Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions

TC - Correction brought to the former corrigendum EN 1991-1-4:2005/AC:2009 regarding a modification to Equation (E.17) in the three language versions of the mother standard.
2013: Originator of XML version: first setup pilot of CCMC in 2012

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten

Eurocode 1 : Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent

Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežbe vetra

(1) EN 1991-1-4 podaja navodila glede določevanja obtežbe naravnega vetra na projektiranje zgradb in gradbena dela za vsako od obravnavanih področij pod obtežbo. To vključuje celotno konstrukcijo ali dele konstrukcije ali elemente, ki so pritrjeni na konstrukcijo, npr. sestavne dele, fasadne enote in njihovo pritrjevanje, varnost in protihrupne pregrade.
(2) Ta del se uporablja za:
- Zgradbe in gradbena dela z višinami do 200 m. Glej tudi točko (11).
- Mostove, pri katerih ni noben lok večji kot 200 m, pod pogojem, da ustrezajo pogojem za dinamični
odziv, glej točki (11) in 8.2.
(3) Ta del je namenjen napovedovanju značilnosti obtežbe vetra na konstrukcije na kopnem, njihove
sestavne dele in dodatke.
(4) Določeni vidiki, ki so potrebni za določevanje obtežbe vetra na konstrukcijo, so odvisni od lokacije in od razpoložljivosti in kvalitete meteoroloških podatkov, tipa zemljišča itd. Le-te je treba določiti v nacionalnem dodatku in dodatku 1, s pomočjo nacionalne izbire z opombami v tekstu, kot je označeno. Privzete vrednosti in metode so podane v glavnem besedilu, kadar Nacionalni dodatek ne podaja informacij.
(5) Dodatek A podaja ilustracije kategorij zemljišča in določa pravila za učinke orografije, vključno s pomikom nulte ploskve, spremembo hrapavosti, vplivom pokrajine in vplivom sosednjih konstrukcij.
(6) Dodatka B in C podajata alternativne postopke za izračun faktorja konstrukcije cscd.
(7) Dodatek D podaja cscd faktorje za različne tipe konstrukcij.
(8) Dodatek E podaja pravila za odziv, ki ga povzroči vrtinec, in nekaj navodil glede drugih aerolastičnih učinkov.
(9) Dodatek F podaja dinamične značilnosti konstrukcij z linearnim obnašanjem
(10) Ta del ne podaja navodil glede lokalnih toplotnih učinkov za značilen veter, to je močno arktično temperaturno površinsko inverzijo ali učinek lijaka ali tornade.
(11) Ta del ne podaja navodil glede naslednjih vidikov:
- obtežba vetra na stolpe z neparalelno mrežasto strukturo,
- obtežba vetra na drogove in dimnike, pritrjene z vrvmi,
- torzionalne tresljaje, npr. visoke zgradbe s centralnim jedrom,
- tresljaje krova mostu zaradi prečne turbulence vetra,
- mostove, ki so podprti s kabli,
- tresljaje, kjer je treba upoštevati več kot samo osnoven način.
OPOMBA 1: Nacionalni dodatek lahko poda navodila glede teh vidikov kot neprotislovno dodatno informacijo.
OPOMBA 2: Za obtežbe vetra na drogovih z vrvmi, dimnikih z vrvmi in stolpih neparalelno mrežasto strukturo, glej EN 1993-3-1, dodatek A.
OPOMBA 3: Za obtežbe vetra na strelovodnih stolpih glej EN 40.

General Information

Status
Published
Publication Date
26-Jan-2010
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Due Date
27-Jan-2010
Completion Date
27-Jan-2010

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
EN 1991-1-4:2005/AC:2010
English language
10 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežbe vetraEurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - WindlastenEurocode 1 : Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du ventEurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions91.010.30Technical aspectsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 1991-1-4:2005/AC:2010SIST EN 1991-1-4:2005/AC:2010en,fr,de01-april-2010SIST EN 1991-1-4:2005/AC:2010SLOVENSKI

STANDARDSIST EN 1991-1-4:2005/AC:20091DGRPHãþD
SIST EN 1991-1-4:2005/AC:2010
EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 1991-1-4:2005/AC
January 2010
Janvier 2010
Januar 2010 ICS 91.010.30 English version Version Française Deutsche Fassung
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions

Eurocode 1 : Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke -Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten This corrigendum becomes effective on 27 January 2010 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 27 janvier 2010 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 27.Januar 2010 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
Management Centre:
Avenue Marnix 17,

B-1000 Brussels © 2010 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN. Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. No.:EN 1991-1-4:2005/AC:2010 D/E/FSIST EN 1991-1-4:2005/AC:2010

EN 1991-1-4:2005/AC:2010 (E) 2 1) Modifications to "National annex for EN 1991-1-4" Page 7, delete the following: “1.1 (11) Note 1”. Page 8, replace: “8.4.2 (1) Notes 1 and 2” with: “8.4.2 (1)”. 2) Modifications to 1.1 Page 9, replace paragraph (2) with the following one: “(2) This Part is applicable to: • Buildings and civil engineering works with heights up to 200 m, see also (11). • Bridges having no span greater than 200 m, provided that they satisfy the criteria for dynamic response, see (12) and 8.2.”. Pages 9 and 10, replace paragraph (11):

“(11) This part does not give guidance on the following aspects: − wind actions on lattice towers with non-parallel chords − wind actions on guyed masts and guyed chimneys − torsional vibrations, e.g. tall buildings with a central core − bridge deck vibrations from transverse wind turbulence

− cable supported bridges − vibrations where more than the fundamental mode needs to be considered NOTE 1 The National Annex may provide guidance on these aspects as non contradictory complementary information. NOTE 2 For wind actions on guyed masts, guyed chimneys and lattice towers with non-parallel chords, see EN 1993-3-1, Annex A.

NOTE 3 For wind actions on lighting columns, see EN 40.” with: “(11) Guyed masts and lattice towers are treated in EN 1993-3-1 and lighting columns in EN 40. (12) This part does not give guidance on the following aspects: • torsional vibrations, e.g. tall buildings with a central core SIST EN 1991-1-4:2005/AC:2010

EN 1991-1-4:2005/AC:2010 (E) 3 • bridge deck vibrations from transverse wind turbulence

• wind actions on cable supported bridges • vibrations where more than the fundamental mode needs to be considered.”. 3) Modifications to 1.7 Pages 11 and 12, paragraph (2), “Latin upper case letters”, between the lines dedicated to “K” and “Kiv”, add the following line: “Ka aerodynamic damping parameter”. Page 12, paragraph (2), “Latin lower case letters”, between the lines dedicated to “cp” and “cprob”, add the following lines: “cpe external pressure coefficient

cpi

internal pressure coefficient cp,net net pressure coefficient”. Page 13, paragraph (2), “Latin lower case letters”, between the lines dedicated to “k” and “kp”, add the following lines: “kl turbulence factor”. Page 14, paragraph (2), “Greek lower case letters”, definition of “δa”, replace “aerodynamic logarithmic decrement of damping” with “logarithmic decrement of aerodynamic damping”. Page 14, paragraph (2), “Greek lower case letters”, definition of “δs”, replace “structural logarithmic decrement of damping” with “logarithmic decrement of structural damping”. 4) Modification to “Section 2” Page 16, paragraph (2), replace the NOTE: “NOTE See also EN 1991-1-3, EN 1991-2 and ISO FDIS12494” with the following: “NOTE

See also EN 1991-1-3, EN 1991-2 and ISO 12494”. 5) Modification to 6.3.2 Page 30, paragraph (1), 3rd line, replace “5.2” with “5.3”. 6) Modification to 7.2.8 Page 50, paragraph (1), Figure 7.11, replace the three lines between the figure itself and its title: “for 0 < h/d < 0,5, cpe,10 is obtained by linear interpolation for 0,2 ≤ f/d ≤ 0,3 and h/d ≥ 0,5, two values of cpe,10 have to be considered SIST EN 1991-1-4:2005/AC:2010

EN 1991-1-4:2005/AC:2010 (E) 4 the diagram is not applicable for flat roofs” with: “For Zone A: • for 0 < h/d < 0,5, the coefficient cpe,10 is obtained by linear interpolation

• for 0,2 ≤ f/d ≤ 0,3 and h/d ≥ 0,5, two values of cpe,10 have to be considered

• the diagram is not applicable for flat roofs”. 7) Modification to 7.3 Page 56, paragraph 8), Table 7.6, 5th row “[Roof angle . = ]10°”, 4th column “Zone A”, 3rd line in the cell (corresponding to “Minimum 3 = 1”), replace “- 2,1” with “- 1,6”. 8) Modifications to 7.8 Page 68, paragraph (1), Table 7.11, replace the table with the following one: “ Number of sides Sections Finish of surface and of corners Reynolds number Re(a) cf,0 5 Pentagon all All 1,80 6 Hexagon all All 1,60 8 Octagon surface smooth (b) r/b < 0,075

Re ≤ 2,4⋅105 1,45 Re ≥ 3⋅105 1,30 surface smooth (b) r/b ≥ 0,075

Re ≤ 2⋅105 1,30 Re ≥ 7⋅105 1,10 10 Decagon all All 1,30 12 Dodecagon surface smooth (c)corners rounded 2 ⋅ 105 < Re < 1,2⋅106 0,90 all others Re < 4⋅105 1,30 Re >

4⋅105 1,10 16-18 Hexdecagon to Octadecagon

surface smooth (c)corners rounded Re < 2⋅105 treat as a circular cylinder, see (7.9) 2⋅105 ≤ Re < 1,2⋅106 0,70 (a) Reynolds number with v = vm and vm given in 4.3, Re, is defined in 7.9 (b) r = corner radius, b = diameter of circumscribed circumference, see Figure 7.26 (c)

From wind tunnel tests on sectional models with galvanised steel surface and a section with b = 0,3 m and corner radius of 0,06 ⋅b “. Page 68, paragraph (2), replace the paragraph with the following text: “(2) For buildings where h/d > 5, cf may be determined from Expression (7.13). SIST EN 1991-1-4:2005/AC:2010

EN 1991-1-4:2005/AC:2010 (E) 5 NOTE

See also Table 7.11 and Figure 7.26.”. 9) Modifications to 7.11 Page 76, paragraph (1), NOTE 1, replace “Figure 7.33 to 7.35 are based” with “Figure 7.35 is based”. Page 76, paragraph (1),replace NOTE 2: “NOTE 2 The National Annex may give a reduction factor for scaffolding without air tightness devices and affected by solid building obstruction. A recommended value is given in prEN 12811.” with: “NOTE 2 The National Annex may give a reduction factor for scaffolding without air tightness devices and affected by solid building obstruction. A recommended value is given in EN 12811.”. 10) Modification to 7.12 Page 79, paragraph (2), Table 7.15, last row, replace: “

is the air density (see 7.1)” with: “

is the air density (see 4.5 (1) NOTE 2)”. 11) Modification to 8.1 Page 84, paragraph (3), replace the NOTE: “NOTE The notation used for bridges differs from that defined in 1.7. The following notations are used for bridges: L

length in y-direction b width in x-direction d

depth in z-direction In Figure 8.2 the values to be given to L ,b and d in various cases are, where relevant, more precisely defined in further clauses. When Sections 5 to 7 are referred to, the notations fo

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.