Explosives for civil uses - High explosives - Part 1: Requirements

This European Standard specifies the requirements for high explosives for civil uses when subjected to test methods defined in the standards referred herein.

Explosivstoffe für zivile Zwecke - Sprengstoffe - Teil 1: Anforderungen

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an Sprengstoffe für zivile Zwecke fest, wenn sie Prüfverfahren nach Normen unterzogen werden, auf die in dieser Norm verwiesen wird.

Explosifs à usage civil - Explosifs - Partie 1 : Exigences

La présente Norme européenne prescrit les exigences relatives aux explosifs à usage civil soumis aux
méthodes d�essai définies dans les normes mentionnées dans le présent document.

Eksplozivi za civilno uporabo - Razstreliva - 1. del: Zahteve

Ta evropski standard določa zahteve za razstreliva za civilno uporabo, kadar so preskušana po metodah iz standardov, navedenih v nadaljevanju.

General Information

Status
Published
Publication Date
03-May-2005
Withdrawal Date
29-Nov-2005
Current Stage
9093 - Decision to confirm - Review Enquiry
Completion Date
30-Jul-2015

Relations

Buy Standard

Standard
EN 13631-1:2005
English language
8 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN 13631-1:2005
Slovenian language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Explosives for civil uses - High explosives - Part 1: RequirementsEksplozivi za civilno uporabo - Razstreliva - 1. del: ZahteveExplosifs a usage civil - Explosifs - Partie 1 : ExigencesExplosivstoffe für zivile Zwecke - Sprengstoffe - Teil 1: AnforderungenTa slovenski standard je istoveten z:EN 13631-1:2005SIST EN 13631-1:2005en71.100.30Eksplozivi. PirotehnikaExplosives. PyrotechnicsICS:SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 13631-1:200501-julij-2005EUROPEAN STANDARDNORME EUROPÉENNEEUROPÄISCHE NORMEN 13631-1May 2005ICS 71.100.30English versionExplosives for civil uses - High explosives - Part 1:RequirementsExplosifs à usage civil - Explosifs - Partie 1 : ExigencesExplosivstoffe für zivile Zwecke - Sprengstoffe - Teil 1:AnforderungenThis European Standard was approved by CEN on 21 March 2005.CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this EuropeanStandard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such nationalstandards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member.This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translationunder the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the officialversions.CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France,Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia,Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATIONCOMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATIONEUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNGManagement Centre: rue de Stassart, 36
B-1050 Brussels© 2005 CENAll rights of exploitation in any form and by any means reservedworldwide for CEN national Members.Ref. No. EN 13631-1:2005: EEN 13631-1:2005 (E) 2 Contents page Foreword.3 1 Scope.4 2 Normative references.4 3 Terms and definitions.4 4 Requirements.5 4.1 Thermal stability.5 4.2 Sensitiveness to friction.5 4.3 Sensitiveness to impact.5 4.4 Resistance to water.5 4.5 Resistance to hydrostatic pressure.5 4.6 Safety at extreme temperatures.5 4.7 Safety at loading.6 4.8 Verification of the means of initiation.6 4.9 Transmission of detonation.6 4.10 Density.6 4.11 Velocity of detonation.6 4.12 Thermodynamic properties.6 5 Other tests.7 5.1 Toxic gases.
...

SLOVENSKI SIST EN 13631-1

STANDARD
julij 2005
Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 1. del: Zahteve

Explosives for civil uses – High explosives – Part 1: Requirements

Explosifs à usage civil – Explosifs – Partie 1: Exigences

Explosivstoffe für zivile Zwecke – Sprengstoffe – Teil 1: AnforderungenReferenčna oznaka
ICS 71.100.30 SIST EN 13631-1:2005 (sl)


Nadaljevanje na straneh II in III ter od 1 do 7© 2011-11. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 13631-1 : 2005
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN 13631-1 (sl), Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 1. del: Zahteve, 2005, ima
status slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu EN 13631-1 (en), 2005-05.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 13631-1:2005 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo
CEN/TC 321 Eksplozivi za civilno uporabo, katerega sekretariat je v pristojnosti AENOR.
Slovenski standard SIST EN 13631-1:2005 je prevod evropskega standarda EN 13631-1:2005. V
primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski
standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravila posebna delovna skupina za
eksplozive in pirotehnične izdelke pod okriljem SIST Strokovnega sveta za splošno področje.
Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 13. oktobra 2011 sprejel Strokovni svet SIST za splošno
področje.

ZVEZE S STANDARDI
S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen standardov, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST EN 13631-2:2002 Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 2. del: Ugotavljanje toplotne
stabilnosti razstreliv
SIST EN 13631-3:2004 Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 3. del: Ugotavljanje
občutljivosti razstreliv na trenje
SIST EN 13631-4:2002 Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 4. del: Ugotavljanje
občutljivosti razstreliv na udar
SIST EN 13631-5:2002 Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 5. del: Ugotavljanje
odpornosti proti vodi
SIST EN 13631-6:2002 Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 6. del: Ugotavljanje
odpornosti proti hidrostatičnemu tlaku
SIST EN 13631-7:2004 Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 7. del: Ugotavljanje
varnosti in zanesljivosti pri ekstremnih temperaturah
SIST EN 13631-10:2004 Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 10. del: Metoda za
overjanje načina aktiviranja
SIST EN 13631-11:2004 Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 11. del: Ugotavljanje
prenosa detonacije
SIST EN 13631-12:2005 Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 12. del: Specifikacije
ojačevalnikov detonacije z različno sposobnostjo iniciranja
SIST EN 13631-13:2003 Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 13. del: Ugotavljanje
gostote
SIST EN 13631-14:2003 Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 14. del: Ugotavljanje
hitrosti detonacije
SIST EN 13631-15:2005 Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 15. del: Izračun
termodinamičnih lastnosti
SIST EN 13631-16:2004 Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 16. del: Odkrivanje in
merjenje strupenih plinov
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 13631-1 : 2005
OSNOVA ZA PREVZEM STANDARDA
– privzem standarda EN 13631-1:2005
OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v
SIST EN 13631-1:2005 to pomeni “slovenski standard”.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
– Ta nacionalni dokument je enakovreden EN 13631-1:2005 in je objavljen z dovoljenjem
CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Bruselj

This national document is identical with EN 13631-1:2005 and is published with the permission of

CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 BrusselsIII

---------------------- Page: 3 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN 13631-1
EUROPEAN STANDARD
EUROPÄISCHE NORM
NORME EUROPÉENNE maj 2005


ICS: 71.100.30
Slovenska izdaja

Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 1. del: Zahteve
Explosives for civil uses – High Explosifs à usage civil – Explosifs Explosivstoffe für zivile Zwecke –
explosives – Part 1: Requirements – Partie 1: Exigences Sprengstoffe – Teil 1:
Anforderungen

Ta evropski standard je CEN sprejel 21. marca 2005.

Člani CEN morajo izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, ki določajo pogoje, pod katerimi dobi
ta standard status nacionalnega standarda brez kakršnih koli sprememb. Najnovejši seznami teh
nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki se na zahtevo lahko dobijo pri Centralnem
sekretariatu ali
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.