Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters for domestic and professional use, capable of measuring mains voltage

This document applies to electrical equipment using signals in the frequency range 3 kHz to 95 kHz to transmit or receive information on low voltage electrical systems, for electricity suppliers and distributors. In the case of equipment which includes functions other than the transmission or reception of information on LV distribution networks or installations of network users connected to the public electricity distribution network, this document applies only to that part of the equipment intended for such transmission or reception of information. Other parts of the equipment are expected to comply with the immunity standard or standards relevant to the functions of those other parts. The object of this document is to contribute to ensuring EMC in general. It specifies essential immunity requirements and test methods, including those tests which are to be performed during type-testing of MCE, for electromagnetic interference (EMI) generated on LV installations. It defines the methods and requirements for testing immunity concerning the basic function of an MCE, in relation to continuous and transient disturbances, both conducted and radiated, and electrostatic discharges. Test requirements are specified for each port considered. Furthermore it provides guidelines for the assessment of the performance of the communication function of an MCE. Normative specifications are under consideration. This document gives limits which are applicable to MCE used by electricity suppliers and distributors (e.g. DSOs) for purposes like energy management and network monitoring and automation. The levels do not however cover extreme cases which could occur in any location but with a low probability of occurrence. In special cases situations will arise where the level of disturbances could exceed the levels specified in this document, e.g. where a hand-held transmitter is used in proximity of an apparatus. In these instances special mitigation measures might have to be employed. It does not specify immunity between MCE operating in the same nominal frequency band or immunity to signals originating from power line carrier systems operating on high or medium-voltage networks. Safety considerations are not included in this document.

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 2-033: Besondere Anforderungen an handgehaltene Multimeter und andere handgehaltene Messgeräte für den Haushalt und professionellen Gebrauch, geeignet zur Messung von Netzspannungen

Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-033: Exigences particulières pour les multimètres portatifs pour usage domestique et professionnel, capables de mesurer la tension réseau

Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo - 2-033. del: Posebne zahteve za ročne multimetre in druge merilnike za domačo in profesionalno uporabo, ki omogočajo merjenje omrežne napetosti - Dopolnilo A11

Ta dokument se uporablja za električno opremo, ki uporablja signale v frekvenčnem območju od 3 kHz do 95 kHz za prenos ali sprejemanje informacij o nizkonapetostnih električnih sistemih za dobavitelje in distributerje električne energije. V primeru opreme, ki poleg prenosa ali sprejema informacij o nizkonapetostnih distribucijskih omrežjih ali napravah uporabnikov omrežja, priključenih na javno distribucijsko omrežje električne energije, vključuje še druge funkcije, se ta dokument uporablja samo za tisti del opreme, ki je namenjen takemu prenosu ali sprejemu informacij. Drugi deli opreme naj bi bili v skladu s standardom odpornosti ali standardi, ki so pomembni za funkcije teh drugih delov.
Namen tega dokumenta je prispevati k zagotavljanju elektromagnetne združljivosti na splošno. Določa bistvene zahteve glede odpornosti in preskusne metode, vključno s tistimi preskusi, ki jih je treba opraviti med tipskim preskušanjem opreme MCE, za elektromagnetne motnje (EMI), ki nastanejo na nizkonapetostni napeljavi.
Opredeljuje metode in zahteve za preskušanje odpornosti v zvezi z osnovno funkcijo opreme MCE glede neprekinjenih in prehodnih motenj, tako prevodnih kot sevanih, ter glede elektrostatičnih razelektritev. Preskusne zahteve so določene za vsaka obravnavana vrata.
Poleg tega podaja smernice za oceno lastnosti komunikacijske funkcije opreme MCE. Normativne specifikacije so v obravnavi.
Ta dokument določa omejitve, ki veljajo za opremo MCE, ki jo uporabljajo dobavitelji in distributerji električne energije (npr. DSO) za namene, kot so upravljanje z energijo ter spremljanje in avtomatizacija omrežja. Vendar stopnje ne zajemajo izjemnih primerov, ki se utegnejo zgoditi na kateri koli lokaciji, čeprav je verjetnost majhna. V posebnih primerih se bodo pojavile situacije, ko bi lahko raven motenj presegla ravni, določene v tem dokumentu, npr. kadar se v bližini aparata uporablja ročni oddajnik. V takih primerih je morda treba uporabiti posebne ukrepe za ublažitev.
Ne določa odpornosti med opremo MCE, ki deluje v istem nazivnem frekvenčnem pasu, ali odpornosti na signale, ki izvirajo iz sistemov nosilcev daljnovoda, ki delujejo v visoko ali srednjenapetostnih omrežjih.
Varnostni vidiki niso vključeni v ta dokument.

General Information

Status
Published
Publication Date
11-Nov-2021
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
12-Nov-2021
Due Date
18-Sep-2022
Completion Date
12-Nov-2021

Relations

Buy Standard

Amendment
EN IEC 61010-2-033:2022/A11:2022
English language
7 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)


SLOVENSKI STANDARD
01-marec-2022
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko
uporabo - 2-033. del: Posebne zahteve za ročne multimetre in druge merilnike za
domačo in profesionalno uporabo, ki omogočajo merjenje omrežne napetosti -
Dopolnilo A11
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory
use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters and other meters for
domestic and professional use, capable of measuring mains voltage
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 2
-033: Besondere Anforderungen an handgehaltene Multimeter und andere
handgehaltene Messgeräte für den Haushalt und professionellen Gebrauch, geeignet
zur Messung von Netzspannungen
Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de
laboratoire - Partie 2-033: Exigences particulières pour les multimètres portatifs pour
usage domestique et professionnel, capables de mesurer la tension reseau
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021
ICS:
19.080 Električno in elektronsko Electrical and electronic
preskušanje testing
71.040.10 Kemijski laboratoriji. Chemical laboratories.
Laboratorijska oprema Laboratory equipment
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

EUROPEAN STANDARD EN IEC 61010-2-033:2021/A11

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
November 2021
ICS 19.080; 71.040.10
English Version
Safety requirements for electrical equipment for measurement,
control, and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements
for hand-held multimeters for domestic and professional use,
capable of measuring mains voltage
Exigences de sécurité pour appareils électriques de Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-,
mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-033: Regel- und Laborgeräte - Teil 2-033: Besondere
Exigences particulières pour les multimètres portatifs pour Anforderungen an handgehaltene Multimeter und andere
usage domestique et professionnel, capables de mesurer la handgehaltene Messgeräte für den Haushalt und
tension réseau professionellen Gebrauch, geeignet zur Messung von
Netzspannungen
This amendment A11 modifies the European Standard EN IEC 61010-2-033:2021; it was approved by CENELEC on 2021-01-18.
CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this
amendment the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the
responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as
the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and the United Kingdom.

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2021 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
Ref. No. EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021 E

European foreword
This document (EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021) has been prepared by CLC/TC 66X "Safety of
measuring, control, and laboratory equipment".
The following dates are fixed:
• latest date by which this document has to be (dop) 2022-05-12
implemented at national level by publication of
an identical national standard or by
endorsement
• latest date by which the national standards (dow) 2024-11-12
conflicting with this document have to be
withdrawn
This document amends EN IEC 61010-2-033:2021.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
This document has been prepared under a Standardization Request given to CENELEC by the
European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements
of EU Directive(s) / Regulation(s).
For relationship with EU Directive(s) / Regulation(s), see informative Annex ZZ, which is an integral part
of this document.
Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national committee. A
complete listing of these bodies can be found on the CENELEC website.
1 Modification to 6.8.3.2, “The d.c. voltage test”
Add a new sentence at the beginning of the first paragraph:
The voltage tester shall have a regulated output capable of maintaining the test voltage throughout the
test within ± 5 % of the specified value.”
2 Modifications to K.101.4.1, “General”
Replace the second paragraph of K.101.4.1.1 with the following note:

NOTE 1 The manufacturer is supposed to take the expected life of the hand-held multimeter into account when
selecting insulating materials.”
As a result of this, renumber the existing note of K.101.4.1.1 as NOTE 2.
3 Addition of Annex ZA, “Normative references to international publications
with their corresponding European publications”
Add the following Annex ZA:
"
EN IEC 6101
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.