Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 1: Requirements

This document specifies the requirements for propellants, solid rocket propellants, powder cakes and black powders for civil uses.

Explosivstoffe für zivile Zwecke - Treibladungspulver und Raketentreibstoffe - Teil 1: Anforderungen

Dieses Dokument legt die Anforderungen an Treibmittel, feste Raketentreibstoffe, Pulverrohmassen und
Schwarzpulver für zivile Zwecke fest.

Explosif à usage civil - Poudres propulsives et propergols pour fusées - Partie 1 : Exigences

Eksplozivi za civilno uporabo - Smodniki in raketna goriva - 1. del: Zahteve

General Information

Status
Published
Publication Date
26-Oct-2004
Withdrawal Date
29-Apr-2005
Current Stage
9093 - Decision to confirm - Review Enquiry
Completion Date
30-Jul-2015

Relations

Buy Standard

Standard
EN 13938-1:2005
English language
8 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN 13938-1:2005
Slovenian language
10 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 1: RequirementsEksplozivi za civilno uporabo - Smodniki in raketna goriva - 1. del: ZahteveExplosif a usage civil - Poudres propulsives et propergols pour fusées - Partie 1 : ExigencesExplosivstoffe für zivile Zwecke - Treibladungspulver und Raketentreibstoffe - Teil 1: AnforderungenTa slovenski standard je istoveten z:EN 13938-1:2004SIST EN 13938-1:2005en71.100.30ICS:SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 13938-1:200501-februar-2005EUROPEAN STANDARDNORME EUROPÉENNEEUROPÄISCHE NORMEN 13938-1October 2004ICS 71.100.30 English versionExplosives for civil uses - Propellants and rocket propellants -Part 1: RequirementsExplosif à usage civil - Poudres propulsives et propergolspour fusées - Partie 1 : ExigencesExplosivstoffe für zivile Zwecke - Treibladungspulver undRaketentreibstoffe - Teil 1: AnforderungenThis European Standard was approved by CEN on 23 August 2004.CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this EuropeanStandard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such nationalstandards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member.This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translationunder the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the officialversions.CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France,Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia,Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATIONCOMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATIONEUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNGManagement Centre: rue de Stassart, 36
B-1050 Brussels© 2004 CENAll rights of exploitation in any form and by any means reservedworldwide for CEN national Members.Ref. No. EN 13938-1:2004: EEN 13938-1:2004 (E) 2 Contents Page Foreword.3 1 Scope.4 2 Normative references.4 3 Terms and definitions.4 4 Requirements.5 4.1 Resistance to electrostatic energy - Solid gun propellants.5 4.2 Deflagration to detonation transition - Solid gun propellants.5 4.3 Burning rate under ambient conditions.5 4.4 Voids and fissures - Solid rocket propellants.5 4.5 Integrity of inhibitor coatings - Solid rocket propellants.5 4.6 Properties of black powders for blasting.6 4.7 Thermal stability - Solid gun propellants, solid rocket propellants and black powder.6 4.8 Sensitiveness to friction.6 4.9 Sensitiveness to impact.6 Annex ZA (informative)
Clauses of this European Standard addressing essential requirements or other provisions of EU Directives.7 Bibliography.8EN 13938-1:2004 (E) 3 Foreword This document (EN 13938-1:2004) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 321, "Explosives for civil uses", the secretariat
...

SLOVENSKI SIST EN 13938-1
STANDARD
februar 2005

Eksplozivi za civilno uporabo – Smodniki in raketna goriva –
1. del: Zahteve

Explosives for civil uses – Propelants and rocket propelants –
Part 1: Requirements

Explosifs à usage civil – Poudres propulsives et propergols pour fussées –
Partie 1: Exigences

Explosivstoffe für zivile Zwecke – Treibladungspulver und Raketentreibstoffe –
Teil 1: Anforderungen
Referenčna oznaka

ICS 71.100.30 SIST EN 13938-1:2005 (sl)Nadaljevanje na straneh II in III ter od 1 do 8© 2011-12 Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 13938-1 : 2005
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN 13938-1 (sl), Eksplozivi za civilno uporabo – Smodniki in raketna goriva – 1. del:
Zahteve, 2005, ima status slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu 13938-1 (en),
Explosives for civil uses – Propelants and rocket propelants – Part 1: Requirements, 2004.

NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 13938-1:2004 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo
CEN/TC 321 Eksplozivi za civilno uporabo, katerega sekretariat vodi AENOR.
Slovenski standard SIST EN 13938-1:2005 je prevod evropskega standarda 13938-1:2004. V primeru
spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski standard v
angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravila posebna delovna skupina za eksplozive in
pirotehnične izdelke pod okriljem SIST Strokovnega sveta za splošno področje.
ZVEZE S STANDARDI
S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen standardov, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST EN 13631-2 Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 2. del: Ugotavljanje toplotne
stabilnosti eksplozivov
SIST EN 13631-3 Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 3. del: Ugotavljanje občutljivosti
eksplozivov na trenje
SIST EN 13631-4 Eksplozivi za civilno uporabo – Razstreliva – 4. del: Ugotavljanje občutljivosti
eksplozivov na udar
SIST EN 13857-1:2003 Eksplozivi za civilno uporabo – 1. del: Izrazje
SIST EN 13938-2 Eksplozivi za civilno uporabo – Smodniki in raketna goriva – 2. del:
Ugotavljanje odpornosti proti elektrostatični energiji
SIST EN 13938-3 Eksplozivi za civilno uporabo – Smodniki in raketna goriva – 3. del:
Ugotavljanje prehoda iz deflagracije v detonacijo
SIST EN 13938-4 Eksplozivi za civilno uporabo – Smodniki in raketna goriva – 4. del:
Ugotavljanje hitrosti gorenja pod normalnimi pogoji
SIST EN 13938-5 Eksplozivi za civilno uporabo – Smodniki in raketna goriva – 5. del:
Ugotavljanje por in razpok
SIST EN 13938-7 Eksplozivi za civilno uporabo – Smodniki in raketna goriva – 7. del:
Ugotavljanje lastnosti črnega smodnika
OSNOVA ZA PREVZEM STANDARDA
– privzem standarda EN 13938-1:2004
OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN 13938-
1:2005 to pomeni “slovenski standard”.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 13938-1 : 2005

– Ta nacionalni dokument je enakovreden EN 13938-1:2004 in je objavljen z dovoljenjem
CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels

This national document is identical with EN 13938-1:2004 and is published with the permission of

CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels


III

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 13938-1 : 2005〈prazna stran〉
IV

---------------------- Page: 4 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN 13938-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM oktober 2004
ICS 71.100.30
Slovenska izdaja

Eksplozivi za civilno uporabo – Smodniki in raketna goriva – 1. del: Zahteve

Explosives for civil uses – Explosifs à usage civil – Poudres Explosivstoffe für zivile Zwecke –
Propelants and rocket propulsives et propergols pour Treibladungspulver und
propelants – Part 1: fussées – Raketentreibstoffe – Teil 1:
Requirements Partie 1: Exigences Anforderungen
Ta evropski standard je CEN sprejel 23. avgusta 2004.

Člani CEN morajo izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, ki določajo pogoje, pod katerimi dobi
ta standard status nacionalnega standarda brez kakršnih koli sprememb. Najnovejši seznami teh
nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki se na zahtevo lahko dobijo pri Centralnem
sekretariatu ali katerem koli članu CEN.

Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih člani CEN na
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.