoOther standards related to qualityICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 15358:2011SIST EN 15358:2011en,fr,de01-maj-2011SIST EN 15358:2011SLOVENSKI
STANDARDSIST-TS CEN/TS 15358:20071DGRPHãþD

EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 15358
March 2011 ICS 75.160.10 Supersedes CEN/TS 15358:2006English Version
Solid recovered fuels - Quality management systems - Particular requirements for their application to the production of solid recovered fuels
Combustibles solides de récupération - Systèmes de management de la qualité - Impositions particulières pour leur application à la production de combustibles solides de récupération
Feste Sekundärbrennstoffe - Qualitätsmanagementsysteme - Besondere Anforderungen für die Anwendung bei der Herstellung von festen Sekundärbrennstoffen This European Standard was approved by CEN on 22 January 2011.
CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.
CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
Management Centre:
Avenue Marnix 17,
B-1000 Brussels © 2011 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Ref. No. EN 15358:2011: ESIST EN 15358:2011
...


SLOVENSKI SIST EN 15358
STANDARD
maj 2011
Trdna alternativna goriva – Sistemi vodenja kakovosti – Posebne zahteve za
njihovo uporabo pri proizvodnji trdnih alternativnih goriv

Solid recovered fuels – Quality management systems – Particular requirements
for their application to the production of solid recovered fuels

Combustibles solides de récupération – Systèmes de management de la qualité
– Impositions particulières pour leur application à la production de combustibles
solides de récupération
Feste Sekundärbrennstoffe – Qualitätsmanagementsysteme – Besondere
Anforderungen für die Anwendung bei der Herstellung von festen
Sekundärbrennstoffen
Referenčna oznaka
ICS 03.120.99; 75.160.10 SIST EN 15358:2011 (sl)

Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 35

© 2014-01 Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

SIST EN 15358 : 2011
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN 15358 (sl), Trdna alternativna goriva – Sistemi vodenja kakovosti – Posebne zahteve za
njihovo uporabo pri proizvodnji trdnih alternativnih goriv, 2011, ima status slovenskega standarda in je
istoveten evropskemu standardu EN 15358 (en), Solid recovered fuels – Quality management systems –
Particular requirements for their application to the production of solid recovered fuels, 2011.

NACIONALNI PREDGOVOR
Besedilo standarda EN 15358:2011 je pripravil tehnični odbor CEN/TC 343 Trdna alternativna goriva,
katerega sekretariat vodi SFS. Slovenski standard SIST EN 15358:2011 je prevod angleškega
besedila evropskega standarda EN 15358:2011. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda
v tem standardu je odločilen izvirni evropski standard v angleškem jeziku.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 4. aprila 2011 sprejel SIST/TC AGO Alternativna goriva iz
odpadkov.
ZVEZE S STANDARDI
S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen standardov, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST EN 15357:2011 (en) Trdna alternativna goriva – Terminologija, definicije in opisi
SIST EN 15359:2012 (en) Trdna alternativna goriva – Specifikacije in razredi
SIST EN ISO 9000:2005 (sl,en) Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slovar (ISO 9000:2005)
SIST EN ISO/IEC 17020:2012 (sl,en) Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za delovanje različnih
organov, ki izvajajo kontrolo (ISO/IEC 17020:2012)
SIST EN ISO/IEC 17025:2005 (sl,en) Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in
kalibracijskih laboratorijev (ISO/IEC 17025:2005)

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– Privzem standarda EN 15358:2011.

PREDHODNA IZDAJA
– SIST-TS CEN/TS 15358:2007.
OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN 15358:2011
to pomeni “slovenski standard”.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
– Ta nacionalni dokument je istoveten EN 15358:2011 in je objavljen z dovoljenjem
CEN
Avenue Marnix 17
B 1000 Bruselj
Belgija
This national document is identical with EN 15358:2011 and is published with the permission of
CEN
Avenue Marnix 17
B 1000 Bruxelles
Belgium
II
EVROPSKI STANDARD EN 15358
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM marec 2011
ICS 75.160.10 Nadomešča CEN/TS 15358:2006

Slovenska izdaja
Trdna alternativna goriva – Sistemi vodenja kakovosti – Posebne zahteve za njihovo
uporabo pri proizvodnji trdnih alternativnih goriv

Solid recovered fuels – Quality Combustibles solides de récupération Feste Sekundärbrennstoffe –
management systems – – Systèmes de management de la Qualitätsmanagementsysteme –
Particular requirements for their qualité – Impositions particulières Besondere Anforderungen für die
application to the production of pour leur application à la production Anwendung bei der Herstellung
solid recovered fuels de combustibles solides de von festen Sekundärbrennstoffen
récupération
Ta evropski standard je CEN sprejel dne 22. januarja 2011.

Člani CEN morajo izpolnjevati določila notranjih predpisov CEN/CENELEC, s katerimi je predpisano,
da mora biti ta evropski standard brez kakršnihkoli sprememb sprejet kot nacionalni standard.
Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri
Upravnem centru CEN/CENELEC ali članih CEN.

Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih člani CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Upravnem centru
CEN/CENELEC, veljajo kot uradne izdaje.

Člani CEN so nacionalni organi za standarde Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke republike,
Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Irske, Islandije, Italije, Latvije, Litve,
Luksemburga, Madžarske, Malte, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije,
Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.

CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Upravni center: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruselj

© 2011 CEN Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN Ref. oznaka EN 15358:2011 E

SIST EN 15358 : 2011
Vsebina Stran
Predgovor .4
Uvod .5
1 Področje uporabe .6
2 Zveze s standardi .6
3 Izrazi in definicije .6
4 Sistem vodenja kakovosti.7
4.1 Splošne zahteve.7
4.1.1 Splošno.7
4.1.2 Procesi, predani v izvajanje zunanjim izvajalcem .8
4.2 Zahteve glede dokumentacije .8
4.2.1 Splošno.8
4.2.2 Poslovnik kakovosti .8
4.2.3 Obvladovanje dokumentov.9
4.2.4 Obvladovanje zapisov .9
5 Odgovornost vodstva.9
5.1 Zavezanost vodstva.9
5.2 Osredotočenost na odjemalce.10
5.3 Politika kakovosti.10
5.4 Planiranje.10
5.4.1 Cilji kakovosti.10
5.4.2 Planiranje sistema vodenja kakovosti .11
5.5 Odgovornosti, pooblastila in komuniciranje.12
5.5.1 Odgovornosti in pooblastila .12
5.5.2 Predstavnik vodstva .12
5.5.3 Notranje komuniciranje.12
5.6 Vodstveni pregled.13
5.6.1 Splošno.13
5.6.2 Vhodni podatki za pregled.13
5.6.3 Rezultat pregleda .13
6 Vodenje virov.14
6.1 Priskrba virov.14
6.2 Človeški viri .14
6.2.1 Splošno.14
6.2.2 Kompetentnost, zavedanje in usposabljanje.14
6.3 Infrastruktura .15
6.4 Delovno okolje.15
7 Realizacija proizvoda.16
7.1 Planiranje realizacije proizvoda.16
7.1.1 Validacija proizvoda in procesa.16
7.1.2 Obvladovanje sprememb .16
SIST EN 15358 : 2011
7.2 Procesi, povezani z odjemalci.16
7.2.1 Določitev zahtev v zvezi s proizvodom.16
7.2.2 Pregled zahtev v zvezi s proizvodom.17
7.2.3 Komuniciranje z odjemalci.17
7.3 Snovanje in razvoj .18
7.3.1 Planiranje snovanja in razvoja.18
7.3.2 Vhodi za snovanje in razvoj.18
7.3.3 Rezultati snovanja in razvoja.19
7.3.4 Pregled snovanja in razvoja .20
7.3.5 Overjanje snovanja in razvoja .20
7.3.6 Validacija snovanja in razvoja .20
7.3.7 Obvladovanje sprememb snovanja in razvoja .20
7.4 Nabava .21
7.4.1 Proces nabave .21
7.4.2 Informacije za nabavo .22
7.4.3 Overjanje nabavljenih proizvodov .22
7.5 Proizvodnja in izvedba storitev .23
7.5.1 Obvladovanje proizvodnje in izvedbe storitev .23
7.5.2 Validacija procesov za proizvodnjo in izvedbo storitev .24
7.5.3 Identifikacija in sledljivost .25
7.5.4 Lastnina odjemalcev .25
7.5.5 Ohranitev proizvoda .25
7.6 Obvladovanje nadzornih in merilnih naprav .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.